SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 7

Sūkta 89

 

1. Info

To:    varuṇa
From:   vasiṣṭha maitrāvaruṇi
Metres:   1st set of styles: ārṣīgāyatrī (1-4); pādanicṛjjgatī (5)

2nd set of styles: gāyatrī (1-4); jagatī (5)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

07.089.01   (Mandala. Sukta. Rik)

5.6.11.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.05.115   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मो षु व॑रुण मृ॒न्मयं॑ गृ॒हं रा॑जन्न॒हं ग॑मं ।

मृ॒ळा सु॑क्षत्र मृ॒ळय॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मो षु वरुण मृन्मयं गृहं राजन्नहं गमं ।

मृळा सुक्षत्र मृळय ॥

Samhita Transcription Accented

mó ṣú varuṇa mṛnmáyam gṛhám rājannahám gamam ǀ

mṛḷā́ sukṣatra mṛḷáya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mo ṣu varuṇa mṛnmayam gṛham rājannaham gamam ǀ

mṛḷā sukṣatra mṛḷaya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मो इति॑ । सु । व॒रु॒ण॒ । मृ॒त्ऽमय॑म् । गृ॒हम् । रा॒ज॒न् । अ॒हम् । ग॒म॒म् ।

मृ॒ळ । सु॒ऽक्ष॒त्र॒ । मृ॒ळय॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मो इति । सु । वरुण । मृत्ऽमयम् । गृहम् । राजन् । अहम् । गमम् ।

मृळ । सुऽक्षत्र । मृळय ॥

Padapatha Transcription Accented

mó íti ǀ sú ǀ varuṇa ǀ mṛt-máyam ǀ gṛhám ǀ rājan ǀ ahám ǀ gamam ǀ

mṛḷá ǀ su-kṣatra ǀ mṛḷáya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mo iti ǀ su ǀ varuṇa ǀ mṛt-mayam ǀ gṛham ǀ rājan ǀ aham ǀ gamam ǀ

mṛḷa ǀ su-kṣatra ǀ mṛḷaya ǁ

07.089.02   (Mandala. Sukta. Rik)

5.6.11.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.05.116   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यदेमि॑ प्रस्फु॒रन्नि॑व॒ दृति॒र्न ध्मा॒तो अ॑द्रिवः ।

मृ॒ळा सु॑क्षत्र मृ॒ळय॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदेमि प्रस्फुरन्निव दृतिर्न ध्मातो अद्रिवः ।

मृळा सुक्षत्र मृळय ॥

Samhita Transcription Accented

yádémi prasphuránniva dṛ́tirná dhmātó adrivaḥ ǀ

mṛḷā́ sukṣatra mṛḷáya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yademi prasphuranniva dṛtirna dhmāto adrivaḥ ǀ

mṛḷā sukṣatra mṛḷaya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । एमि॑ । प्र॒स्फु॒रन्ऽइ॑व । दृतिः॑ । न । ध्मा॒तः । अ॒द्रि॒ऽवः॒ ।

मृ॒ळ । सु॒ऽक्ष॒त्र॒ । मृ॒ळय॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । एमि । प्रस्फुरन्ऽइव । दृतिः । न । ध्मातः । अद्रिऽवः ।

मृळ । सुऽक्षत्र । मृळय ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ émi ǀ prasphurán-iva ǀ dṛ́tiḥ ǀ ná ǀ dhmātáḥ ǀ adri-vaḥ ǀ

mṛḷá ǀ su-kṣatra ǀ mṛḷáya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ emi ǀ prasphuran-iva ǀ dṛtiḥ ǀ na ǀ dhmātaḥ ǀ adri-vaḥ ǀ

mṛḷa ǀ su-kṣatra ǀ mṛḷaya ǁ

07.089.03   (Mandala. Sukta. Rik)

5.6.11.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.05.117   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क्रत्वः॑ समह दी॒नता॑ प्रती॒पं ज॑गमा शुचे ।

मृ॒ळा सु॑क्षत्र मृ॒ळय॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

क्रत्वः समह दीनता प्रतीपं जगमा शुचे ।

मृळा सुक्षत्र मृळय ॥

Samhita Transcription Accented

krátvaḥ samaha dīnátā pratīpám jagamā śuce ǀ

mṛḷā́ sukṣatra mṛḷáya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kratvaḥ samaha dīnatā pratīpam jagamā śuce ǀ

mṛḷā sukṣatra mṛḷaya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क्रत्वः॑ । स॒म॒ह॒ । दी॒नता॑ । प्र॒ति॒ऽई॒पम् । ज॒ग॒म॒ । शु॒चे॒ ।

मृ॒ळ । सु॒ऽक्ष॒त्र॒ । मृ॒ळय॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

क्रत्वः । समह । दीनता । प्रतिऽईपम् । जगम । शुचे ।

मृळ । सुऽक्षत्र । मृळय ॥

Padapatha Transcription Accented

krátvaḥ ǀ samaha ǀ dīnátā ǀ prati-īpám ǀ jagama ǀ śuce ǀ

mṛḷá ǀ su-kṣatra ǀ mṛḷáya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kratvaḥ ǀ samaha ǀ dīnatā ǀ prati-īpam ǀ jagama ǀ śuce ǀ

mṛḷa ǀ su-kṣatra ǀ mṛḷaya ǁ

07.089.04   (Mandala. Sukta. Rik)

5.6.11.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.05.118   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒पां मध्ये॑ तस्थि॒वांसं॒ तृष्णा॑विदज्जरि॒तारं॑ ।

मृ॒ळा सु॑क्षत्र मृ॒ळय॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्जरितारं ।

मृळा सुक्षत्र मृळय ॥

Samhita Transcription Accented

apā́m mádhye tasthivā́ṃsam tṛ́ṣṇāvidajjaritā́ram ǀ

mṛḷā́ sukṣatra mṛḷáya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

apām madhye tasthivāṃsam tṛṣṇāvidajjaritāram ǀ

mṛḷā sukṣatra mṛḷaya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒पाम् । मध्ये॑ । त॒स्थि॒ऽवांस॑म् । तृष्णा॑ । अ॒वि॒द॒त् । ज॒रि॒तार॑म् ।

मृ॒ळ । सु॒ऽक्ष॒त्र॒ । मृ॒ळय॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अपाम् । मध्ये । तस्थिऽवांसम् । तृष्णा । अविदत् । जरितारम् ।

मृळ । सुऽक्षत्र । मृळय ॥

Padapatha Transcription Accented

apā́m ǀ mádhye ǀ tasthi-vā́ṃsam ǀ tṛ́ṣṇā ǀ avidat ǀ jaritā́ram ǀ

mṛḷá ǀ su-kṣatra ǀ mṛḷáya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

apām ǀ madhye ǀ tasthi-vāṃsam ǀ tṛṣṇā ǀ avidat ǀ jaritāram ǀ

mṛḷa ǀ su-kṣatra ǀ mṛḷaya ǁ

07.089.05   (Mandala. Sukta. Rik)

5.6.11.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

07.05.119   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यत्किं चे॒दं व॑रुण॒ दैव्ये॒ जने॑ऽभिद्रो॒हं म॑नु॒ष्या॒३॒॑श्चरा॑मसि ।

अचि॑त्ती॒ यत्तव॒ धर्मा॑ युयोपि॒म मा न॒स्तस्मा॒देन॑सो देव रीरिषः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यत्किं चेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि ।

अचित्ती यत्तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः ॥

Samhita Transcription Accented

yátkím cedám varuṇa dáivye jáne’bhidrohám manuṣyā́ścárāmasi ǀ

ácittī yáttáva dhármā yuyopimá mā́ nastásmādénaso deva rīriṣaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yatkim cedam varuṇa daivye jane’bhidroham manuṣyāścarāmasi ǀ

acittī yattava dharmā yuyopima mā nastasmādenaso deva rīriṣaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । किम् । च॒ । इ॒दम् । व॒रु॒ण॒ । दैव्ये॑ । जने॑ । अ॒भि॒ऽद्रो॒हम् । म॒नु॒ष्याः॑ । चरा॑मसि ।

अचि॑त्ती । यत् । तव॑ । धर्म॑ । यु॒यो॒पि॒म । मा । नः॒ । तस्मा॑त् । एन॑सः । दे॒व॒ । रि॒रि॒षः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । किम् । च । इदम् । वरुण । दैव्ये । जने । अभिऽद्रोहम् । मनुष्याः । चरामसि ।

अचित्ती । यत् । तव । धर्म । युयोपिम । मा । नः । तस्मात् । एनसः । देव । रिरिषः ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ kím ǀ ca ǀ idám ǀ varuṇa ǀ dáivye ǀ jáne ǀ abhi-drohám ǀ manuṣyā́ḥ ǀ cárāmasi ǀ

ácittī ǀ yát ǀ táva ǀ dhárma ǀ yuyopimá ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ tásmāt ǀ énasaḥ ǀ deva ǀ ririṣaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ kim ǀ ca ǀ idam ǀ varuṇa ǀ daivye ǀ jane ǀ abhi-droham ǀ manuṣyāḥ ǀ carāmasi ǀ

acittī ǀ yat ǀ tava ǀ dharma ǀ yuyopima ǀ mā ǀ naḥ ǀ tasmāt ǀ enasaḥ ǀ deva ǀ ririṣaḥ ǁ