SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 8

Sūkta 6

 

1. Info

To:    1-45: indra;
46-48: pārśavya’s dānastuti
From:   vatsa kāṇva
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1-13, 15-17, 19, 25-27, 29, 30, 32, 35, 38, 42); nicṛdgāyatrī (14, 18, 23, 33, 34, 36, 37, 39-41, 43, 45, 48); virāḍārṣīgāyatrī (21, 22, 28, 31, 44, 46); gāyatrī (pādanicṛdgāyatrī) (24, 47); svarāḍārcīgāyatrī (20)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

08.006.01   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.09.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

म॒हाँ इंद्रो॒ य ओज॑सा प॒र्जन्यो॑ वृष्टि॒माँ इ॑व ।

स्तोमै॑र्व॒त्सस्य॑ वावृधे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

महाँ इंद्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव ।

स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे ॥

Samhita Transcription Accented

mahā́m̐ índro yá ójasā parjányo vṛṣṭimā́m̐ iva ǀ

stómairvatsásya vāvṛdhe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mahām̐ indro ya ojasā parjanyo vṛṣṭimām̐ iva ǀ

stomairvatsasya vāvṛdhe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

म॒हान् । इन्द्रः॑ । यः । ओज॑सा । प॒र्जन्यः॑ । वृ॒ष्टि॒मान्ऽइ॑व ।

स्तोमैः॑ । व॒त्सस्य॑ । व॒वृ॒धे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

महान् । इन्द्रः । यः । ओजसा । पर्जन्यः । वृष्टिमान्ऽइव ।

स्तोमैः । वत्सस्य । ववृधे ॥

Padapatha Transcription Accented

mahā́n ǀ índraḥ ǀ yáḥ ǀ ójasā ǀ parjányaḥ ǀ vṛṣṭimā́n-iva ǀ

stómaiḥ ǀ vatsásya ǀ vavṛdhe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mahān ǀ indraḥ ǀ yaḥ ǀ ojasā ǀ parjanyaḥ ǀ vṛṣṭimān-iva ǀ

stomaiḥ ǀ vatsasya ǀ vavṛdhe ǁ

08.006.02   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.09.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र॒जामृ॒तस्य॒ पिप्र॑तः॒ प्र यद्भरं॑त॒ वह्न॑यः ।

विप्रा॑ ऋ॒तस्य॒ वाह॑सा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्भरंत वह्नयः ।

विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥

Samhita Transcription Accented

prajā́mṛtásya píprataḥ prá yádbháranta váhnayaḥ ǀ

víprā ṛtásya vā́hasā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

prajāmṛtasya piprataḥ pra yadbharanta vahnayaḥ ǀ

viprā ṛtasya vāhasā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र॒ऽजाम् । ऋ॒तस्य॑ । पिप्र॑तः । प्र । यत् । भर॑न्त । वह्न॑यः ।

विप्राः॑ । ऋ॒तस्य॑ । वाह॑सा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रऽजाम् । ऋतस्य । पिप्रतः । प्र । यत् । भरन्त । वह्नयः ।

विप्राः । ऋतस्य । वाहसा ॥

Padapatha Transcription Accented

pra-jā́m ǀ ṛtásya ǀ píprataḥ ǀ prá ǀ yát ǀ bháranta ǀ váhnayaḥ ǀ

víprāḥ ǀ ṛtásya ǀ vā́hasā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra-jām ǀ ṛtasya ǀ piprataḥ ǀ pra ǀ yat ǀ bharanta ǀ vahnayaḥ ǀ

viprāḥ ǀ ṛtasya ǀ vāhasā ǁ

08.006.03   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.09.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

कण्वा॒ इंद्रं॒ यदक्र॑त॒ स्तोमै॑र्य॒ज्ञस्य॒ साध॑नं ।

जा॒मि ब्रु॑वत॒ आयु॑धं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कण्वा इंद्रं यदक्रत स्तोमैर्यज्ञस्य साधनं ।

जामि ब्रुवत आयुधं ॥

Samhita Transcription Accented

káṇvā índram yádákrata stómairyajñásya sā́dhanam ǀ

jāmí bruvata ā́yudham ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kaṇvā indram yadakrata stomairyajñasya sādhanam ǀ

jāmi bruvata āyudham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कण्वाः॑ । इन्द्र॑म् । यत् । अक्र॑त । स्तोमैः॑ । य॒ज्ञस्य॑ । साध॑नम् ।

जा॒मि । ब्रु॒व॒ते॒ । आयु॑धम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कण्वाः । इन्द्रम् । यत् । अक्रत । स्तोमैः । यज्ञस्य । साधनम् ।

जामि । ब्रुवते । आयुधम् ॥

Padapatha Transcription Accented

káṇvāḥ ǀ índram ǀ yát ǀ ákrata ǀ stómaiḥ ǀ yajñásya ǀ sā́dhanam ǀ

jāmí ǀ bruvate ǀ ā́yudham ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kaṇvāḥ ǀ indram ǀ yat ǀ akrata ǀ stomaiḥ ǀ yajñasya ǀ sādhanam ǀ

jāmi ǀ bruvate ǀ āyudham ǁ

08.006.04   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.09.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सम॑स्य म॒न्यवे॒ विशो॒ विश्वा॑ नमंत कृ॒ष्टयः॑ ।

स॒मु॒द्राये॑व॒ सिंध॑वः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमंत कृष्टयः ।

समुद्रायेव सिंधवः ॥

Samhita Transcription Accented

sámasya manyáve víśo víśvā namanta kṛṣṭáyaḥ ǀ

samudrā́yeva síndhavaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

samasya manyave viśo viśvā namanta kṛṣṭayaḥ ǀ

samudrāyeva sindhavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । अ॒स्य॒ । म॒न्यवे॑ । विशः॑ । विश्वाः॑ । न॒म॒न्त॒ । कृ॒ष्टयः॑ ।

स॒मु॒द्राय॑ऽइव । सिन्ध॑वः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । अस्य । मन्यवे । विशः । विश्वाः । नमन्त । कृष्टयः ।

समुद्रायऽइव । सिन्धवः ॥

Padapatha Transcription Accented

sám ǀ asya ǀ manyáve ǀ víśaḥ ǀ víśvāḥ ǀ namanta ǀ kṛṣṭáyaḥ ǀ

samudrā́ya-iva ǀ síndhavaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam ǀ asya ǀ manyave ǀ viśaḥ ǀ viśvāḥ ǀ namanta ǀ kṛṣṭayaḥ ǀ

samudrāya-iva ǀ sindhavaḥ ǁ

08.006.05   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.09.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ओज॒स्तद॑स्य तित्विष उ॒भे यत्स॒मव॑र्तयत् ।

इंद्र॒श्चर्मे॑व॒ रोद॑सी ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवर्तयत् ।

इंद्रश्चर्मेव रोदसी ॥

Samhita Transcription Accented

ójastádasya titviṣa ubhé yátsamávartayat ǀ

índraścármeva ródasī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ojastadasya titviṣa ubhe yatsamavartayat ǀ

indraścarmeva rodasī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ओजः॑ । तत् । अ॒स्य॒ । ति॒त्वि॒षे॒ । उ॒भे इति॑ । यत् । स॒म्ऽअव॑र्तयत् ।

इन्द्रः॑ । चर्म॑ऽइव । रोद॑सी॒ इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ओजः । तत् । अस्य । तित्विषे । उभे इति । यत् । सम्ऽअवर्तयत् ।

इन्द्रः । चर्मऽइव । रोदसी इति ॥

Padapatha Transcription Accented

ójaḥ ǀ tát ǀ asya ǀ titviṣe ǀ ubhé íti ǀ yát ǀ sam-ávartayat ǀ

índraḥ ǀ cárma-iva ǀ ródasī íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ojaḥ ǀ tat ǀ asya ǀ titviṣe ǀ ubhe iti ǀ yat ǀ sam-avartayat ǀ

indraḥ ǀ carma-iva ǀ rodasī iti ǁ

08.006.06   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.10.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि चि॑द्वृ॒त्रस्य॒ दोध॑तो॒ वज्रे॑ण श॒तप॑र्वणा ।

शिरो॑ बिभेद वृ॒ष्णिना॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वि चिद्वृत्रस्य दोधतो वज्रेण शतपर्वणा ।

शिरो बिभेद वृष्णिना ॥

Samhita Transcription Accented

ví cidvṛtrásya dódhato vájreṇa śatáparvaṇā ǀ

śíro bibheda vṛṣṇínā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vi cidvṛtrasya dodhato vajreṇa śataparvaṇā ǀ

śiro bibheda vṛṣṇinā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि । चि॒त् । वृ॒त्रस्य॑ । दोध॑तः । वज्रे॑ण । श॒तऽप॑र्वणा ।

शिरः॑ । बि॒भे॒द॒ । वृ॒ष्णिना॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वि । चित् । वृत्रस्य । दोधतः । वज्रेण । शतऽपर्वणा ।

शिरः । बिभेद । वृष्णिना ॥

Padapatha Transcription Accented

ví ǀ cit ǀ vṛtrásya ǀ dódhataḥ ǀ vájreṇa ǀ śatá-parvaṇā ǀ

śíraḥ ǀ bibheda ǀ vṛṣṇínā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi ǀ cit ǀ vṛtrasya ǀ dodhataḥ ǀ vajreṇa ǀ śata-parvaṇā ǀ

śiraḥ ǀ bibheda ǀ vṛṣṇinā ǁ

08.006.07   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.10.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒मा अ॒भि प्र णो॑नुमो वि॒पामग्रे॑षु धी॒तयः॑ ।

अ॒ग्नेः शो॒चिर्न दि॒द्युतः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमा अभि प्र णोनुमो विपामग्रेषु धीतयः ।

अग्नेः शोचिर्न दिद्युतः ॥

Samhita Transcription Accented

imā́ abhí prá ṇonumo vipā́mágreṣu dhītáyaḥ ǀ

agnéḥ śocírná didyútaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

imā abhi pra ṇonumo vipāmagreṣu dhītayaḥ ǀ

agneḥ śocirna didyutaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒माः । अ॒भि । प्र । नो॒नु॒मः॒ । वि॒पाम् । अग्रे॑षु । धी॒तयः॑ ।

अ॒ग्नेः । शो॒चिः । न । दि॒द्युतः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमाः । अभि । प्र । नोनुमः । विपाम् । अग्रेषु । धीतयः ।

अग्नेः । शोचिः । न । दिद्युतः ॥

Padapatha Transcription Accented

imā́ḥ ǀ abhí ǀ prá ǀ nonumaḥ ǀ vipā́m ǀ ágreṣu ǀ dhītáyaḥ ǀ

agnéḥ ǀ śocíḥ ǀ ná ǀ didyútaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

imāḥ ǀ abhi ǀ pra ǀ nonumaḥ ǀ vipām ǀ agreṣu ǀ dhītayaḥ ǀ

agneḥ ǀ śociḥ ǀ na ǀ didyutaḥ ǁ

08.006.08   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.10.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

गुहा॑ स॒तीरुप॒ त्मना॒ प्र यच्छोचं॑त धी॒तयः॑ ।

कण्वा॑ ऋ॒तस्य॒ धार॑या ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

गुहा सतीरुप त्मना प्र यच्छोचंत धीतयः ।

कण्वा ऋतस्य धारया ॥

Samhita Transcription Accented

gúhā satī́rúpa tmánā prá yácchócanta dhītáyaḥ ǀ

káṇvā ṛtásya dhā́rayā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

guhā satīrupa tmanā pra yacchocanta dhītayaḥ ǀ

kaṇvā ṛtasya dhārayā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

गुहा॑ । स॒तीः । उप॑ । त्मना॑ । प्र । यत् । शोच॑न्त । धी॒तयः॑ ।

कण्वाः॑ । ऋ॒तस्य॑ । धार॑या ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

गुहा । सतीः । उप । त्मना । प्र । यत् । शोचन्त । धीतयः ।

कण्वाः । ऋतस्य । धारया ॥

Padapatha Transcription Accented

gúhā ǀ satī́ḥ ǀ úpa ǀ tmánā ǀ prá ǀ yát ǀ śócanta ǀ dhītáyaḥ ǀ

káṇvāḥ ǀ ṛtásya ǀ dhā́rayā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

guhā ǀ satīḥ ǀ upa ǀ tmanā ǀ pra ǀ yat ǀ śocanta ǀ dhītayaḥ ǀ

kaṇvāḥ ǀ ṛtasya ǀ dhārayā ǁ

08.006.09   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.10.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र तमिं॑द्र नशीमहि र॒यिं गोमं॑तम॒श्विनं॑ ।

प्र ब्रह्म॑ पू॒र्वचि॑त्तये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र तमिंद्र नशीमहि रयिं गोमंतमश्विनं ।

प्र ब्रह्म पूर्वचित्तये ॥

Samhita Transcription Accented

prá támindra naśīmahi rayím gómantamaśvínam ǀ

prá bráhma pūrvácittaye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra tamindra naśīmahi rayim gomantamaśvinam ǀ

pra brahma pūrvacittaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । तम् । इ॒न्द्र॒ । न॒शी॒म॒हि॒ । र॒यिम् । गोऽम॑न्तम् । अ॒श्विन॑म् ।

प्र । ब्रह्म॑ । पू॒र्वऽचि॑त्तये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । तम् । इन्द्र । नशीमहि । रयिम् । गोऽमन्तम् । अश्विनम् ।

प्र । ब्रह्म । पूर्वऽचित्तये ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ tám ǀ indra ǀ naśīmahi ǀ rayím ǀ gó-mantam ǀ aśvínam ǀ

prá ǀ bráhma ǀ pūrvá-cittaye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ tam ǀ indra ǀ naśīmahi ǀ rayim ǀ go-mantam ǀ aśvinam ǀ

pra ǀ brahma ǀ pūrva-cittaye ǁ

08.006.10   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.10.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒हमिद्धि पि॒तुष्परि॑ मे॒धामृ॒तस्य॑ ज॒ग्रभ॑ ।

अ॒हं सूर्य॑ इवाजनि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रभ ।

अहं सूर्य इवाजनि ॥

Samhita Transcription Accented

ahámíddhí pitúṣpári medhā́mṛtásya jagrábha ǀ

ahám sū́rya ivājani ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ahamiddhi pituṣpari medhāmṛtasya jagrabha ǀ

aham sūrya ivājani ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒हम् । इत् । हि । पि॒तुः । परि॑ । मे॒धाम् । ऋ॒तस्य॑ । ज॒ग्रभ॑ ।

अ॒हम् । सूर्यः॑ऽइव । अ॒ज॒नि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अहम् । इत् । हि । पितुः । परि । मेधाम् । ऋतस्य । जग्रभ ।

अहम् । सूर्यःऽइव । अजनि ॥

Padapatha Transcription Accented

ahám ǀ ít ǀ hí ǀ pitúḥ ǀ pári ǀ medhā́m ǀ ṛtásya ǀ jagrábha ǀ

ahám ǀ sū́ryaḥ-iva ǀ ajani ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aham ǀ it ǀ hi ǀ pituḥ ǀ pari ǀ medhām ǀ ṛtasya ǀ jagrabha ǀ

aham ǀ sūryaḥ-iva ǀ ajani ǁ

08.006.11   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.11.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒हं प्र॒त्नेन॒ मन्म॑ना॒ गिरः॑ शुंभामि कण्व॒वत् ।

येनेंद्रः॒ शुष्म॒मिद्द॒धे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अहं प्रत्नेन मन्मना गिरः शुंभामि कण्ववत् ।

येनेंद्रः शुष्ममिद्दधे ॥

Samhita Transcription Accented

ahám pratnéna mánmanā gíraḥ śumbhāmi kaṇvavát ǀ

yénéndraḥ śúṣmamíddadhé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aham pratnena manmanā giraḥ śumbhāmi kaṇvavat ǀ

yenendraḥ śuṣmamiddadhe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒हम् । प्र॒त्नेन॑ । मन्म॑ना । गिरः॑ । शु॒म्भा॒मि॒ । क॒ण्व॒ऽवत् ।

येन॑ । इन्द्रः॑ । शुष्म॑म् । इत् । द॒धे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अहम् । प्रत्नेन । मन्मना । गिरः । शुम्भामि । कण्वऽवत् ।

येन । इन्द्रः । शुष्मम् । इत् । दधे ॥

Padapatha Transcription Accented

ahám ǀ pratnéna ǀ mánmanā ǀ gíraḥ ǀ śumbhāmi ǀ kaṇva-vát ǀ

yéna ǀ índraḥ ǀ śúṣmam ǀ ít ǀ dadhé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aham ǀ pratnena ǀ manmanā ǀ giraḥ ǀ śumbhāmi ǀ kaṇva-vat ǀ

yena ǀ indraḥ ǀ śuṣmam ǀ it ǀ dadhe ǁ

08.006.12   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.11.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ये त्वामिं॑द्र॒ न तु॑ष्टु॒वुर्ऋष॑यो॒ ये च॑ तुष्टु॒वुः ।

ममेद्व॑र्धस्व॒ सुष्टु॑तः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ये त्वामिंद्र न तुष्टुवुर्ऋषयो ये च तुष्टुवुः ।

ममेद्वर्धस्व सुष्टुतः ॥

Samhita Transcription Accented

yé tvā́mindra ná tuṣṭuvúrṛ́ṣayo yé ca tuṣṭuvúḥ ǀ

mámédvardhasva súṣṭutaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ye tvāmindra na tuṣṭuvurṛṣayo ye ca tuṣṭuvuḥ ǀ

mamedvardhasva suṣṭutaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । त्वाम् । इ॒न्द्र॒ । न । तु॒स्तु॒वुः । ऋष॑यः । ये । च॒ । तु॒स्तु॒वुः ।

मम॑ । इत् । व॒र्ध॒स्व॒ । सुऽस्तु॑तः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । त्वाम् । इन्द्र । न । तुस्तुवुः । ऋषयः । ये । च । तुस्तुवुः ।

मम । इत् । वर्धस्व । सुऽस्तुतः ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ tvā́m ǀ indra ǀ ná ǀ tustuvúḥ ǀ ṛ́ṣayaḥ ǀ yé ǀ ca ǀ tustuvúḥ ǀ

máma ǀ ít ǀ vardhasva ǀ sú-stutaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ tvām ǀ indra ǀ na ǀ tustuvuḥ ǀ ṛṣayaḥ ǀ ye ǀ ca ǀ tustuvuḥ ǀ

mama ǀ it ǀ vardhasva ǀ su-stutaḥ ǁ

08.006.13   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.11.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यद॑स्य म॒न्युरध्व॑नी॒द्वि वृ॒त्रं प॑र्व॒शो रु॒जन् ।

अ॒पः स॑मु॒द्रमैर॑यत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदस्य मन्युरध्वनीद्वि वृत्रं पर्वशो रुजन् ।

अपः समुद्रमैरयत् ॥

Samhita Transcription Accented

yádasya manyúrádhvanīdví vṛtrám parvaśó ruján ǀ

apáḥ samudrámáirayat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yadasya manyuradhvanīdvi vṛtram parvaśo rujan ǀ

apaḥ samudramairayat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । अ॒स्य॒ । म॒न्युः । अध्व॑नीत् । वि । वृ॒त्रम् । प॒र्व॒ऽशः । रु॒जन् ।

अ॒पः । स॒मु॒द्रम् । ऐर॑यत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । अस्य । मन्युः । अध्वनीत् । वि । वृत्रम् । पर्वऽशः । रुजन् ।

अपः । समुद्रम् । ऐरयत् ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ asya ǀ manyúḥ ǀ ádhvanīt ǀ ví ǀ vṛtrám ǀ parva-śáḥ ǀ ruján ǀ

apáḥ ǀ samudrám ǀ áirayat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ asya ǀ manyuḥ ǀ adhvanīt ǀ vi ǀ vṛtram ǀ parva-śaḥ ǀ rujan ǀ

apaḥ ǀ samudram ǀ airayat ǁ

08.006.14   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.11.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि शुष्ण॑ इंद्र धर्ण॒सिं वज्रं॑ जघंथ॒ दस्य॑वि ।

वृषा॒ ह्यु॑ग्र शृण्वि॒षे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नि शुष्ण इंद्र धर्णसिं वज्रं जघंथ दस्यवि ।

वृषा ह्युग्र शृण्विषे ॥

Samhita Transcription Accented

ní śúṣṇa indra dharṇasím vájram jaghantha dásyavi ǀ

vṛ́ṣā hyúgra śṛṇviṣé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ni śuṣṇa indra dharṇasim vajram jaghantha dasyavi ǀ

vṛṣā hyugra śṛṇviṣe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । शुष्णे॑ । इ॒न्द्र॒ । ध॒र्ण॒सिम् । वज्र॑म् । ज॒घ॒न्थ॒ । दस्य॑वि ।

वृषा॑ । हि । उ॒ग्र॒ । शृ॒ण्वि॒षे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । शुष्णे । इन्द्र । धर्णसिम् । वज्रम् । जघन्थ । दस्यवि ।

वृषा । हि । उग्र । शृण्विषे ॥

Padapatha Transcription Accented

ní ǀ śúṣṇe ǀ indra ǀ dharṇasím ǀ vájram ǀ jaghantha ǀ dásyavi ǀ

vṛ́ṣā ǀ hí ǀ ugra ǀ śṛṇviṣé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ni ǀ śuṣṇe ǀ indra ǀ dharṇasim ǀ vajram ǀ jaghantha ǀ dasyavi ǀ

vṛṣā ǀ hi ǀ ugra ǀ śṛṇviṣe ǁ

08.006.15   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.11.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न द्याव॒ इंद्र॒मोज॑सा॒ नांतरि॑क्षाणि व॒ज्रिणं॑ ।

न वि॑व्यचंत॒ भूम॑यः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

न द्याव इंद्रमोजसा नांतरिक्षाणि वज्रिणं ।

न विव्यचंत भूमयः ॥

Samhita Transcription Accented

ná dyā́va índramójasā nā́ntárikṣāṇi vajríṇam ǀ

ná vivyacanta bhū́mayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

na dyāva indramojasā nāntarikṣāṇi vajriṇam ǀ

na vivyacanta bhūmayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न । द्यावः॑ । इन्द्र॑म् । ओज॑सा । न । अ॒न्तरि॑क्षाणि । व॒ज्रिण॑म् ।

न । वि॒व्य॒च॒न्त॒ । भूम॑यः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

न । द्यावः । इन्द्रम् । ओजसा । न । अन्तरिक्षाणि । वज्रिणम् ।

न । विव्यचन्त । भूमयः ॥

Padapatha Transcription Accented

ná ǀ dyā́vaḥ ǀ índram ǀ ójasā ǀ ná ǀ antárikṣāṇi ǀ vajríṇam ǀ

ná ǀ vivyacanta ǀ bhū́mayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

na ǀ dyāvaḥ ǀ indram ǀ ojasā ǀ na ǀ antarikṣāṇi ǀ vajriṇam ǀ

na ǀ vivyacanta ǀ bhūmayaḥ ǁ

08.006.16   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.12.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.016   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्त॑ इंद्र म॒हीर॒पः स्त॑भू॒यमा॑न॒ आश॑यत् ।

नि तं पद्या॑सु शिश्नथः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्त इंद्र महीरपः स्तभूयमान आशयत् ।

नि तं पद्यासु शिश्नथः ॥

Samhita Transcription Accented

yásta indra mahī́rapáḥ stabhūyámāna ā́śayat ǀ

ní tám pádyāsu śiśnathaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yasta indra mahīrapaḥ stabhūyamāna āśayat ǀ

ni tam padyāsu śiśnathaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । ते॒ । इ॒न्द्र॒ । म॒हीः । अ॒पः । स्त॒भु॒ऽयमा॑नः । आ । अश॑यत् ।

नि । तम् । पद्या॑सु । शि॒श्न॒थः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । ते । इन्द्र । महीः । अपः । स्तभुऽयमानः । आ । अशयत् ।

नि । तम् । पद्यासु । शिश्नथः ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ te ǀ indra ǀ mahī́ḥ ǀ apáḥ ǀ stabhu-yámānaḥ ǀ ā́ ǀ áśayat ǀ

ní ǀ tám ǀ pádyāsu ǀ śiśnathaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ te ǀ indra ǀ mahīḥ ǀ apaḥ ǀ stabhu-yamānaḥ ǀ ā ǀ aśayat ǀ

ni ǀ tam ǀ padyāsu ǀ śiśnathaḥ ǁ

08.006.17   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.12.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.017   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य इ॒मे रोद॑सी म॒ही स॑मी॒ची स॒मज॑ग्रभीत् ।

तमो॑भिरिंद्र॒ तं गु॑हः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

य इमे रोदसी मही समीची समजग्रभीत् ।

तमोभिरिंद्र तं गुहः ॥

Samhita Transcription Accented

yá imé ródasī mahī́ samīcī́ samájagrabhīt ǀ

támobhirindra tám guhaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ya ime rodasī mahī samīcī samajagrabhīt ǀ

tamobhirindra tam guhaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । इ॒मे इति॑ । रोद॑सी॒ इति॑ । म॒ही इति॑ । स॒मी॒ची इति॑ स॒म्ऽई॒ची । स॒म्ऽअज॑ग्रभीत् ।

तमः॑ऽभिः । इ॒न्द्र॒ । तम् । गु॒हः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । इमे इति । रोदसी इति । मही इति । समीची इति सम्ऽईची । सम्ऽअजग्रभीत् ।

तमःऽभिः । इन्द्र । तम् । गुहः ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ imé íti ǀ ródasī íti ǀ mahī́ íti ǀ samīcī́ íti sam-īcī́ ǀ sam-ájagrabhīt ǀ

támaḥ-bhiḥ ǀ indra ǀ tám ǀ guhaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ ime iti ǀ rodasī iti ǀ mahī iti ǀ samīcī iti sam-īcī ǀ sam-ajagrabhīt ǀ

tamaḥ-bhiḥ ǀ indra ǀ tam ǀ guhaḥ ǁ

08.006.18   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.12.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.018   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य इं॑द्र॒ यत॑यस्त्वा॒ भृग॑वो॒ ये च॑ तुष्टु॒वुः ।

ममेदु॑ग्र श्रुधी॒ हवं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

य इंद्र यतयस्त्वा भृगवो ये च तुष्टुवुः ।

ममेदुग्र श्रुधी हवं ॥

Samhita Transcription Accented

yá indra yátayastvā bhṛ́gavo yé ca tuṣṭuvúḥ ǀ

mámédugra śrudhī hávam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ya indra yatayastvā bhṛgavo ye ca tuṣṭuvuḥ ǀ

mamedugra śrudhī havam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । इ॒न्द्र॒ । यत॑यः । त्वा॒ । भृग॑वः । ये । च॒ । तु॒स्तु॒वुः ।

मम॑ । इत् । उ॒ग्र॒ । श्रु॒धि॒ । हव॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । इन्द्र । यतयः । त्वा । भृगवः । ये । च । तुस्तुवुः ।

मम । इत् । उग्र । श्रुधि । हवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ indra ǀ yátayaḥ ǀ tvā ǀ bhṛ́gavaḥ ǀ yé ǀ ca ǀ tustuvúḥ ǀ

máma ǀ ít ǀ ugra ǀ śrudhi ǀ hávam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ indra ǀ yatayaḥ ǀ tvā ǀ bhṛgavaḥ ǀ ye ǀ ca ǀ tustuvuḥ ǀ

mama ǀ it ǀ ugra ǀ śrudhi ǀ havam ǁ

08.006.19   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.12.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.019   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒मास्त॑ इंद्र॒ पृश्न॑यो घृ॒तं दु॑हत आ॒शिरं॑ ।

ए॒नामृ॒तस्य॑ पि॒प्युषीः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमास्त इंद्र पृश्नयो घृतं दुहत आशिरं ।

एनामृतस्य पिप्युषीः ॥

Samhita Transcription Accented

imā́sta indra pṛ́śnayo ghṛtám duhata āśíram ǀ

enā́mṛtásya pipyúṣīḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

imāsta indra pṛśnayo ghṛtam duhata āśiram ǀ

enāmṛtasya pipyuṣīḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒माः । ते॒ । इ॒न्द्र॒ । पृश्न॑यः । घृ॒तम् । दु॒ह॒ते॒ । आ॒ऽशिर॑म् ।

ए॒नाम् । ऋ॒तस्य॑ । पि॒प्युषीः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमाः । ते । इन्द्र । पृश्नयः । घृतम् । दुहते । आऽशिरम् ।

एनाम् । ऋतस्य । पिप्युषीः ॥

Padapatha Transcription Accented

imā́ḥ ǀ te ǀ indra ǀ pṛ́śnayaḥ ǀ ghṛtám ǀ duhate ǀ ā-śíram ǀ

enā́m ǀ ṛtásya ǀ pipyúṣīḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

imāḥ ǀ te ǀ indra ǀ pṛśnayaḥ ǀ ghṛtam ǀ duhate ǀ ā-śiram ǀ

enām ǀ ṛtasya ǀ pipyuṣīḥ ǁ

08.006.20   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.12.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.020   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

या इं॑द्र प्र॒स्व॑स्त्वा॒सा गर्भ॒मच॑क्रिरन् ।

परि॒ धर्मे॑व॒ सूर्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

या इंद्र प्रस्वस्त्वासा गर्भमचक्रिरन् ।

परि धर्मेव सूर्यं ॥

Samhita Transcription Accented

yā́ indra prasvástvāsā́ gárbhamácakriran ǀ

pári dhármeva sū́ryam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yā indra prasvastvāsā garbhamacakriran ǀ

pari dharmeva sūryam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

याः । इ॒न्द्र॒ । प्र॒ऽस्वः॑ । त्वा॒ । आ॒सा । गर्भ॑म् । अच॑क्रिरन् ।

परि॑ । धर्म॑ऽइव । सूर्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

याः । इन्द्र । प्रऽस्वः । त्वा । आसा । गर्भम् । अचक्रिरन् ।

परि । धर्मऽइव । सूर्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yā́ḥ ǀ indra ǀ pra-sváḥ ǀ tvā ǀ āsā́ ǀ gárbham ǀ ácakriran ǀ

pári ǀ dhárma-iva ǀ sū́ryam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yāḥ ǀ indra ǀ pra-svaḥ ǀ tvā ǀ āsā ǀ garbham ǀ acakriran ǀ

pari ǀ dharma-iva ǀ sūryam ǁ

08.006.21   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.13.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.021   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वामिच्छ॑वसस्पते॒ कण्वा॑ उ॒क्थेन॑ वावृधुः ।

त्वां सु॒तास॒ इंद॑वः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वामिच्छवसस्पते कण्वा उक्थेन वावृधुः ।

त्वां सुतास इंदवः ॥

Samhita Transcription Accented

tvā́mícchavasaspate káṇvā ukthéna vāvṛdhuḥ ǀ

tvā́m sutā́sa índavaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvāmicchavasaspate kaṇvā ukthena vāvṛdhuḥ ǀ

tvām sutāsa indavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वाम् । इत् । श॒व॒सः॒ । प॒ते॒ । कण्वाः॑ । उ॒क्थेन॑ । व॒वृ॒धुः॒ ।

त्वाम् । सु॒तासः॑ । इन्द॑वः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वाम् । इत् । शवसः । पते । कण्वाः । उक्थेन । ववृधुः ।

त्वाम् । सुतासः । इन्दवः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvā́m ǀ ít ǀ śavasaḥ ǀ pate ǀ káṇvāḥ ǀ ukthéna ǀ vavṛdhuḥ ǀ

tvā́m ǀ sutā́saḥ ǀ índavaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvām ǀ it ǀ śavasaḥ ǀ pate ǀ kaṇvāḥ ǀ ukthena ǀ vavṛdhuḥ ǀ

tvām ǀ sutāsaḥ ǀ indavaḥ ǁ

08.006.22   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.13.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.022   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तवेदिं॑द्र॒ प्रणी॑तिषू॒त प्रश॑स्तिरद्रिवः ।

य॒ज्ञो वि॑तंत॒साय्यः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तवेदिंद्र प्रणीतिषूत प्रशस्तिरद्रिवः ।

यज्ञो वितंतसाय्यः ॥

Samhita Transcription Accented

távédindra práṇītiṣūtá práśastiradrivaḥ ǀ

yajñó vitantasā́yyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tavedindra praṇītiṣūta praśastiradrivaḥ ǀ

yajño vitantasāyyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तव॑ । इत् । इ॒न्द्र॒ । प्रऽनी॑तिषु । उ॒त । प्रऽश॑स्तिः । अ॒द्रि॒ऽवः॒ ।

य॒ज्ञः । वि॒त॒न्त॒साय्यः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तव । इत् । इन्द्र । प्रऽनीतिषु । उत । प्रऽशस्तिः । अद्रिऽवः ।

यज्ञः । वितन्तसाय्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

táva ǀ ít ǀ indra ǀ prá-nītiṣu ǀ utá ǀ prá-śastiḥ ǀ adri-vaḥ ǀ

yajñáḥ ǀ vitantasā́yyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tava ǀ it ǀ indra ǀ pra-nītiṣu ǀ uta ǀ pra-śastiḥ ǀ adri-vaḥ ǀ

yajñaḥ ǀ vitantasāyyaḥ ǁ

08.006.23   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.13.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.023   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ न॑ इंद्र म॒हीमिषं॒ पुरं॒ न द॑र्षि॒ गोम॑तीं ।

उ॒त प्र॒जां सु॒वीर्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ न इंद्र महीमिषं पुरं न दर्षि गोमतीं ।

उत प्रजां सुवीर्यं ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ na indra mahī́míṣam púram ná darṣi gómatīm ǀ

utá prajā́m suvī́ryam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā na indra mahīmiṣam puram na darṣi gomatīm ǀ

uta prajām suvīryam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । म॒हीम् । इष॑म् । पुर॑म् । न । द॒र्षि॒ । गोऽम॑तीम् ।

उ॒त । प्र॒ऽजाम् । सु॒ऽवीर्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नः । इन्द्र । महीम् । इषम् । पुरम् । न । दर्षि । गोऽमतीम् ।

उत । प्रऽजाम् । सुऽवीर्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ naḥ ǀ indra ǀ mahī́m ǀ íṣam ǀ púram ǀ ná ǀ darṣi ǀ gó-matīm ǀ

utá ǀ pra-jā́m ǀ su-vī́ryam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ naḥ ǀ indra ǀ mahīm ǀ iṣam ǀ puram ǀ na ǀ darṣi ǀ go-matīm ǀ

uta ǀ pra-jām ǀ su-vīryam ǁ

08.006.24   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.13.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.024   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त त्यदा॒श्वश्व्यं॒ यदिं॑द्र॒ नाहु॑षी॒ष्वा ।

अग्रे॑ वि॒क्षु प्र॒दीद॑यत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत त्यदाश्वश्व्यं यदिंद्र नाहुषीष्वा ।

अग्रे विक्षु प्रदीदयत् ॥

Samhita Transcription Accented

utá tyádāśváśvyam yádindra nā́huṣīṣvā́ ǀ

ágre vikṣú pradī́dayat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta tyadāśvaśvyam yadindra nāhuṣīṣvā ǀ

agre vikṣu pradīdayat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । त्यत् । आ॒शु॒ऽअश्व्य॑म् । यत् । इ॒न्द्र॒ । नाहु॑षीषु । आ ।

अग्रे॑ । वि॒क्षु । प्र॒ऽदीद॑यत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । त्यत् । आशुऽअश्व्यम् । यत् । इन्द्र । नाहुषीषु । आ ।

अग्रे । विक्षु । प्रऽदीदयत् ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ tyát ǀ āśu-áśvyam ǀ yát ǀ indra ǀ nā́huṣīṣu ǀ ā́ ǀ

ágre ǀ vikṣú ǀ pra-dī́dayat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ tyat ǀ āśu-aśvyam ǀ yat ǀ indra ǀ nāhuṣīṣu ǀ ā ǀ

agre ǀ vikṣu ǀ pra-dīdayat ǁ

08.006.25   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.13.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि व्र॒जं न त॑त्निषे॒ सूर॑ उपा॒कच॑क्षसं ।

यदिं॑द्र मृ॒ळया॑सि नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि व्रजं न तत्निषे सूर उपाकचक्षसं ।

यदिंद्र मृळयासि नः ॥

Samhita Transcription Accented

abhí vrajám ná tatniṣe sū́ra upākácakṣasam ǀ

yádindra mṛḷáyāsi naḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhi vrajam na tatniṣe sūra upākacakṣasam ǀ

yadindra mṛḷayāsi naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । व्र॒जम् । न । त॒त्नि॒षे॒ । सूरः॑ । उ॒पा॒कऽच॑क्षसम् ।

यत् । इ॒न्द्र॒ । मृ॒ळया॑सि । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । व्रजम् । न । तत्निषे । सूरः । उपाकऽचक्षसम् ।

यत् । इन्द्र । मृळयासि । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ vrajám ǀ ná ǀ tatniṣe ǀ sū́raḥ ǀ upāká-cakṣasam ǀ

yát ǀ indra ǀ mṛḷáyāsi ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ vrajam ǀ na ǀ tatniṣe ǀ sūraḥ ǀ upāka-cakṣasam ǀ

yat ǀ indra ǀ mṛḷayāsi ǀ naḥ ǁ

08.006.26   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.14.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यदं॒ग त॑विषी॒यस॒ इंद्र॑ प्र॒राज॑सि क्षि॒तीः ।

म॒हाँ अ॑पा॒र ओज॑सा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यदंग तविषीयस इंद्र प्रराजसि क्षितीः ।

महाँ अपार ओजसा ॥

Samhita Transcription Accented

yádaṅgá taviṣīyása índra prarā́jasi kṣitī́ḥ ǀ

mahā́m̐ apārá ójasā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yadaṅga taviṣīyasa indra prarājasi kṣitīḥ ǀ

mahām̐ apāra ojasā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । अ॒ङ्ग । त॒वि॒षी॒ऽयसे॑ । इन्द्र॑ । प्र॒ऽराज॑सि । क्षि॒तीः ।

म॒हान् । अ॒पा॒रः । ओज॑सा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । अङ्ग । तविषीऽयसे । इन्द्र । प्रऽराजसि । क्षितीः ।

महान् । अपारः । ओजसा ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ aṅgá ǀ taviṣī-yáse ǀ índra ǀ pra-rā́jasi ǀ kṣitī́ḥ ǀ

mahā́n ǀ apāráḥ ǀ ójasā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ aṅga ǀ taviṣī-yase ǀ indra ǀ pra-rājasi ǀ kṣitīḥ ǀ

mahān ǀ apāraḥ ǀ ojasā ǁ

08.006.27   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.14.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.027   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं त्वा॑ ह॒विष्म॑ती॒र्विश॒ उप॑ ब्रुवत ऊ॒तये॑ ।

उ॒रु॒ज्रय॑स॒मिंदु॑भिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं त्वा हविष्मतीर्विश उप ब्रुवत ऊतये ।

उरुज्रयसमिंदुभिः ॥

Samhita Transcription Accented

tám tvā havíṣmatīrvíśa úpa bruvata ūtáye ǀ

urujráyasamíndubhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tam tvā haviṣmatīrviśa upa bruvata ūtaye ǀ

urujrayasamindubhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । त्वा॒ । ह॒विष्म॑तीः । विशः॑ । उप॑ । ब्रु॒व॒ते॒ । ऊ॒तये॑ ।

उ॒रु॒ऽज्रय॑सम् । इन्दु॑ऽभिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । त्वा । हविष्मतीः । विशः । उप । ब्रुवते । ऊतये ।

उरुऽज्रयसम् । इन्दुऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ tvā ǀ havíṣmatīḥ ǀ víśaḥ ǀ úpa ǀ bruvate ǀ ūtáye ǀ

uru-jráyasam ǀ índu-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ tvā ǀ haviṣmatīḥ ǀ viśaḥ ǀ upa ǀ bruvate ǀ ūtaye ǀ

uru-jrayasam ǀ indu-bhiḥ ǁ

08.006.28   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.14.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.028   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒प॒ह्व॒रे गि॑री॒णां सं॑ग॒थे च॑ न॒दीनां॑ ।

धि॒या विप्रो॑ अजायत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उपह्वरे गिरीणां संगथे च नदीनां ।

धिया विप्रो अजायत ॥

Samhita Transcription Accented

upahvaré girīṇā́m saṃgathé ca nadī́nām ǀ

dhiyā́ vípro ajāyata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

upahvare girīṇām saṃgathe ca nadīnām ǀ

dhiyā vipro ajāyata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒प॒ऽह्व॒रे । गि॒री॒णाम् । स॒म्ऽग॒थे । च॒ । न॒दीना॑म् ।

धि॒या । विप्रः॑ । अ॒जा॒य॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उपऽह्वरे । गिरीणाम् । सम्ऽगथे । च । नदीनाम् ।

धिया । विप्रः । अजायत ॥

Padapatha Transcription Accented

upa-hvaré ǀ girīṇā́m ǀ sam-gathé ǀ ca ǀ nadī́nām ǀ

dhiyā́ ǀ vípraḥ ǀ ajāyata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

upa-hvare ǀ girīṇām ǀ sam-gathe ǀ ca ǀ nadīnām ǀ

dhiyā ǀ vipraḥ ǀ ajāyata ǁ

08.006.29   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.14.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.029   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अतः॑ समु॒द्रमु॒द्वत॑श्चिकि॒त्वाँ अव॑ पश्यति ।

यतो॑ विपा॒न एज॑ति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अतः समुद्रमुद्वतश्चिकित्वाँ अव पश्यति ।

यतो विपान एजति ॥

Samhita Transcription Accented

átaḥ samudrámudvátaścikitvā́m̐ áva paśyati ǀ

yáto vipāná éjati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ataḥ samudramudvataścikitvām̐ ava paśyati ǀ

yato vipāna ejati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अतः॑ । स॒मु॒द्रम् । उ॒त्ऽवतः॑ । चि॒कि॒त्वान् । अव॑ । प॒श्य॒ति॒ ।

यतः॑ । वि॒पा॒नः । एज॑ति ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अतः । समुद्रम् । उत्ऽवतः । चिकित्वान् । अव । पश्यति ।

यतः । विपानः । एजति ॥

Padapatha Transcription Accented

átaḥ ǀ samudrám ǀ ut-vátaḥ ǀ cikitvā́n ǀ áva ǀ paśyati ǀ

yátaḥ ǀ vipānáḥ ǀ éjati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ataḥ ǀ samudram ǀ ut-vataḥ ǀ cikitvān ǀ ava ǀ paśyati ǀ

yataḥ ǀ vipānaḥ ǀ ejati ǁ

08.006.30   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.14.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.030   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आदित्प्र॒त्नस्य॒ रेत॑सो॒ ज्योति॑ष्पश्यंति वास॒रं ।

प॒रो यदि॒ध्यते॑ दि॒वा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आदित्प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यंति वासरं ।

परो यदिध्यते दिवा ॥

Samhita Transcription Accented

ā́dítpratnásya rétaso jyótiṣpaśyanti vāsarám ǀ

paró yádidhyáte divā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āditpratnasya retaso jyotiṣpaśyanti vāsaram ǀ

paro yadidhyate divā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आत् । इत् । प्र॒त्नस्य॑ । रेत॑सः । ज्योतिः॑ । प॒श्य॒न्ति॒ । वा॒स॒रम् ।

प॒रः । यत् । इ॒ध्यते॑ । दि॒वा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आत् । इत् । प्रत्नस्य । रेतसः । ज्योतिः । पश्यन्ति । वासरम् ।

परः । यत् । इध्यते । दिवा ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́t ǀ ít ǀ pratnásya ǀ rétasaḥ ǀ jyótiḥ ǀ paśyanti ǀ vāsarám ǀ

paráḥ ǀ yát ǀ idhyáte ǀ divā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āt ǀ it ǀ pratnasya ǀ retasaḥ ǀ jyotiḥ ǀ paśyanti ǀ vāsaram ǀ

paraḥ ǀ yat ǀ idhyate ǀ divā ǁ

08.006.31   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.15.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.031   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

कण्वा॑स इंद्र ते म॒तिं विश्वे॑ वर्धंति॒ पौंस्यं॑ ।

उ॒तो श॑विष्ठ॒ वृष्ण्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कण्वास इंद्र ते मतिं विश्वे वर्धंति पौंस्यं ।

उतो शविष्ठ वृष्ण्यं ॥

Samhita Transcription Accented

káṇvāsa indra te matím víśve vardhanti páuṃsyam ǀ

utó śaviṣṭha vṛ́ṣṇyam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kaṇvāsa indra te matim viśve vardhanti pauṃsyam ǀ

uto śaviṣṭha vṛṣṇyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कण्वा॑सः । इ॒न्द्र॒ । ते॒ । म॒तिम् । विश्वे॑ । व॒र्ध॒न्ति॒ । पौंस्य॑म् ।

उ॒तो इति॑ । श॒वि॒ष्ठ॒ । वृष्ण्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कण्वासः । इन्द्र । ते । मतिम् । विश्वे । वर्धन्ति । पौंस्यम् ।

उतो इति । शविष्ठ । वृष्ण्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

káṇvāsaḥ ǀ indra ǀ te ǀ matím ǀ víśve ǀ vardhanti ǀ páuṃsyam ǀ

utó íti ǀ śaviṣṭha ǀ vṛ́ṣṇyam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kaṇvāsaḥ ǀ indra ǀ te ǀ matim ǀ viśve ǀ vardhanti ǀ pauṃsyam ǀ

uto iti ǀ śaviṣṭha ǀ vṛṣṇyam ǁ

08.006.32   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.15.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.032   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒मां म॑ इंद्र सुष्टु॒तिं जु॒षस्व॒ प्र सु माम॑व ।

उ॒त प्र व॑र्धया म॒तिं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमां म इंद्र सुष्टुतिं जुषस्व प्र सु मामव ।

उत प्र वर्धया मतिं ॥

Samhita Transcription Accented

imā́m ma indra suṣṭutím juṣásva prá sú mā́mava ǀ

utá prá vardhayā matím ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

imām ma indra suṣṭutim juṣasva pra su māmava ǀ

uta pra vardhayā matim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒माम् । मे॒ । इ॒न्द्र॒ । सु॒ऽस्तु॒तिम् । जु॒षस्व॑ । प्र । सु । माम् । अ॒व॒ ।

उ॒त । प्र । व॒र्ध॒य॒ । म॒तिम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमाम् । मे । इन्द्र । सुऽस्तुतिम् । जुषस्व । प्र । सु । माम् । अव ।

उत । प्र । वर्धय । मतिम् ॥

Padapatha Transcription Accented

imā́m ǀ me ǀ indra ǀ su-stutím ǀ juṣásva ǀ prá ǀ sú ǀ mā́m ǀ ava ǀ

utá ǀ prá ǀ vardhaya ǀ matím ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

imām ǀ me ǀ indra ǀ su-stutim ǀ juṣasva ǀ pra ǀ su ǀ mām ǀ ava ǀ

uta ǀ pra ǀ vardhaya ǀ matim ǁ

08.006.33   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.15.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त ब्र॑ह्म॒ण्या व॒यं तुभ्यं॑ प्रवृद्ध वज्रिवः ।

विप्रा॑ अतक्ष्म जी॒वसे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत ब्रह्मण्या वयं तुभ्यं प्रवृद्ध वज्रिवः ।

विप्रा अतक्ष्म जीवसे ॥

Samhita Transcription Accented

utá brahmaṇyā́ vayám túbhyam pravṛddha vajrivaḥ ǀ

víprā atakṣma jīváse ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta brahmaṇyā vayam tubhyam pravṛddha vajrivaḥ ǀ

viprā atakṣma jīvase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । ब्र॒ह्म॒ण्या । व॒यम् । तुभ्य॑म् । प्र॒ऽवृ॒द्ध॒ । व॒ज्रि॒ऽवः॒ ।

विप्राः॑ । अ॒त॒क्ष्म॒ । जी॒वसे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । ब्रह्मण्या । वयम् । तुभ्यम् । प्रऽवृद्ध । वज्रिऽवः ।

विप्राः । अतक्ष्म । जीवसे ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ brahmaṇyā́ ǀ vayám ǀ túbhyam ǀ pra-vṛddha ǀ vajri-vaḥ ǀ

víprāḥ ǀ atakṣma ǀ jīváse ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ brahmaṇyā ǀ vayam ǀ tubhyam ǀ pra-vṛddha ǀ vajri-vaḥ ǀ

viprāḥ ǀ atakṣma ǀ jīvase ǁ

08.006.34   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.15.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि कण्वा॑ अनूष॒तापो॒ न प्र॒वता॑ य॒तीः ।

इंद्रं॒ वन॑न्वती म॒तिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि कण्वा अनूषतापो न प्रवता यतीः ।

इंद्रं वनन्वती मतिः ॥

Samhita Transcription Accented

abhí káṇvā anūṣatā́po ná pravátā yatī́ḥ ǀ

índram vánanvatī matíḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhi kaṇvā anūṣatāpo na pravatā yatīḥ ǀ

indram vananvatī matiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । कण्वाः॑ । अ॒नू॒ष॒त॒ । आपः॑ । न । प्र॒ऽवता॑ । य॒तीः ।

इन्द्र॑म् । वन॑न्ऽवती । म॒तिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । कण्वाः । अनूषत । आपः । न । प्रऽवता । यतीः ।

इन्द्रम् । वनन्ऽवती । मतिः ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ káṇvāḥ ǀ anūṣata ǀ ā́paḥ ǀ ná ǀ pra-vátā ǀ yatī́ḥ ǀ

índram ǀ vánan-vatī ǀ matíḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ kaṇvāḥ ǀ anūṣata ǀ āpaḥ ǀ na ǀ pra-vatā ǀ yatīḥ ǀ

indram ǀ vanan-vatī ǀ matiḥ ǁ

08.006.35   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.15.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॑मु॒क्थानि॑ वावृधुः समु॒द्रमि॑व॒ सिंध॑वः ।

अनु॑त्तमन्युम॒जरं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रमुक्थानि वावृधुः समुद्रमिव सिंधवः ।

अनुत्तमन्युमजरं ॥

Samhita Transcription Accented

índramukthā́ni vāvṛdhuḥ samudrámiva síndhavaḥ ǀ

ánuttamanyumajáram ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indramukthāni vāvṛdhuḥ samudramiva sindhavaḥ ǀ

anuttamanyumajaram ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑म् । उ॒क्थानि॑ । व॒वृ॒धुः॒ । स॒मु॒द्रम्ऽइ॑व । सिन्ध॑वः ।

अनु॑त्तऽमन्युम् । अ॒जर॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रम् । उक्थानि । ववृधुः । समुद्रम्ऽइव । सिन्धवः ।

अनुत्तऽमन्युम् । अजरम् ॥

Padapatha Transcription Accented

índram ǀ ukthā́ni ǀ vavṛdhuḥ ǀ samudrám-iva ǀ síndhavaḥ ǀ

ánutta-manyum ǀ ajáram ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indram ǀ ukthāni ǀ vavṛdhuḥ ǀ samudram-iva ǀ sindhavaḥ ǀ

anutta-manyum ǀ ajaram ǁ

08.006.36   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.16.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ नो॑ याहि परा॒वतो॒ हरि॑भ्यां हर्य॒ताभ्यां॑ ।

इ॒ममिं॑द्र सु॒तं पि॑ब ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ नो याहि परावतो हरिभ्यां हर्यताभ्यां ।

इममिंद्र सुतं पिब ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ no yāhi parāváto háribhyām haryatā́bhyām ǀ

imámindra sutám piba ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā no yāhi parāvato haribhyām haryatābhyām ǀ

imamindra sutam piba ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नः॒ । या॒हि॒ । प॒रा॒ऽवतः॑ । हरि॑ऽभ्याम् । ह॒र्य॒ताभ्या॑म् ।

इ॒मम् । इ॒न्द्र॒ । सु॒तम् । पि॒ब॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नः । याहि । पराऽवतः । हरिऽभ्याम् । हर्यताभ्याम् ।

इमम् । इन्द्र । सुतम् । पिब ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ naḥ ǀ yāhi ǀ parā-vátaḥ ǀ hári-bhyām ǀ haryatā́bhyām ǀ

imám ǀ indra ǀ sutám ǀ piba ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ naḥ ǀ yāhi ǀ parā-vataḥ ǀ hari-bhyām ǀ haryatābhyām ǀ

imam ǀ indra ǀ sutam ǀ piba ǁ

08.006.37   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.16.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.037   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वामिद्वृ॑त्रहंतम॒ जना॑सो वृ॒क्तब॑र्हिषः ।

हवं॑ते॒ वाज॑सातये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वामिद्वृत्रहंतम जनासो वृक्तबर्हिषः ।

हवंते वाजसातये ॥

Samhita Transcription Accented

tvā́mídvṛtrahantama jánāso vṛktábarhiṣaḥ ǀ

hávante vā́jasātaye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvāmidvṛtrahantama janāso vṛktabarhiṣaḥ ǀ

havante vājasātaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वाम् । इत् । वृ॒त्र॒ह॒न्ऽत॒म॒ । जना॑सः । वृ॒क्तऽब॑र्हिषः ।

हव॑न्ते । वाज॑ऽसातये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वाम् । इत् । वृत्रहन्ऽतम । जनासः । वृक्तऽबर्हिषः ।

हवन्ते । वाजऽसातये ॥

Padapatha Transcription Accented

tvā́m ǀ ít ǀ vṛtrahan-tama ǀ jánāsaḥ ǀ vṛktá-barhiṣaḥ ǀ

hávante ǀ vā́ja-sātaye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvām ǀ it ǀ vṛtrahan-tama ǀ janāsaḥ ǀ vṛkta-barhiṣaḥ ǀ

havante ǀ vāja-sātaye ǁ

08.006.38   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.16.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.038   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अनु॑ त्वा॒ रोद॑सी उ॒भे च॒क्रं न व॒र्त्येत॑शं ।

अनु॑ सुवा॒नास॒ इंद॑वः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अनु त्वा रोदसी उभे चक्रं न वर्त्येतशं ।

अनु सुवानास इंदवः ॥

Samhita Transcription Accented

ánu tvā ródasī ubhé cakrám ná vartyétaśam ǀ

ánu suvānā́sa índavaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

anu tvā rodasī ubhe cakram na vartyetaśam ǀ

anu suvānāsa indavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अनु॑ । त्वा॒ । रोद॑सी॒ इति॑ । उ॒भे इति॑ । च॒क्रम् । न । व॒र्ति॒ । एत॑शम् ।

अनु॑ । सु॒वा॒नासः॑ । इन्द॑वः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अनु । त्वा । रोदसी इति । उभे इति । चक्रम् । न । वर्ति । एतशम् ।

अनु । सुवानासः । इन्दवः ॥

Padapatha Transcription Accented

ánu ǀ tvā ǀ ródasī íti ǀ ubhé íti ǀ cakrám ǀ ná ǀ varti ǀ étaśam ǀ

ánu ǀ suvānā́saḥ ǀ índavaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

anu ǀ tvā ǀ rodasī iti ǀ ubhe iti ǀ cakram ǀ na ǀ varti ǀ etaśam ǀ

anu ǀ suvānāsaḥ ǀ indavaḥ ǁ

08.006.39   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.16.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.039   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मंद॑स्वा॒ सु स्व॑र्णर उ॒तेंद्र॑ शर्य॒णाव॑ति ।

मत्स्वा॒ विव॑स्वतो म॒ती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मंदस्वा सु स्वर्णर उतेंद्र शर्यणावति ।

मत्स्वा विवस्वतो मती ॥

Samhita Transcription Accented

mándasvā sú svárṇara uténdra śaryaṇā́vati ǀ

mátsvā vívasvato matī́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mandasvā su svarṇara utendra śaryaṇāvati ǀ

matsvā vivasvato matī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मन्द॑स्व । सु । स्वः॑ऽनरे । उ॒त । इ॒न्द्र॒ । श॒र्य॒णाऽव॑ति ।

मत्स्व॑ । विव॑स्वतः । म॒ती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मन्दस्व । सु । स्वःऽनरे । उत । इन्द्र । शर्यणाऽवति ।

मत्स्व । विवस्वतः । मती ॥

Padapatha Transcription Accented

mándasva ǀ sú ǀ sváḥ-nare ǀ utá ǀ indra ǀ śaryaṇā́-vati ǀ

mátsva ǀ vívasvataḥ ǀ matī́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mandasva ǀ su ǀ svaḥ-nare ǀ uta ǀ indra ǀ śaryaṇā-vati ǀ

matsva ǀ vivasvataḥ ǀ matī ǁ

08.006.40   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.16.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.040   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वा॒वृ॒धा॒न उप॒ द्यवि॒ वृषा॑ व॒ज्र्य॑रोरवीत् ।

वृ॒त्र॒हा सो॑म॒पात॑मः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वावृधान उप द्यवि वृषा वज्र्यरोरवीत् ।

वृत्रहा सोमपातमः ॥

Samhita Transcription Accented

vāvṛdhāná úpa dyávi vṛ́ṣā vajryároravīt ǀ

vṛtrahā́ somapā́tamaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vāvṛdhāna upa dyavi vṛṣā vajryaroravīt ǀ

vṛtrahā somapātamaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व॒वृ॒धा॒नः । उप॑ । द्यवि॑ । वृषा॑ । व॒ज्री । अ॒रो॒र॒वी॒त् ।

वृ॒त्र॒ऽहा । सो॒म॒ऽपात॑मः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ववृधानः । उप । द्यवि । वृषा । वज्री । अरोरवीत् ।

वृत्रऽहा । सोमऽपातमः ॥

Padapatha Transcription Accented

vavṛdhānáḥ ǀ úpa ǀ dyávi ǀ vṛ́ṣā ǀ vajrī́ ǀ aroravīt ǀ

vṛtra-hā́ ǀ soma-pā́tamaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vavṛdhānaḥ ǀ upa ǀ dyavi ǀ vṛṣā ǀ vajrī ǀ aroravīt ǀ

vṛtra-hā ǀ soma-pātamaḥ ǁ

08.006.41   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.17.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.041   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऋषि॒र्हि पू॑र्व॒जा अस्येक॒ ईशा॑न॒ ओज॑सा ।

इंद्र॑ चोष्कू॒यसे॒ वसु॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऋषिर्हि पूर्वजा अस्येक ईशान ओजसा ।

इंद्र चोष्कूयसे वसु ॥

Samhita Transcription Accented

ṛ́ṣirhí pūrvajā́ ásyéka ī́śāna ójasā ǀ

índra coṣkūyáse vásu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ṛṣirhi pūrvajā asyeka īśāna ojasā ǀ

indra coṣkūyase vasu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऋषिः॑ । हि । पू॒र्व॒ऽजाः । असि॑ । एकः॑ । ईशा॑नः । ओज॑सा ।

इन्द्र॑ । चो॒ष्कू॒यसे॑ । वसु॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऋषिः । हि । पूर्वऽजाः । असि । एकः । ईशानः । ओजसा ।

इन्द्र । चोष्कूयसे । वसु ॥

Padapatha Transcription Accented

ṛ́ṣiḥ ǀ hí ǀ pūrva-jā́ḥ ǀ ási ǀ ékaḥ ǀ ī́śānaḥ ǀ ójasā ǀ

índra ǀ coṣkūyáse ǀ vásu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ṛṣiḥ ǀ hi ǀ pūrva-jāḥ ǀ asi ǀ ekaḥ ǀ īśānaḥ ǀ ojasā ǀ

indra ǀ coṣkūyase ǀ vasu ǁ

08.006.42   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.17.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.042   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्माकं॑ त्वा सु॒ताँ उप॑ वी॒तपृ॑ष्ठा अ॒भि प्रयः॑ ।

श॒तं व॑हंतु॒ हर॑यः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्माकं त्वा सुताँ उप वीतपृष्ठा अभि प्रयः ।

शतं वहंतु हरयः ॥

Samhita Transcription Accented

asmā́kam tvā sutā́m̐ úpa vītápṛṣṭhā abhí práyaḥ ǀ

śatám vahantu hárayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asmākam tvā sutām̐ upa vītapṛṣṭhā abhi prayaḥ ǀ

śatam vahantu harayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्माक॑म् । त्वा॒ । सु॒तान् । उप॑ । वी॒तऽपृ॑ष्ठाः । अ॒भि । प्रयः॑ ।

श॒तम् । व॒ह॒न्तु॒ । हर॑यः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्माकम् । त्वा । सुतान् । उप । वीतऽपृष्ठाः । अभि । प्रयः ।

शतम् । वहन्तु । हरयः ॥

Padapatha Transcription Accented

asmā́kam ǀ tvā ǀ sutā́n ǀ úpa ǀ vītá-pṛṣṭhāḥ ǀ abhí ǀ práyaḥ ǀ

śatám ǀ vahantu ǀ hárayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asmākam ǀ tvā ǀ sutān ǀ upa ǀ vīta-pṛṣṭhāḥ ǀ abhi ǀ prayaḥ ǀ

śatam ǀ vahantu ǀ harayaḥ ǁ

08.006.43   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.17.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.043   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒मां सु पू॒र्व्यां धियं॒ मधो॑र्घृ॒तस्य॑ पि॒प्युषीं॑ ।

कण्वा॑ उ॒क्थेन॑ वावृधुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमां सु पूर्व्यां धियं मधोर्घृतस्य पिप्युषीं ।

कण्वा उक्थेन वावृधुः ॥

Samhita Transcription Accented

imā́m sú pūrvyā́m dhíyam mádhorghṛtásya pipyúṣīm ǀ

káṇvā ukthéna vāvṛdhuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

imām su pūrvyām dhiyam madhorghṛtasya pipyuṣīm ǀ

kaṇvā ukthena vāvṛdhuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒माम् । सु । पू॒र्व्याम् । धिय॑म् । मधोः॑ । घृ॒तस्य॑ । पि॒प्युषी॑म् ।

कण्वाः॑ । उ॒क्थेन॑ । व॒वृ॒धुः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमाम् । सु । पूर्व्याम् । धियम् । मधोः । घृतस्य । पिप्युषीम् ।

कण्वाः । उक्थेन । ववृधुः ॥

Padapatha Transcription Accented

imā́m ǀ sú ǀ pūrvyā́m ǀ dhíyam ǀ mádhoḥ ǀ ghṛtásya ǀ pipyúṣīm ǀ

káṇvāḥ ǀ ukthéna ǀ vavṛdhuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

imām ǀ su ǀ pūrvyām ǀ dhiyam ǀ madhoḥ ǀ ghṛtasya ǀ pipyuṣīm ǀ

kaṇvāḥ ǀ ukthena ǀ vavṛdhuḥ ǁ

08.006.44   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.17.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.044   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॒मिद्विम॑हीनां॒ मेधे॑ वृणीत॒ मर्त्यः॑ ।

इंद्रं॑ सनि॒ष्युरू॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रमिद्विमहीनां मेधे वृणीत मर्त्यः ।

इंद्रं सनिष्युरूतये ॥

Samhita Transcription Accented

índramídvímahīnām médhe vṛṇīta mártyaḥ ǀ

índram saniṣyúrūtáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indramidvimahīnām medhe vṛṇīta martyaḥ ǀ

indram saniṣyurūtaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑म् । इत् । विऽम॑हीनाम् । मेधे॑ । वृ॒णी॒त॒ । मर्त्यः॑ ।

इन्द्र॑म् । स॒नि॒ष्युः । ऊ॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रम् । इत् । विऽमहीनाम् । मेधे । वृणीत । मर्त्यः ।

इन्द्रम् । सनिष्युः । ऊतये ॥

Padapatha Transcription Accented

índram ǀ ít ǀ ví-mahīnām ǀ médhe ǀ vṛṇīta ǀ mártyaḥ ǀ

índram ǀ saniṣyúḥ ǀ ūtáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indram ǀ it ǀ vi-mahīnām ǀ medhe ǀ vṛṇīta ǀ martyaḥ ǀ

indram ǀ saniṣyuḥ ǀ ūtaye ǁ

08.006.45   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.17.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.045   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒र्वांचं॑ त्वा पुरुष्टुत प्रि॒यमे॑धस्तुता॒ हरी॑ ।

सो॒म॒पेया॑य वक्षतः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अर्वांचं त्वा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरी ।

सोमपेयाय वक्षतः ॥

Samhita Transcription Accented

arvā́ñcam tvā puruṣṭuta priyámedhastutā hárī ǀ

somapéyāya vakṣataḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

arvāñcam tvā puruṣṭuta priyamedhastutā harī ǀ

somapeyāya vakṣataḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒र्वाञ्च॑म् । त्वा॒ । पु॒रु॒ऽस्तु॒त॒ । प्रि॒यमे॑धऽस्तुता । हरी॒ इति॑ ।

सो॒म॒ऽपेया॑य । व॒क्ष॒तः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अर्वाञ्चम् । त्वा । पुरुऽस्तुत । प्रियमेधऽस्तुता । हरी इति ।

सोमऽपेयाय । वक्षतः ॥

Padapatha Transcription Accented

arvā́ñcam ǀ tvā ǀ puru-stuta ǀ priyámedha-stutā ǀ hárī íti ǀ

soma-péyāya ǀ vakṣataḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

arvāñcam ǀ tvā ǀ puru-stuta ǀ priyamedha-stutā ǀ harī iti ǀ

soma-peyāya ǀ vakṣataḥ ǁ

08.006.46   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.17.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.046   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श॒तम॒हं ति॒रिंदि॑रे स॒हस्रं॒ पर्शा॒वा द॑दे ।

राधां॑सि॒ याद्वा॑नां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शतमहं तिरिंदिरे सहस्रं पर्शावा ददे ।

राधांसि याद्वानां ॥

Samhita Transcription Accented

śatámahám tiríndire sahásram párśāvā́ dade ǀ

rā́dhāṃsi yā́dvānām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śatamaham tirindire sahasram parśāvā dade ǀ

rādhāṃsi yādvānām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श॒तम् । अ॒हम् । ति॒रिन्दि॑रे । स॒हस्र॑म् । पर्शौ॑ । आ । द॒दे॒ ।

राधां॑सि । याद्वा॑नाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शतम् । अहम् । तिरिन्दिरे । सहस्रम् । पर्शौ । आ । ददे ।

राधांसि । याद्वानाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

śatám ǀ ahám ǀ tiríndire ǀ sahásram ǀ párśau ǀ ā́ ǀ dade ǀ

rā́dhāṃsi ǀ yā́dvānām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śatam ǀ aham ǀ tirindire ǀ sahasram ǀ parśau ǀ ā ǀ dade ǀ

rādhāṃsi ǀ yādvānām ǁ

08.006.47   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.17.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.047   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्रीणि॑ श॒तान्यर्व॑तां स॒हस्रा॒ दश॒ गोनां॑ ।

द॒दुष्प॒ज्राय॒ साम्ने॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्रीणि शतान्यर्वतां सहस्रा दश गोनां ।

ददुष्पज्राय साम्ने ॥

Samhita Transcription Accented

trī́ṇi śatā́nyárvatām sahásrā dáśa gónām ǀ

dadúṣpajrā́ya sā́mne ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

trīṇi śatānyarvatām sahasrā daśa gonām ǀ

daduṣpajrāya sāmne ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्रीणि॑ । श॒तानि॑ । अर्व॑ताम् । स॒हस्रा॑ । दश॑ । गोना॑म् ।

द॒दुः । प॒ज्राय॑ । साम्ने॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्रीणि । शतानि । अर्वताम् । सहस्रा । दश । गोनाम् ।

ददुः । पज्राय । साम्ने ॥

Padapatha Transcription Accented

trī́ṇi ǀ śatā́ni ǀ árvatām ǀ sahásrā ǀ dáśa ǀ gónām ǀ

dadúḥ ǀ pajrā́ya ǀ sā́mne ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

trīṇi ǀ śatāni ǀ arvatām ǀ sahasrā ǀ daśa ǀ gonām ǀ

daduḥ ǀ pajrāya ǀ sāmne ǁ

08.006.48   (Mandala. Sukta. Rik)

5.8.17.08    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.02.048   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उदा॑नट् ककु॒हो दिव॒मुष्ट्रां॑चतु॒र्युजो॒ दद॑त् ।

श्रव॑सा॒ याद्वं॒ जनं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उदानट् ककुहो दिवमुष्ट्रांचतुर्युजो ददत् ।

श्रवसा याद्वं जनं ॥

Samhita Transcription Accented

údānaṭ kakuhó dívamúṣṭrāñcaturyújo dádat ǀ

śrávasā yā́dvam jánam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

udānaṭ kakuho divamuṣṭrāñcaturyujo dadat ǀ

śravasā yādvam janam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत् । आ॒न॒ट् । क॒कु॒हः । दिव॑म् । उष्ट्रा॑न् । च॒तुः॒ऽयुजः॑ । दद॑त् ।

श्रव॑सा । याद्व॑म् । जन॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत् । आनट् । ककुहः । दिवम् । उष्ट्रान् । चतुःऽयुजः । ददत् ।

श्रवसा । याद्वम् । जनम् ॥

Padapatha Transcription Accented

út ǀ ānaṭ ǀ kakuháḥ ǀ dívam ǀ úṣṭrān ǀ catuḥ-yújaḥ ǀ dádat ǀ

śrávasā ǀ yā́dvam ǀ jánam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ut ǀ ānaṭ ǀ kakuhaḥ ǀ divam ǀ uṣṭrān ǀ catuḥ-yujaḥ ǀ dadat ǀ

śravasā ǀ yādvam ǀ janam ǁ