SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 8

Sūkta 28

 

1. Info

To:    viśvedevās
From:   manu vaivasvata
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 2); virāḍgāyatrī (3, 5); virāḍuṣnik (4)

2nd set of styles: gāyatrī (1-3, 5); pura-uṣṇih (4)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

08.028.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.35.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.168   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ये त्रिं॒शति॒ त्रय॑स्प॒रो दे॒वासो॑ ब॒र्हिरास॑दन् ।

वि॒दन्नह॑ द्वि॒तास॑नन् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ये त्रिंशति त्रयस्परो देवासो बर्हिरासदन् ।

विदन्नह द्वितासनन् ॥

Samhita Transcription Accented

yé triṃśáti tráyasparó devā́so barhírā́sadan ǀ

vidánnáha dvitā́sanan ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ye triṃśati trayasparo devāso barhirāsadan ǀ

vidannaha dvitāsanan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । त्रिं॒शति॑ । त्रयः॑ । प॒रः । दे॒वासः॑ । ब॒र्हिः । आ । अस॑दन् ।

वि॒दन् । अह॑ । द्वि॒ता । अ॒स॒न॒न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । त्रिंशति । त्रयः । परः । देवासः । बर्हिः । आ । असदन् ।

विदन् । अह । द्विता । असनन् ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ triṃśáti ǀ tráyaḥ ǀ paráḥ ǀ devā́saḥ ǀ barhíḥ ǀ ā́ ǀ ásadan ǀ

vidán ǀ áha ǀ dvitā́ ǀ asanan ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ triṃśati ǀ trayaḥ ǀ paraḥ ǀ devāsaḥ ǀ barhiḥ ǀ ā ǀ asadan ǀ

vidan ǀ aha ǀ dvitā ǀ asanan ǁ

08.028.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.35.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.169   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वरु॑णो मि॒त्रो अ॑र्य॒मा स्मद्रा॑तिषाचो अ॒ग्नयः॑ ।

पत्नी॑वंतो॒ वष॑ट्कृताः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वरुणो मित्रो अर्यमा स्मद्रातिषाचो अग्नयः ।

पत्नीवंतो वषट्कृताः ॥

Samhita Transcription Accented

váruṇo mitró aryamā́ smádrātiṣāco agnáyaḥ ǀ

pátnīvanto váṣaṭkṛtāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

varuṇo mitro aryamā smadrātiṣāco agnayaḥ ǀ

patnīvanto vaṣaṭkṛtāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वरु॑णः । मि॒त्रः । अ॒र्य॒मा । स्मद्रा॑तिऽसाचः । अ॒ग्नयः॑ ।

पत्नी॑ऽवन्तः । वष॑ट्ऽकृताः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वरुणः । मित्रः । अर्यमा । स्मद्रातिऽसाचः । अग्नयः ।

पत्नीऽवन्तः । वषट्ऽकृताः ॥

Padapatha Transcription Accented

váruṇaḥ ǀ mitráḥ ǀ aryamā́ ǀ smádrāti-sācaḥ ǀ agnáyaḥ ǀ

pátnī-vantaḥ ǀ váṣaṭ-kṛtāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

varuṇaḥ ǀ mitraḥ ǀ aryamā ǀ smadrāti-sācaḥ ǀ agnayaḥ ǀ

patnī-vantaḥ ǀ vaṣaṭ-kṛtāḥ ǁ

08.028.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.35.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.170   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ते नो॑ गो॒पा अ॑पा॒च्यास्त उद॒क्त इ॒त्था न्य॑क् ।

पु॒रस्ता॒त्सर्व॑या वि॒शा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ते नो गोपा अपाच्यास्त उदक्त इत्था न्यक् ।

पुरस्तात्सर्वया विशा ॥

Samhita Transcription Accented

té no gopā́ apācyā́stá údaktá itthā́ nyák ǀ

purástātsárvayā viśā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

te no gopā apācyāsta udakta itthā nyak ǀ

purastātsarvayā viśā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ते । नः॒ । गो॒पाः । अ॒पा॒च्याः । ते । उद॑क् । ते । इ॒त्था । न्य॑क् ।

पु॒रस्ता॑त् । सर्व॑या । वि॒शा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ते । नः । गोपाः । अपाच्याः । ते । उदक् । ते । इत्था । न्यक् ।

पुरस्तात् । सर्वया । विशा ॥

Padapatha Transcription Accented

té ǀ naḥ ǀ gopā́ḥ ǀ apācyā́ḥ ǀ té ǀ údak ǀ té ǀ itthā́ ǀ nyák ǀ

purástāt ǀ sárvayā ǀ viśā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

te ǀ naḥ ǀ gopāḥ ǀ apācyāḥ ǀ te ǀ udak ǀ te ǀ itthā ǀ nyak ǀ

purastāt ǀ sarvayā ǀ viśā ǁ

08.028.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.35.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.171   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यथा॒ वशं॑ति दे॒वास्तथेद॑स॒त्तदे॑षां॒ नकि॒रा मि॑नत् ।

अरा॑वा च॒न मर्त्यः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यथा वशंति देवास्तथेदसत्तदेषां नकिरा मिनत् ।

अरावा चन मर्त्यः ॥

Samhita Transcription Accented

yáthā váśanti devā́státhédasattádeṣām nákirā́ minat ǀ

árāvā caná mártyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yathā vaśanti devāstathedasattadeṣām nakirā minat ǀ

arāvā cana martyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यथा॑ । वश॑न्ति । दे॒वाः । तथा॑ । इत् । अ॒स॒त् । तत् । ए॒षा॒म् । नकिः॑ । आ । मि॒न॒त् ।

अरा॑वा । च॒न । मर्त्यः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यथा । वशन्ति । देवाः । तथा । इत् । असत् । तत् । एषाम् । नकिः । आ । मिनत् ।

अरावा । चन । मर्त्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

yáthā ǀ váśanti ǀ devā́ḥ ǀ táthā ǀ ít ǀ asat ǀ tát ǀ eṣām ǀ nákiḥ ǀ ā́ ǀ minat ǀ

árāvā ǀ caná ǀ mártyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yathā ǀ vaśanti ǀ devāḥ ǀ tathā ǀ it ǀ asat ǀ tat ǀ eṣām ǀ nakiḥ ǀ ā ǀ minat ǀ

arāvā ǀ cana ǀ martyaḥ ǁ

08.028.05   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.35.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.172   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒प्ता॒नां स॒प्त ऋ॒ष्टयः॑ स॒प्त द्यु॒म्नान्ये॑षां ।

स॒प्तो अधि॒ श्रियो॑ धिरे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सप्तानां सप्त ऋष्टयः सप्त द्युम्नान्येषां ।

सप्तो अधि श्रियो धिरे ॥

Samhita Transcription Accented

saptānā́m saptá ṛṣṭáyaḥ saptá dyumnā́nyeṣām ǀ

saptó ádhi śríyo dhire ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

saptānām sapta ṛṣṭayaḥ sapta dyumnānyeṣām ǀ

sapto adhi śriyo dhire ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒प्ता॒नाम् । स॒प्त । ऋ॒ष्टयः॑ । स॒प्त । द्यु॒म्नानि॑ । ए॒षा॒म् ।

स॒प्तो इति॑ । अधि॑ । श्रियः॑ । धि॒रे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सप्तानाम् । सप्त । ऋष्टयः । सप्त । द्युम्नानि । एषाम् ।

सप्तो इति । अधि । श्रियः । धिरे ॥

Padapatha Transcription Accented

saptānā́m ǀ saptá ǀ ṛṣṭáyaḥ ǀ saptá ǀ dyumnā́ni ǀ eṣām ǀ

saptó íti ǀ ádhi ǀ śríyaḥ ǀ dhire ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saptānām ǀ sapta ǀ ṛṣṭayaḥ ǀ sapta ǀ dyumnāni ǀ eṣām ǀ

sapto iti ǀ adhi ǀ śriyaḥ ǀ dhire ǁ