SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 8

Sūkta 29

 

1. Info

To:    viśvedevās
From:   kaśyapa mārīca or manu vaivasvata
Metres:   1st set of styles: ārcībhuriggāyatrī (6-9); ārcīsvarāḍgāyatrī (3, 4, 10); ārcīgāyatrī (1, 2); virāḍgāyatrī (5)

2nd set of styles: dvipadā virāj
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

08.029.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.36.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.173   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ब॒भ्रुरेको॒ विषु॑णः सू॒नरो॒ युवां॒ज्यं॑क्ते हिर॒ण्ययं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

बभ्रुरेको विषुणः सूनरो युवांज्यंक्ते हिरण्ययं ॥

Samhita Transcription Accented

babhrúréko víṣuṇaḥ sūnáro yúvāñjyáṅkte hiraṇyáyam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

babhrureko viṣuṇaḥ sūnaro yuvāñjyaṅkte hiraṇyayam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ब॒भ्रुः । एकः॑ । विषु॑णः । सू॒नरः॑ । युवा॑ । अ॒ञ्जि । अ॒ङ्क्ते॒ । हि॒र॒ण्यय॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

बभ्रुः । एकः । विषुणः । सूनरः । युवा । अञ्जि । अङ्क्ते । हिरण्ययम् ॥

Padapatha Transcription Accented

babhrúḥ ǀ ékaḥ ǀ víṣuṇaḥ ǀ sūnáraḥ ǀ yúvā ǀ añjí ǀ aṅkte ǀ hiraṇyáyam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

babhruḥ ǀ ekaḥ ǀ viṣuṇaḥ ǀ sūnaraḥ ǀ yuvā ǀ añji ǀ aṅkte ǀ hiraṇyayam ǁ

08.029.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.36.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.174   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

योनि॒मेक॒ आ स॑साद॒ द्योत॑नो॒ऽंतर्दे॒वेषु॒ मेधि॑रः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

योनिमेक आ ससाद द्योतनोऽंतर्देवेषु मेधिरः ॥

Samhita Transcription Accented

yóniméka ā́ sasāda dyótano’ntárdevéṣu médhiraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yonimeka ā sasāda dyotano’ntardeveṣu medhiraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

योनि॑म् । एकः॑ । आ । स॒सा॒द॒ । द्योत॑नः । अ॒न्तः । दे॒वेषु॑ । मेधि॑रः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

योनिम् । एकः । आ । ससाद । द्योतनः । अन्तः । देवेषु । मेधिरः ॥

Padapatha Transcription Accented

yónim ǀ ékaḥ ǀ ā́ ǀ sasāda ǀ dyótanaḥ ǀ antáḥ ǀ devéṣu ǀ médhiraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yonim ǀ ekaḥ ǀ ā ǀ sasāda ǀ dyotanaḥ ǀ antaḥ ǀ deveṣu ǀ medhiraḥ ǁ

08.029.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.36.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.175   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वाशी॒मेको॑ बिभर्ति॒ हस्त॑ आय॒सीमं॒तर्दे॒वेषु॒ निध्रु॑विः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वाशीमेको बिभर्ति हस्त आयसीमंतर्देवेषु निध्रुविः ॥

Samhita Transcription Accented

vā́śīméko bibharti hásta āyasī́mantárdevéṣu nídhruviḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vāśīmeko bibharti hasta āyasīmantardeveṣu nidhruviḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वाशी॑म् । एकः॑ । बि॒भ॒र्ति॒ । हस्ते॑ । आ॒य॒सीम् । अ॒न्तः । दे॒वेषु॑ । निऽध्रु॑विः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वाशीम् । एकः । बिभर्ति । हस्ते । आयसीम् । अन्तः । देवेषु । निऽध्रुविः ॥

Padapatha Transcription Accented

vā́śīm ǀ ékaḥ ǀ bibharti ǀ háste ǀ āyasī́m ǀ antáḥ ǀ devéṣu ǀ ní-dhruviḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vāśīm ǀ ekaḥ ǀ bibharti ǀ haste ǀ āyasīm ǀ antaḥ ǀ deveṣu ǀ ni-dhruviḥ ǁ

08.029.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.36.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.176   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वज्र॒मेको॑ बिभर्ति॒ हस्त॒ आहि॑तं॒ तेन॑ वृ॒त्राणि॑ जिघ्नते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वज्रमेको बिभर्ति हस्त आहितं तेन वृत्राणि जिघ्नते ॥

Samhita Transcription Accented

vájraméko bibharti hásta ā́hitam téna vṛtrā́ṇi jighnate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vajrameko bibharti hasta āhitam tena vṛtrāṇi jighnate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वज्र॑म् । एकः॑ । बि॒भ॒र्ति॒ । हस्ते॑ । आऽहि॑तम् । तेन॑ । वृ॒त्राणि॑ । जि॒घ्न॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वज्रम् । एकः । बिभर्ति । हस्ते । आऽहितम् । तेन । वृत्राणि । जिघ्नते ॥

Padapatha Transcription Accented

vájram ǀ ékaḥ ǀ bibharti ǀ háste ǀ ā́-hitam ǀ téna ǀ vṛtrā́ṇi ǀ jighnate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vajram ǀ ekaḥ ǀ bibharti ǀ haste ǀ ā-hitam ǀ tena ǀ vṛtrāṇi ǀ jighnate ǁ

08.029.05   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.36.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.177   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ति॒ग्ममेको॑ बिभर्ति॒ हस्त॒ आयु॑धं॒ शुचि॑रु॒ग्रो जला॑षभेषजः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तिग्ममेको बिभर्ति हस्त आयुधं शुचिरुग्रो जलाषभेषजः ॥

Samhita Transcription Accented

tigmáméko bibharti hásta ā́yudham śúcirugró jálāṣabheṣajaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tigmameko bibharti hasta āyudham śucirugro jalāṣabheṣajaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ति॒ग्मम् । एकः॑ । बि॒भ॒र्ति॒ । हस्ते॑ । आयु॑धम् । शुचिः॑ । उ॒ग्रः । जला॑षऽभेषजः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तिग्मम् । एकः । बिभर्ति । हस्ते । आयुधम् । शुचिः । उग्रः । जलाषऽभेषजः ॥

Padapatha Transcription Accented

tigmám ǀ ékaḥ ǀ bibharti ǀ háste ǀ ā́yudham ǀ śúciḥ ǀ ugráḥ ǀ jálāṣa-bheṣajaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tigmam ǀ ekaḥ ǀ bibharti ǀ haste ǀ āyudham ǀ śuciḥ ǀ ugraḥ ǀ jalāṣa-bheṣajaḥ ǁ

08.029.06   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.36.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.178   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प॒थ एकः॑ पीपाय॒ तस्क॑रो यथाँ ए॒ष वे॑द निधी॒नां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पथ एकः पीपाय तस्करो यथाँ एष वेद निधीनां ॥

Samhita Transcription Accented

pathá ékaḥ pīpāya táskaro yathām̐ eṣá veda nidhīnā́m ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

patha ekaḥ pīpāya taskaro yathām̐ eṣa veda nidhīnām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प॒थः । एकः॑ । पी॒पा॒य॒ । तस्क॑रः । य॒था॒ । ए॒षः । वे॒द॒ । नि॒ऽधी॒नाम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पथः । एकः । पीपाय । तस्करः । यथा । एषः । वेद । निऽधीनाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

patháḥ ǀ ékaḥ ǀ pīpāya ǀ táskaraḥ ǀ yathā ǀ eṣáḥ ǀ veda ǀ ni-dhīnā́m ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pathaḥ ǀ ekaḥ ǀ pīpāya ǀ taskaraḥ ǀ yathā ǀ eṣaḥ ǀ veda ǀ ni-dhīnām ǁ

08.029.07   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.36.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.179   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्रीण्येक॑ उरुगा॒यो वि च॑क्रमे॒ यत्र॑ दे॒वासो॒ मदं॑ति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्रीण्येक उरुगायो वि चक्रमे यत्र देवासो मदंति ॥

Samhita Transcription Accented

trī́ṇyéka urugāyó ví cakrame yátra devā́so mádanti ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

trīṇyeka urugāyo vi cakrame yatra devāso madanti ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्रीणि॑ । एकः॑ । उ॒रु॒ऽगा॒यः । वि । च॒क्र॒मे॒ । यत्र॑ । दे॒वासः॑ । मद॑न्ति ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्रीणि । एकः । उरुऽगायः । वि । चक्रमे । यत्र । देवासः । मदन्ति ॥

Padapatha Transcription Accented

trī́ṇi ǀ ékaḥ ǀ uru-gāyáḥ ǀ ví ǀ cakrame ǀ yátra ǀ devā́saḥ ǀ mádanti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

trīṇi ǀ ekaḥ ǀ uru-gāyaḥ ǀ vi ǀ cakrame ǀ yatra ǀ devāsaḥ ǀ madanti ǁ

08.029.08   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.36.08    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.180   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विभि॒र्द्वा च॑रत॒ एक॑या स॒ह प्र प्र॑वा॒सेव॑ वसतः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विभिर्द्वा चरत एकया सह प्र प्रवासेव वसतः ॥

Samhita Transcription Accented

víbhirdvā́ carata ékayā sahá prá pravāséva vasataḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vibhirdvā carata ekayā saha pra pravāseva vasataḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विऽभिः॑ । द्वा । च॒र॒तः॒ । एक॑या । स॒ह । प्र । प्र॒वा॒साऽइ॑व । व॒स॒तः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विऽभिः । द्वा । चरतः । एकया । सह । प्र । प्रवासाऽइव । वसतः ॥

Padapatha Transcription Accented

ví-bhiḥ ǀ dvā́ ǀ carataḥ ǀ ékayā ǀ sahá ǀ prá ǀ pravāsā́-iva ǀ vasataḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vi-bhiḥ ǀ dvā ǀ carataḥ ǀ ekayā ǀ saha ǀ pra ǀ pravāsā-iva ǀ vasataḥ ǁ

08.029.09   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.36.09    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.181   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सदो॒ द्वा च॑क्राते उप॒मा दि॒वि स॒म्राजा॑ स॒र्पिरा॑सुती ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सदो द्वा चक्राते उपमा दिवि सम्राजा सर्पिरासुती ॥

Samhita Transcription Accented

sádo dvā́ cakrāte upamā́ diví samrā́jā sarpírāsutī ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sado dvā cakrāte upamā divi samrājā sarpirāsutī ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सदः॑ । द्वा । च॒क्रा॒ते॒ इति॑ । उ॒प॒ऽमा । दि॒वि । स॒म्ऽराजा॑ । स॒र्पिरा॑सुती॒ इति॑ स॒र्पिःऽआ॑सुती ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सदः । द्वा । चक्राते इति । उपऽमा । दिवि । सम्ऽराजा । सर्पिरासुती इति सर्पिःऽआसुती ॥

Padapatha Transcription Accented

sádaḥ ǀ dvā́ ǀ cakrāte íti ǀ upa-mā́ ǀ diví ǀ sam-rā́jā ǀ sarpírāsutī íti sarpíḥ-āsutī ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sadaḥ ǀ dvā ǀ cakrāte iti ǀ upa-mā ǀ divi ǀ sam-rājā ǀ sarpirāsutī iti sarpiḥ-āsutī ǁ

08.029.10   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.36.10    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.182   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अर्चं॑त॒ एके॒ महि॒ साम॑ मन्वत॒ तेन॒ सूर्य॑मरोचयन् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अर्चंत एके महि साम मन्वत तेन सूर्यमरोचयन् ॥

Samhita Transcription Accented

árcanta éke máhi sā́ma manvata téna sū́ryamarocayan ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

arcanta eke mahi sāma manvata tena sūryamarocayan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अर्च॑न्तः । एके॑ । महि॑ । साम॑ । म॒न्व॒त॒ । तेन॑ । सूर्य॑म् । अ॒रो॒च॒य॒न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अर्चन्तः । एके । महि । साम । मन्वत । तेन । सूर्यम् । अरोचयन् ॥

Padapatha Transcription Accented

árcantaḥ ǀ éke ǀ máhi ǀ sā́ma ǀ manvata ǀ téna ǀ sū́ryam ǀ arocayan ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

arcantaḥ ǀ eke ǀ mahi ǀ sāma ǀ manvata ǀ tena ǀ sūryam ǀ arocayan ǁ