SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 8

Sūkta 30

 

1. Info

To:    viśvedevās
From:   manu vaivasvata
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (1); purauṣṇik (2); virāḍbṛhatī (3); nicṛdanuṣṭup (4)

2nd set of styles: gāyatrī (1); pura-uṣṇih (2); bṛhatī (3); anuṣṭubh (4)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

08.030.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.37.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.183   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न॒हि वो॒ अस्त्य॑र्भ॒को देवा॑सो॒ न कु॑मार॒कः ।

विश्वे॑ स॒तोम॑हांत॒ इत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नहि वो अस्त्यर्भको देवासो न कुमारकः ।

विश्वे सतोमहांत इत् ॥

Samhita Transcription Accented

nahí vo ástyarbhakó dévāso ná kumārakáḥ ǀ

víśve satómahānta ít ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nahi vo astyarbhako devāso na kumārakaḥ ǀ

viśve satomahānta it ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न॒हि । वः॒ । अस्ति॑ । अ॒र्भ॒कः । देवा॑सः । न । कु॒मा॒र॒कः ।

विश्वे॑ । स॒तःऽम॑हान्तः । इत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नहि । वः । अस्ति । अर्भकः । देवासः । न । कुमारकः ।

विश्वे । सतःऽमहान्तः । इत् ॥

Padapatha Transcription Accented

nahí ǀ vaḥ ǀ ásti ǀ arbhakáḥ ǀ dévāsaḥ ǀ ná ǀ kumārakáḥ ǀ

víśve ǀ satáḥ-mahāntaḥ ǀ ít ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nahi ǀ vaḥ ǀ asti ǀ arbhakaḥ ǀ devāsaḥ ǀ na ǀ kumārakaḥ ǀ

viśve ǀ sataḥ-mahāntaḥ ǀ it ǁ

08.030.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.37.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.184   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इति॑ स्तु॒तासो॑ असथा रिशादसो॒ ये स्थ त्रय॑श्च त्रिं॒शच्च॑ ।

मनो॑र्देवा यज्ञियासः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इति स्तुतासो असथा रिशादसो ये स्थ त्रयश्च त्रिंशच्च ।

मनोर्देवा यज्ञियासः ॥

Samhita Transcription Accented

íti stutā́so asathā riśādaso yé sthá tráyaśca triṃśácca ǀ

mánordevā yajñiyāsaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

iti stutāso asathā riśādaso ye stha trayaśca triṃśacca ǀ

manordevā yajñiyāsaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इति॑ । स्तु॒तासः॑ । अ॒स॒थ॒ । रि॒शा॒द॒सः॒ । ये । स्थ । त्रयः॑ । च॒ । त्रिं॒शत् । च॒ ।

मनोः॑ । दे॒वाः॒ । य॒ज्ञि॒या॒सः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इति । स्तुतासः । असथ । रिशादसः । ये । स्थ । त्रयः । च । त्रिंशत् । च ।

मनोः । देवाः । यज्ञियासः ॥

Padapatha Transcription Accented

íti ǀ stutā́saḥ ǀ asatha ǀ riśādasaḥ ǀ yé ǀ sthá ǀ tráyaḥ ǀ ca ǀ triṃśát ǀ ca ǀ

mánoḥ ǀ devāḥ ǀ yajñiyāsaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

iti ǀ stutāsaḥ ǀ asatha ǀ riśādasaḥ ǀ ye ǀ stha ǀ trayaḥ ǀ ca ǀ triṃśat ǀ ca ǀ

manoḥ ǀ devāḥ ǀ yajñiyāsaḥ ǁ

08.030.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.37.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.185   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ते न॑स्त्राध्वं॒ ते॑ऽवत॒ त उ॑ नो॒ अधि॑ वोचत ।

मा नः॑ प॒थः पित्र्या॑न्मान॒वादधि॑ दू॒रं नै॑ष्ट परा॒वतः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ते नस्त्राध्वं तेऽवत त उ नो अधि वोचत ।

मा नः पथः पित्र्यान्मानवादधि दूरं नैष्ट परावतः ॥

Samhita Transcription Accented

té nastrādhvam té’vata tá u no ádhi vocata ǀ

mā́ naḥ patháḥ pítryānmānavā́dádhi dūrám naiṣṭa parāvátaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

te nastrādhvam te’vata ta u no adhi vocata ǀ

mā naḥ pathaḥ pitryānmānavādadhi dūram naiṣṭa parāvataḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ते । नः॒ । त्रा॒ध्व॒म् । ते॒ । अ॒व॒त॒ । ते । ऊं॒ इति॑ । नः॒ । अधि॑ । वो॒च॒त॒ ।

मा । नः॒ । प॒थः । पित्र्या॑त् । मा॒न॒वात् । अधि॑ । दू॒रम् । नै॒ष्ट॒ । प॒रा॒ऽवतः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ते । नः । त्राध्वम् । ते । अवत । ते । ऊं इति । नः । अधि । वोचत ।

मा । नः । पथः । पित्र्यात् । मानवात् । अधि । दूरम् । नैष्ट । पराऽवतः ॥

Padapatha Transcription Accented

té ǀ naḥ ǀ trādhvam ǀ te ǀ avata ǀ té ǀ ūṃ íti ǀ naḥ ǀ ádhi ǀ vocata ǀ

mā́ ǀ naḥ ǀ patháḥ ǀ pítryāt ǀ mānavā́t ǀ ádhi ǀ dūrám ǀ naiṣṭa ǀ parā-vátaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

te ǀ naḥ ǀ trādhvam ǀ te ǀ avata ǀ te ǀ ūṃ iti ǀ naḥ ǀ adhi ǀ vocata ǀ

mā ǀ naḥ ǀ pathaḥ ǀ pitryāt ǀ mānavāt ǀ adhi ǀ dūram ǀ naiṣṭa ǀ parā-vataḥ ǁ

08.030.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.2.37.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.04.186   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ये दे॑वास इ॒ह स्थन॒ विश्वे॑ वैश्वान॒रा उ॒त ।

अ॒स्मभ्यं॒ शर्म॑ स॒प्रथो॒ गवेऽश्वा॑य यच्छत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ये देवास इह स्थन विश्वे वैश्वानरा उत ।

अस्मभ्यं शर्म सप्रथो गवेऽश्वाय यच्छत ॥

Samhita Transcription Accented

yé devāsa ihá sthána víśve vaiśvānarā́ utá ǀ

asmábhyam śárma saprátho gávé’śvāya yacchata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ye devāsa iha sthana viśve vaiśvānarā uta ǀ

asmabhyam śarma sapratho gave’śvāya yacchata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । दे॒वा॒सः॒ । इ॒ह । स्थन॑ । विश्वे॑ । वै॒श्वा॒न॒राः । उ॒त ।

अ॒स्मभ्य॑म् । शर्म॑ । स॒ऽप्रथः॑ । गवे॑ । अश्वा॑य । य॒च्छ॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । देवासः । इह । स्थन । विश्वे । वैश्वानराः । उत ।

अस्मभ्यम् । शर्म । सऽप्रथः । गवे । अश्वाय । यच्छत ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ devāsaḥ ǀ ihá ǀ sthána ǀ víśve ǀ vaiśvānarā́ḥ ǀ utá ǀ

asmábhyam ǀ śárma ǀ sa-práthaḥ ǀ gáve ǀ áśvāya ǀ yacchata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ devāsaḥ ǀ iha ǀ sthana ǀ viśve ǀ vaiśvānarāḥ ǀ uta ǀ

asmabhyam ǀ śarma ǀ sa-prathaḥ ǀ gave ǀ aśvāya ǀ yacchata ǁ