SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 8

Sūkta 34

 

1. Info

To:    indra
From:   1-15: nīpātithi kāṇva;
16-18: vasurocis āṅgirasa (thousand rishis)
Metres:   1st set of styles: nicṛdanuṣṭup (1, 3, 8, 10, 12, 13, 15); anuṣṭup (2, 4, 6, 7, 9); virāḍanuṣṭup (5, 11, 14); nicṛdgāyatrī (16, 18); virāḍgāyatrī (17)

2nd set of styles: anuṣṭubh (1-15); gāyatrī (16-18)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

08.034.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.11.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.068   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

एंद्र॑ याहि॒ हरि॑भि॒रुप॒ कण्व॑स्य सुष्टु॒तिं ।

दि॒वो अ॒मुष्य॒ शास॑तो॒ दिवं॑ य॒य दि॑वावसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एंद्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिं ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥

Samhita Transcription Accented

éndra yāhi háribhirúpa káṇvasya suṣṭutím ǀ

divó amúṣya śā́sato dívam yayá divāvaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

endra yāhi haribhirupa kaṇvasya suṣṭutim ǀ

divo amuṣya śāsato divam yaya divāvaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । इ॒न्द्र॒ । या॒हि॒ । हरि॑ऽभिः । उप॑ । कण्व॑स्य । सु॒ऽस्तु॒तिम् ।

दि॒वः । अ॒मुष्य॑ । शास॑तः । दिव॑म् । य॒य । दि॒वा॒व॒सो॒ इति॑ दिवाऽवसो ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । इन्द्र । याहि । हरिऽभिः । उप । कण्वस्य । सुऽस्तुतिम् ।

दिवः । अमुष्य । शासतः । दिवम् । यय । दिवावसो इति दिवाऽवसो ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ indra ǀ yāhi ǀ hári-bhiḥ ǀ úpa ǀ káṇvasya ǀ su-stutím ǀ

diváḥ ǀ amúṣya ǀ śā́sataḥ ǀ dívam ǀ yayá ǀ divāvaso íti divā-vaso ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ indra ǀ yāhi ǀ hari-bhiḥ ǀ upa ǀ kaṇvasya ǀ su-stutim ǀ

divaḥ ǀ amuṣya ǀ śāsataḥ ǀ divam ǀ yaya ǀ divāvaso iti divā-vaso ǁ

08.034.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.11.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.069   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ त्वा॒ ग्रावा॒ वद॑न्नि॒ह सो॒मी घोषे॑ण यच्छतु ।

दि॒वो अ॒मुष्य॒ शास॑तो॒ दिवं॑ य॒य दि॑वावसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ त्वा ग्रावा वदन्निह सोमी घोषेण यच्छतु ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ tvā grā́vā vádannihá somī́ ghóṣeṇa yacchatu ǀ

divó amúṣya śā́sato dívam yayá divāvaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā tvā grāvā vadanniha somī ghoṣeṇa yacchatu ǀ

divo amuṣya śāsato divam yaya divāvaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । त्वा॒ । ग्रावा॑ । वद॑न् । इ॒ह । सो॒मी । घोषे॑ण । य॒च्छ॒तु॒ ।

दि॒वः । अ॒मुष्य॑ । शास॑तः । दिव॑म् । य॒य । दि॒वा॒व॒सो॒ इति॑ दिवाऽवसो ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । त्वा । ग्रावा । वदन् । इह । सोमी । घोषेण । यच्छतु ।

दिवः । अमुष्य । शासतः । दिवम् । यय । दिवावसो इति दिवाऽवसो ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ tvā ǀ grā́vā ǀ vádan ǀ ihá ǀ somī́ ǀ ghóṣeṇa ǀ yacchatu ǀ

diváḥ ǀ amúṣya ǀ śā́sataḥ ǀ dívam ǀ yayá ǀ divāvaso íti divā-vaso ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ tvā ǀ grāvā ǀ vadan ǀ iha ǀ somī ǀ ghoṣeṇa ǀ yacchatu ǀ

divaḥ ǀ amuṣya ǀ śāsataḥ ǀ divam ǀ yaya ǀ divāvaso iti divā-vaso ǁ

08.034.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.11.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.070   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अत्रा॒ वि ने॒मिरे॑षा॒मुरां॒ न धू॑नुते॒ वृकः॑ ।

दि॒वो अ॒मुष्य॒ शास॑तो॒ दिवं॑ य॒य दि॑वावसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अत्रा वि नेमिरेषामुरां न धूनुते वृकः ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥

Samhita Transcription Accented

átrā ví nemíreṣāmúrām ná dhūnute vṛ́kaḥ ǀ

divó amúṣya śā́sato dívam yayá divāvaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

atrā vi nemireṣāmurām na dhūnute vṛkaḥ ǀ

divo amuṣya śāsato divam yaya divāvaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अत्र॑ । वि । ने॒मिः । ए॒षा॒म् । उरा॑म् । न । धू॒नु॒ते॒ । वृकः॑ ।

दि॒वः । अ॒मुष्य॑ । शास॑तः । दिव॑म् । य॒य । दि॒वा॒व॒सो॒ इति॑ दिवाऽवसो ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अत्र । वि । नेमिः । एषाम् । उराम् । न । धूनुते । वृकः ।

दिवः । अमुष्य । शासतः । दिवम् । यय । दिवावसो इति दिवाऽवसो ॥

Padapatha Transcription Accented

átra ǀ ví ǀ nemíḥ ǀ eṣām ǀ úrām ǀ ná ǀ dhūnute ǀ vṛ́kaḥ ǀ

diváḥ ǀ amúṣya ǀ śā́sataḥ ǀ dívam ǀ yayá ǀ divāvaso íti divā-vaso ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

atra ǀ vi ǀ nemiḥ ǀ eṣām ǀ urām ǀ na ǀ dhūnute ǀ vṛkaḥ ǀ

divaḥ ǀ amuṣya ǀ śāsataḥ ǀ divam ǀ yaya ǀ divāvaso iti divā-vaso ǁ

08.034.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.11.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.071   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ त्वा॒ कण्वा॑ इ॒हाव॑से॒ हवं॑ते॒ वाज॑सातये ।

दि॒वो अ॒मुष्य॒ शास॑तो॒ दिवं॑ य॒य दि॑वावसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ त्वा कण्वा इहावसे हवंते वाजसातये ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ tvā káṇvā ihā́vase hávante vā́jasātaye ǀ

divó amúṣya śā́sato dívam yayá divāvaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā tvā kaṇvā ihāvase havante vājasātaye ǀ

divo amuṣya śāsato divam yaya divāvaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । त्वा॒ । कण्वाः॑ । इ॒ह । अव॑से । हव॑न्ते । वाज॑ऽसातये ।

दि॒वः । अ॒मुष्य॑ । शास॑तः । दिव॑म् । य॒य । दि॒वा॒व॒सो॒ इति॑ दिवाऽवसो ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । त्वा । कण्वाः । इह । अवसे । हवन्ते । वाजऽसातये ।

दिवः । अमुष्य । शासतः । दिवम् । यय । दिवावसो इति दिवाऽवसो ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ tvā ǀ káṇvāḥ ǀ ihá ǀ ávase ǀ hávante ǀ vā́ja-sātaye ǀ

diváḥ ǀ amúṣya ǀ śā́sataḥ ǀ dívam ǀ yayá ǀ divāvaso íti divā-vaso ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ tvā ǀ kaṇvāḥ ǀ iha ǀ avase ǀ havante ǀ vāja-sātaye ǀ

divaḥ ǀ amuṣya ǀ śāsataḥ ǀ divam ǀ yaya ǀ divāvaso iti divā-vaso ǁ

08.034.05   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.11.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.072   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दधा॑मि ते सु॒तानां॒ वृष्णे॒ न पू॑र्व॒पाय्यं॑ ।

दि॒वो अ॒मुष्य॒ शास॑तो॒ दिवं॑ य॒य दि॑वावसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दधामि ते सुतानां वृष्णे न पूर्वपाय्यं ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥

Samhita Transcription Accented

dádhāmi te sutā́nām vṛ́ṣṇe ná pūrvapā́yyam ǀ

divó amúṣya śā́sato dívam yayá divāvaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

dadhāmi te sutānām vṛṣṇe na pūrvapāyyam ǀ

divo amuṣya śāsato divam yaya divāvaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दधा॑मि । ते॒ । सु॒ताना॑म् । वृष्णे॑ । न । पू॒र्व॒ऽपाय्य॑म् ।

दि॒वः । अ॒मुष्य॑ । शास॑तः । दिव॑म् । य॒य । दि॒वा॒व॒सो॒ इति॑ दिवाऽवसो ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दधामि । ते । सुतानाम् । वृष्णे । न । पूर्वऽपाय्यम् ।

दिवः । अमुष्य । शासतः । दिवम् । यय । दिवावसो इति दिवाऽवसो ॥

Padapatha Transcription Accented

dádhāmi ǀ te ǀ sutā́nām ǀ vṛ́ṣṇe ǀ ná ǀ pūrva-pā́yyam ǀ

diváḥ ǀ amúṣya ǀ śā́sataḥ ǀ dívam ǀ yayá ǀ divāvaso íti divā-vaso ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

dadhāmi ǀ te ǀ sutānām ǀ vṛṣṇe ǀ na ǀ pūrva-pāyyam ǀ

divaḥ ǀ amuṣya ǀ śāsataḥ ǀ divam ǀ yaya ǀ divāvaso iti divā-vaso ǁ

08.034.06   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.12.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.073   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्मत्पु॑रंधिर्न॒ आ ग॑हि वि॒श्वतो॑धीर्न ऊ॒तये॑ ।

दि॒वो अ॒मुष्य॒ शास॑तो॒ दिवं॑ य॒य दि॑वावसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्मत्पुरंधिर्न आ गहि विश्वतोधीर्न ऊतये ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥

Samhita Transcription Accented

smátpuraṃdhirna ā́ gahi viśvátodhīrna ūtáye ǀ

divó amúṣya śā́sato dívam yayá divāvaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

smatpuraṃdhirna ā gahi viśvatodhīrna ūtaye ǀ

divo amuṣya śāsato divam yaya divāvaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स्मत्ऽपु॑रन्धिः । नः॒ । आ । ग॒हि॒ । वि॒श्वतः॑ऽधीः । नः॒ । ऊ॒तये॑ ।

दि॒वः । अ॒मुष्य॑ । शास॑तः । दिव॑म् । य॒य । दि॒वा॒व॒सो॒ इति॑ दिवाऽवसो ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

स्मत्ऽपुरन्धिः । नः । आ । गहि । विश्वतःऽधीः । नः । ऊतये ।

दिवः । अमुष्य । शासतः । दिवम् । यय । दिवावसो इति दिवाऽवसो ॥

Padapatha Transcription Accented

smát-purandhiḥ ǀ naḥ ǀ ā́ ǀ gahi ǀ viśvátaḥ-dhīḥ ǀ naḥ ǀ ūtáye ǀ

diváḥ ǀ amúṣya ǀ śā́sataḥ ǀ dívam ǀ yayá ǀ divāvaso íti divā-vaso ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

smat-purandhiḥ ǀ naḥ ǀ ā ǀ gahi ǀ viśvataḥ-dhīḥ ǀ naḥ ǀ ūtaye ǀ

divaḥ ǀ amuṣya ǀ śāsataḥ ǀ divam ǀ yaya ǀ divāvaso iti divā-vaso ǁ

08.034.07   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.12.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.074   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ नो॑ याहि महेमते॒ सह॑स्रोते॒ शता॑मघ ।

दि॒वो अ॒मुष्य॒ शास॑तो॒ दिवं॑ य॒य दि॑वावसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ नो याहि महेमते सहस्रोते शतामघ ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ no yāhi mahemate sáhasrote śátāmagha ǀ

divó amúṣya śā́sato dívam yayá divāvaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā no yāhi mahemate sahasrote śatāmagha ǀ

divo amuṣya śāsato divam yaya divāvaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नः॒ । या॒हि॒ । म॒हे॒ऽम॒ते॒ । सह॑स्रऽऊते । शत॑ऽमघ ।

दि॒वः । अ॒मुष्य॑ । शास॑तः । दिव॑म् । य॒य । दि॒वा॒व॒सो॒ इति॑ दिवाऽवसो ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नः । याहि । महेऽमते । सहस्रऽऊते । शतऽमघ ।

दिवः । अमुष्य । शासतः । दिवम् । यय । दिवावसो इति दिवाऽवसो ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ naḥ ǀ yāhi ǀ mahe-mate ǀ sáhasra-ūte ǀ śáta-magha ǀ

diváḥ ǀ amúṣya ǀ śā́sataḥ ǀ dívam ǀ yayá ǀ divāvaso íti divā-vaso ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ naḥ ǀ yāhi ǀ mahe-mate ǀ sahasra-ūte ǀ śata-magha ǀ

divaḥ ǀ amuṣya ǀ śāsataḥ ǀ divam ǀ yaya ǀ divāvaso iti divā-vaso ǁ

08.034.08   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.12.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.075   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ त्वा॒ होता॒ मनु॑र्हितो देव॒त्रा व॑क्ष॒दीड्यः॑ ।

दि॒वो अ॒मुष्य॒ शास॑तो॒ दिवं॑ य॒य दि॑वावसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ त्वा होता मनुर्हितो देवत्रा वक्षदीड्यः ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ tvā hótā mánurhito devatrā́ vakṣadī́ḍyaḥ ǀ

divó amúṣya śā́sato dívam yayá divāvaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā tvā hotā manurhito devatrā vakṣadīḍyaḥ ǀ

divo amuṣya śāsato divam yaya divāvaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । त्वा॒ । होता॑ । मनुः॑ऽहितः । दे॒व॒ऽत्रा । व॒क्ष॒त् । ईड्यः॑ ।

दि॒वः । अ॒मुष्य॑ । शास॑तः । दिव॑म् । य॒य । दि॒वा॒व॒सो॒ इति॑ दिवाऽवसो ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । त्वा । होता । मनुःऽहितः । देवऽत्रा । वक्षत् । ईड्यः ।

दिवः । अमुष्य । शासतः । दिवम् । यय । दिवावसो इति दिवाऽवसो ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ tvā ǀ hótā ǀ mánuḥ-hitaḥ ǀ deva-trā́ ǀ vakṣat ǀ ī́ḍyaḥ ǀ

diváḥ ǀ amúṣya ǀ śā́sataḥ ǀ dívam ǀ yayá ǀ divāvaso íti divā-vaso ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ tvā ǀ hotā ǀ manuḥ-hitaḥ ǀ deva-trā ǀ vakṣat ǀ īḍyaḥ ǀ

divaḥ ǀ amuṣya ǀ śāsataḥ ǀ divam ǀ yaya ǀ divāvaso iti divā-vaso ǁ

08.034.09   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.12.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.076   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ त्वा॑ मद॒च्युता॒ हरी॑ श्ये॒नं प॒क्षेव॑ वक्षतः ।

दि॒वो अ॒मुष्य॒ शास॑तो॒ दिवं॑ य॒य दि॑वावसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ त्वा मदच्युता हरी श्येनं पक्षेव वक्षतः ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ tvā madacyútā hárī śyenám pakṣéva vakṣataḥ ǀ

divó amúṣya śā́sato dívam yayá divāvaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā tvā madacyutā harī śyenam pakṣeva vakṣataḥ ǀ

divo amuṣya śāsato divam yaya divāvaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । त्वा॒ । म॒द॒ऽच्युता॑ । हरी॒ इति॑ । श्ये॒नम् । प॒क्षाऽइ॑व । व॒क्ष॒तः॒ ।

दि॒वः । अ॒मुष्य॑ । शास॑तः । दिव॑म् । य॒य । दि॒वा॒व॒सो॒ इति॑ दिवाऽवसो ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । त्वा । मदऽच्युता । हरी इति । श्येनम् । पक्षाऽइव । वक्षतः ।

दिवः । अमुष्य । शासतः । दिवम् । यय । दिवावसो इति दिवाऽवसो ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ tvā ǀ mada-cyútā ǀ hárī íti ǀ śyenám ǀ pakṣā́-iva ǀ vakṣataḥ ǀ

diváḥ ǀ amúṣya ǀ śā́sataḥ ǀ dívam ǀ yayá ǀ divāvaso íti divā-vaso ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ tvā ǀ mada-cyutā ǀ harī iti ǀ śyenam ǀ pakṣā-iva ǀ vakṣataḥ ǀ

divaḥ ǀ amuṣya ǀ śāsataḥ ǀ divam ǀ yaya ǀ divāvaso iti divā-vaso ǁ

08.034.10   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.12.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.077   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ या॑ह्य॒र्य आ परि॒ स्वाहा॒ सोम॑स्य पी॒तये॑ ।

दि॒वो अ॒मुष्य॒ शास॑तो॒ दिवं॑ य॒य दि॑वावसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ याह्यर्य आ परि स्वाहा सोमस्य पीतये ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ yāhyaryá ā́ pári svā́hā sómasya pītáye ǀ

divó amúṣya śā́sato dívam yayá divāvaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā yāhyarya ā pari svāhā somasya pītaye ǀ

divo amuṣya śāsato divam yaya divāvaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । या॒हि॒ । अ॒र्यः । आ । परि॑ । स्वाहा॑ । सोम॑स्य । पी॒तये॑ ।

दि॒वः । अ॒मुष्य॑ । शास॑तः । दिव॑म् । य॒य । दि॒वा॒व॒सो॒ इति॑ दिवाऽवसो ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । याहि । अर्यः । आ । परि । स्वाहा । सोमस्य । पीतये ।

दिवः । अमुष्य । शासतः । दिवम् । यय । दिवावसो इति दिवाऽवसो ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ yāhi ǀ aryáḥ ǀ ā́ ǀ pári ǀ svā́hā ǀ sómasya ǀ pītáye ǀ

diváḥ ǀ amúṣya ǀ śā́sataḥ ǀ dívam ǀ yayá ǀ divāvaso íti divā-vaso ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ yāhi ǀ aryaḥ ǀ ā ǀ pari ǀ svāhā ǀ somasya ǀ pītaye ǀ

divaḥ ǀ amuṣya ǀ śāsataḥ ǀ divam ǀ yaya ǀ divāvaso iti divā-vaso ǁ

08.034.11   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.13.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.078   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ नो॑ या॒ह्युप॑श्रुत्यु॒क्थेषु॑ रणया इ॒ह ।

दि॒वो अ॒मुष्य॒ शास॑तो॒ दिवं॑ य॒य दि॑वावसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ नो याह्युपश्रुत्युक्थेषु रणया इह ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ no yāhyúpaśrutyukthéṣu raṇayā ihá ǀ

divó amúṣya śā́sato dívam yayá divāvaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā no yāhyupaśrutyuktheṣu raṇayā iha ǀ

divo amuṣya śāsato divam yaya divāvaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नः॒ । या॒हि॒ । उप॑ऽश्रुति । उ॒क्थेषु॑ । र॒ण॒य॒ । इ॒ह ।

दि॒वः । अ॒मुष्य॑ । शास॑तः । दिव॑म् । य॒य । दि॒वा॒व॒सो॒ इति॑ दिवाऽवसो ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नः । याहि । उपऽश्रुति । उक्थेषु । रणय । इह ।

दिवः । अमुष्य । शासतः । दिवम् । यय । दिवावसो इति दिवाऽवसो ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ naḥ ǀ yāhi ǀ úpa-śruti ǀ ukthéṣu ǀ raṇaya ǀ ihá ǀ

diváḥ ǀ amúṣya ǀ śā́sataḥ ǀ dívam ǀ yayá ǀ divāvaso íti divā-vaso ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ naḥ ǀ yāhi ǀ upa-śruti ǀ uktheṣu ǀ raṇaya ǀ iha ǀ

divaḥ ǀ amuṣya ǀ śāsataḥ ǀ divam ǀ yaya ǀ divāvaso iti divā-vaso ǁ

08.034.12   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.13.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.079   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सरू॑पै॒रा सु नो॑ गहि॒ संभृ॑तैः॒ संभृ॑ताश्वः ।

दि॒वो अ॒मुष्य॒ शास॑तो॒ दिवं॑ य॒य दि॑वावसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सरूपैरा सु नो गहि संभृतैः संभृताश्वः ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥

Samhita Transcription Accented

sárūpairā́ sú no gahi sámbhṛtaiḥ sámbhṛtāśvaḥ ǀ

divó amúṣya śā́sato dívam yayá divāvaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sarūpairā su no gahi sambhṛtaiḥ sambhṛtāśvaḥ ǀ

divo amuṣya śāsato divam yaya divāvaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सऽरू॑पैः । आ । सु । नः॒ । ग॒हि॒ । सम्ऽभृ॑तैः । सम्भृ॑तऽअश्वः ।

दि॒वः । अ॒मुष्य॑ । शास॑तः । दिव॑म् । य॒य । दि॒वा॒व॒सो॒ इति॑ दिवाऽवसो ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सऽरूपैः । आ । सु । नः । गहि । सम्ऽभृतैः । सम्भृतऽअश्वः ।

दिवः । अमुष्य । शासतः । दिवम् । यय । दिवावसो इति दिवाऽवसो ॥

Padapatha Transcription Accented

sá-rūpaiḥ ǀ ā́ ǀ sú ǀ naḥ ǀ gahi ǀ sám-bhṛtaiḥ ǀ sámbhṛta-aśvaḥ ǀ

diváḥ ǀ amúṣya ǀ śā́sataḥ ǀ dívam ǀ yayá ǀ divāvaso íti divā-vaso ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sa-rūpaiḥ ǀ ā ǀ su ǀ naḥ ǀ gahi ǀ sam-bhṛtaiḥ ǀ sambhṛta-aśvaḥ ǀ

divaḥ ǀ amuṣya ǀ śāsataḥ ǀ divam ǀ yaya ǀ divāvaso iti divā-vaso ǁ

08.034.13   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.13.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.080   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ या॑हि॒ पर्व॑तेभ्यः समु॒द्रस्याधि॑ वि॒ष्टपः॑ ।

दि॒वो अ॒मुष्य॒ शास॑तो॒ दिवं॑ य॒य दि॑वावसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ याहि पर्वतेभ्यः समुद्रस्याधि विष्टपः ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ yāhi párvatebhyaḥ samudrásyā́dhi viṣṭápaḥ ǀ

divó amúṣya śā́sato dívam yayá divāvaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā yāhi parvatebhyaḥ samudrasyādhi viṣṭapaḥ ǀ

divo amuṣya śāsato divam yaya divāvaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । या॒हि॒ । पर्व॑तेभ्यः । स॒मु॒द्रस्य॑ । अधि॑ । वि॒ष्टपः॑ ।

दि॒वः । अ॒मुष्य॑ । शास॑तः । दिव॑म् । य॒य । दि॒वा॒व॒सो॒ इति॑ दिवाऽवसो ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । याहि । पर्वतेभ्यः । समुद्रस्य । अधि । विष्टपः ।

दिवः । अमुष्य । शासतः । दिवम् । यय । दिवावसो इति दिवाऽवसो ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ yāhi ǀ párvatebhyaḥ ǀ samudrásya ǀ ádhi ǀ viṣṭápaḥ ǀ

diváḥ ǀ amúṣya ǀ śā́sataḥ ǀ dívam ǀ yayá ǀ divāvaso íti divā-vaso ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ yāhi ǀ parvatebhyaḥ ǀ samudrasya ǀ adhi ǀ viṣṭapaḥ ǀ

divaḥ ǀ amuṣya ǀ śāsataḥ ǀ divam ǀ yaya ǀ divāvaso iti divā-vaso ǁ

08.034.14   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.13.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.081   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ नो॒ गव्या॒न्यश्व्या॑ स॒हस्रा॑ शूर दर्दृहि ।

दि॒वो अ॒मुष्य॒ शास॑तो॒ दिवं॑ य॒य दि॑वावसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ नो गव्यान्यश्व्या सहस्रा शूर दर्दृहि ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ no gávyānyáśvyā sahásrā śūra dardṛhi ǀ

divó amúṣya śā́sato dívam yayá divāvaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā no gavyānyaśvyā sahasrā śūra dardṛhi ǀ

divo amuṣya śāsato divam yaya divāvaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नः॒ । गव्या॑नि । अश्व्या॑ । स॒हस्रा॑ । शू॒र॒ । द॒र्दृ॒हि॒ ।

दि॒वः । अ॒मुष्य॑ । शास॑तः । दिव॑म् । य॒य । दि॒वा॒व॒सो॒ इति॑ दिवाऽवसो ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नः । गव्यानि । अश्व्या । सहस्रा । शूर । दर्दृहि ।

दिवः । अमुष्य । शासतः । दिवम् । यय । दिवावसो इति दिवाऽवसो ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ naḥ ǀ gávyāni ǀ áśvyā ǀ sahásrā ǀ śūra ǀ dardṛhi ǀ

diváḥ ǀ amúṣya ǀ śā́sataḥ ǀ dívam ǀ yayá ǀ divāvaso íti divā-vaso ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ naḥ ǀ gavyāni ǀ aśvyā ǀ sahasrā ǀ śūra ǀ dardṛhi ǀ

divaḥ ǀ amuṣya ǀ śāsataḥ ǀ divam ǀ yaya ǀ divāvaso iti divā-vaso ǁ

08.034.15   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.13.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.082   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ नः॑ सहस्र॒शो भ॑रा॒युता॑नि श॒तानि॑ च ।

दि॒वो अ॒मुष्य॒ शास॑तो॒ दिवं॑ य॒य दि॑वावसो ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ नः सहस्रशो भरायुतानि शतानि च ।

दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ naḥ sahasraśó bharāyútāni śatā́ni ca ǀ

divó amúṣya śā́sato dívam yayá divāvaso ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā naḥ sahasraśo bharāyutāni śatāni ca ǀ

divo amuṣya śāsato divam yaya divāvaso ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नः॒ । स॒ह॒स्र॒ऽशः । भ॒र॒ । अ॒युता॑नि । श॒तानि॑ । च॒ ।

दि॒वः । अ॒मुष्य॑ । शास॑तः । दिव॑म् । य॒य । दि॒वा॒व॒सो॒ इति॑ दिवाऽवसो ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नः । सहस्रऽशः । भर । अयुतानि । शतानि । च ।

दिवः । अमुष्य । शासतः । दिवम् । यय । दिवावसो इति दिवाऽवसो ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ naḥ ǀ sahasra-śáḥ ǀ bhara ǀ ayútāni ǀ śatā́ni ǀ ca ǀ

diváḥ ǀ amúṣya ǀ śā́sataḥ ǀ dívam ǀ yayá ǀ divāvaso íti divā-vaso ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ naḥ ǀ sahasra-śaḥ ǀ bhara ǀ ayutāni ǀ śatāni ǀ ca ǀ

divaḥ ǀ amuṣya ǀ śāsataḥ ǀ divam ǀ yaya ǀ divāvaso iti divā-vaso ǁ

08.034.16   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.13.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.083   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ यदिंद्र॑श्च॒ दद्व॑हे स॒हस्रं॒ वसु॑रोचिषः ।

ओजि॑ष्ठ॒मश्व्यं॑ प॒शुं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ यदिंद्रश्च दद्वहे सहस्रं वसुरोचिषः ।

ओजिष्ठमश्व्यं पशुं ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ yádíndraśca dádvahe sahásram vásurociṣaḥ ǀ

ójiṣṭhamáśvyam paśúm ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā yadindraśca dadvahe sahasram vasurociṣaḥ ǀ

ojiṣṭhamaśvyam paśum ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । यत् । इन्द्रः॑ । च॒ । दद्व॑हे॒ इति॑ । स॒हस्र॑म् । वसु॑ऽरोचिषः ।

ओजि॑ष्ठम् । अश्व्य॑म् । प॒शुम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । यत् । इन्द्रः । च । दद्वहे इति । सहस्रम् । वसुऽरोचिषः ।

ओजिष्ठम् । अश्व्यम् । पशुम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ yát ǀ índraḥ ǀ ca ǀ dádvahe íti ǀ sahásram ǀ vásu-rociṣaḥ ǀ

ójiṣṭham ǀ áśvyam ǀ paśúm ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ yat ǀ indraḥ ǀ ca ǀ dadvahe iti ǀ sahasram ǀ vasu-rociṣaḥ ǀ

ojiṣṭham ǀ aśvyam ǀ paśum ǁ

08.034.17   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.13.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.084   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य ऋ॒ज्रा वात॑रंहसोऽरु॒षासो॑ रघु॒ष्यदः॑ ।

भ्राजं॑ते॒ सूर्या॑ इव ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

य ऋज्रा वातरंहसोऽरुषासो रघुष्यदः ।

भ्राजंते सूर्या इव ॥

Samhita Transcription Accented

yá ṛjrā́ vā́taraṃhaso’ruṣā́so raghuṣyádaḥ ǀ

bhrā́jante sū́ryā iva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ya ṛjrā vātaraṃhaso’ruṣāso raghuṣyadaḥ ǀ

bhrājante sūryā iva ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ये । ऋ॒ज्राः । वात॑ऽरंहसः । अ॒रु॒षासः॑ । र॒घु॒ऽस्यदः॑ ।

भ्राज॑न्ते । सूर्याः॑ऽइव ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ये । ऋज्राः । वातऽरंहसः । अरुषासः । रघुऽस्यदः ।

भ्राजन्ते । सूर्याःऽइव ॥

Padapatha Transcription Accented

yé ǀ ṛjrā́ḥ ǀ vā́ta-raṃhasaḥ ǀ aruṣā́saḥ ǀ raghu-syádaḥ ǀ

bhrā́jante ǀ sū́ryāḥ-iva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ye ǀ ṛjrāḥ ǀ vāta-raṃhasaḥ ǀ aruṣāsaḥ ǀ raghu-syadaḥ ǀ

bhrājante ǀ sūryāḥ-iva ǁ

08.034.18   (Mandala. Sukta. Rik)

6.3.13.08    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.05.085   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पारा॑वतस्य रा॒तिषु॑ द्र॒वच्च॑क्रेष्वा॒शुषु॑ ।

तिष्ठं॒ वन॑स्य॒ मध्य॒ आ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पारावतस्य रातिषु द्रवच्चक्रेष्वाशुषु ।

तिष्ठं वनस्य मध्य आ ॥

Samhita Transcription Accented

pā́rāvatasya rātíṣu draváccakreṣvāśúṣu ǀ

tíṣṭham vánasya mádhya ā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pārāvatasya rātiṣu dravaccakreṣvāśuṣu ǀ

tiṣṭham vanasya madhya ā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पारा॑वतस्य । रा॒तिषु॑ । द्र॒वत्ऽच॑क्रेषु । आ॒शुषु॑ ।

तिष्ठ॑म् । वन॑स्य । मध्ये॑ । आ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पारावतस्य । रातिषु । द्रवत्ऽचक्रेषु । आशुषु ।

तिष्ठम् । वनस्य । मध्ये । आ ॥

Padapatha Transcription Accented

pā́rāvatasya ǀ rātíṣu ǀ dravát-cakreṣu ǀ āśúṣu ǀ

tíṣṭham ǀ vánasya ǀ mádhye ǀ ā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pārāvatasya ǀ rātiṣu ǀ dravat-cakreṣu ǀ āśuṣu ǀ

tiṣṭham ǀ vanasya ǀ madhye ǀ ā ǁ