SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 8

Sūkta 56

 

1. Info

To:    1-4: praskaṇva’s dānastuti;
5: agni, sūrya
From:   pṛṣadhra kāṇva
Metres:   1st set of styles: virāḍgāyatrī (1, 3, 4); gāyatrī (2); nicṛtpaṅkti (5)

2nd set of styles: gāyatrī (1-4); paṅkti (5)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

08.056.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.4.27.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.06.233   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रति॑ ते दस्यवे वृक॒ राधो॑ अद॒र्श्यह्र॑यं ।

द्यौर्न प्र॑थि॒ना शवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रति ते दस्यवे वृक राधो अदर्श्यह्रयं ।

द्यौर्न प्रथिना शवः ॥

Samhita Transcription Accented

práti te dasyave vṛka rā́dho adarśyáhrayam ǀ

dyáurná prathinā́ śávaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

prati te dasyave vṛka rādho adarśyahrayam ǀ

dyaurna prathinā śavaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रति॑ । ते॒ । द॒स्य॒वे॒ । वृ॒क॒ । राधः॑ । अ॒द॒र्शि॒ । अह्र॑यम् ।

द्यौः । न । प्र॒थि॒ना । शवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रति । ते । दस्यवे । वृक । राधः । अदर्शि । अह्रयम् ।

द्यौः । न । प्रथिना । शवः ॥

Padapatha Transcription Accented

práti ǀ te ǀ dasyave ǀ vṛka ǀ rā́dhaḥ ǀ adarśi ǀ áhrayam ǀ

dyáuḥ ǀ ná ǀ prathinā́ ǀ śávaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

prati ǀ te ǀ dasyave ǀ vṛka ǀ rādhaḥ ǀ adarśi ǀ ahrayam ǀ

dyauḥ ǀ na ǀ prathinā ǀ śavaḥ ǁ

08.056.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.4.27.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.06.234   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दश॒ मह्यं॑ पौतक्र॒तः स॒हस्रा॒ दस्य॑वे॒ वृकः॑ ।

नित्या॑द्रा॒यो अ॑मंहत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दश मह्यं पौतक्रतः सहस्रा दस्यवे वृकः ।

नित्याद्रायो अमंहत ॥

Samhita Transcription Accented

dáśa máhyam pautakratáḥ sahásrā dásyave vṛ́kaḥ ǀ

nítyādrāyó amaṃhata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

daśa mahyam pautakrataḥ sahasrā dasyave vṛkaḥ ǀ

nityādrāyo amaṃhata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दश॑ । मह्य॑म् । पौ॒त॒ऽक्र॒तः । स॒हस्रा॑ । दस्य॑वे । वृकः॑ ।

नित्या॑त् । रा॒यः । अ॒मं॒ह॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दश । मह्यम् । पौतऽक्रतः । सहस्रा । दस्यवे । वृकः ।

नित्यात् । रायः । अमंहत ॥

Padapatha Transcription Accented

dáśa ǀ máhyam ǀ pauta-kratáḥ ǀ sahásrā ǀ dásyave ǀ vṛ́kaḥ ǀ

nítyāt ǀ rāyáḥ ǀ amaṃhata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

daśa ǀ mahyam ǀ pauta-krataḥ ǀ sahasrā ǀ dasyave ǀ vṛkaḥ ǀ

nityāt ǀ rāyaḥ ǀ amaṃhata ǁ

08.056.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.4.27.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.06.235   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श॒तं मे॑ गर्द॒भानां॑ श॒तमूर्णा॑वतीनां ।

श॒तं दा॒साँ अति॒ स्रजः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शतं मे गर्दभानां शतमूर्णावतीनां ।

शतं दासाँ अति स्रजः ॥

Samhita Transcription Accented

śatám me gardabhā́nām śatámū́rṇāvatīnām ǀ

śatám dāsā́m̐ áti srájaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śatam me gardabhānām śatamūrṇāvatīnām ǀ

śatam dāsām̐ ati srajaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श॒तम् । मे॒ । ग॒र्द॒भाना॑म् । श॒तम् । ऊर्णा॑ऽवतीनाम् ।

श॒तम् । दा॒सान् । अति॑ । स्रजः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शतम् । मे । गर्दभानाम् । शतम् । ऊर्णाऽवतीनाम् ।

शतम् । दासान् । अति । स्रजः ॥

Padapatha Transcription Accented

śatám ǀ me ǀ gardabhā́nām ǀ śatám ǀ ū́rṇā-vatīnām ǀ

śatám ǀ dāsā́n ǀ áti ǀ srájaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śatam ǀ me ǀ gardabhānām ǀ śatam ǀ ūrṇā-vatīnām ǀ

śatam ǀ dāsān ǀ ati ǀ srajaḥ ǁ

08.056.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.4.27.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.06.236   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तत्रो॒ अपि॒ प्राणी॑यत पू॒तक्र॑तायै॒ व्य॑क्ता ।

अश्वा॑ना॒मिन्न यू॒थ्यां॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तत्रो अपि प्राणीयत पूतक्रतायै व्यक्ता ।

अश्वानामिन्न यूथ्यां ॥

Samhita Transcription Accented

tátro ápi prā́ṇīyata pūtákratāyai vyáktā ǀ

áśvānāmínná yūthyā́m ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tatro api prāṇīyata pūtakratāyai vyaktā ǀ

aśvānāminna yūthyām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तत्रो॒ इति॑ । अपि॑ । प्र । अ॒नी॒य॒त॒ । पू॒तऽक्र॑तायै । विऽअ॑क्ता ।

अश्वा॑नाम् । इत् । न । यू॒थ्या॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तत्रो इति । अपि । प्र । अनीयत । पूतऽक्रतायै । विऽअक्ता ।

अश्वानाम् । इत् । न । यूथ्याम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tátro íti ǀ ápi ǀ prá ǀ anīyata ǀ pūtá-kratāyai ǀ ví-aktā ǀ

áśvānām ǀ ít ǀ ná ǀ yūthyā́m ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tatro iti ǀ api ǀ pra ǀ anīyata ǀ pūta-kratāyai ǀ vi-aktā ǀ

aśvānām ǀ it ǀ na ǀ yūthyām ǁ

08.056.05   (Mandala. Sukta. Rik)

6.4.27.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.06.237   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अचे॑त्य॒ग्निश्चि॑कि॒तुर्ह॑व्य॒वाट् स सु॒मद्र॑थः ।

अ॒ग्निः शु॒क्रेण॑ शो॒चिषा॑ बृ॒हत्सूरो॑ अरोचत दि॒वि सूर्यो॑ अरोचत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अचेत्यग्निश्चिकितुर्हव्यवाट् स सुमद्रथः ।

अग्निः शुक्रेण शोचिषा बृहत्सूरो अरोचत दिवि सूर्यो अरोचत ॥

Samhita Transcription Accented

ácetyagníścikitúrhavyavā́ṭ sá sumádrathaḥ ǀ

agníḥ śukréṇa śocíṣā bṛhátsū́ro arocata diví sū́ryo arocata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

acetyagniścikiturhavyavāṭ sa sumadrathaḥ ǀ

agniḥ śukreṇa śociṣā bṛhatsūro arocata divi sūryo arocata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अचे॑ति । अ॒ग्निः । चि॒कि॒तुः । ह॒व्य॒ऽवाट् । सः । सु॒मत्ऽर॑थः ।

अ॒ग्निः । शु॒क्रेण॑ । शो॒चिषा॑ । बृ॒हत् । सूरः॑ । अ॒रो॒च॒त॒ । दि॒वि । सूर्यः॑ । अ॒रो॒च॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अचेति । अग्निः । चिकितुः । हव्यऽवाट् । सः । सुमत्ऽरथः ।

अग्निः । शुक्रेण । शोचिषा । बृहत् । सूरः । अरोचत । दिवि । सूर्यः । अरोचत ॥

Padapatha Transcription Accented

áceti ǀ agníḥ ǀ cikitúḥ ǀ havya-vā́ṭ ǀ sáḥ ǀ sumát-rathaḥ ǀ

agníḥ ǀ śukréṇa ǀ śocíṣā ǀ bṛhát ǀ sū́raḥ ǀ arocata ǀ diví ǀ sū́ryaḥ ǀ arocata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aceti ǀ agniḥ ǀ cikituḥ ǀ havya-vāṭ ǀ saḥ ǀ sumat-rathaḥ ǀ

agniḥ ǀ śukreṇa ǀ śociṣā ǀ bṛhat ǀ sūraḥ ǀ arocata ǀ divi ǀ sūryaḥ ǀ arocata ǁ