SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 8

Sūkta 86

 

1. Info

To:    aśvins
From:   kṛṣṇa āṅgirasa or viśvaka kārṣṇi
Metres:   1st set of styles: nicṛjjagatī (2, 4, 5); virāḍjagatī (1, 3)

2nd set of styles: jagatī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

08.086.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.6.09.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.09.046   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒भा हि द॒स्रा भि॒षजा॑ मयो॒भुवो॒भा दक्ष॑स्य॒ वच॑सो बभू॒वथुः॑ ।

ता वां॒ विश्व॑को हवते तनूकृ॒थे मा नो॒ वि यौ॑ष्टं स॒ख्या मु॒मोच॑तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उभा हि दस्रा भिषजा मयोभुवोभा दक्षस्य वचसो बभूवथुः ।

ता वां विश्वको हवते तनूकृथे मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतं ॥

Samhita Transcription Accented

ubhā́ hí dasrā́ bhiṣájā mayobhúvobhā́ dákṣasya vácaso babhūváthuḥ ǀ

tā́ vām víśvako havate tanūkṛthé mā́ no ví yauṣṭam sakhyā́ mumócatam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ubhā hi dasrā bhiṣajā mayobhuvobhā dakṣasya vacaso babhūvathuḥ ǀ

tā vām viśvako havate tanūkṛthe mā no vi yauṣṭam sakhyā mumocatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒भा । हि । द॒स्रा । भि॒षजा॑ । म॒यः॒ऽभुवा॑ । उ॒भा । दक्ष॑स्य । वच॑सः । ब॒भू॒वथुः॑ ।

ता । वा॒म् । विश्व॑कः । ह॒व॒ते॒ । त॒नू॒ऽकृ॒थे । मा । नः॒ । वि । यौ॒ष्ट॒म् । स॒ख्या । मु॒मोच॑तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उभा । हि । दस्रा । भिषजा । मयःऽभुवा । उभा । दक्षस्य । वचसः । बभूवथुः ।

ता । वाम् । विश्वकः । हवते । तनूऽकृथे । मा । नः । वि । यौष्टम् । सख्या । मुमोचतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ubhā́ ǀ hí ǀ dasrā́ ǀ bhiṣájā ǀ mayaḥ-bhúvā ǀ ubhā́ ǀ dákṣasya ǀ vácasaḥ ǀ babhūváthuḥ ǀ

tā́ ǀ vām ǀ víśvakaḥ ǀ havate ǀ tanū-kṛthé ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ ví ǀ yauṣṭam ǀ sakhyā́ ǀ mumócatam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ubhā ǀ hi ǀ dasrā ǀ bhiṣajā ǀ mayaḥ-bhuvā ǀ ubhā ǀ dakṣasya ǀ vacasaḥ ǀ babhūvathuḥ ǀ

tā ǀ vām ǀ viśvakaḥ ǀ havate ǀ tanū-kṛthe ǀ mā ǀ naḥ ǀ vi ǀ yauṣṭam ǀ sakhyā ǀ mumocatam ǁ

08.086.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.6.09.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.09.047   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क॒था नू॒नं वां॒ विम॑ना॒ उप॑ स्तवद्यु॒वं धियं॑ ददथु॒र्वस्य॑इष्टये ।

ता वां॒ विश्व॑को हवते तनूकृ॒थे मा नो॒ वि यौ॑ष्टं स॒ख्या मु॒मोच॑तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कथा नूनं वां विमना उप स्तवद्युवं धियं ददथुर्वस्यइष्टये ।

ता वां विश्वको हवते तनूकृथे मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतं ॥

Samhita Transcription Accented

kathā́ nūnám vām vímanā úpa stavadyuvám dhíyam dadathurvásya-iṣṭaye ǀ

tā́ vām víśvako havate tanūkṛthé mā́ no ví yauṣṭam sakhyā́ mumócatam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kathā nūnam vām vimanā upa stavadyuvam dhiyam dadathurvasya-iṣṭaye ǀ

tā vām viśvako havate tanūkṛthe mā no vi yauṣṭam sakhyā mumocatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क॒था । नू॒नम् । वा॒म् । विऽम॑नाः । उप॑ । स्त॒व॒त् । यु॒वम् । धिय॑म् । द॒द॒थुः॒ । वस्यः॑ऽइष्टये ।

ता । वा॒म् । विश्व॑कः । ह॒व॒ते॒ । त॒नू॒ऽकृ॒थे । मा । नः॒ । वि । यौ॒ष्ट॒म् । स॒ख्या । मु॒मोच॑तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कथा । नूनम् । वाम् । विऽमनाः । उप । स्तवत् । युवम् । धियम् । ददथुः । वस्यःऽइष्टये ।

ता । वाम् । विश्वकः । हवते । तनूऽकृथे । मा । नः । वि । यौष्टम् । सख्या । मुमोचतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

kathā́ ǀ nūnám ǀ vām ǀ ví-manāḥ ǀ úpa ǀ stavat ǀ yuvám ǀ dhíyam ǀ dadathuḥ ǀ vásyaḥ-iṣṭaye ǀ

tā́ ǀ vām ǀ víśvakaḥ ǀ havate ǀ tanū-kṛthé ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ ví ǀ yauṣṭam ǀ sakhyā́ ǀ mumócatam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kathā ǀ nūnam ǀ vām ǀ vi-manāḥ ǀ upa ǀ stavat ǀ yuvam ǀ dhiyam ǀ dadathuḥ ǀ vasyaḥ-iṣṭaye ǀ

tā ǀ vām ǀ viśvakaḥ ǀ havate ǀ tanū-kṛthe ǀ mā ǀ naḥ ǀ vi ǀ yauṣṭam ǀ sakhyā ǀ mumocatam ǁ

08.086.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.6.09.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.09.048   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒वं हि ष्मा॑ पुरुभुजे॒ममे॑ध॒तुं वि॑ष्णा॒प्वे॑ द॒दथु॒र्वस्य॑इष्टये ।

ता वां॒ विश्व॑को हवते तनूकृ॒थे मा नो॒ वि यौ॑ष्टं स॒ख्या मु॒मोच॑तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युवं हि ष्मा पुरुभुजेममेधतुं विष्णाप्वे ददथुर्वस्यइष्टये ।

ता वां विश्वको हवते तनूकृथे मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतं ॥

Samhita Transcription Accented

yuvám hí ṣmā purubhujemámedhatúm viṣṇāpvé dadáthurvásya-iṣṭaye ǀ

tā́ vām víśvako havate tanūkṛthé mā́ no ví yauṣṭam sakhyā́ mumócatam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuvam hi ṣmā purubhujemamedhatum viṣṇāpve dadathurvasya-iṣṭaye ǀ

tā vām viśvako havate tanūkṛthe mā no vi yauṣṭam sakhyā mumocatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒वम् । हि । स्म॒ । पु॒रु॒ऽभु॒जा॒ । इ॒मम् । ए॒ध॒तुम् । वि॒ष्णा॒प्वे॑ । द॒दथुः॑ । वस्यः॑ऽइष्टये ।

ता । वा॒म् । विश्व॑कः । ह॒व॒ते॒ । त॒नू॒ऽकृ॒थे । मा । नः॒ । वि । यौ॒ष्ट॒म् । स॒ख्या । मु॒मोच॑तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युवम् । हि । स्म । पुरुऽभुजा । इमम् । एधतुम् । विष्णाप्वे । ददथुः । वस्यःऽइष्टये ।

ता । वाम् । विश्वकः । हवते । तनूऽकृथे । मा । नः । वि । यौष्टम् । सख्या । मुमोचतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yuvám ǀ hí ǀ sma ǀ puru-bhujā ǀ imám ǀ edhatúm ǀ viṣṇāpvé ǀ dadáthuḥ ǀ vásyaḥ-iṣṭaye ǀ

tā́ ǀ vām ǀ víśvakaḥ ǀ havate ǀ tanū-kṛthé ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ ví ǀ yauṣṭam ǀ sakhyā́ ǀ mumócatam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuvam ǀ hi ǀ sma ǀ puru-bhujā ǀ imam ǀ edhatum ǀ viṣṇāpve ǀ dadathuḥ ǀ vasyaḥ-iṣṭaye ǀ

tā ǀ vām ǀ viśvakaḥ ǀ havate ǀ tanū-kṛthe ǀ mā ǀ naḥ ǀ vi ǀ yauṣṭam ǀ sakhyā ǀ mumocatam ǁ

08.086.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.6.09.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.09.049   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त त्यं वी॒रं ध॑न॒सामृ॑जी॒षिणं॑ दू॒रे चि॒त्संत॒मव॑से हवामहे ।

यस्य॒ स्वादि॑ष्ठा सुम॒तिः पि॒तुर्य॑था॒ मा नो॒ वि यौ॑ष्टं स॒ख्या मु॒मोच॑तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत त्यं वीरं धनसामृजीषिणं दूरे चित्संतमवसे हवामहे ।

यस्य स्वादिष्ठा सुमतिः पितुर्यथा मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतं ॥

Samhita Transcription Accented

utá tyám vīrám dhanasā́mṛjīṣíṇam dūré citsántamávase havāmahe ǀ

yásya svā́diṣṭhā sumatíḥ pitúryathā mā́ no ví yauṣṭam sakhyā́ mumócatam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta tyam vīram dhanasāmṛjīṣiṇam dūre citsantamavase havāmahe ǀ

yasya svādiṣṭhā sumatiḥ pituryathā mā no vi yauṣṭam sakhyā mumocatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । त्यम् । वी॒रम् । ध॒न॒ऽसाम् । ऋ॒जी॒षिण॑म् । दू॒रे । चि॒त् । सन्त॑म् । अव॑से । ह॒वा॒म॒हे॒ ।

यस्य॑ । स्वादि॑ष्ठा । सु॒ऽम॒तिः । पि॒तुः । य॒था॒ । मा । नः॒ । वि । यौ॒ष्ट॒म् । स॒ख्या । मु॒मोच॑तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । त्यम् । वीरम् । धनऽसाम् । ऋजीषिणम् । दूरे । चित् । सन्तम् । अवसे । हवामहे ।

यस्य । स्वादिष्ठा । सुऽमतिः । पितुः । यथा । मा । नः । वि । यौष्टम् । सख्या । मुमोचतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ tyám ǀ vīrám ǀ dhana-sā́m ǀ ṛjīṣíṇam ǀ dūré ǀ cit ǀ sántam ǀ ávase ǀ havāmahe ǀ

yásya ǀ svā́diṣṭhā ǀ su-matíḥ ǀ pitúḥ ǀ yathā ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ ví ǀ yauṣṭam ǀ sakhyā́ ǀ mumócatam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ tyam ǀ vīram ǀ dhana-sām ǀ ṛjīṣiṇam ǀ dūre ǀ cit ǀ santam ǀ avase ǀ havāmahe ǀ

yasya ǀ svādiṣṭhā ǀ su-matiḥ ǀ pituḥ ǀ yathā ǀ mā ǀ naḥ ǀ vi ǀ yauṣṭam ǀ sakhyā ǀ mumocatam ǁ

08.086.05   (Mandala. Sukta. Rik)

6.6.09.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

08.09.050   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऋ॒तेन॑ दे॒वः स॑वि॒ता श॑मायत ऋ॒तस्य॒ शृंग॑मुर्वि॒या वि प॑प्रथे ।

ऋ॒तं सा॑साह॒ महि॑ चित्पृतन्य॒तो मा नो॒ वि यौ॑ष्टं स॒ख्या मु॒मोच॑तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऋतेन देवः सविता शमायत ऋतस्य शृंगमुर्विया वि पप्रथे ।

ऋतं सासाह महि चित्पृतन्यतो मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतं ॥

Samhita Transcription Accented

ṛténa deváḥ savitā́ śamāyata ṛtásya śṛ́ṅgamurviyā́ ví paprathe ǀ

ṛtám sāsāha máhi citpṛtanyató mā́ no ví yauṣṭam sakhyā́ mumócatam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ṛtena devaḥ savitā śamāyata ṛtasya śṛṅgamurviyā vi paprathe ǀ

ṛtam sāsāha mahi citpṛtanyato mā no vi yauṣṭam sakhyā mumocatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऋ॒तेन॑ । दे॒वः । स॒वि॒ता । श॒म्ऽआ॒य॒ते॒ । ऋ॒तस्य॑ । शृङ्ग॑म् । उ॒र्वि॒या । वि । प॒प्र॒थे॒ ।

ऋ॒तम् । स॒सा॒ह॒ । महि॑ । चि॒त् । पृ॒त॒न्य॒तः । मा । नः॒ । वि । यौ॒ष्ट॒म् । स॒ख्या । मु॒मोच॑तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऋतेन । देवः । सविता । शम्ऽआयते । ऋतस्य । शृङ्गम् । उर्विया । वि । पप्रथे ।

ऋतम् । ससाह । महि । चित् । पृतन्यतः । मा । नः । वि । यौष्टम् । सख्या । मुमोचतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ṛténa ǀ deváḥ ǀ savitā́ ǀ śam-āyate ǀ ṛtásya ǀ śṛ́ṅgam ǀ urviyā́ ǀ ví ǀ paprathe ǀ

ṛtám ǀ sasāha ǀ máhi ǀ cit ǀ pṛtanyatáḥ ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ ví ǀ yauṣṭam ǀ sakhyā́ ǀ mumócatam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ṛtena ǀ devaḥ ǀ savitā ǀ śam-āyate ǀ ṛtasya ǀ śṛṅgam ǀ urviyā ǀ vi ǀ paprathe ǀ

ṛtam ǀ sasāha ǀ mahi ǀ cit ǀ pṛtanyataḥ ǀ mā ǀ naḥ ǀ vi ǀ yauṣṭam ǀ sakhyā ǀ mumocatam ǁ