SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 4

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   hiraṇyastūpa āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 3, 4, 10); nicṛdgāyatrī (2, 5, 8, 9); virāḍgāyatrī (6, 7)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

09.004.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.22.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.031   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सना॑ च सोम॒ जेषि॑ च॒ पव॑मान॒ महि॒ श्रवः॑ ।

अथा॑ नो॒ वस्य॑सस्कृधि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सना च सोम जेषि च पवमान महि श्रवः ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥

Samhita Transcription Accented

sánā ca soma jéṣi ca pávamāna máhi śrávaḥ ǀ

áthā no vásyasaskṛdhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sanā ca soma jeṣi ca pavamāna mahi śravaḥ ǀ

athā no vasyasaskṛdhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सन॑ । च॒ । सो॒म॒ । जेषि॑ । च॒ । पव॑मान । महि॑ । श्रवः॑ ।

अथ॑ । नः॒ । वस्य॑सः । कृ॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सन । च । सोम । जेषि । च । पवमान । महि । श्रवः ।

अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥

Padapatha Transcription Accented

sána ǀ ca ǀ soma ǀ jéṣi ǀ ca ǀ pávamāna ǀ máhi ǀ śrávaḥ ǀ

átha ǀ naḥ ǀ vásyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sana ǀ ca ǀ soma ǀ jeṣi ǀ ca ǀ pavamāna ǀ mahi ǀ śravaḥ ǀ

atha ǀ naḥ ǀ vasyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

09.004.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.22.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.032   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सना॒ ज्योतिः॒ सना॒ स्व१॒॑र्विश्वा॑ च सोम॒ सौभ॑गा ।

अथा॑ नो॒ वस्य॑सस्कृधि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सना ज्योतिः सना स्वर्विश्वा च सोम सौभगा ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥

Samhita Transcription Accented

sánā jyótiḥ sánā svárvíśvā ca soma sáubhagā ǀ

áthā no vásyasaskṛdhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sanā jyotiḥ sanā svarviśvā ca soma saubhagā ǀ

athā no vasyasaskṛdhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सन॑ । ज्योतिः॑ । सन॑ । स्वः॑ । विश्वा॑ । च॒ । सो॒म॒ । सौभ॑गा ।

अथ॑ । नः॒ । वस्य॑सः । कृ॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सन । ज्योतिः । सन । स्वः । विश्वा । च । सोम । सौभगा ।

अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥

Padapatha Transcription Accented

sána ǀ jyótiḥ ǀ sána ǀ sváḥ ǀ víśvā ǀ ca ǀ soma ǀ sáubhagā ǀ

átha ǀ naḥ ǀ vásyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sana ǀ jyotiḥ ǀ sana ǀ svaḥ ǀ viśvā ǀ ca ǀ soma ǀ saubhagā ǀ

atha ǀ naḥ ǀ vasyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

09.004.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.22.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सना॒ दक्ष॑मु॒त क्रतु॒मप॑ सोम॒ मृधो॑ जहि ।

अथा॑ नो॒ वस्य॑सस्कृधि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सना दक्षमुत क्रतुमप सोम मृधो जहि ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥

Samhita Transcription Accented

sánā dákṣamutá krátumápa soma mṛ́dho jahi ǀ

áthā no vásyasaskṛdhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sanā dakṣamuta kratumapa soma mṛdho jahi ǀ

athā no vasyasaskṛdhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सन॑ । दक्ष॑म् । उ॒त । क्रतु॑म् । अप॑ । सो॒म॒ । मृधः॑ । ज॒हि॒ ।

अथ॑ । नः॒ । वस्य॑सः । कृ॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सन । दक्षम् । उत । क्रतुम् । अप । सोम । मृधः । जहि ।

अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥

Padapatha Transcription Accented

sána ǀ dákṣam ǀ utá ǀ krátum ǀ ápa ǀ soma ǀ mṛ́dhaḥ ǀ jahi ǀ

átha ǀ naḥ ǀ vásyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sana ǀ dakṣam ǀ uta ǀ kratum ǀ apa ǀ soma ǀ mṛdhaḥ ǀ jahi ǀ

atha ǀ naḥ ǀ vasyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

09.004.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.22.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पवी॑तारः पुनी॒तन॒ सोम॒मिंद्रा॑य॒ पात॑वे ।

अथा॑ नो॒ वस्य॑सस्कृधि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पवीतारः पुनीतन सोममिंद्राय पातवे ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥

Samhita Transcription Accented

pávītāraḥ punītána sómamíndrāya pā́tave ǀ

áthā no vásyasaskṛdhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pavītāraḥ punītana somamindrāya pātave ǀ

athā no vasyasaskṛdhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पवि॑तारः । पु॒नी॒तन॑ । सोम॑म् । इन्द्रा॑य । पात॑वे ।

अथ॑ । नः॒ । वस्य॑सः । कृ॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पवितारः । पुनीतन । सोमम् । इन्द्राय । पातवे ।

अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥

Padapatha Transcription Accented

pávitāraḥ ǀ punītána ǀ sómam ǀ índrāya ǀ pā́tave ǀ

átha ǀ naḥ ǀ vásyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pavitāraḥ ǀ punītana ǀ somam ǀ indrāya ǀ pātave ǀ

atha ǀ naḥ ǀ vasyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

09.004.05   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.22.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं सूर्ये॑ न॒ आ भ॑ज॒ तव॒ क्रत्वा॒ तवो॒तिभिः॑ ।

अथा॑ नो॒ वस्य॑सस्कृधि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं सूर्ये न आ भज तव क्रत्वा तवोतिभिः ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥

Samhita Transcription Accented

tvám sū́rye na ā́ bhaja táva krátvā távotíbhiḥ ǀ

áthā no vásyasaskṛdhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam sūrye na ā bhaja tava kratvā tavotibhiḥ ǀ

athā no vasyasaskṛdhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । सूर्ये॑ । नः॒ । आ । भ॒ज॒ । तव॑ । क्रत्वा॑ । तव॑ । ऊ॒तिऽभिः॑ ।

अथ॑ । नः॒ । वस्य॑सः । कृ॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । सूर्ये । नः । आ । भज । तव । क्रत्वा । तव । ऊतिऽभिः ।

अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ sū́rye ǀ naḥ ǀ ā́ ǀ bhaja ǀ táva ǀ krátvā ǀ táva ǀ ūtí-bhiḥ ǀ

átha ǀ naḥ ǀ vásyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ sūrye ǀ naḥ ǀ ā ǀ bhaja ǀ tava ǀ kratvā ǀ tava ǀ ūti-bhiḥ ǀ

atha ǀ naḥ ǀ vasyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

09.004.06   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.23.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तव॒ क्रत्वा॒ तवो॒तिभि॒र्ज्योक्प॑श्येम॒ सूर्यं॑ ।

अथा॑ नो॒ वस्य॑सस्कृधि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तव क्रत्वा तवोतिभिर्ज्योक्पश्येम सूर्यं ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥

Samhita Transcription Accented

táva krátvā távotíbhirjyókpaśyema sū́ryam ǀ

áthā no vásyasaskṛdhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tava kratvā tavotibhirjyokpaśyema sūryam ǀ

athā no vasyasaskṛdhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तव॑ । क्रत्वा॑ । तव॑ । ऊ॒तिऽभिः॑ । ज्योक् । प॒श्ये॒म॒ । सूर्य॑म् ।

अथ॑ । नः॒ । वस्य॑सः । कृ॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तव । क्रत्वा । तव । ऊतिऽभिः । ज्योक् । पश्येम । सूर्यम् ।

अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥

Padapatha Transcription Accented

táva ǀ krátvā ǀ táva ǀ ūtí-bhiḥ ǀ jyók ǀ paśyema ǀ sū́ryam ǀ

átha ǀ naḥ ǀ vásyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tava ǀ kratvā ǀ tava ǀ ūti-bhiḥ ǀ jyok ǀ paśyema ǀ sūryam ǀ

atha ǀ naḥ ǀ vasyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

09.004.07   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.23.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.037   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भ्य॑र्ष स्वायुध॒ सोम॑ द्वि॒बर्ह॑सं र॒यिं ।

अथा॑ नो॒ वस्य॑सस्कृधि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभ्यर्ष स्वायुध सोम द्विबर्हसं रयिं ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥

Samhita Transcription Accented

abhyárṣa svāyudha sóma dvibárhasam rayím ǀ

áthā no vásyasaskṛdhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhyarṣa svāyudha soma dvibarhasam rayim ǀ

athā no vasyasaskṛdhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । अ॒र्ष॒ । सु॒ऽआ॒यु॒ध॒ । सोम॑ । द्वि॒ऽबर्ह॑सम् । र॒यिम् ।

अथ॑ । नः॒ । वस्य॑सः । कृ॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । अर्ष । सुऽआयुध । सोम । द्विऽबर्हसम् । रयिम् ।

अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ arṣa ǀ su-āyudha ǀ sóma ǀ dvi-bárhasam ǀ rayím ǀ

átha ǀ naḥ ǀ vásyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ arṣa ǀ su-āyudha ǀ soma ǀ dvi-barhasam ǀ rayim ǀ

atha ǀ naḥ ǀ vasyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

09.004.08   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.23.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.038   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भ्य१॒॑र्षान॑पच्युतो र॒यिं स॒मत्सु॑ सास॒हिः ।

अथा॑ नो॒ वस्य॑सस्कृधि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभ्यर्षानपच्युतो रयिं समत्सु सासहिः ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥

Samhita Transcription Accented

abhyárṣā́napacyuto rayím samátsu sāsahíḥ ǀ

áthā no vásyasaskṛdhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhyarṣānapacyuto rayim samatsu sāsahiḥ ǀ

athā no vasyasaskṛdhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । अ॒र्ष॒ । अन॑पऽच्युतः । र॒यिम् । स॒मत्ऽसु॑ । स॒स॒हिः ।

अथ॑ । नः॒ । वस्य॑सः । कृ॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । अर्ष । अनपऽच्युतः । रयिम् । समत्ऽसु । ससहिः ।

अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ arṣa ǀ ánapa-cyutaḥ ǀ rayím ǀ samát-su ǀ sasahíḥ ǀ

átha ǀ naḥ ǀ vásyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ arṣa ǀ anapa-cyutaḥ ǀ rayim ǀ samat-su ǀ sasahiḥ ǀ

atha ǀ naḥ ǀ vasyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

09.004.09   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.23.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.039   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वां य॒ज्ञैर॑वीवृध॒न्पव॑मान॒ विध॑र्मणि ।

अथा॑ नो॒ वस्य॑सस्कृधि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वां यज्ञैरवीवृधन्पवमान विधर्मणि ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥

Samhita Transcription Accented

tvā́m yajñáiravīvṛdhanpávamāna vídharmaṇi ǀ

áthā no vásyasaskṛdhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvām yajñairavīvṛdhanpavamāna vidharmaṇi ǀ

athā no vasyasaskṛdhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वाम् । य॒ज्ञैः । अ॒वी॒वृ॒ध॒न् । पव॑मान । विऽध॑र्मणि ।

अथ॑ । नः॒ । वस्य॑सः । कृ॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वाम् । यज्ञैः । अवीवृधन् । पवमान । विऽधर्मणि ।

अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥

Padapatha Transcription Accented

tvā́m ǀ yajñáiḥ ǀ avīvṛdhan ǀ pávamāna ǀ ví-dharmaṇi ǀ

átha ǀ naḥ ǀ vásyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvām ǀ yajñaiḥ ǀ avīvṛdhan ǀ pavamāna ǀ vi-dharmaṇi ǀ

atha ǀ naḥ ǀ vasyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

09.004.10   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.23.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.040   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

र॒यिं न॑श्चि॒त्रम॒श्विन॒मिंदो॑ वि॒श्वायु॒मा भ॑र ।

अथा॑ नो॒ वस्य॑सस्कृधि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

रयिं नश्चित्रमश्विनमिंदो विश्वायुमा भर ।

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥

Samhita Transcription Accented

rayím naścitrámaśvínamíndo viśvā́yumā́ bhara ǀ

áthā no vásyasaskṛdhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

rayim naścitramaśvinamindo viśvāyumā bhara ǀ

athā no vasyasaskṛdhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

र॒यिम् । नः॒ । चि॒त्रम् । अ॒श्विन॑म् । इन्दो॒ इति॑ । वि॒श्वऽआ॑युम् । आ । भ॒र॒ ।

अथ॑ । नः॒ । वस्य॑सः । कृ॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

रयिम् । नः । चित्रम् । अश्विनम् । इन्दो इति । विश्वऽआयुम् । आ । भर ।

अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥

Padapatha Transcription Accented

rayím ǀ naḥ ǀ citrám ǀ aśvínam ǀ índo íti ǀ viśvá-āyum ǀ ā́ ǀ bhara ǀ

átha ǀ naḥ ǀ vásyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

rayim ǀ naḥ ǀ citram ǀ aśvinam ǀ indo iti ǀ viśva-āyum ǀ ā ǀ bhara ǀ

atha ǀ naḥ ǀ vasyasaḥ ǀ kṛdhi ǁ