SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 11

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   asita kāśyapa or devala kāśyapa
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (1-4, 9); gāyatrī (5-8)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

09.011.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.36.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.097   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उपा॑स्मै गायता नरः॒ पव॑माना॒येंद॑वे ।

अ॒भि दे॒वाँ इय॑क्षते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उपास्मै गायता नरः पवमानायेंदवे ।

अभि देवाँ इयक्षते ॥

Samhita Transcription Accented

úpāsmai gāyatā naraḥ pávamānāyéndave ǀ

abhí devā́m̐ íyakṣate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

upāsmai gāyatā naraḥ pavamānāyendave ǀ

abhi devām̐ iyakṣate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उप॑ । अ॒स्मै॒ । गा॒य॒त॒ । न॒रः॒ । पव॑मानाय । इन्द॑वे ।

अ॒भि । दे॒वान् । इय॑क्षते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उप । अस्मै । गायत । नरः । पवमानाय । इन्दवे ।

अभि । देवान् । इयक्षते ॥

Padapatha Transcription Accented

úpa ǀ asmai ǀ gāyata ǀ naraḥ ǀ pávamānāya ǀ índave ǀ

abhí ǀ devā́n ǀ íyakṣate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

upa ǀ asmai ǀ gāyata ǀ naraḥ ǀ pavamānāya ǀ indave ǀ

abhi ǀ devān ǀ iyakṣate ǁ

09.011.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.36.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.098   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि ते॒ मधु॑ना॒ पयोऽथ॑र्वाणो अशिश्रयुः ।

दे॒वं दे॒वाय॑ देव॒यु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि ते मधुना पयोऽथर्वाणो अशिश्रयुः ।

देवं देवाय देवयु ॥

Samhita Transcription Accented

abhí te mádhunā páyó’tharvāṇo aśiśrayuḥ ǀ

devám devā́ya devayú ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhi te madhunā payo’tharvāṇo aśiśrayuḥ ǀ

devam devāya devayu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । ते॒ । मधु॑ना । पयः॑ । अथ॑र्वाणः । अ॒शि॒श्र॒युः॒ ।

दे॒वम् । दे॒वाय॑ । दे॒व॒ऽयु ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । ते । मधुना । पयः । अथर्वाणः । अशिश्रयुः ।

देवम् । देवाय । देवऽयु ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ te ǀ mádhunā ǀ páyaḥ ǀ átharvāṇaḥ ǀ aśiśrayuḥ ǀ

devám ǀ devā́ya ǀ deva-yú ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ te ǀ madhunā ǀ payaḥ ǀ atharvāṇaḥ ǀ aśiśrayuḥ ǀ

devam ǀ devāya ǀ deva-yu ǁ

09.011.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.36.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.099   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नः॑ पवस्व॒ शं गवे॒ शं जना॑य॒ शमर्व॑ते ।

शं रा॑ज॒न्नोष॑धीभ्यः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते ।

शं राजन्नोषधीभ्यः ॥

Samhita Transcription Accented

sá naḥ pavasva śám gáve śám jánāya śámárvate ǀ

śám rājannóṣadhībhyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa naḥ pavasva śam gave śam janāya śamarvate ǀ

śam rājannoṣadhībhyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । प॒व॒स्व॒ । शम् । गवे॑ । शम् । जना॑य । शम् । अर्व॑ते ।

शम् । रा॒ज॒न् । ओष॑धीभ्यः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । पवस्व । शम् । गवे । शम् । जनाय । शम् । अर्वते ।

शम् । राजन् । ओषधीभ्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ pavasva ǀ śám ǀ gáve ǀ śám ǀ jánāya ǀ śám ǀ árvate ǀ

śám ǀ rājan ǀ óṣadhībhyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ pavasva ǀ śam ǀ gave ǀ śam ǀ janāya ǀ śam ǀ arvate ǀ

śam ǀ rājan ǀ oṣadhībhyaḥ ǁ

09.011.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.36.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.100   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ब॒भ्रवे॒ नु स्वत॑वसेऽरु॒णाय॑ दिवि॒स्पृशे॑ ।

सोमा॑य गा॒थम॑र्चत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

बभ्रवे नु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृशे ।

सोमाय गाथमर्चत ॥

Samhita Transcription Accented

babhráve nú svátavase’ruṇā́ya divispṛ́śe ǀ

sómāya gāthámarcata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

babhrave nu svatavase’ruṇāya divispṛśe ǀ

somāya gāthamarcata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ब॒भ्रवे॑ । नु । स्वऽत॑वसे । अ॒रु॒णाय॑ । दि॒वि॒ऽस्पृशे॑ ।

सोमा॑य । गा॒थम् । अ॒र्च॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

बभ्रवे । नु । स्वऽतवसे । अरुणाय । दिविऽस्पृशे ।

सोमाय । गाथम् । अर्चत ॥

Padapatha Transcription Accented

babhráve ǀ nú ǀ svá-tavase ǀ aruṇā́ya ǀ divi-spṛ́śe ǀ

sómāya ǀ gāthám ǀ arcata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

babhrave ǀ nu ǀ sva-tavase ǀ aruṇāya ǀ divi-spṛśe ǀ

somāya ǀ gātham ǀ arcata ǁ

09.011.05   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.36.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.101   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

हस्त॑च्युतेभि॒रद्रि॑भिः सु॒तं सोमं॑ पुनीतन ।

मधा॒वा धा॑वता॒ मधु॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

हस्तच्युतेभिरद्रिभिः सुतं सोमं पुनीतन ।

मधावा धावता मधु ॥

Samhita Transcription Accented

hástacyutebhirádribhiḥ sutám sómam punītana ǀ

mádhāvā́ dhāvatā mádhu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

hastacyutebhiradribhiḥ sutam somam punītana ǀ

madhāvā dhāvatā madhu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

हस्त॑ऽच्युतेभिः । अद्रि॑ऽभिः । सु॒तम् । सोम॑म् । पु॒नी॒त॒न॒ ।

मधौ॑ । आ । धा॒व॒त॒ । मधु॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

हस्तऽच्युतेभिः । अद्रिऽभिः । सुतम् । सोमम् । पुनीतन ।

मधौ । आ । धावत । मधु ॥

Padapatha Transcription Accented

hásta-cyutebhiḥ ǀ ádri-bhiḥ ǀ sutám ǀ sómam ǀ punītana ǀ

mádhau ǀ ā́ ǀ dhāvata ǀ mádhu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

hasta-cyutebhiḥ ǀ adri-bhiḥ ǀ sutam ǀ somam ǀ punītana ǀ

madhau ǀ ā ǀ dhāvata ǀ madhu ǁ

09.011.06   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.37.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.102   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नम॒सेदुप॑ सीदत द॒ध्नेद॒भि श्री॑णीतन ।

इंदु॒मिंद्रे॑ दधातन ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन ।

इंदुमिंद्रे दधातन ॥

Samhita Transcription Accented

námasédúpa sīdata dadhnédabhí śrīṇītana ǀ

índumíndre dadhātana ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

namasedupa sīdata dadhnedabhi śrīṇītana ǀ

indumindre dadhātana ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नम॑सा । इत् । उप॑ । सी॒द॒त॒ । द॒ध्ना । इत् । अ॒भि । श्री॒णी॒त॒न॒ ।

इन्दु॑म् । इन्द्रे॑ । द॒धा॒त॒न॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नमसा । इत् । उप । सीदत । दध्ना । इत् । अभि । श्रीणीतन ।

इन्दुम् । इन्द्रे । दधातन ॥

Padapatha Transcription Accented

námasā ǀ ít ǀ úpa ǀ sīdata ǀ dadhnā́ ǀ ít ǀ abhí ǀ śrīṇītana ǀ

índum ǀ índre ǀ dadhātana ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

namasā ǀ it ǀ upa ǀ sīdata ǀ dadhnā ǀ it ǀ abhi ǀ śrīṇītana ǀ

indum ǀ indre ǀ dadhātana ǁ

09.011.07   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.37.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.103   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒मि॒त्र॒हा विच॑र्षणिः॒ पव॑स्व सोम॒ शं गवे॑ ।

दे॒वेभ्यो॑ अनुकाम॒कृत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अमित्रहा विचर्षणिः पवस्व सोम शं गवे ।

देवेभ्यो अनुकामकृत् ॥

Samhita Transcription Accented

amitrahā́ vícarṣaṇiḥ pávasva soma śám gáve ǀ

devébhyo anukāmakṛ́t ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

amitrahā vicarṣaṇiḥ pavasva soma śam gave ǀ

devebhyo anukāmakṛt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒मि॒त्र॒ऽहा । विऽच॑र्षणिः । पव॑स्व । सो॒म॒ । शम् । गवे॑ ।

दे॒वेभ्यः॑ । अ॒नु॒का॒म॒ऽकृत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अमित्रऽहा । विऽचर्षणिः । पवस्व । सोम । शम् । गवे ।

देवेभ्यः । अनुकामऽकृत् ॥

Padapatha Transcription Accented

amitra-hā́ ǀ ví-carṣaṇiḥ ǀ pávasva ǀ soma ǀ śám ǀ gáve ǀ

devébhyaḥ ǀ anukāma-kṛ́t ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

amitra-hā ǀ vi-carṣaṇiḥ ǀ pavasva ǀ soma ǀ śam ǀ gave ǀ

devebhyaḥ ǀ anukāma-kṛt ǁ

09.011.08   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.37.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.104   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्रा॑य सोम॒ पात॑वे॒ मदा॑य॒ परि॑ षिच्यसे ।

म॒न॒श्चिन्मन॑स॒स्पतिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे ।

मनश्चिन्मनसस्पतिः ॥

Samhita Transcription Accented

índrāya soma pā́tave mádāya pári ṣicyase ǀ

manaścínmánasaspátiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indrāya soma pātave madāya pari ṣicyase ǀ

manaścinmanasaspatiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्रा॑य । सो॒म॒ । पात॑वे । मदा॑य । परि॑ । सि॒च्य॒से॒ ।

म॒नः॒ऽचित् । मन॑सः । पतिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्राय । सोम । पातवे । मदाय । परि । सिच्यसे ।

मनःऽचित् । मनसः । पतिः ॥

Padapatha Transcription Accented

índrāya ǀ soma ǀ pā́tave ǀ mádāya ǀ pári ǀ sicyase ǀ

manaḥ-cít ǀ mánasaḥ ǀ pátiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indrāya ǀ soma ǀ pātave ǀ madāya ǀ pari ǀ sicyase ǀ

manaḥ-cit ǀ manasaḥ ǀ patiḥ ǁ

09.011.09   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.37.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.105   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पव॑मान सु॒वीर्यं॑ र॒यिं सो॑म रिरीहि नः ।

इंद॒विंद्रे॑ण नो यु॒जा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पवमान सुवीर्यं रयिं सोम रिरीहि नः ।

इंदविंद्रेण नो युजा ॥

Samhita Transcription Accented

pávamāna suvī́ryam rayím soma rirīhi naḥ ǀ

índavíndreṇa no yujā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pavamāna suvīryam rayim soma rirīhi naḥ ǀ

indavindreṇa no yujā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पव॑मान । सु॒ऽवीर्य॑म् । र॒यिम् । सो॒म॒ । रि॒री॒हि॒ । नः॒ ।

इन्दो॒ इति॑ । इन्द्रे॑ण । नः॒ । यु॒जा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पवमान । सुऽवीर्यम् । रयिम् । सोम । रिरीहि । नः ।

इन्दो इति । इन्द्रेण । नः । युजा ॥

Padapatha Transcription Accented

pávamāna ǀ su-vī́ryam ǀ rayím ǀ soma ǀ rirīhi ǀ naḥ ǀ

índo íti ǀ índreṇa ǀ naḥ ǀ yujā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pavamāna ǀ su-vīryam ǀ rayim ǀ soma ǀ rirīhi ǀ naḥ ǀ

indo iti ǀ indreṇa ǀ naḥ ǀ yujā ǁ