SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 12

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   asita kāśyapa or devala kāśyapa
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 2, 6-9); nicṛdgāyatrī (3-5)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

09.012.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.38.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.106   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सोमा॑ असृग्र॒मिंद॑वः सु॒ता ऋ॒तस्य॒ साद॑ने ।

इंद्रा॑य॒ मधु॑मत्तमाः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सोमा असृग्रमिंदवः सुता ऋतस्य सादने ।

इंद्राय मधुमत्तमाः ॥

Samhita Transcription Accented

sómā asṛgramíndavaḥ sutā́ ṛtásya sā́dane ǀ

índrāya mádhumattamāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

somā asṛgramindavaḥ sutā ṛtasya sādane ǀ

indrāya madhumattamāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सोमाः॑ । अ॒सृ॒ग्र॒म् । इन्द॑वः । सु॒ताः । ऋ॒तस्य॑ । सद॑ने ।

इन्द्रा॑य । मधु॑मत्ऽतमाः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सोमाः । असृग्रम् । इन्दवः । सुताः । ऋतस्य । सदने ।

इन्द्राय । मधुमत्ऽतमाः ॥

Padapatha Transcription Accented

sómāḥ ǀ asṛgram ǀ índavaḥ ǀ sutā́ḥ ǀ ṛtásya ǀ sádane ǀ

índrāya ǀ mádhumat-tamāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

somāḥ ǀ asṛgram ǀ indavaḥ ǀ sutāḥ ǀ ṛtasya ǀ sadane ǀ

indrāya ǀ madhumat-tamāḥ ǁ

09.012.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.38.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.107   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि विप्रा॑ अनूषत॒ गावो॑ व॒त्सं न मा॒तरः॑ ।

इंद्रं॒ सोम॑स्य पी॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि विप्रा अनूषत गावो वत्सं न मातरः ।

इंद्रं सोमस्य पीतये ॥

Samhita Transcription Accented

abhí víprā anūṣata gā́vo vatsám ná mātáraḥ ǀ

índram sómasya pītáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhi viprā anūṣata gāvo vatsam na mātaraḥ ǀ

indram somasya pītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । विप्राः॑ । अ॒नू॒ष॒त॒ । गावः॑ । व॒त्सम् । न । मा॒तरः॑ ।

इन्द्र॑म् । सोम॑स्य । पी॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । विप्राः । अनूषत । गावः । वत्सम् । न । मातरः ।

इन्द्रम् । सोमस्य । पीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ víprāḥ ǀ anūṣata ǀ gā́vaḥ ǀ vatsám ǀ ná ǀ mātáraḥ ǀ

índram ǀ sómasya ǀ pītáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ viprāḥ ǀ anūṣata ǀ gāvaḥ ǀ vatsam ǀ na ǀ mātaraḥ ǀ

indram ǀ somasya ǀ pītaye ǁ

09.012.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.38.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.108   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

म॒द॒च्युत्क्षे॑ति॒ साद॑ने॒ सिंधो॑रू॒र्मा वि॑प॒श्चित् ।

सोमो॑ गौ॒री अधि॑ श्रि॒तः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मदच्युत्क्षेति सादने सिंधोरूर्मा विपश्चित् ।

सोमो गौरी अधि श्रितः ॥

Samhita Transcription Accented

madacyútkṣeti sā́dane síndhorūrmā́ vipaścít ǀ

sómo gaurī́ ádhi śritáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

madacyutkṣeti sādane sindhorūrmā vipaścit ǀ

somo gaurī adhi śritaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

म॒द॒ऽच्युत् । क्षे॒ति॒ । सद॑ने । सिन्धोः॑ । ऊ॒र्मा । वि॒पः॒ऽचित् ।

सोमः॑ । गौ॒री इति॑ । अधि॑ । श्रि॒तः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मदऽच्युत् । क्षेति । सदने । सिन्धोः । ऊर्मा । विपःऽचित् ।

सोमः । गौरी इति । अधि । श्रितः ॥

Padapatha Transcription Accented

mada-cyút ǀ kṣeti ǀ sádane ǀ síndhoḥ ǀ ūrmā́ ǀ vipaḥ-cít ǀ

sómaḥ ǀ gaurī́ íti ǀ ádhi ǀ śritáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mada-cyut ǀ kṣeti ǀ sadane ǀ sindhoḥ ǀ ūrmā ǀ vipaḥ-cit ǀ

somaḥ ǀ gaurī iti ǀ adhi ǀ śritaḥ ǁ

09.012.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.38.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.109   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दि॒वो नाभा॑ विचक्ष॒णोऽव्यो॒ वारे॑ महीयते ।

सोमो॒ यः सु॒क्रतुः॑ क॒विः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दिवो नाभा विचक्षणोऽव्यो वारे महीयते ।

सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥

Samhita Transcription Accented

divó nā́bhā vicakṣaṇó’vyo vā́re mahīyate ǀ

sómo yáḥ sukrátuḥ kavíḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

divo nābhā vicakṣaṇo’vyo vāre mahīyate ǀ

somo yaḥ sukratuḥ kaviḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दि॒वः । नाभा॑ । वि॒ऽच॒क्ष॒णः । अव्यः॑ । वारे॑ । म॒ही॒य॒ते॒ ।

सोमः॑ । यः । सु॒ऽक्रतुः॑ । क॒विः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दिवः । नाभा । विऽचक्षणः । अव्यः । वारे । महीयते ।

सोमः । यः । सुऽक्रतुः । कविः ॥

Padapatha Transcription Accented

diváḥ ǀ nā́bhā ǀ vi-cakṣaṇáḥ ǀ ávyaḥ ǀ vā́re ǀ mahīyate ǀ

sómaḥ ǀ yáḥ ǀ su-krátuḥ ǀ kavíḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

divaḥ ǀ nābhā ǀ vi-cakṣaṇaḥ ǀ avyaḥ ǀ vāre ǀ mahīyate ǀ

somaḥ ǀ yaḥ ǀ su-kratuḥ ǀ kaviḥ ǁ

09.012.05   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.38.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.110   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यः सोमः॑ क॒लशे॒ष्वाँ अं॒तः प॒वित्र॒ आहि॑तः ।

तमिंदुः॒ परि॑ षस्वजे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यः सोमः कलशेष्वाँ अंतः पवित्र आहितः ।

तमिंदुः परि षस्वजे ॥

Samhita Transcription Accented

yáḥ sómaḥ kaláśeṣvā́m̐ antáḥ pavítra ā́hitaḥ ǀ

támínduḥ pári ṣasvaje ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yaḥ somaḥ kalaśeṣvām̐ antaḥ pavitra āhitaḥ ǀ

taminduḥ pari ṣasvaje ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । सोमः॑ । क॒लशे॑षु । आ । अ॒न्तरिति॑ । प॒वित्रे॑ । आऽहि॑तः ।

तम् । इन्दुः॑ । परि॑ । स॒स्व॒जे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । सोमः । कलशेषु । आ । अन्तरिति । पवित्रे । आऽहितः ।

तम् । इन्दुः । परि । सस्वजे ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ sómaḥ ǀ kaláśeṣu ǀ ā́ ǀ antáríti ǀ pavítre ǀ ā́-hitaḥ ǀ

tám ǀ índuḥ ǀ pári ǀ sasvaje ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ somaḥ ǀ kalaśeṣu ǀ ā ǀ antariti ǀ pavitre ǀ ā-hitaḥ ǀ

tam ǀ induḥ ǀ pari ǀ sasvaje ǁ

09.012.06   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.39.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.111   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र वाच॒मिंदु॑रिष्यति समु॒द्रस्याधि॑ वि॒ष्टपि॑ ।

जिन्व॒न्कोशं॑ मधु॒श्चुतं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र वाचमिंदुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि ।

जिन्वन्कोशं मधुश्चुतं ॥

Samhita Transcription Accented

prá vā́camínduriṣyati samudrásyā́dhi viṣṭápi ǀ

jínvankóśam madhuścútam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra vācaminduriṣyati samudrasyādhi viṣṭapi ǀ

jinvankośam madhuścutam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । वाच॑म् । इन्दुः॑ । इ॒ष्य॒ति॒ । स॒मु॒द्रस्य॑ । अधि॑ । वि॒ष्टपि॑ ।

जिन्व॑न् । कोश॑म् । म॒धु॒ऽश्चुत॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । वाचम् । इन्दुः । इष्यति । समुद्रस्य । अधि । विष्टपि ।

जिन्वन् । कोशम् । मधुऽश्चुतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ vā́cam ǀ índuḥ ǀ iṣyati ǀ samudrásya ǀ ádhi ǀ viṣṭápi ǀ

jínvan ǀ kóśam ǀ madhu-ścútam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ vācam ǀ induḥ ǀ iṣyati ǀ samudrasya ǀ adhi ǀ viṣṭapi ǀ

jinvan ǀ kośam ǀ madhu-ścutam ǁ

09.012.07   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.39.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.112   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नित्य॑स्तोत्रो॒ वन॒स्पति॑र्धी॒नामं॒तः स॑ब॒र्दुघः॑ ।

हि॒न्वा॒नो मानु॑षा यु॒गा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धीनामंतः सबर्दुघः ।

हिन्वानो मानुषा युगा ॥

Samhita Transcription Accented

nítyastotro vánaspátirdhīnā́mantáḥ sabardúghaḥ ǀ

hinvānó mā́nuṣā yugā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nityastotro vanaspatirdhīnāmantaḥ sabardughaḥ ǀ

hinvāno mānuṣā yugā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नित्य॑ऽस्तोत्रः । वन॒स्पतिः॑ । धी॒नाम् । अ॒न्तरिति॑ । स॒बः॒ऽदुघः॑ ।

हि॒न्वा॒नः । मानु॑षा । यु॒गा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नित्यऽस्तोत्रः । वनस्पतिः । धीनाम् । अन्तरिति । सबःऽदुघः ।

हिन्वानः । मानुषा । युगा ॥

Padapatha Transcription Accented

nítya-stotraḥ ǀ vánaspátiḥ ǀ dhīnā́m ǀ antáríti ǀ sabaḥ-dúghaḥ ǀ

hinvānáḥ ǀ mā́nuṣā ǀ yugā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nitya-stotraḥ ǀ vanaspatiḥ ǀ dhīnām ǀ antariti ǀ sabaḥ-dughaḥ ǀ

hinvānaḥ ǀ mānuṣā ǀ yugā ǁ

09.012.08   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.39.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.113   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि प्रि॒या दि॒वस्प॒दा सोमो॑ हिन्वा॒नो अ॑र्षति ।

विप्र॑स्य॒ धार॑या क॒विः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि प्रिया दिवस्पदा सोमो हिन्वानो अर्षति ।

विप्रस्य धारया कविः ॥

Samhita Transcription Accented

abhí priyā́ diváspadā́ sómo hinvānó arṣati ǀ

víprasya dhā́rayā kavíḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhi priyā divaspadā somo hinvāno arṣati ǀ

viprasya dhārayā kaviḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । प्रि॒या । दि॒वः । प॒दा । सोमः॑ । हि॒न्वा॒नः । अ॒र्ष॒ति॒ ।

विप्र॑स्य । धार॑या । क॒विः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । प्रिया । दिवः । पदा । सोमः । हिन्वानः । अर्षति ।

विप्रस्य । धारया । कविः ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ priyā́ ǀ diváḥ ǀ padā́ ǀ sómaḥ ǀ hinvānáḥ ǀ arṣati ǀ

víprasya ǀ dhā́rayā ǀ kavíḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ priyā ǀ divaḥ ǀ padā ǀ somaḥ ǀ hinvānaḥ ǀ arṣati ǀ

viprasya ǀ dhārayā ǀ kaviḥ ǁ

09.012.09   (Mandala. Sukta. Rik)

6.7.39.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.114   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ प॑वमान धारय र॒यिं स॒हस्र॑वर्चसं ।

अ॒स्मे इं॑दो स्वा॒भुवं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ पवमान धारय रयिं सहस्रवर्चसं ।

अस्मे इंदो स्वाभुवं ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ pavamāna dhāraya rayím sahásravarcasam ǀ

asmé indo svābhúvam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā pavamāna dhāraya rayim sahasravarcasam ǀ

asme indo svābhuvam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । प॒व॒मा॒न॒ । धा॒र॒य॒ । र॒यिम् । स॒हस्र॑ऽवर्चसम् ।

अ॒स्मे इति॑ । इ॒न्दो॒ इति॑ । सु॒ऽआ॒भुव॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । पवमान । धारय । रयिम् । सहस्रऽवर्चसम् ।

अस्मे इति । इन्दो इति । सुऽआभुवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ pavamāna ǀ dhāraya ǀ rayím ǀ sahásra-varcasam ǀ

asmé íti ǀ indo íti ǀ su-ābhúvam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ pavamāna ǀ dhāraya ǀ rayim ǀ sahasra-varcasam ǀ

asme iti ǀ indo iti ǀ su-ābhuvam ǁ