SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 16

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   asita kāśyapa or devala kāśyapa
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (3-7); nicṛdgāyatrī (2, 8); virāḍgāyatrī (1)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

09.016.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.06.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.140   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र ते॑ सो॒तार॑ ओ॒ण्यो॒३॒॑ रसं॒ मदा॑य॒ घृष्व॑ये ।

सर्गो॒ न त॒क्त्येत॑शः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र ते सोतार ओण्यो रसं मदाय घृष्वये ।

सर्गो न तक्त्येतशः ॥

Samhita Transcription Accented

prá te sotā́ra oṇyó rásam mádāya ghṛ́ṣvaye ǀ

sárgo ná taktyétaśaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra te sotāra oṇyo rasam madāya ghṛṣvaye ǀ

sargo na taktyetaśaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । ते॒ । सो॒तारः॑ । ओ॒ण्योः॑ । रस॑म् । मदा॑य । घृष्व॑ये ।

सर्गः॑ । न । त॒क्ति॒ । एत॑शः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । ते । सोतारः । ओण्योः । रसम् । मदाय । घृष्वये ।

सर्गः । न । तक्ति । एतशः ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ te ǀ sotā́raḥ ǀ oṇyóḥ ǀ rásam ǀ mádāya ǀ ghṛ́ṣvaye ǀ

sárgaḥ ǀ ná ǀ takti ǀ étaśaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ te ǀ sotāraḥ ǀ oṇyoḥ ǀ rasam ǀ madāya ǀ ghṛṣvaye ǀ

sargaḥ ǀ na ǀ takti ǀ etaśaḥ ǁ

09.016.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.06.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.141   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

क्रत्वा॒ दक्ष॑स्य र॒थ्य॑म॒पो वसा॑न॒मंध॑सा ।

गो॒षामण्वे॑षु सश्चिम ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

क्रत्वा दक्षस्य रथ्यमपो वसानमंधसा ।

गोषामण्वेषु सश्चिम ॥

Samhita Transcription Accented

krátvā dákṣasya rathyámapó vásānamándhasā ǀ

goṣā́máṇveṣu saścima ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kratvā dakṣasya rathyamapo vasānamandhasā ǀ

goṣāmaṇveṣu saścima ǁ

Padapatha Devanagari Accented

क्रत्वा॑ । दक्ष॑स्य । र॒थ्य॑म् । अ॒पः । वसा॑नम् । अन्ध॑सा ।

गो॒ऽसाम् । अण्वे॑षु । स॒श्चि॒म॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

क्रत्वा । दक्षस्य । रथ्यम् । अपः । वसानम् । अन्धसा ।

गोऽसाम् । अण्वेषु । सश्चिम ॥

Padapatha Transcription Accented

krátvā ǀ dákṣasya ǀ rathyám ǀ apáḥ ǀ vásānam ǀ ándhasā ǀ

go-sā́m ǀ áṇveṣu ǀ saścima ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kratvā ǀ dakṣasya ǀ rathyam ǀ apaḥ ǀ vasānam ǀ andhasā ǀ

go-sām ǀ aṇveṣu ǀ saścima ǁ

09.016.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.06.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.142   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अन॑प्तम॒प्सु दु॒ष्टरं॒ सोमं॑ प॒वित्र॒ आ सृ॑ज ।

पु॒नी॒हींद्रा॑य॒ पात॑वे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अनप्तमप्सु दुष्टरं सोमं पवित्र आ सृज ।

पुनीहींद्राय पातवे ॥

Samhita Transcription Accented

ánaptamapsú duṣṭáram sómam pavítra ā́ sṛja ǀ

punīhī́ndrāya pā́tave ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

anaptamapsu duṣṭaram somam pavitra ā sṛja ǀ

punīhīndrāya pātave ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अन॑प्तम् । अ॒प्ऽसु । दु॒स्तर॑म् । सोम॑म् । प॒वित्रे॑ । आ । सृ॒ज॒ ।

पु॒नी॒हि । इन्द्रा॑य । पात॑वे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अनप्तम् । अप्ऽसु । दुस्तरम् । सोमम् । पवित्रे । आ । सृज ।

पुनीहि । इन्द्राय । पातवे ॥

Padapatha Transcription Accented

ánaptam ǀ ap-sú ǀ dustáram ǀ sómam ǀ pavítre ǀ ā́ ǀ sṛja ǀ

punīhí ǀ índrāya ǀ pā́tave ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

anaptam ǀ ap-su ǀ dustaram ǀ somam ǀ pavitre ǀ ā ǀ sṛja ǀ

punīhi ǀ indrāya ǀ pātave ǁ

09.016.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.06.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.143   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र पु॑ना॒नस्य॒ चेत॑सा॒ सोमः॑ प॒वित्रे॑ अर्षति ।

क्रत्वा॑ स॒धस्थ॒मास॑दत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र पुनानस्य चेतसा सोमः पवित्रे अर्षति ।

क्रत्वा सधस्थमासदत् ॥

Samhita Transcription Accented

prá punānásya cétasā sómaḥ pavítre arṣati ǀ

krátvā sadhásthamā́sadat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra punānasya cetasā somaḥ pavitre arṣati ǀ

kratvā sadhasthamāsadat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । पु॒ना॒नस्य॑ । चेत॑सा । सोमः॑ । प॒वित्रे॑ । अ॒र्ष॒ति॒ ।

क्रत्वा॑ । स॒धऽस्थ॑म् । आ । अ॒स॒द॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । पुनानस्य । चेतसा । सोमः । पवित्रे । अर्षति ।

क्रत्वा । सधऽस्थम् । आ । असदत् ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ punānásya ǀ cétasā ǀ sómaḥ ǀ pavítre ǀ arṣati ǀ

krátvā ǀ sadhá-stham ǀ ā́ ǀ asadat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ punānasya ǀ cetasā ǀ somaḥ ǀ pavitre ǀ arṣati ǀ

kratvā ǀ sadha-stham ǀ ā ǀ asadat ǁ

09.016.05   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.06.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.144   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र त्वा॒ नमो॑भि॒रिंद॑व॒ इंद्र॒ सोमा॑ असृक्षत ।

म॒हे भरा॑य का॒रिणः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र त्वा नमोभिरिंदव इंद्र सोमा असृक्षत ।

महे भराय कारिणः ॥

Samhita Transcription Accented

prá tvā námobhiríndava índra sómā asṛkṣata ǀ

mahé bhárāya kāríṇaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra tvā namobhirindava indra somā asṛkṣata ǀ

mahe bharāya kāriṇaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । त्वा॒ । नमः॑ऽभिः । इन्द॑वः । इन्द्र॑ । सोमाः॑ । अ॒सृ॒क्ष॒त॒ ।

म॒हे । भरा॑य । का॒रिणः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । त्वा । नमःऽभिः । इन्दवः । इन्द्र । सोमाः । असृक्षत ।

महे । भराय । कारिणः ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ tvā ǀ námaḥ-bhiḥ ǀ índavaḥ ǀ índra ǀ sómāḥ ǀ asṛkṣata ǀ

mahé ǀ bhárāya ǀ kāríṇaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ tvā ǀ namaḥ-bhiḥ ǀ indavaḥ ǀ indra ǀ somāḥ ǀ asṛkṣata ǀ

mahe ǀ bharāya ǀ kāriṇaḥ ǁ

09.016.06   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.06.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.145   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पु॒ना॒नो रू॒पे अ॒व्यये॒ विश्वा॒ अर्ष॑न्न॒भि श्रियः॑ ।

शूरो॒ न गोषु॑ तिष्ठति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुनानो रूपे अव्यये विश्वा अर्षन्नभि श्रियः ।

शूरो न गोषु तिष्ठति ॥

Samhita Transcription Accented

punānó rūpé avyáye víśvā árṣannabhí śríyaḥ ǀ

śū́ro ná góṣu tiṣṭhati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

punāno rūpe avyaye viśvā arṣannabhi śriyaḥ ǀ

śūro na goṣu tiṣṭhati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पु॒ना॒नः । रू॒पे । अ॒व्यये॑ । विश्वाः॑ । अर्ष॑न् । अ॒भि । श्रियः॑ ।

शूरः॑ । न । गोषु॑ । ति॒ष्ठ॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुनानः । रूपे । अव्यये । विश्वाः । अर्षन् । अभि । श्रियः ।

शूरः । न । गोषु । तिष्ठति ॥

Padapatha Transcription Accented

punānáḥ ǀ rūpé ǀ avyáye ǀ víśvāḥ ǀ árṣan ǀ abhí ǀ śríyaḥ ǀ

śū́raḥ ǀ ná ǀ góṣu ǀ tiṣṭhati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

punānaḥ ǀ rūpe ǀ avyaye ǀ viśvāḥ ǀ arṣan ǀ abhi ǀ śriyaḥ ǀ

śūraḥ ǀ na ǀ goṣu ǀ tiṣṭhati ǁ

09.016.07   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.06.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.146   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दि॒वो न सानु॑ पि॒प्युषी॒ धारा॑ सु॒तस्य॑ वे॒धसः॑ ।

वृथा॑ प॒वित्रे॑ अर्षति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दिवो न सानु पिप्युषी धारा सुतस्य वेधसः ।

वृथा पवित्रे अर्षति ॥

Samhita Transcription Accented

divó ná sā́nu pipyúṣī dhā́rā sutásya vedhásaḥ ǀ

vṛ́thā pavítre arṣati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

divo na sānu pipyuṣī dhārā sutasya vedhasaḥ ǀ

vṛthā pavitre arṣati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दि॒वः । न । सानु॑ । पि॒प्युषी॑ । धारा॑ । सु॒तस्य॑ । वे॒धसः॑ ।

वृथा॑ । प॒वित्रे॑ । अ॒र्ष॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दिवः । न । सानु । पिप्युषी । धारा । सुतस्य । वेधसः ।

वृथा । पवित्रे । अर्षति ॥

Padapatha Transcription Accented

diváḥ ǀ ná ǀ sā́nu ǀ pipyúṣī ǀ dhā́rā ǀ sutásya ǀ vedhásaḥ ǀ

vṛ́thā ǀ pavítre ǀ arṣati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

divaḥ ǀ na ǀ sānu ǀ pipyuṣī ǀ dhārā ǀ sutasya ǀ vedhasaḥ ǀ

vṛthā ǀ pavitre ǀ arṣati ǁ

09.016.08   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.06.08    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.147   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं सो॑म विप॒श्चितं॒ तना॑ पुना॒न आ॒युषु॑ ।

अव्यो॒ वारं॒ वि धा॑वसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं सोम विपश्चितं तना पुनान आयुषु ।

अव्यो वारं वि धावसि ॥

Samhita Transcription Accented

tvám soma vipaścítam tánā punāná āyúṣu ǀ

ávyo vā́ram ví dhāvasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam soma vipaścitam tanā punāna āyuṣu ǀ

avyo vāram vi dhāvasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । सो॒म॒ । वि॒पः॒ऽचित॑म् । तना॑ । पु॒ना॒नः । आ॒युषु॑ ।

अव्यः॑ । वार॑म् । वि । धा॒व॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । सोम । विपःऽचितम् । तना । पुनानः । आयुषु ।

अव्यः । वारम् । वि । धावसि ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ soma ǀ vipaḥ-cítam ǀ tánā ǀ punānáḥ ǀ āyúṣu ǀ

ávyaḥ ǀ vā́ram ǀ ví ǀ dhāvasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ soma ǀ vipaḥ-citam ǀ tanā ǀ punānaḥ ǀ āyuṣu ǀ

avyaḥ ǀ vāram ǀ vi ǀ dhāvasi ǁ