SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 19

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   asita kāśyapa or devala kāśyapa
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (2, 5, 7); gāyatrī (3, 4); virāḍgāyatrī (1); bhuriggāyatrī (6)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

09.019.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.09.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.163   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यत्सो॑म चि॒त्रमु॒क्थ्यं॑ दि॒व्यं पार्थि॑वं॒ वसु॑ ।

तन्नः॑ पुना॒न आ भ॑र ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसु ।

तन्नः पुनान आ भर ॥

Samhita Transcription Accented

yátsoma citrámukthyám divyám pā́rthivam vásu ǀ

tánnaḥ punāná ā́ bhara ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yatsoma citramukthyam divyam pārthivam vasu ǀ

tannaḥ punāna ā bhara ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । सो॒म॒ । चि॒त्रम् । उ॒क्थ्य॑म् । दि॒व्यम् । पार्थि॑वम् । वसु॑ ।

तत् । नः॒ । पु॒ना॒नः । आ । भ॒र॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । सोम । चित्रम् । उक्थ्यम् । दिव्यम् । पार्थिवम् । वसु ।

तत् । नः । पुनानः । आ । भर ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ soma ǀ citrám ǀ ukthyám ǀ divyám ǀ pā́rthivam ǀ vásu ǀ

tát ǀ naḥ ǀ punānáḥ ǀ ā́ ǀ bhara ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ soma ǀ citram ǀ ukthyam ǀ divyam ǀ pārthivam ǀ vasu ǀ

tat ǀ naḥ ǀ punānaḥ ǀ ā ǀ bhara ǁ

09.019.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.09.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.164   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒वं हि स्थः स्व॑र्पती॒ इंद्र॑श्च सोम॒ गोप॑ती ।

ई॒शा॒ना पि॑प्यतं॒ धियः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युवं हि स्थः स्वर्पती इंद्रश्च सोम गोपती ।

ईशाना पिप्यतं धियः ॥

Samhita Transcription Accented

yuvám hí stháḥ svárpatī índraśca soma gópatī ǀ

īśānā́ pipyatam dhíyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuvam hi sthaḥ svarpatī indraśca soma gopatī ǀ

īśānā pipyatam dhiyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒वम् । हि । स्थः । स्वः॑पती॒ इति॒ स्वः॑ऽपती । इन्द्रः॑ । च॒ । सो॒म॒ । गोप॑ती॒ इति॒ गोऽप॑ती ।

ई॒शा॒ना । पि॒प्य॒त॒म् । धियः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युवम् । हि । स्थः । स्वःपती इति स्वःऽपती । इन्द्रः । च । सोम । गोपती इति गोऽपती ।

ईशाना । पिप्यतम् । धियः ॥

Padapatha Transcription Accented

yuvám ǀ hí ǀ stháḥ ǀ sváḥpatī íti svaḥ-patī ǀ índraḥ ǀ ca ǀ soma ǀ gópatī íti gó-patī ǀ

īśānā́ ǀ pipyatam ǀ dhíyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuvam ǀ hi ǀ sthaḥ ǀ svaḥpatī iti svaḥ-patī ǀ indraḥ ǀ ca ǀ soma ǀ gopatī iti go-patī ǀ

īśānā ǀ pipyatam ǀ dhiyaḥ ǁ

09.019.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.09.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.165   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वृषा॑ पुना॒न आ॒युषु॑ स्त॒नय॒न्नधि॑ ब॒र्हिषि॑ ।

हरिः॒ सन्योनि॒मास॑दत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वृषा पुनान आयुषु स्तनयन्नधि बर्हिषि ।

हरिः सन्योनिमासदत् ॥

Samhita Transcription Accented

vṛ́ṣā punāná āyúṣu stanáyannádhi barhíṣi ǀ

háriḥ sányónimā́sadat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vṛṣā punāna āyuṣu stanayannadhi barhiṣi ǀ

hariḥ sanyonimāsadat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वृषा॑ । पु॒ना॒नः । आ॒युषु॑ । स्त॒नय॑न् । अधि॑ । ब॒र्हिषि॑ ।

हरिः॑ । सन् । योनि॑म् । आ । अ॒स॒द॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वृषा । पुनानः । आयुषु । स्तनयन् । अधि । बर्हिषि ।

हरिः । सन् । योनिम् । आ । असदत् ॥

Padapatha Transcription Accented

vṛ́ṣā ǀ punānáḥ ǀ āyúṣu ǀ stanáyan ǀ ádhi ǀ barhíṣi ǀ

háriḥ ǀ sán ǀ yónim ǀ ā́ ǀ asadat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vṛṣā ǀ punānaḥ ǀ āyuṣu ǀ stanayan ǀ adhi ǀ barhiṣi ǀ

hariḥ ǀ san ǀ yonim ǀ ā ǀ asadat ǁ

09.019.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.09.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.166   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अवा॑वशंत धी॒तयो॑ वृष॒भस्याधि॒ रेत॑सि ।

सू॒नोर्व॒त्सस्य॑ मा॒तरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अवावशंत धीतयो वृषभस्याधि रेतसि ।

सूनोर्वत्सस्य मातरः ॥

Samhita Transcription Accented

ávāvaśanta dhītáyo vṛṣabhásyā́dhi rétasi ǀ

sūnórvatsásya mātáraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

avāvaśanta dhītayo vṛṣabhasyādhi retasi ǀ

sūnorvatsasya mātaraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अवा॑वशन्त । धी॒तयः॑ । वृ॒ष॒भस्य॑ । अधि॑ । रेत॑सि ।

सू॒नोः । व॒त्सस्य॑ । मा॒तरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अवावशन्त । धीतयः । वृषभस्य । अधि । रेतसि ।

सूनोः । वत्सस्य । मातरः ॥

Padapatha Transcription Accented

ávāvaśanta ǀ dhītáyaḥ ǀ vṛṣabhásya ǀ ádhi ǀ rétasi ǀ

sūnóḥ ǀ vatsásya ǀ mātáraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

avāvaśanta ǀ dhītayaḥ ǀ vṛṣabhasya ǀ adhi ǀ retasi ǀ

sūnoḥ ǀ vatsasya ǀ mātaraḥ ǁ

09.019.05   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.09.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.167   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

कु॒विद्वृ॑ष॒ण्यंती॑भ्यः पुना॒नो गर्भ॑मा॒दध॑त् ।

याः शु॒क्रं दु॑ह॒ते पयः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कुविद्वृषण्यंतीभ्यः पुनानो गर्भमादधत् ।

याः शुक्रं दुहते पयः ॥

Samhita Transcription Accented

kuvídvṛṣaṇyántībhyaḥ punānó gárbhamādádhat ǀ

yā́ḥ śukrám duhaté páyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kuvidvṛṣaṇyantībhyaḥ punāno garbhamādadhat ǀ

yāḥ śukram duhate payaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कु॒वित् । वृ॒ष॒ण्यन्ती॑भ्यः । पु॒ना॒नः । गर्भ॑म् । आ॒ऽदध॑त् ।

याः । शु॒क्रम् । दु॒ह॒ते । पयः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कुवित् । वृषण्यन्तीभ्यः । पुनानः । गर्भम् । आऽदधत् ।

याः । शुक्रम् । दुहते । पयः ॥

Padapatha Transcription Accented

kuvít ǀ vṛṣaṇyántībhyaḥ ǀ punānáḥ ǀ gárbham ǀ ā-dádhat ǀ

yā́ḥ ǀ śukrám ǀ duhaté ǀ páyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kuvit ǀ vṛṣaṇyantībhyaḥ ǀ punānaḥ ǀ garbham ǀ ā-dadhat ǀ

yāḥ ǀ śukram ǀ duhate ǀ payaḥ ǁ

09.019.06   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.09.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.168   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उप॑ शिक्षापत॒स्थुषो॑ भि॒यस॒मा धे॑हि॒ शत्रु॑षु ।

पव॑मान वि॒दा र॒यिं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रुषु ।

पवमान विदा रयिं ॥

Samhita Transcription Accented

úpa śikṣāpatasthúṣo bhiyásamā́ dhehi śátruṣu ǀ

pávamāna vidā́ rayím ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

upa śikṣāpatasthuṣo bhiyasamā dhehi śatruṣu ǀ

pavamāna vidā rayim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उप॑ । शि॒क्ष॒ । अ॒प॒ऽत॒स्थुषः॑ । भि॒यस॑म् । आ । धे॒हि॒ । शत्रु॑षु ।

पव॑मान । वि॒दाः । र॒यिम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उप । शिक्ष । अपऽतस्थुषः । भियसम् । आ । धेहि । शत्रुषु ।

पवमान । विदाः । रयिम् ॥

Padapatha Transcription Accented

úpa ǀ śikṣa ǀ apa-tasthúṣaḥ ǀ bhiyásam ǀ ā́ ǀ dhehi ǀ śátruṣu ǀ

pávamāna ǀ vidā́ḥ ǀ rayím ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

upa ǀ śikṣa ǀ apa-tasthuṣaḥ ǀ bhiyasam ǀ ā ǀ dhehi ǀ śatruṣu ǀ

pavamāna ǀ vidāḥ ǀ rayim ǁ

09.019.07   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.09.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.01.169   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि शत्रोः॑ सोम॒ वृष्ण्यं॒ नि शुष्मं॒ नि वय॑स्तिर ।

दू॒रे वा॑ स॒तो अंति॑ वा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नि शत्रोः सोम वृष्ण्यं नि शुष्मं नि वयस्तिर ।

दूरे वा सतो अंति वा ॥

Samhita Transcription Accented

ní śátroḥ soma vṛ́ṣṇyam ní śúṣmam ní váyastira ǀ

dūré vā sató ánti vā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ni śatroḥ soma vṛṣṇyam ni śuṣmam ni vayastira ǀ

dūre vā sato anti vā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । शत्रोः॑ । सो॒म॒ । वृष्ण्य॑म् । नि । शुष्म॑म् । नि । वयः॑ । ति॒र॒ ।

दू॒रे । वा॒ । स॒तः । अन्ति॑ । वा॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । शत्रोः । सोम । वृष्ण्यम् । नि । शुष्मम् । नि । वयः । तिर ।

दूरे । वा । सतः । अन्ति । वा ॥

Padapatha Transcription Accented

ní ǀ śátroḥ ǀ soma ǀ vṛ́ṣṇyam ǀ ní ǀ śúṣmam ǀ ní ǀ váyaḥ ǀ tira ǀ

dūré ǀ vā ǀ satáḥ ǀ ánti ǀ vā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ni ǀ śatroḥ ǀ soma ǀ vṛṣṇyam ǀ ni ǀ śuṣmam ǀ ni ǀ vayaḥ ǀ tira ǀ

dūre ǀ vā ǀ sataḥ ǀ anti ǀ vā ǁ