SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 29

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   nṛmedha āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (2-4, 6); virāḍgāyatrī (1); gāyatrī (5)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

09.029.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.19.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रास्य॒ धारा॑ अक्षर॒न्वृष्णः॑ सु॒तस्यौज॑सा ।

दे॒वाँ अनु॑ प्र॒भूष॑तः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रास्य धारा अक्षरन्वृष्णः सुतस्यौजसा ।

देवाँ अनु प्रभूषतः ॥

Samhita Transcription Accented

prā́sya dhā́rā akṣaranvṛ́ṣṇaḥ sutásyáujasā ǀ

devā́m̐ ánu prabhū́ṣataḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

prāsya dhārā akṣaranvṛṣṇaḥ sutasyaujasā ǀ

devām̐ anu prabhūṣataḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । अ॒स्य॒ । धाराः॑ । अ॒क्ष॒र॒न् । वृष्णः॑ । सु॒तस्य॑ । ओज॑सा ।

दे॒वान् । अनु॑ । प्र॒ऽभूष॑तः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । अस्य । धाराः । अक्षरन् । वृष्णः । सुतस्य । ओजसा ।

देवान् । अनु । प्रऽभूषतः ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ asya ǀ dhā́rāḥ ǀ akṣaran ǀ vṛ́ṣṇaḥ ǀ sutásya ǀ ójasā ǀ

devā́n ǀ ánu ǀ pra-bhū́ṣataḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ asya ǀ dhārāḥ ǀ akṣaran ǀ vṛṣṇaḥ ǀ sutasya ǀ ojasā ǀ

devān ǀ anu ǀ pra-bhūṣataḥ ǁ

09.029.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.19.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सप्तिं॑ मृजंति वे॒धसो॑ गृ॒णंतः॑ का॒रवो॑ गि॒रा ।

ज्योति॑र्जज्ञा॒नमु॒क्थ्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सप्तिं मृजंति वेधसो गृणंतः कारवो गिरा ।

ज्योतिर्जज्ञानमुक्थ्यं ॥

Samhita Transcription Accented

sáptim mṛjanti vedháso gṛṇántaḥ kārávo girā́ ǀ

jyótirjajñānámukthyám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

saptim mṛjanti vedhaso gṛṇantaḥ kāravo girā ǀ

jyotirjajñānamukthyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सप्ति॑म् । मृ॒ज॒न्ति॒ । वे॒धसः॑ । गृ॒णन्तः॑ । का॒रवः॑ । गि॒रा ।

ज्योतिः॑ । ज॒ज्ञा॒नम् । उ॒क्थ्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सप्तिम् । मृजन्ति । वेधसः । गृणन्तः । कारवः । गिरा ।

ज्योतिः । जज्ञानम् । उक्थ्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sáptim ǀ mṛjanti ǀ vedhásaḥ ǀ gṛṇántaḥ ǀ kārávaḥ ǀ girā́ ǀ

jyótiḥ ǀ jajñānám ǀ ukthyám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saptim ǀ mṛjanti ǀ vedhasaḥ ǀ gṛṇantaḥ ǀ kāravaḥ ǀ girā ǀ

jyotiḥ ǀ jajñānam ǀ ukthyam ǁ

09.029.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.19.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.027   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒षहा॑ सोम॒ तानि॑ ते पुना॒नाय॑ प्रभूवसो ।

वर्धा॑ समु॒द्रमु॒क्थ्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो ।

वर्धा समुद्रमुक्थ्यं ॥

Samhita Transcription Accented

suṣáhā soma tā́ni te punānā́ya prabhūvaso ǀ

várdhā samudrámukthyám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

suṣahā soma tāni te punānāya prabhūvaso ǀ

vardhā samudramukthyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒ऽसहा॑ । सो॒म॒ । तानि॑ । ते॒ । पु॒ना॒नाय॑ । प्र॒भु॒व॒सो॒ इति॑ प्रभुऽवसो ।

वर्ध॑ । स॒मु॒द्रम् । उ॒क्थ्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुऽसहा । सोम । तानि । ते । पुनानाय । प्रभुवसो इति प्रभुऽवसो ।

वर्ध । समुद्रम् । उक्थ्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

su-sáhā ǀ soma ǀ tā́ni ǀ te ǀ punānā́ya ǀ prabhuvaso íti prabhu-vaso ǀ

várdha ǀ samudrám ǀ ukthyám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

su-sahā ǀ soma ǀ tāni ǀ te ǀ punānāya ǀ prabhuvaso iti prabhu-vaso ǀ

vardha ǀ samudram ǀ ukthyam ǁ

09.029.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.19.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.028   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्वा॒ वसू॑नि सं॒जय॒न्पव॑स्व सोम॒ धार॑या ।

इ॒नु द्वेषां॑सि स॒ध्र्य॑क् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वा वसूनि संजयन्पवस्व सोम धारया ।

इनु द्वेषांसि सध्र्यक् ॥

Samhita Transcription Accented

víśvā vásūni saṃjáyanpávasva soma dhā́rayā ǀ

inú dvéṣāṃsi sadhryák ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvā vasūni saṃjayanpavasva soma dhārayā ǀ

inu dveṣāṃsi sadhryak ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्वा॑ । वसू॑नि । स॒म्ऽजय॑न् । पव॑स्व । सो॒म॒ । धार॑या ।

इ॒नु । द्वेषां॑सि । स॒ध्र्य॑क् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वा । वसूनि । सम्ऽजयन् । पवस्व । सोम । धारया ।

इनु । द्वेषांसि । सध्र्यक् ॥

Padapatha Transcription Accented

víśvā ǀ vásūni ǀ sam-jáyan ǀ pávasva ǀ soma ǀ dhā́rayā ǀ

inú ǀ dvéṣāṃsi ǀ sadhryák ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśvā ǀ vasūni ǀ sam-jayan ǀ pavasva ǀ soma ǀ dhārayā ǀ

inu ǀ dveṣāṃsi ǀ sadhryak ǁ

09.029.05   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.19.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.029   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

रक्षा॒ सु नो॒ अर॑रुषः स्व॒नात्स॑मस्य॒ कस्य॑ चित् ।

नि॒दो यत्र॑ मुमु॒च्महे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

रक्षा सु नो अररुषः स्वनात्समस्य कस्य चित् ।

निदो यत्र मुमुच्महे ॥

Samhita Transcription Accented

rákṣā sú no áraruṣaḥ svanā́tsamasya kásya cit ǀ

nidó yátra mumucmáhe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

rakṣā su no araruṣaḥ svanātsamasya kasya cit ǀ

nido yatra mumucmahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

रक्ष॑ । सु । नः॒ । अर॑रुषः । स्व॒नात् । स॒म॒स्य॒ । कस्य॑ । चि॒त् ।

नि॒दः । यत्र॑ । मु॒मु॒च्महे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

रक्ष । सु । नः । अररुषः । स्वनात् । समस्य । कस्य । चित् ।

निदः । यत्र । मुमुच्महे ॥

Padapatha Transcription Accented

rákṣa ǀ sú ǀ naḥ ǀ áraruṣaḥ ǀ svanā́t ǀ samasya ǀ kásya ǀ cit ǀ

nidáḥ ǀ yátra ǀ mumucmáhe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

rakṣa ǀ su ǀ naḥ ǀ araruṣaḥ ǀ svanāt ǀ samasya ǀ kasya ǀ cit ǀ

nidaḥ ǀ yatra ǀ mumucmahe ǁ

09.029.06   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.19.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.030   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

एंदो॒ पार्थि॑वं र॒यिं दि॒व्यं प॑वस्व॒ धार॑या ।

द्यु॒मंतं॒ शुष्म॒मा भ॑र ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

एंदो पार्थिवं रयिं दिव्यं पवस्व धारया ।

द्युमंतं शुष्ममा भर ॥

Samhita Transcription Accented

éndo pā́rthivam rayím divyám pavasva dhā́rayā ǀ

dyumántam śúṣmamā́ bhara ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

endo pārthivam rayim divyam pavasva dhārayā ǀ

dyumantam śuṣmamā bhara ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । इ॒न्दो॒ इति॑ । पार्थि॑वम् । र॒यिम् । दि॒व्यम् । प॒व॒स्व॒ । धार॑या ।

द्यु॒ऽमन्त॑म् । शुष्म॑म् । आ । भ॒र॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । इन्दो इति । पार्थिवम् । रयिम् । दिव्यम् । पवस्व । धारया ।

द्युऽमन्तम् । शुष्मम् । आ । भर ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ indo íti ǀ pā́rthivam ǀ rayím ǀ divyám ǀ pavasva ǀ dhā́rayā ǀ

dyu-mántam ǀ śúṣmam ǀ ā́ ǀ bhara ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ indo iti ǀ pārthivam ǀ rayim ǀ divyam ǀ pavasva ǀ dhārayā ǀ

dyu-mantam ǀ śuṣmam ǀ ā ǀ bhara ǁ