SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 30

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   bindu āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 2, 6); nicṛdgāyatrī (3-5)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

09.030.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.20.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.031   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र धारा॑ अस्य शु॒ष्मिणो॒ वृथा॑ प॒वित्रे॑ अक्षरन् ।

पु॒ना॒नो वाच॑मिष्यति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र धारा अस्य शुष्मिणो वृथा पवित्रे अक्षरन् ।

पुनानो वाचमिष्यति ॥

Samhita Transcription Accented

prá dhā́rā asya śuṣmíṇo vṛ́thā pavítre akṣaran ǀ

punānó vā́camiṣyati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra dhārā asya śuṣmiṇo vṛthā pavitre akṣaran ǀ

punāno vācamiṣyati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । धाराः॑ । अ॒स्य॒ । शु॒ष्मिणः॑ । वृथा॑ । प॒वित्रे॑ । अ॒क्ष॒र॒न् ।

पु॒ना॒नः । वाच॑म् । इ॒ष्य॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । धाराः । अस्य । शुष्मिणः । वृथा । पवित्रे । अक्षरन् ।

पुनानः । वाचम् । इष्यति ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ dhā́rāḥ ǀ asya ǀ śuṣmíṇaḥ ǀ vṛ́thā ǀ pavítre ǀ akṣaran ǀ

punānáḥ ǀ vā́cam ǀ iṣyati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ dhārāḥ ǀ asya ǀ śuṣmiṇaḥ ǀ vṛthā ǀ pavitre ǀ akṣaran ǀ

punānaḥ ǀ vācam ǀ iṣyati ǁ

09.030.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.20.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.032   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंदु॑र्हिया॒नः सो॒तृभि॑र्मृ॒ज्यमा॑नः॒ कनि॑क्रदत् ।

इय॑र्ति व॒ग्नुमिं॑द्रि॒यं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंदुर्हियानः सोतृभिर्मृज्यमानः कनिक्रदत् ।

इयर्ति वग्नुमिंद्रियं ॥

Samhita Transcription Accented

índurhiyānáḥ sotṛ́bhirmṛjyámānaḥ kánikradat ǀ

íyarti vagnúmindriyám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indurhiyānaḥ sotṛbhirmṛjyamānaḥ kanikradat ǀ

iyarti vagnumindriyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्दुः॑ । हि॒या॒नः । सो॒तृऽभिः॑ । मृ॒ज्यमा॑नः । कनि॑क्रदत् ।

इय॑र्ति । व॒ग्नुम् । इ॒न्द्रि॒यम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्दुः । हियानः । सोतृऽभिः । मृज्यमानः । कनिक्रदत् ।

इयर्ति । वग्नुम् । इन्द्रियम् ॥

Padapatha Transcription Accented

índuḥ ǀ hiyānáḥ ǀ sotṛ́-bhiḥ ǀ mṛjyámānaḥ ǀ kánikradat ǀ

íyarti ǀ vagnúm ǀ indriyám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

induḥ ǀ hiyānaḥ ǀ sotṛ-bhiḥ ǀ mṛjyamānaḥ ǀ kanikradat ǀ

iyarti ǀ vagnum ǀ indriyam ǁ

09.030.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.20.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ नः॒ शुष्मं॑ नृ॒षाह्यं॑ वी॒रवं॑तं पुरु॒स्पृहं॑ ।

पव॑स्व सोम॒ धार॑या ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ नः शुष्मं नृषाह्यं वीरवंतं पुरुस्पृहं ।

पवस्व सोम धारया ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ naḥ śúṣmam nṛṣā́hyam vīrávantam puruspṛ́ham ǀ

pávasva soma dhā́rayā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā naḥ śuṣmam nṛṣāhyam vīravantam puruspṛham ǀ

pavasva soma dhārayā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नः॒ । शुष्म॑म् । नृ॒ऽसह्य॑म् । वी॒रऽव॑न्तम् । पु॒रु॒ऽस्पृह॑म् ।

पव॑स्व । सो॒म॒ । धार॑या ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नः । शुष्मम् । नृऽसह्यम् । वीरऽवन्तम् । पुरुऽस्पृहम् ।

पवस्व । सोम । धारया ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ naḥ ǀ śúṣmam ǀ nṛ-sáhyam ǀ vīrá-vantam ǀ puru-spṛ́ham ǀ

pávasva ǀ soma ǀ dhā́rayā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ naḥ ǀ śuṣmam ǀ nṛ-sahyam ǀ vīra-vantam ǀ puru-spṛham ǀ

pavasva ǀ soma ǀ dhārayā ǁ

09.030.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.20.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र सोमो॒ अति॒ धार॑या॒ पव॑मानो असिष्यदत् ।

अ॒भि द्रोणा॑न्या॒सदं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र सोमो अति धारया पवमानो असिष्यदत् ।

अभि द्रोणान्यासदं ॥

Samhita Transcription Accented

prá sómo áti dhā́rayā pávamāno asiṣyadat ǀ

abhí dróṇānyāsádam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra somo ati dhārayā pavamāno asiṣyadat ǀ

abhi droṇānyāsadam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । सोमः॑ । अति॑ । धार॑या । पव॑मानः । अ॒सि॒स्य॒द॒त् ।

अ॒भि । द्रोणा॑नि । आ॒ऽसद॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । सोमः । अति । धारया । पवमानः । असिस्यदत् ।

अभि । द्रोणानि । आऽसदम् ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ sómaḥ ǀ áti ǀ dhā́rayā ǀ pávamānaḥ ǀ asisyadat ǀ

abhí ǀ dróṇāni ǀ ā-sádam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ somaḥ ǀ ati ǀ dhārayā ǀ pavamānaḥ ǀ asisyadat ǀ

abhi ǀ droṇāni ǀ ā-sadam ǁ

09.030.05   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.20.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒प्सु त्वा॒ मधु॑मत्तमं॒ हरिं॑ हिन्वं॒त्यद्रि॑भिः ।

इंद॒विंद्रा॑य पी॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अप्सु त्वा मधुमत्तमं हरिं हिन्वंत्यद्रिभिः ।

इंदविंद्राय पीतये ॥

Samhita Transcription Accented

apsú tvā mádhumattamam hárim hinvantyádribhiḥ ǀ

índavíndrāya pītáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

apsu tvā madhumattamam harim hinvantyadribhiḥ ǀ

indavindrāya pītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒प्ऽसु । त्वा॒ । मधु॑मत्ऽतमम् । हरि॑म् । हि॒न्व॒न्ति॒ । अद्रि॑ऽभिः ।

इन्दो॒ इति॑ । इन्द्रा॑य । पी॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अप्ऽसु । त्वा । मधुमत्ऽतमम् । हरिम् । हिन्वन्ति । अद्रिऽभिः ।

इन्दो इति । इन्द्राय । पीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

ap-sú ǀ tvā ǀ mádhumat-tamam ǀ hárim ǀ hinvanti ǀ ádri-bhiḥ ǀ

índo íti ǀ índrāya ǀ pītáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ap-su ǀ tvā ǀ madhumat-tamam ǀ harim ǀ hinvanti ǀ adri-bhiḥ ǀ

indo iti ǀ indrāya ǀ pītaye ǁ

09.030.06   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.20.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒नोता॒ मधु॑मत्तमं॒ सोम॒मिंद्रा॑य व॒ज्रिणे॑ ।

चारुं॒ शर्धा॑य मत्स॒रं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुनोता मधुमत्तमं सोममिंद्राय वज्रिणे ।

चारुं शर्धाय मत्सरं ॥

Samhita Transcription Accented

sunótā mádhumattamam sómamíndrāya vajríṇe ǀ

cā́rum śárdhāya matsarám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sunotā madhumattamam somamindrāya vajriṇe ǀ

cārum śardhāya matsaram ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒नोत॑ । मधु॑मत्ऽतमम् । सोम॑म् । इन्द्रा॑य । व॒ज्रिणे॑ ।

चारु॑म् । शर्धा॑य । म॒त्स॒रम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुनोत । मधुमत्ऽतमम् । सोमम् । इन्द्राय । वज्रिणे ।

चारुम् । शर्धाय । मत्सरम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sunóta ǀ mádhumat-tamam ǀ sómam ǀ índrāya ǀ vajríṇe ǀ

cā́rum ǀ śárdhāya ǀ matsarám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sunota ǀ madhumat-tamam ǀ somam ǀ indrāya ǀ vajriṇe ǀ

cārum ǀ śardhāya ǀ matsaram ǁ