SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 33

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   trita āptya
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (2, 4, 5); nicṛdgāyatrī (3, 6); kakummatīgāyatrī (1)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

09.033.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.23.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.049   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र सोमा॑सो विप॒श्चितो॒ऽपां न यं॑त्यू॒र्मयः॑ ।

वना॑नि महि॒षा इ॑व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र सोमासो विपश्चितोऽपां न यंत्यूर्मयः ।

वनानि महिषा इव ॥

Samhita Transcription Accented

prá sómāso vipaścíto’pā́m ná yantyūrmáyaḥ ǀ

vánāni mahiṣā́ iva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra somāso vipaścito’pām na yantyūrmayaḥ ǀ

vanāni mahiṣā iva ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । सोमा॑सः । वि॒पः॒ऽचितः॑ । अ॒पाम् । न । य॒न्ति॒ । ऊ॒र्मयः॑ ।

वना॑नि । म॒हि॒षाःऽइ॑व ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । सोमासः । विपःऽचितः । अपाम् । न । यन्ति । ऊर्मयः ।

वनानि । महिषाःऽइव ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ sómāsaḥ ǀ vipaḥ-cítaḥ ǀ apā́m ǀ ná ǀ yanti ǀ ūrmáyaḥ ǀ

vánāni ǀ mahiṣā́ḥ-iva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ somāsaḥ ǀ vipaḥ-citaḥ ǀ apām ǀ na ǀ yanti ǀ ūrmayaḥ ǀ

vanāni ǀ mahiṣāḥ-iva ǁ

09.033.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.23.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.050   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि द्रोणा॑नि ब॒भ्रवः॑ शु॒क्रा ऋ॒तस्य॒ धार॑या ।

वाजं॒ गोमं॑तमक्षरन् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि द्रोणानि बभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया ।

वाजं गोमंतमक्षरन् ॥

Samhita Transcription Accented

abhí dróṇāni babhrávaḥ śukrā́ ṛtásya dhā́rayā ǀ

vā́jam gómantamakṣaran ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhi droṇāni babhravaḥ śukrā ṛtasya dhārayā ǀ

vājam gomantamakṣaran ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । द्रोणा॑नि । ब॒भ्रवः॑ । शु॒क्राः । ऋ॒तस्य॑ । धार॑या ।

वाज॑म् । गोऽम॑न्तम् । अ॒क्ष॒र॒न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । द्रोणानि । बभ्रवः । शुक्राः । ऋतस्य । धारया ।

वाजम् । गोऽमन्तम् । अक्षरन् ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ dróṇāni ǀ babhrávaḥ ǀ śukrā́ḥ ǀ ṛtásya ǀ dhā́rayā ǀ

vā́jam ǀ gó-mantam ǀ akṣaran ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ droṇāni ǀ babhravaḥ ǀ śukrāḥ ǀ ṛtasya ǀ dhārayā ǀ

vājam ǀ go-mantam ǀ akṣaran ǁ

09.033.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.23.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.051   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒ता इंद्रा॑य वा॒यवे॒ वरु॑णाय म॒रुद्भ्यः॑ ।

सोमा॑ अर्षंति॒ विष्ण॑वे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुता इंद्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः ।

सोमा अर्षंति विष्णवे ॥

Samhita Transcription Accented

sutā́ índrāya vāyáve váruṇāya marúdbhyaḥ ǀ

sómā arṣanti víṣṇave ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sutā indrāya vāyave varuṇāya marudbhyaḥ ǀ

somā arṣanti viṣṇave ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒ताः । इन्द्रा॑य । वा॒यवे॑ । वरु॑णाय । म॒रुत्ऽभ्यः॑ ।

सोमाः॑ । अ॒र्ष॒न्ति॒ । विष्ण॑वे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुताः । इन्द्राय । वायवे । वरुणाय । मरुत्ऽभ्यः ।

सोमाः । अर्षन्ति । विष्णवे ॥

Padapatha Transcription Accented

sutā́ḥ ǀ índrāya ǀ vāyáve ǀ váruṇāya ǀ marút-bhyaḥ ǀ

sómāḥ ǀ arṣanti ǀ víṣṇave ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sutāḥ ǀ indrāya ǀ vāyave ǀ varuṇāya ǀ marut-bhyaḥ ǀ

somāḥ ǀ arṣanti ǀ viṣṇave ǁ

09.033.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.23.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.052   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ति॒स्रो वाच॒ उदी॑रते॒ गावो॑ मिमंति धे॒नवः॑ ।

हरि॑रेति॒ कनि॑क्रदत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमंति धेनवः ।

हरिरेति कनिक्रदत् ॥

Samhita Transcription Accented

tisró vā́ca údīrate gā́vo mimanti dhenávaḥ ǀ

hárireti kánikradat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tisro vāca udīrate gāvo mimanti dhenavaḥ ǀ

harireti kanikradat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ति॒स्रः । वाचः॑ । उत् । ई॒र॒ते॒ । गावः॑ । मि॒म॒न्ति॒ । धे॒नवः॑ ।

हरिः॑ । ए॒ति॒ । कनि॑क्रदत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तिस्रः । वाचः । उत् । ईरते । गावः । मिमन्ति । धेनवः ।

हरिः । एति । कनिक्रदत् ॥

Padapatha Transcription Accented

tisráḥ ǀ vā́caḥ ǀ út ǀ īrate ǀ gā́vaḥ ǀ mimanti ǀ dhenávaḥ ǀ

háriḥ ǀ eti ǀ kánikradat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tisraḥ ǀ vācaḥ ǀ ut ǀ īrate ǀ gāvaḥ ǀ mimanti ǀ dhenavaḥ ǀ

hariḥ ǀ eti ǀ kanikradat ǁ

09.033.05   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.23.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.053   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि ब्रह्मी॑रनूषत य॒ह्वीर्ऋ॒तस्य॑ मा॒तरः॑ ।

म॒र्मृ॒ज्यंते॑ दि॒वः शिशुं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि ब्रह्मीरनूषत यह्वीर्ऋतस्य मातरः ।

मर्मृज्यंते दिवः शिशुं ॥

Samhita Transcription Accented

abhí bráhmīranūṣata yahvī́rṛtásya mātáraḥ ǀ

marmṛjyánte diváḥ śíśum ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhi brahmīranūṣata yahvīrṛtasya mātaraḥ ǀ

marmṛjyante divaḥ śiśum ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । ब्रह्मीः॑ । अ॒नू॒ष॒त॒ । य॒ह्वीः । ऋ॒तस्य॑ । मा॒तरः॑ ।

म॒र्मृ॒ज्यन्ते॑ । दि॒वः । शिशु॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । ब्रह्मीः । अनूषत । यह्वीः । ऋतस्य । मातरः ।

मर्मृज्यन्ते । दिवः । शिशुम् ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ bráhmīḥ ǀ anūṣata ǀ yahvī́ḥ ǀ ṛtásya ǀ mātáraḥ ǀ

marmṛjyánte ǀ diváḥ ǀ śíśum ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ brahmīḥ ǀ anūṣata ǀ yahvīḥ ǀ ṛtasya ǀ mātaraḥ ǀ

marmṛjyante ǀ divaḥ ǀ śiśum ǁ

09.033.06   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.23.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.054   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

रा॒यः स॑मु॒द्रांश्च॒तुरो॒ऽस्मभ्यं॑ सोम वि॒श्वतः॑ ।

आ प॑वस्व सह॒स्रिणः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

रायः समुद्रांश्चतुरोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः ।

आ पवस्व सहस्रिणः ॥

Samhita Transcription Accented

rāyáḥ samudrā́ṃścatúro’smábhyam soma viśvátaḥ ǀ

ā́ pavasva sahasríṇaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

rāyaḥ samudrāṃścaturo’smabhyam soma viśvataḥ ǀ

ā pavasva sahasriṇaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

रा॒यः । स॒मु॒द्रान् । च॒तुरः॑ । अ॒स्मभ्य॑म् । सो॒म॒ । वि॒श्वतः॑ ।

आ । प॒व॒स्व॒ । स॒ह॒स्रिणः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

रायः । समुद्रान् । चतुरः । अस्मभ्यम् । सोम । विश्वतः ।

आ । पवस्व । सहस्रिणः ॥

Padapatha Transcription Accented

rāyáḥ ǀ samudrā́n ǀ catúraḥ ǀ asmábhyam ǀ soma ǀ viśvátaḥ ǀ

ā́ ǀ pavasva ǀ sahasríṇaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

rāyaḥ ǀ samudrān ǀ caturaḥ ǀ asmabhyam ǀ soma ǀ viśvataḥ ǀ

ā ǀ pavasva ǀ sahasriṇaḥ ǁ