SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 39

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   bṛhanmati āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (1, 4, 6); gāyatrī (2, 3, 5)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

09.039.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.29.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.085   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ॒शुर॑र्ष बृहन्मते॒ परि॑ प्रि॒येण॒ धाम्ना॑ ।

यत्र॑ दे॒वा इति॒ ब्रव॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आशुरर्ष बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना ।

यत्र देवा इति ब्रवन् ॥

Samhita Transcription Accented

āśúrarṣa bṛhanmate pári priyéṇa dhā́mnā ǀ

yátra devā́ íti brávan ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āśurarṣa bṛhanmate pari priyeṇa dhāmnā ǀ

yatra devā iti bravan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ॒शुः । अ॒र्ष॒ । बृ॒ह॒त्ऽम॒ते॒ । परि॑ । प्रि॒येण॑ । धाम्ना॑ ।

यत्र॑ । दे॒वाः । इति॑ । ब्रव॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आशुः । अर्ष । बृहत्ऽमते । परि । प्रियेण । धाम्ना ।

यत्र । देवाः । इति । ब्रवन् ॥

Padapatha Transcription Accented

āśúḥ ǀ arṣa ǀ bṛhat-mate ǀ pári ǀ priyéṇa ǀ dhā́mnā ǀ

yátra ǀ devā́ḥ ǀ íti ǀ brávan ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āśuḥ ǀ arṣa ǀ bṛhat-mate ǀ pari ǀ priyeṇa ǀ dhāmnā ǀ

yatra ǀ devāḥ ǀ iti ǀ bravan ǁ

09.039.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.29.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.086   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प॒रि॒ष्कृ॒ण्वन्ननि॑ष्कृतं॒ जना॑य या॒तय॒न्निषः॑ ।

वृ॒ष्टिं दि॒वः परि॑ स्रव ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परिष्कृण्वन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निषः ।

वृष्टिं दिवः परि स्रव ॥

Samhita Transcription Accented

pariṣkṛṇvánnániṣkṛtam jánāya yātáyanníṣaḥ ǀ

vṛṣṭím diváḥ pári srava ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pariṣkṛṇvannaniṣkṛtam janāya yātayanniṣaḥ ǀ

vṛṣṭim divaḥ pari srava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प॒रि॒ऽकृ॒ण्वन् । अनिः॑ऽकृतम् । जना॑य । या॒तय॑न् । इषः॑ ।

वृ॒ष्टिम् । दि॒वः । परि॑ । स्र॒व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परिऽकृण्वन् । अनिःऽकृतम् । जनाय । यातयन् । इषः ।

वृष्टिम् । दिवः । परि । स्रव ॥

Padapatha Transcription Accented

pari-kṛṇván ǀ ániḥ-kṛtam ǀ jánāya ǀ yātáyan ǀ íṣaḥ ǀ

vṛṣṭím ǀ diváḥ ǀ pári ǀ srava ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pari-kṛṇvan ǀ aniḥ-kṛtam ǀ janāya ǀ yātayan ǀ iṣaḥ ǀ

vṛṣṭim ǀ divaḥ ǀ pari ǀ srava ǁ

09.039.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.29.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.087   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒त ए॑ति प॒वित्र॒ आ त्विषिं॒ दधा॑न॒ ओज॑सा ।

वि॒चक्षा॑णो विरो॒चय॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुत एति पवित्र आ त्विषिं दधान ओजसा ।

विचक्षाणो विरोचयन् ॥

Samhita Transcription Accented

sutá eti pavítra ā́ tvíṣim dádhāna ójasā ǀ

vicákṣāṇo virocáyan ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

suta eti pavitra ā tviṣim dadhāna ojasā ǀ

vicakṣāṇo virocayan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒तः । ए॒ति॒ । प॒वित्रे॑ । आ । त्विषि॑म् । दधा॑नः । ओज॑सा ।

वि॒ऽचक्षा॑णः । वि॒ऽरो॒चय॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुतः । एति । पवित्रे । आ । त्विषिम् । दधानः । ओजसा ।

विऽचक्षाणः । विऽरोचयन् ॥

Padapatha Transcription Accented

sutáḥ ǀ eti ǀ pavítre ǀ ā́ ǀ tvíṣim ǀ dádhānaḥ ǀ ójasā ǀ

vi-cákṣāṇaḥ ǀ vi-rocáyan ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sutaḥ ǀ eti ǀ pavitre ǀ ā ǀ tviṣim ǀ dadhānaḥ ǀ ojasā ǀ

vi-cakṣāṇaḥ ǀ vi-rocayan ǁ

09.039.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.29.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.088   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒यं स यो दि॒वस्परि॑ रघु॒यामा॑ प॒वित्र॒ आ ।

सिंधो॑रू॒र्मा व्यक्ष॑रत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ ।

सिंधोरूर्मा व्यक्षरत् ॥

Samhita Transcription Accented

ayám sá yó diváspári raghuyā́mā pavítra ā́ ǀ

síndhorūrmā́ vyákṣarat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayam sa yo divaspari raghuyāmā pavitra ā ǀ

sindhorūrmā vyakṣarat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒यम् । सः । यः । दि॒वः । परि॑ । र॒घु॒ऽयामा॑ । प॒वित्रे॑ । आ ।

सिन्धोः॑ । ऊ॒र्मा । वि । अक्ष॑रत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयम् । सः । यः । दिवः । परि । रघुऽयामा । पवित्रे । आ ।

सिन्धोः । ऊर्मा । वि । अक्षरत् ॥

Padapatha Transcription Accented

ayám ǀ sáḥ ǀ yáḥ ǀ diváḥ ǀ pári ǀ raghu-yā́mā ǀ pavítre ǀ ā́ ǀ

síndhoḥ ǀ ūrmā́ ǀ ví ǀ ákṣarat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayam ǀ saḥ ǀ yaḥ ǀ divaḥ ǀ pari ǀ raghu-yāmā ǀ pavitre ǀ ā ǀ

sindhoḥ ǀ ūrmā ǀ vi ǀ akṣarat ǁ

09.039.05   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.29.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.089   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ॒विवा॑सन्परा॒वतो॒ अथो॑ अर्वा॒वतः॑ सु॒तः ।

इंद्रा॑य सिच्यते॒ मधु॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आविवासन्परावतो अथो अर्वावतः सुतः ।

इंद्राय सिच्यते मधु ॥

Samhita Transcription Accented

āvívāsanparāváto átho arvāvátaḥ sutáḥ ǀ

índrāya sicyate mádhu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āvivāsanparāvato atho arvāvataḥ sutaḥ ǀ

indrāya sicyate madhu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ॒ऽविवा॑सन् । प॒रा॒ऽवतः॑ । अथो॒ इति॑ । अ॒र्वा॒ऽवतः॑ । सु॒तः ।

इन्द्रा॑य । सि॒च्य॒ते॒ । मधु॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आऽविवासन् । पराऽवतः । अथो इति । अर्वाऽवतः । सुतः ।

इन्द्राय । सिच्यते । मधु ॥

Padapatha Transcription Accented

ā-vívāsan ǀ parā-vátaḥ ǀ átho íti ǀ arvā-vátaḥ ǀ sutáḥ ǀ

índrāya ǀ sicyate ǀ mádhu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā-vivāsan ǀ parā-vataḥ ǀ atho iti ǀ arvā-vataḥ ǀ sutaḥ ǀ

indrāya ǀ sicyate ǀ madhu ǁ

09.039.06   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.29.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.090   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒मी॒ची॒ना अ॑नूषत॒ हरिं॑ हिन्वं॒त्यद्रि॑भिः ।

योना॑वृ॒तस्य॑ सीदत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

समीचीना अनूषत हरिं हिन्वंत्यद्रिभिः ।

योनावृतस्य सीदत ॥

Samhita Transcription Accented

samīcīnā́ anūṣata hárim hinvantyádribhiḥ ǀ

yónāvṛtásya sīdata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

samīcīnā anūṣata harim hinvantyadribhiḥ ǀ

yonāvṛtasya sīdata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒म्ऽई॒ची॒नाः । अ॒नू॒ष॒त॒ । हरि॑म् । हि॒न्व॒न्ति॒ । अद्रि॑ऽभिः ।

योनौ॑ । ऋ॒तस्य॑ । सी॒द॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम्ऽईचीनाः । अनूषत । हरिम् । हिन्वन्ति । अद्रिऽभिः ।

योनौ । ऋतस्य । सीदत ॥

Padapatha Transcription Accented

sam-īcīnā́ḥ ǀ anūṣata ǀ hárim ǀ hinvanti ǀ ádri-bhiḥ ǀ

yónau ǀ ṛtásya ǀ sīdata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam-īcīnāḥ ǀ anūṣata ǀ harim ǀ hinvanti ǀ adri-bhiḥ ǀ

yonau ǀ ṛtasya ǀ sīdata ǁ