SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 40

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   bṛhanmati āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (3-6); gāyatrī (1, 2)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

09.040.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.30.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.091   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पु॒ना॒नो अ॑क्रमीद॒भि विश्वा॒ मृधो॒ विच॑र्षणिः ।

शुं॒भंति॒ विप्रं॑ धी॒तिभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचर्षणिः ।

शुंभंति विप्रं धीतिभिः ॥

Samhita Transcription Accented

punānó akramīdabhí víśvā mṛ́dho vícarṣaṇiḥ ǀ

śumbhánti vípram dhītíbhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

punāno akramīdabhi viśvā mṛdho vicarṣaṇiḥ ǀ

śumbhanti vipram dhītibhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पु॒ना॒नः । अ॒क्र॒मी॒त् । अ॒भि । विश्वाः॑ । मृधः॑ । विऽच॑र्षणिः ।

शु॒म्भन्ति॑ । विप्र॑म् । धी॒तिऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुनानः । अक्रमीत् । अभि । विश्वाः । मृधः । विऽचर्षणिः ।

शुम्भन्ति । विप्रम् । धीतिऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

punānáḥ ǀ akramīt ǀ abhí ǀ víśvāḥ ǀ mṛ́dhaḥ ǀ ví-carṣaṇiḥ ǀ

śumbhánti ǀ vípram ǀ dhītí-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

punānaḥ ǀ akramīt ǀ abhi ǀ viśvāḥ ǀ mṛdhaḥ ǀ vi-carṣaṇiḥ ǀ

śumbhanti ǀ vipram ǀ dhīti-bhiḥ ǁ

09.040.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.30.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.092   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ योनि॑मरु॒णो रु॑ह॒द्गम॒दिंद्रं॒ वृषा॑ सु॒तः ।

ध्रु॒वे सद॑सि सीदति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ योनिमरुणो रुहद्गमदिंद्रं वृषा सुतः ।

ध्रुवे सदसि सीदति ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ yónimaruṇó ruhadgámadíndram vṛ́ṣā sutáḥ ǀ

dhruvé sádasi sīdati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā yonimaruṇo ruhadgamadindram vṛṣā sutaḥ ǀ

dhruve sadasi sīdati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । योनि॑म् । अ॒रु॒णः । रु॒ह॒त् । गम॑त् । इन्द्र॑म् । वृषा॑ । सु॒तः ।

ध्रु॒वे । सद॑सि । सी॒द॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । योनिम् । अरुणः । रुहत् । गमत् । इन्द्रम् । वृषा । सुतः ।

ध्रुवे । सदसि । सीदति ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ yónim ǀ aruṇáḥ ǀ ruhat ǀ gámat ǀ índram ǀ vṛ́ṣā ǀ sutáḥ ǀ

dhruvé ǀ sádasi ǀ sīdati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ yonim ǀ aruṇaḥ ǀ ruhat ǀ gamat ǀ indram ǀ vṛṣā ǀ sutaḥ ǀ

dhruve ǀ sadasi ǀ sīdati ǁ

09.040.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.30.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.093   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नू नो॑ र॒यिं म॒हामिं॑दो॒ऽस्मभ्यं॑ सोम वि॒श्वतः॑ ।

आ प॑वस्व सह॒स्रिणं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नू नो रयिं महामिंदोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः ।

आ पवस्व सहस्रिणं ॥

Samhita Transcription Accented

nū́ no rayím mahā́mindo’smábhyam soma viśvátaḥ ǀ

ā́ pavasva sahasríṇam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nū no rayim mahāmindo’smabhyam soma viśvataḥ ǀ

ā pavasva sahasriṇam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नु । नः॒ । र॒यिम् । म॒हाम् । इ॒न्दो॒ इति॑ । अ॒स्मभ्य॑म् । सो॒म॒ । वि॒श्वतः॑ ।

आ । प॒व॒स्व॒ । स॒ह॒स्रिण॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नु । नः । रयिम् । महाम् । इन्दो इति । अस्मभ्यम् । सोम । विश्वतः ।

आ । पवस्व । सहस्रिणम् ॥

Padapatha Transcription Accented

nú ǀ naḥ ǀ rayím ǀ mahā́m ǀ indo íti ǀ asmábhyam ǀ soma ǀ viśvátaḥ ǀ

ā́ ǀ pavasva ǀ sahasríṇam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nu ǀ naḥ ǀ rayim ǀ mahām ǀ indo iti ǀ asmabhyam ǀ soma ǀ viśvataḥ ǀ

ā ǀ pavasva ǀ sahasriṇam ǁ

09.040.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.30.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.094   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्वा॑ सोम पवमान द्यु॒म्नानीं॑द॒वा भ॑र ।

वि॒दाः स॑ह॒स्रिणी॒रिषः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वा सोम पवमान द्युम्नानींदवा भर ।

विदाः सहस्रिणीरिषः ॥

Samhita Transcription Accented

víśvā soma pavamāna dyumnā́nīndavā́ bhara ǀ

vidā́ḥ sahasríṇīríṣaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvā soma pavamāna dyumnānīndavā bhara ǀ

vidāḥ sahasriṇīriṣaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्वा॑ । सो॒म॒ । प॒व॒मा॒न॒ । द्यु॒म्नानि॑ । इ॒न्दो॒ इति॑ । आ । भ॒र॒ ।

वि॒दाः । स॒ह॒स्रिणीः॑ । इषः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वा । सोम । पवमान । द्युम्नानि । इन्दो इति । आ । भर ।

विदाः । सहस्रिणीः । इषः ॥

Padapatha Transcription Accented

víśvā ǀ soma ǀ pavamāna ǀ dyumnā́ni ǀ indo íti ǀ ā́ ǀ bhara ǀ

vidā́ḥ ǀ sahasríṇīḥ ǀ íṣaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśvā ǀ soma ǀ pavamāna ǀ dyumnāni ǀ indo iti ǀ ā ǀ bhara ǀ

vidāḥ ǀ sahasriṇīḥ ǀ iṣaḥ ǁ

09.040.05   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.30.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.095   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नः॑ पुना॒न आ भ॑र र॒यिं स्तो॒त्रे सु॒वीर्यं॑ ।

ज॒रि॒तुर्व॑र्धया॒ गिरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नः पुनान आ भर रयिं स्तोत्रे सुवीर्यं ।

जरितुर्वर्धया गिरः ॥

Samhita Transcription Accented

sá naḥ punāná ā́ bhara rayím stotré suvī́ryam ǀ

jaritúrvardhayā gíraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa naḥ punāna ā bhara rayim stotre suvīryam ǀ

jariturvardhayā giraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । पु॒ना॒नः । आ । भ॒र॒ । र॒यिम् । स्तो॒त्रे । सु॒ऽवीर्य॑म् ।

ज॒रि॒तुः । व॒र्ध॒य॒ । गिरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । पुनानः । आ । भर । रयिम् । स्तोत्रे । सुऽवीर्यम् ।

जरितुः । वर्धय । गिरः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ punānáḥ ǀ ā́ ǀ bhara ǀ rayím ǀ stotré ǀ su-vī́ryam ǀ

jaritúḥ ǀ vardhaya ǀ gíraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ punānaḥ ǀ ā ǀ bhara ǀ rayim ǀ stotre ǀ su-vīryam ǀ

jarituḥ ǀ vardhaya ǀ giraḥ ǁ

09.040.06   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.30.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.096   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पु॒ना॒न इं॑द॒वा भ॑र॒ सोम॑ द्वि॒बर्ह॑सं र॒यिं ।

वृष॑न्निंदो न उ॒क्थ्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुनान इंदवा भर सोम द्विबर्हसं रयिं ।

वृषन्निंदो न उक्थ्यं ॥

Samhita Transcription Accented

punāná indavā́ bhara sóma dvibárhasam rayím ǀ

vṛ́ṣannindo na ukthyám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

punāna indavā bhara soma dvibarhasam rayim ǀ

vṛṣannindo na ukthyam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पु॒ना॒नः । इ॒न्दो॒ इति॑ । आ । भ॒र॒ । सोम॑ । द्वि॒ऽबर्ह॑सम् । र॒यिम् ।

वृष॑न् । इ॒न्दो॒ इति॑ । नः॒ । उ॒क्थ्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुनानः । इन्दो इति । आ । भर । सोम । द्विऽबर्हसम् । रयिम् ।

वृषन् । इन्दो इति । नः । उक्थ्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

punānáḥ ǀ indo íti ǀ ā́ ǀ bhara ǀ sóma ǀ dvi-bárhasam ǀ rayím ǀ

vṛ́ṣan ǀ indo íti ǀ naḥ ǀ ukthyám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

punānaḥ ǀ indo iti ǀ ā ǀ bhara ǀ soma ǀ dvi-barhasam ǀ rayim ǀ

vṛṣan ǀ indo iti ǀ naḥ ǀ ukthyam ǁ