SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 41

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   medhyātithi kāṇva
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 3-5); kakummatīgāyatrī (2); nicṛdgāyatrī (6)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

09.041.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.31.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.097   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र ये गावो॒ न भूर्ण॑यस्त्वे॒षा अ॒यासो॒ अक्र॑मुः ।

घ्नंतः॑ कृ॒ष्णामप॒ त्वचं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र ये गावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः ।

घ्नंतः कृष्णामप त्वचं ॥

Samhita Transcription Accented

prá yé gā́vo ná bhū́rṇayastveṣā́ ayā́so ákramuḥ ǀ

ghnántaḥ kṛṣṇā́mápa tvácam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra ye gāvo na bhūrṇayastveṣā ayāso akramuḥ ǀ

ghnantaḥ kṛṣṇāmapa tvacam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । ये । गावः॑ । न । भूर्ण॑यः । त्वे॒षाः । अ॒यासः॑ । अक्र॑मुः ।

घ्नन्तः॑ । कृ॒ष्णाम् । अप॑ । त्वच॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । ये । गावः । न । भूर्णयः । त्वेषाः । अयासः । अक्रमुः ।

घ्नन्तः । कृष्णाम् । अप । त्वचम् ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ yé ǀ gā́vaḥ ǀ ná ǀ bhū́rṇayaḥ ǀ tveṣā́ḥ ǀ ayā́saḥ ǀ ákramuḥ ǀ

ghnántaḥ ǀ kṛṣṇā́m ǀ ápa ǀ tvácam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ ye ǀ gāvaḥ ǀ na ǀ bhūrṇayaḥ ǀ tveṣāḥ ǀ ayāsaḥ ǀ akramuḥ ǀ

ghnantaḥ ǀ kṛṣṇām ǀ apa ǀ tvacam ǁ

09.041.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.31.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.098   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सु॒वि॒तस्य॑ मनाम॒हेऽति॒ सेतुं॑ दुरा॒व्यं॑ ।

सा॒ह्वांसो॒ दस्यु॑मव्र॒तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सुवितस्य मनामहेऽति सेतुं दुराव्यं ।

साह्वांसो दस्युमव्रतं ॥

Samhita Transcription Accented

suvitásya manāmahé’ti sétum durāvyám ǀ

sāhvā́ṃso dásyumavratám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

suvitasya manāmahe’ti setum durāvyam ǀ

sāhvāṃso dasyumavratam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सु॒वि॒तस्य॑ । म॒ना॒म॒हे॒ । अति॑ । सेतु॑म् । दुः॒ऽआ॒व्य॑म् ।

स॒ह्वांसः॑ । दस्यु॑म् । अ॒व्र॒तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सुवितस्य । मनामहे । अति । सेतुम् । दुःऽआव्यम् ।

सह्वांसः । दस्युम् । अव्रतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

suvitásya ǀ manāmahe ǀ áti ǀ sétum ǀ duḥ-āvyám ǀ

sahvā́ṃsaḥ ǀ dásyum ǀ avratám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

suvitasya ǀ manāmahe ǀ ati ǀ setum ǀ duḥ-āvyam ǀ

sahvāṃsaḥ ǀ dasyum ǀ avratam ǁ

09.041.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.31.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.099   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

शृ॒ण्वे वृ॒ष्टेरि॑व स्व॒नः पव॑मानस्य शु॒ष्मिणः॑ ।

चरं॑ति वि॒द्युतो॑ दि॒वि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शृण्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः ।

चरंति विद्युतो दिवि ॥

Samhita Transcription Accented

śṛṇvé vṛṣṭériva svanáḥ pávamānasya śuṣmíṇaḥ ǀ

cáranti vidyúto diví ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śṛṇve vṛṣṭeriva svanaḥ pavamānasya śuṣmiṇaḥ ǀ

caranti vidyuto divi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

शृ॒ण्वे । वृ॒ष्टेःऽइ॑व । स्व॒नः । पव॑मानस्य । शु॒ष्मिणः॑ ।

चर॑न्ति । वि॒ऽद्युतः॑ । दि॒वि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शृण्वे । वृष्टेःऽइव । स्वनः । पवमानस्य । शुष्मिणः ।

चरन्ति । विऽद्युतः । दिवि ॥

Padapatha Transcription Accented

śṛṇvé ǀ vṛṣṭéḥ-iva ǀ svanáḥ ǀ pávamānasya ǀ śuṣmíṇaḥ ǀ

cáranti ǀ vi-dyútaḥ ǀ diví ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śṛṇve ǀ vṛṣṭeḥ-iva ǀ svanaḥ ǀ pavamānasya ǀ śuṣmiṇaḥ ǀ

caranti ǀ vi-dyutaḥ ǀ divi ǁ

09.041.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.31.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.100   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ प॑वस्व म॒हीमिषं॒ गोम॑दिंदो॒ हिर॑ण्यवत् ।

अश्वा॑व॒द्वाज॑वत्सु॒तः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ पवस्व महीमिषं गोमदिंदो हिरण्यवत् ।

अश्वावद्वाजवत्सुतः ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ pavasva mahī́míṣam gómadindo híraṇyavat ǀ

áśvāvadvā́javatsutáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā pavasva mahīmiṣam gomadindo hiraṇyavat ǀ

aśvāvadvājavatsutaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । प॒व॒स्व॒ । म॒हीम् । इष॑म् । गोऽम॑त् । इ॒न्दो॒ इति॑ । हिर॑ण्यऽवत् ।

अश्व॑ऽवत् । वाज॑ऽवत् । सु॒तः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । पवस्व । महीम् । इषम् । गोऽमत् । इन्दो इति । हिरण्यऽवत् ।

अश्वऽवत् । वाजऽवत् । सुतः ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ pavasva ǀ mahī́m ǀ íṣam ǀ gó-mat ǀ indo íti ǀ híraṇya-vat ǀ

áśva-vat ǀ vā́ja-vat ǀ sutáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ pavasva ǀ mahīm ǀ iṣam ǀ go-mat ǀ indo iti ǀ hiraṇya-vat ǀ

aśva-vat ǀ vāja-vat ǀ sutaḥ ǁ

09.041.05   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.31.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.101   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स प॑वस्व विचर्षण॒ आ म॒ही रोद॑सी पृण ।

उ॒षाः सूर्यो॒ न र॒श्मिभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स पवस्व विचर्षण आ मही रोदसी पृण ।

उषाः सूर्यो न रश्मिभिः ॥

Samhita Transcription Accented

sá pavasva vicarṣaṇa ā́ mahī́ ródasī pṛṇa ǀ

uṣā́ḥ sū́ryo ná raśmíbhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa pavasva vicarṣaṇa ā mahī rodasī pṛṇa ǀ

uṣāḥ sūryo na raśmibhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । प॒व॒स्व॒ । वि॒ऽच॒र्ष॒णे॒ । आ । म॒ही इति॑ । रोद॑सी॒ इति॑ । पृ॒ण॒ ।

उ॒षाः । सूर्यः॑ । न । र॒श्मिऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । पवस्व । विऽचर्षणे । आ । मही इति । रोदसी इति । पृण ।

उषाः । सूर्यः । न । रश्मिऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ pavasva ǀ vi-carṣaṇe ǀ ā́ ǀ mahī́ íti ǀ ródasī íti ǀ pṛṇa ǀ

uṣā́ḥ ǀ sū́ryaḥ ǀ ná ǀ raśmí-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ pavasva ǀ vi-carṣaṇe ǀ ā ǀ mahī iti ǀ rodasī iti ǀ pṛṇa ǀ

uṣāḥ ǀ sūryaḥ ǀ na ǀ raśmi-bhiḥ ǁ

09.041.06   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.31.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.102   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

परि॑ णः शर्म॒यंत्या॒ धार॑या सोम वि॒श्वतः॑ ।

सरा॑ र॒सेव॑ वि॒ष्टपं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परि णः शर्मयंत्या धारया सोम विश्वतः ।

सरा रसेव विष्टपं ॥

Samhita Transcription Accented

pári ṇaḥ śarmayántyā dhā́rayā soma viśvátaḥ ǀ

sárā raséva viṣṭápam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pari ṇaḥ śarmayantyā dhārayā soma viśvataḥ ǀ

sarā raseva viṣṭapam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

परि॑ । नः॒ । श॒र्म॒ऽयन्त्या॑ । धार॑या । सो॒म॒ । वि॒श्वतः॑ ।

सर॑ । र॒साऽइ॑व । वि॒ष्टप॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परि । नः । शर्मऽयन्त्या । धारया । सोम । विश्वतः ।

सर । रसाऽइव । विष्टपम् ॥

Padapatha Transcription Accented

pári ǀ naḥ ǀ śarma-yántyā ǀ dhā́rayā ǀ soma ǀ viśvátaḥ ǀ

sára ǀ rasā́-iva ǀ viṣṭápam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pari ǀ naḥ ǀ śarma-yantyā ǀ dhārayā ǀ soma ǀ viśvataḥ ǀ

sara ǀ rasā-iva ǀ viṣṭapam ǁ