SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 43

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   medhyātithi kāṇva
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 2, 4, 5); nicṛdgāyatrī (3, 6)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

09.043.01   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.33.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.109   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो अत्य॑ इव मृ॒ज्यते॒ गोभि॒र्मदा॑य हर्य॒तः ।

तं गी॒र्भिर्वा॑सयामसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो अत्य इव मृज्यते गोभिर्मदाय हर्यतः ।

तं गीर्भिर्वासयामसि ॥

Samhita Transcription Accented

yó átya iva mṛjyáte góbhirmádāya haryatáḥ ǀ

tám gīrbhírvāsayāmasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yo atya iva mṛjyate gobhirmadāya haryataḥ ǀ

tam gīrbhirvāsayāmasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । अत्यः॑ऽइव । मृ॒ज्यते॑ । गोभिः॑ । मदा॑य । ह॒र्य॒तः ।

तम् । गीः॒ऽभिः । वा॒स॒या॒म॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । अत्यःऽइव । मृज्यते । गोभिः । मदाय । हर्यतः ।

तम् । गीःऽभिः । वासयामसि ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ átyaḥ-iva ǀ mṛjyáte ǀ góbhiḥ ǀ mádāya ǀ haryatáḥ ǀ

tám ǀ gīḥ-bhíḥ ǀ vāsayāmasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ atyaḥ-iva ǀ mṛjyate ǀ gobhiḥ ǀ madāya ǀ haryataḥ ǀ

tam ǀ gīḥ-bhiḥ ǀ vāsayāmasi ǁ

09.043.02   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.33.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.110   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं नो॒ विश्वा॑ अव॒स्युवो॒ गिरः॑ शुंभंति पू॒र्वथा॑ ।

इंदु॒मिंद्रा॑य पी॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं नो विश्वा अवस्युवो गिरः शुंभंति पूर्वथा ।

इंदुमिंद्राय पीतये ॥

Samhita Transcription Accented

tám no víśvā avasyúvo gíraḥ śumbhanti pūrváthā ǀ

índumíndrāya pītáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tam no viśvā avasyuvo giraḥ śumbhanti pūrvathā ǀ

indumindrāya pītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । नः॒ । विश्वाः॑ । अ॒व॒स्युवः॑ । गिरः॑ । शु॒म्भ॒न्ति॒ । पू॒र्वऽथा॑ ।

इन्दु॑म् । इन्द्रा॑य । पी॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । नः । विश्वाः । अवस्युवः । गिरः । शुम्भन्ति । पूर्वऽथा ।

इन्दुम् । इन्द्राय । पीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ naḥ ǀ víśvāḥ ǀ avasyúvaḥ ǀ gíraḥ ǀ śumbhanti ǀ pūrvá-thā ǀ

índum ǀ índrāya ǀ pītáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ naḥ ǀ viśvāḥ ǀ avasyuvaḥ ǀ giraḥ ǀ śumbhanti ǀ pūrva-thā ǀ

indum ǀ indrāya ǀ pītaye ǁ

09.043.03   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.33.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.111   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पु॒ना॒नो या॑ति हर्य॒तः सोमो॑ गी॒र्भिः परि॑ष्कृतः ।

विप्र॑स्य॒ मेध्या॑तिथेः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुनानो याति हर्यतः सोमो गीर्भिः परिष्कृतः ।

विप्रस्य मेध्यातिथेः ॥

Samhita Transcription Accented

punānó yāti haryatáḥ sómo gīrbhíḥ páriṣkṛtaḥ ǀ

víprasya médhyātitheḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

punāno yāti haryataḥ somo gīrbhiḥ pariṣkṛtaḥ ǀ

viprasya medhyātitheḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पु॒ना॒नः । या॒ति॒ । ह॒र्य॒तः । सोमः॑ । गीः॒ऽभिः । परि॑ऽकृतः ।

विप्र॑स्य । मेध्य॑ऽअतिथेः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुनानः । याति । हर्यतः । सोमः । गीःऽभिः । परिऽकृतः ।

विप्रस्य । मेध्यऽअतिथेः ॥

Padapatha Transcription Accented

punānáḥ ǀ yāti ǀ haryatáḥ ǀ sómaḥ ǀ gīḥ-bhíḥ ǀ pári-kṛtaḥ ǀ

víprasya ǀ médhya-atitheḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

punānaḥ ǀ yāti ǀ haryataḥ ǀ somaḥ ǀ gīḥ-bhiḥ ǀ pari-kṛtaḥ ǀ

viprasya ǀ medhya-atitheḥ ǁ

09.043.04   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.33.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.112   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पव॑मान वि॒दा र॒यिम॒स्मभ्यं॑ सोम सु॒श्रियं॑ ।

इंदो॑ स॒हस्र॑वर्चसं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पवमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम सुश्रियं ।

इंदो सहस्रवर्चसं ॥

Samhita Transcription Accented

pávamāna vidā́ rayímasmábhyam soma suśríyam ǀ

índo sahásravarcasam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pavamāna vidā rayimasmabhyam soma suśriyam ǀ

indo sahasravarcasam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पव॑मान । वि॒दाः । र॒यिम् । अ॒स्मभ्य॑म् । सो॒म॒ । सु॒ऽश्रिय॑म् ।

इन्दो॒ इति॑ । स॒हस्र॑ऽवर्चसम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पवमान । विदाः । रयिम् । अस्मभ्यम् । सोम । सुऽश्रियम् ।

इन्दो इति । सहस्रऽवर्चसम् ॥

Padapatha Transcription Accented

pávamāna ǀ vidā́ḥ ǀ rayím ǀ asmábhyam ǀ soma ǀ su-śríyam ǀ

índo íti ǀ sahásra-varcasam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pavamāna ǀ vidāḥ ǀ rayim ǀ asmabhyam ǀ soma ǀ su-śriyam ǀ

indo iti ǀ sahasra-varcasam ǁ

09.043.05   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.33.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.113   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंदु॒रत्यो॒ न वा॑ज॒सृत्कनि॑क्रंति प॒वित्र॒ आ ।

यदक्षा॒रति॑ देव॒युः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंदुरत्यो न वाजसृत्कनिक्रंति पवित्र आ ।

यदक्षारति देवयुः ॥

Samhita Transcription Accented

índurátyo ná vājasṛ́tkánikranti pavítra ā́ ǀ

yádákṣāráti devayúḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

induratyo na vājasṛtkanikranti pavitra ā ǀ

yadakṣārati devayuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्दुः॑ । अत्यः॑ । न । वा॒ज॒ऽसृत् । कनि॑क्रन्ति । प॒वित्रे॑ । आ ।

यत् । अक्षाः॑ । अति॑ । दे॒व॒ऽयुः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्दुः । अत्यः । न । वाजऽसृत् । कनिक्रन्ति । पवित्रे । आ ।

यत् । अक्षाः । अति । देवऽयुः ॥

Padapatha Transcription Accented

índuḥ ǀ átyaḥ ǀ ná ǀ vāja-sṛ́t ǀ kánikranti ǀ pavítre ǀ ā́ ǀ

yát ǀ ákṣāḥ ǀ áti ǀ deva-yúḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

induḥ ǀ atyaḥ ǀ na ǀ vāja-sṛt ǀ kanikranti ǀ pavitre ǀ ā ǀ

yat ǀ akṣāḥ ǀ ati ǀ deva-yuḥ ǁ

09.043.06   (Mandala. Sukta. Rik)

6.8.33.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.114   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पव॑स्व॒ वाज॑सातये॒ विप्र॑स्य गृण॒तो वृ॒धे ।

सोम॒ रास्व॑ सु॒वीर्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पवस्व वाजसातये विप्रस्य गृणतो वृधे ।

सोम रास्व सुवीर्यं ॥

Samhita Transcription Accented

pávasva vā́jasātaye víprasya gṛṇató vṛdhé ǀ

sóma rā́sva suvī́ryam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pavasva vājasātaye viprasya gṛṇato vṛdhe ǀ

soma rāsva suvīryam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पव॑स्व । वाज॑ऽसातये । विप्र॑स्य । गृ॒ण॒तः । वृ॒धे ।

सोम॑ । रास्व॑ । सु॒ऽवीर्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पवस्व । वाजऽसातये । विप्रस्य । गृणतः । वृधे ।

सोम । रास्व । सुऽवीर्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

pávasva ǀ vā́ja-sātaye ǀ víprasya ǀ gṛṇatáḥ ǀ vṛdhé ǀ

sóma ǀ rā́sva ǀ su-vī́ryam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pavasva ǀ vāja-sātaye ǀ viprasya ǀ gṛṇataḥ ǀ vṛdhe ǀ

soma ǀ rāsva ǀ su-vīryam ǁ