SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 44

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   ayāsya āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (2-6); nicṛdgāyatrī (1)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio (Samhita)

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Video (Padapatha)

 

by  Vasudevan Namboodiri in the pada adhyana style of Thirunavaya Veda Padasala with Hasta Mudras

 

 

4. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

5. Text

09.044.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.01.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.115   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र ण॑ इंदो म॒हे तन॑ ऊ॒र्मिं न बिभ्र॑दर्षसि ।

अ॒भि दे॒वाँ अ॒यास्यः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र ण इंदो महे तन ऊर्मिं न बिभ्रदर्षसि ।

अभि देवाँ अयास्यः ॥

Samhita Transcription Accented

prá ṇa indo mahé tána ūrmím ná bíbhradarṣasi ǀ

abhí devā́m̐ ayā́syaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra ṇa indo mahe tana ūrmim na bibhradarṣasi ǀ

abhi devām̐ ayāsyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । नः॒ । इ॒न्दो॒ इति॑ । म॒हे । तने॑ । ऊ॒र्मिम् । न । बिभ्र॑त् । अ॒र्ष॒सि॒ ।

अ॒भि । दे॒वान् । अ॒यास्यः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । नः । इन्दो इति । महे । तने । ऊर्मिम् । न । बिभ्रत् । अर्षसि ।

अभि । देवान् । अयास्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ naḥ ǀ indo íti ǀ mahé ǀ táne ǀ ūrmím ǀ ná ǀ bíbhrat ǀ arṣasi ǀ

abhí ǀ devā́n ǀ ayā́syaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ naḥ ǀ indo iti ǀ mahe ǀ tane ǀ ūrmim ǀ na ǀ bibhrat ǀ arṣasi ǀ

abhi ǀ devān ǀ ayāsyaḥ ǁ

09.044.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.01.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.116   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

म॒ती जु॒ष्टो धि॒या हि॒तः सोमो॑ हिन्वे परा॒वति॑ ।

विप्र॑स्य॒ धार॑या क॒विः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मती जुष्टो धिया हितः सोमो हिन्वे परावति ।

विप्रस्य धारया कविः ॥

Samhita Transcription Accented

matī́ juṣṭó dhiyā́ hitáḥ sómo hinve parāváti ǀ

víprasya dhā́rayā kavíḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

matī juṣṭo dhiyā hitaḥ somo hinve parāvati ǀ

viprasya dhārayā kaviḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

म॒ती । जु॒ष्टः । धि॒या । हि॒तः । सोमः॑ । हि॒न्वे॒ । प॒रा॒ऽवति॑ ।

विप्र॑स्य । धार॑या । क॒विः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मती । जुष्टः । धिया । हितः । सोमः । हिन्वे । पराऽवति ।

विप्रस्य । धारया । कविः ॥

Padapatha Transcription Accented

matī́ ǀ juṣṭáḥ ǀ dhiyā́ ǀ hitáḥ ǀ sómaḥ ǀ hinve ǀ parā-váti ǀ

víprasya ǀ dhā́rayā ǀ kavíḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

matī ǀ juṣṭaḥ ǀ dhiyā ǀ hitaḥ ǀ somaḥ ǀ hinve ǀ parā-vati ǀ

viprasya ǀ dhārayā ǀ kaviḥ ǁ

09.044.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.01.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.117   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒यं दे॒वेषु॒ जागृ॑विः सु॒त ए॑ति प॒वित्र॒ आ ।

सोमो॑ याति॒ विच॑र्षणिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयं देवेषु जागृविः सुत एति पवित्र आ ।

सोमो याति विचर्षणिः ॥

Samhita Transcription Accented

ayám devéṣu jā́gṛviḥ sutá eti pavítra ā́ ǀ

sómo yāti vícarṣaṇiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayam deveṣu jāgṛviḥ suta eti pavitra ā ǀ

somo yāti vicarṣaṇiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒यम् । दे॒वेषु॑ । जागृ॑विः । सु॒तः । ए॒ति॒ । प॒वित्रे॑ । आ ।

सोमः॑ । या॒ति॒ । विऽच॑र्षणिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयम् । देवेषु । जागृविः । सुतः । एति । पवित्रे । आ ।

सोमः । याति । विऽचर्षणिः ॥

Padapatha Transcription Accented

ayám ǀ devéṣu ǀ jā́gṛviḥ ǀ sutáḥ ǀ eti ǀ pavítre ǀ ā́ ǀ

sómaḥ ǀ yāti ǀ ví-carṣaṇiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayam ǀ deveṣu ǀ jāgṛviḥ ǀ sutaḥ ǀ eti ǀ pavitre ǀ ā ǀ

somaḥ ǀ yāti ǀ vi-carṣaṇiḥ ǁ

09.044.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.01.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.118   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नः॑ पवस्व वाज॒युश्च॑क्रा॒णश्चारु॑मध्व॒रं ।

ब॒र्हिष्माँ॒ आ वि॑वासति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नः पवस्व वाजयुश्चक्राणश्चारुमध्वरं ।

बर्हिष्माँ आ विवासति ॥

Samhita Transcription Accented

sá naḥ pavasva vājayúścakrāṇáścā́rumadhvarám ǀ

barhíṣmām̐ ā́ vivāsati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa naḥ pavasva vājayuścakrāṇaścārumadhvaram ǀ

barhiṣmām̐ ā vivāsati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । प॒व॒स्व॒ । वा॒ज॒ऽयुः । च॒क्रा॒णः । चारु॑म् । अ॒ध्व॒रम् ।

ब॒र्हिष्मा॑न् । आ । वि॒वा॒स॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । पवस्व । वाजऽयुः । चक्राणः । चारुम् । अध्वरम् ।

बर्हिष्मान् । आ । विवासति ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ pavasva ǀ vāja-yúḥ ǀ cakrāṇáḥ ǀ cā́rum ǀ adhvarám ǀ

barhíṣmān ǀ ā́ ǀ vivāsati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ pavasva ǀ vāja-yuḥ ǀ cakrāṇaḥ ǀ cārum ǀ adhvaram ǀ

barhiṣmān ǀ ā ǀ vivāsati ǁ

09.044.05   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.01.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.119   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नो॒ भगा॑य वा॒यवे॒ विप्र॑वीरः स॒दावृ॑धः ।

सोमो॑ दे॒वेष्वा य॑मत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नो भगाय वायवे विप्रवीरः सदावृधः ।

सोमो देवेष्वा यमत् ॥

Samhita Transcription Accented

sá no bhágāya vāyáve vípravīraḥ sadā́vṛdhaḥ ǀ

sómo devéṣvā́ yamat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa no bhagāya vāyave vipravīraḥ sadāvṛdhaḥ ǀ

somo deveṣvā yamat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । भगा॑य । वा॒यवे॑ । विप्र॑ऽवीरः । स॒दाऽवृ॑धः ।

सोमः॑ । दे॒वेषु॑ । आ । य॒म॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । भगाय । वायवे । विप्रऽवीरः । सदाऽवृधः ।

सोमः । देवेषु । आ । यमत् ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ bhágāya ǀ vāyáve ǀ vípra-vīraḥ ǀ sadā́-vṛdhaḥ ǀ

sómaḥ ǀ devéṣu ǀ ā́ ǀ yamat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ bhagāya ǀ vāyave ǀ vipra-vīraḥ ǀ sadā-vṛdhaḥ ǀ

somaḥ ǀ deveṣu ǀ ā ǀ yamat ǁ

09.044.06   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.01.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.120   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नो॑ अ॒द्य वसु॑त्तये क्रतु॒विद्गा॑तु॒वित्त॑मः ।

वाजं॑ जेषि॒ श्रवो॑ बृ॒हत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नो अद्य वसुत्तये क्रतुविद्गातुवित्तमः ।

वाजं जेषि श्रवो बृहत् ॥

Samhita Transcription Accented

sá no adyá vásuttaye kratuvídgātuvíttamaḥ ǀ

vā́jam jeṣi śrávo bṛhát ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa no adya vasuttaye kratuvidgātuvittamaḥ ǀ

vājam jeṣi śravo bṛhat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । अ॒द्य । वसु॑त्तये । क्र॒तु॒ऽवित् । गा॒तु॒वित्ऽत॑मः ।

वाज॑म् । जे॒षि॒ । श्रवः॑ । बृ॒हत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । अद्य । वसुत्तये । क्रतुऽवित् । गातुवित्ऽतमः ।

वाजम् । जेषि । श्रवः । बृहत् ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ adyá ǀ vásuttaye ǀ kratu-vít ǀ gātuvít-tamaḥ ǀ

vā́jam ǀ jeṣi ǀ śrávaḥ ǀ bṛhát ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ adya ǀ vasuttaye ǀ kratu-vit ǀ gātuvit-tamaḥ ǀ

vājam ǀ jeṣi ǀ śravaḥ ǀ bṛhat ǁ