SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 45

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   ayāsya āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 3-5); virāḍgāyatrī (2); nicṛdgāyatrī (6)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio (Samhita)

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Video (Padapatha)

 

by  Vasudevan Namboodiri in the pada adhyana style of Thirunavaya Veda Padasala with Hasta Mudras

 

 

4. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

5. Text

09.045.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.02.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.121   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स प॑वस्व॒ मदा॑य॒ कं नृ॒चक्षा॑ दे॒ववी॑तये ।

इंद॒विंद्रा॑य पी॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स पवस्व मदाय कं नृचक्षा देववीतये ।

इंदविंद्राय पीतये ॥

Samhita Transcription Accented

sá pavasva mádāya kám nṛcákṣā devávītaye ǀ

índavíndrāya pītáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa pavasva madāya kam nṛcakṣā devavītaye ǀ

indavindrāya pītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । प॒व॒स्व॒ । मदा॑य । कम् । नृ॒ऽचक्षाः॑ । दे॒वऽवी॑तये ।

इन्दो॒ इति॑ । इन्द्रा॑य । पी॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । पवस्व । मदाय । कम् । नृऽचक्षाः । देवऽवीतये ।

इन्दो इति । इन्द्राय । पीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ pavasva ǀ mádāya ǀ kám ǀ nṛ-cákṣāḥ ǀ devá-vītaye ǀ

índo íti ǀ índrāya ǀ pītáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ pavasva ǀ madāya ǀ kam ǀ nṛ-cakṣāḥ ǀ deva-vītaye ǀ

indo iti ǀ indrāya ǀ pītaye ǁ

09.045.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.02.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.122   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नो॑ अर्षा॒भि दू॒त्यं१॒॑ त्वमिंद्रा॑य तोशसे ।

दे॒वान्त्सखि॑भ्य॒ आ वरं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नो अर्षाभि दूत्यं त्वमिंद्राय तोशसे ।

देवान्त्सखिभ्य आ वरं ॥

Samhita Transcription Accented

sá no arṣābhí dūtyám tvámíndrāya tośase ǀ

devā́ntsákhibhya ā́ váram ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa no arṣābhi dūtyam tvamindrāya tośase ǀ

devāntsakhibhya ā varam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । अ॒र्ष॒ । अ॒भि । दू॒त्य॑म् । त्वम् । इन्द्रा॑य । तो॒श॒से॒ ।

दे॒वान् । सखि॑ऽभ्यः । आ । वर॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । अर्ष । अभि । दूत्यम् । त्वम् । इन्द्राय । तोशसे ।

देवान् । सखिऽभ्यः । आ । वरम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ arṣa ǀ abhí ǀ dūtyám ǀ tvám ǀ índrāya ǀ tośase ǀ

devā́n ǀ sákhi-bhyaḥ ǀ ā́ ǀ váram ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ arṣa ǀ abhi ǀ dūtyam ǀ tvam ǀ indrāya ǀ tośase ǀ

devān ǀ sakhi-bhyaḥ ǀ ā ǀ varam ǁ

09.045.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.02.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.123   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त त्वाम॑रु॒णं व॒यं गोभि॑रंज्मो॒ मदा॑य॒ कं ।

वि नो॑ रा॒ये दुरो॑ वृधि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत त्वामरुणं वयं गोभिरंज्मो मदाय कं ।

वि नो राये दुरो वृधि ॥

Samhita Transcription Accented

utá tvā́maruṇám vayám góbhirañjmo mádāya kám ǀ

ví no rāyé dúro vṛdhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta tvāmaruṇam vayam gobhirañjmo madāya kam ǀ

vi no rāye duro vṛdhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । त्वाम् । अ॒रु॒णम् । व॒यम् । गोभिः॑ । अ॒ञ्ज्मः॒ । मदा॑य । कम् ।

वि । नः॒ । रा॒ये । दुरः॑ । वृ॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । त्वाम् । अरुणम् । वयम् । गोभिः । अञ्ज्मः । मदाय । कम् ।

वि । नः । राये । दुरः । वृधि ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ tvā́m ǀ aruṇám ǀ vayám ǀ góbhiḥ ǀ añjmaḥ ǀ mádāya ǀ kám ǀ

ví ǀ naḥ ǀ rāyé ǀ dúraḥ ǀ vṛdhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ tvām ǀ aruṇam ǀ vayam ǀ gobhiḥ ǀ añjmaḥ ǀ madāya ǀ kam ǀ

vi ǀ naḥ ǀ rāye ǀ duraḥ ǀ vṛdhi ǁ

09.045.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.02.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.124   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अत्यू॑ प॒वित्र॑मक्रमीद्वा॒जी धुरं॒ न याम॑नि ।

इंदु॑र्दे॒वेषु॑ पत्यते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अत्यू पवित्रमक्रमीद्वाजी धुरं न यामनि ।

इंदुर्देवेषु पत्यते ॥

Samhita Transcription Accented

átyū pavítramakramīdvājī́ dhúram ná yā́mani ǀ

índurdevéṣu patyate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

atyū pavitramakramīdvājī dhuram na yāmani ǀ

indurdeveṣu patyate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अति॑ । ऊं॒ इति॑ । प॒वित्र॑म् । अ॒क्र॒मी॒त् । वा॒जी । धुर॑म् । न । याम॑नि ।

इन्दुः॑ । दे॒वेषु॑ । प॒त्य॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अति । ऊं इति । पवित्रम् । अक्रमीत् । वाजी । धुरम् । न । यामनि ।

इन्दुः । देवेषु । पत्यते ॥

Padapatha Transcription Accented

áti ǀ ūṃ íti ǀ pavítram ǀ akramīt ǀ vājī́ ǀ dhúram ǀ ná ǀ yā́mani ǀ

índuḥ ǀ devéṣu ǀ patyate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ati ǀ ūṃ iti ǀ pavitram ǀ akramīt ǀ vājī ǀ dhuram ǀ na ǀ yāmani ǀ

induḥ ǀ deveṣu ǀ patyate ǁ

09.045.05   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.02.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.125   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

समी॒ सखा॑यो अस्वर॒न्वने॒ क्रीळं॑त॒मत्य॑विं ।

इंदुं॑ ना॒वा अ॑नूषत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

समी सखायो अस्वरन्वने क्रीळंतमत्यविं ।

इंदुं नावा अनूषत ॥

Samhita Transcription Accented

sámī sákhāyo asvaranváne krī́ḷantamátyavim ǀ

índum nāvā́ anūṣata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

samī sakhāyo asvaranvane krīḷantamatyavim ǀ

indum nāvā anūṣata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । ई॒मिति॑ । सखा॑यः । अ॒स्व॒र॒न् । वने॑ । क्रीळ॑न्तम् । अति॑ऽअविम् ।

इन्दु॑म् । ना॒वाः । अ॒नू॒ष॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । ईमिति । सखायः । अस्वरन् । वने । क्रीळन्तम् । अतिऽअविम् ।

इन्दुम् । नावाः । अनूषत ॥

Padapatha Transcription Accented

sám ǀ īmíti ǀ sákhāyaḥ ǀ asvaran ǀ váne ǀ krī́ḷantam ǀ áti-avim ǀ

índum ǀ nāvā́ḥ ǀ anūṣata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam ǀ īmiti ǀ sakhāyaḥ ǀ asvaran ǀ vane ǀ krīḷantam ǀ ati-avim ǀ

indum ǀ nāvāḥ ǀ anūṣata ǁ

09.045.06   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.02.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.126   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तया॑ पवस्व॒ धार॑या॒ यया॑ पी॒तो वि॒चक्ष॑से ।

इंदो॑ स्तो॒त्रे सु॒वीर्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तया पवस्व धारया यया पीतो विचक्षसे ।

इंदो स्तोत्रे सुवीर्यं ॥

Samhita Transcription Accented

táyā pavasva dhā́rayā yáyā pītó vicákṣase ǀ

índo stotré suvī́ryam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tayā pavasva dhārayā yayā pīto vicakṣase ǀ

indo stotre suvīryam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तया॑ । प॒व॒स्व॒ । धार॑या । यया॑ । पी॒तः । वि॒ऽचक्ष॑से ।

इन्दो॒ इति॑ । स्तो॒त्रे । सु॒ऽवीर्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तया । पवस्व । धारया । यया । पीतः । विऽचक्षसे ।

इन्दो इति । स्तोत्रे । सुऽवीर्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

táyā ǀ pavasva ǀ dhā́rayā ǀ yáyā ǀ pītáḥ ǀ vi-cákṣase ǀ

índo íti ǀ stotré ǀ su-vī́ryam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tayā ǀ pavasva ǀ dhārayā ǀ yayā ǀ pītaḥ ǀ vi-cakṣase ǀ

indo iti ǀ stotre ǀ su-vīryam ǁ