SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 47

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   kavi bhārgava
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 3, 4); nicṛdgāyatrī (2); virāḍgāyatrī (5)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio (Samhita)

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Video (Padapatha)

 

by  Vasudevan Namboodiri in the pada adhyana style of Thirunavaya Veda Padasala with Hasta Mudras

 

 

4. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

5. Text

09.047.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.04.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.133   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒या सोमः॑ सुकृ॒त्यया॑ म॒हश्चि॑द॒भ्य॑वर्धत ।

मं॒दा॒न उद्वृ॑षायते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अया सोमः सुकृत्यया महश्चिदभ्यवर्धत ।

मंदान उद्वृषायते ॥

Samhita Transcription Accented

ayā́ sómaḥ sukṛtyáyā maháścidabhyávardhata ǀ

mandāná údvṛṣāyate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayā somaḥ sukṛtyayā mahaścidabhyavardhata ǀ

mandāna udvṛṣāyate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒या । सोमः॑ । सु॒ऽकृ॒त्यया॑ । म॒हः । चि॒त् । अ॒भि । अ॒व॒र्ध॒त॒ ।

म॒न्दा॒नः । उत् । वृ॒ष॒ऽय॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अया । सोमः । सुऽकृत्यया । महः । चित् । अभि । अवर्धत ।

मन्दानः । उत् । वृषऽयते ॥

Padapatha Transcription Accented

ayā́ ǀ sómaḥ ǀ su-kṛtyáyā ǀ maháḥ ǀ cit ǀ abhí ǀ avardhata ǀ

mandānáḥ ǀ út ǀ vṛṣa-yate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayā ǀ somaḥ ǀ su-kṛtyayā ǀ mahaḥ ǀ cit ǀ abhi ǀ avardhata ǀ

mandānaḥ ǀ ut ǀ vṛṣa-yate ǁ

09.047.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.04.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.134   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

कृ॒तानीद॑स्य॒ कर्त्वा॒ चेतं॑ते दस्यु॒तर्ह॑णा ।

ऋ॒णा च॑ धृ॒ष्णुश्च॑यते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

कृतानीदस्य कर्त्वा चेतंते दस्युतर्हणा ।

ऋणा च धृष्णुश्चयते ॥

Samhita Transcription Accented

kṛtā́nī́dasya kártvā cétante dasyutárhaṇā ǀ

ṛṇā́ ca dhṛṣṇúścayate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

kṛtānīdasya kartvā cetante dasyutarhaṇā ǀ

ṛṇā ca dhṛṣṇuścayate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

कृ॒तानि॑ । इत् । अ॒स्य॒ । कर्त्वा॑ । चेत॑न्ते । द॒स्यु॒ऽतर्ह॑णा ।

ऋ॒णा । च॒ । धृ॒ष्णुः । च॒य॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

कृतानि । इत् । अस्य । कर्त्वा । चेतन्ते । दस्युऽतर्हणा ।

ऋणा । च । धृष्णुः । चयते ॥

Padapatha Transcription Accented

kṛtā́ni ǀ ít ǀ asya ǀ kártvā ǀ cétante ǀ dasyu-tárhaṇā ǀ

ṛṇā́ ǀ ca ǀ dhṛṣṇúḥ ǀ cayate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

kṛtāni ǀ it ǀ asya ǀ kartvā ǀ cetante ǀ dasyu-tarhaṇā ǀ

ṛṇā ǀ ca ǀ dhṛṣṇuḥ ǀ cayate ǁ

09.047.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.04.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.135   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आत्सोम॑ इंद्रि॒यो रसो॒ वज्रः॑ सहस्र॒सा भु॑वत् ।

उ॒क्थं यद॑स्य॒ जाय॑ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आत्सोम इंद्रियो रसो वज्रः सहस्रसा भुवत् ।

उक्थं यदस्य जायते ॥

Samhita Transcription Accented

ā́tsóma indriyó ráso vájraḥ sahasrasā́ bhuvat ǀ

ukthám yádasya jā́yate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ātsoma indriyo raso vajraḥ sahasrasā bhuvat ǀ

uktham yadasya jāyate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आत् । सोमः॑ । इ॒न्द्रि॒यः । रसः॑ । वज्रः॑ । स॒ह॒स्र॒ऽसाः । भु॒व॒त् ।

उ॒क्थम् । यत् । अ॒स्य॒ । जाय॑ते ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आत् । सोमः । इन्द्रियः । रसः । वज्रः । सहस्रऽसाः । भुवत् ।

उक्थम् । यत् । अस्य । जायते ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́t ǀ sómaḥ ǀ indriyáḥ ǀ rásaḥ ǀ vájraḥ ǀ sahasra-sā́ḥ ǀ bhuvat ǀ

ukthám ǀ yát ǀ asya ǀ jā́yate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āt ǀ somaḥ ǀ indriyaḥ ǀ rasaḥ ǀ vajraḥ ǀ sahasra-sāḥ ǀ bhuvat ǀ

uktham ǀ yat ǀ asya ǀ jāyate ǁ

09.047.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.04.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.136   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स्व॒यं क॒विर्वि॑ध॒र्तरि॒ विप्रा॑य॒ रत्न॑मिच्छति ।

यदी॑ मर्मृ॒ज्यते॒ धियः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स्वयं कविर्विधर्तरि विप्राय रत्नमिच्छति ।

यदी मर्मृज्यते धियः ॥

Samhita Transcription Accented

svayám kavírvidhartári víprāya rátnamicchati ǀ

yádī marmṛjyáte dhíyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

svayam kavirvidhartari viprāya ratnamicchati ǀ

yadī marmṛjyate dhiyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स्व॒यम् । क॒विः । वि॒ऽध॒र्तरि॑ । विप्रा॑य । रत्न॑म् । इ॒च्छ॒ति॒ ।

यदि॑ । म॒र्मृ॒ज्यते॑ । धियः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

स्वयम् । कविः । विऽधर्तरि । विप्राय । रत्नम् । इच्छति ।

यदि । मर्मृज्यते । धियः ॥

Padapatha Transcription Accented

svayám ǀ kavíḥ ǀ vi-dhartári ǀ víprāya ǀ rátnam ǀ icchati ǀ

yádi ǀ marmṛjyáte ǀ dhíyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

svayam ǀ kaviḥ ǀ vi-dhartari ǀ viprāya ǀ ratnam ǀ icchati ǀ

yadi ǀ marmṛjyate ǀ dhiyaḥ ǁ

09.047.05   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.04.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.137   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सि॒षा॒सतू॑ रयी॒णां वाजे॒ष्वर्व॑तामिव ।

भरे॑षु जि॒ग्युषा॑मसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सिषासतू रयीणां वाजेष्वर्वतामिव ।

भरेषु जिग्युषामसि ॥

Samhita Transcription Accented

siṣāsátū rayīṇā́m vā́jeṣvárvatāmiva ǀ

bháreṣu jigyúṣāmasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

siṣāsatū rayīṇām vājeṣvarvatāmiva ǀ

bhareṣu jigyuṣāmasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सि॒सा॒सतुः॑ । र॒यी॒णाम् । वाजे॑षु । अर्व॑ताम्ऽइव ।

भरे॑षु । जि॒ग्युषा॑म् । अ॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सिसासतुः । रयीणाम् । वाजेषु । अर्वताम्ऽइव ।

भरेषु । जिग्युषाम् । असि ॥

Padapatha Transcription Accented

sisāsátuḥ ǀ rayīṇā́m ǀ vā́jeṣu ǀ árvatām-iva ǀ

bháreṣu ǀ jigyúṣām ǀ asi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sisāsatuḥ ǀ rayīṇām ǀ vājeṣu ǀ arvatām-iva ǀ

bhareṣu ǀ jigyuṣām ǀ asi ǁ