SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 48

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   kavi bhārgava
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (2-4); gāyatrī (1, 5)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio (Samhita)

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Video (Padapatha)

 

by  Vasudevan Namboodiri in the pada adhyana style of Thirunavaya Veda Padasala with Hasta Mudras

 

 

4. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

5. Text

09.048.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.05.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.138   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं त्वा॑ नृ॒म्णानि॒ बिभ्र॑तं स॒धस्थे॑षु म॒हो दि॒वः ।

चारुं॑ सुकृ॒त्यये॑महे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं त्वा नृम्णानि बिभ्रतं सधस्थेषु महो दिवः ।

चारुं सुकृत्ययेमहे ॥

Samhita Transcription Accented

tám tvā nṛmṇā́ni bíbhratam sadhástheṣu mahó diváḥ ǀ

cā́rum sukṛtyáyemahe ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tam tvā nṛmṇāni bibhratam sadhastheṣu maho divaḥ ǀ

cārum sukṛtyayemahe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । त्वा॒ । नृ॒म्णानि॑ । विभ्र॑तम् । स॒धऽस्थे॑षु । म॒हः । दि॒वः ।

चारु॑म् । सु॒ऽकृ॒त्यया॑ । ई॒म॒हे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । त्वा । नृम्णानि । विभ्रतम् । सधऽस्थेषु । महः । दिवः ।

चारुम् । सुऽकृत्यया । ईमहे ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ tvā ǀ nṛmṇā́ni ǀ víbhratam ǀ sadhá-stheṣu ǀ maháḥ ǀ diváḥ ǀ

cā́rum ǀ su-kṛtyáyā ǀ īmahe ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ tvā ǀ nṛmṇāni ǀ vibhratam ǀ sadha-stheṣu ǀ mahaḥ ǀ divaḥ ǀ

cārum ǀ su-kṛtyayā ǀ īmahe ǁ

09.048.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.05.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.139   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

संवृ॑क्तधृष्णुमु॒क्थ्यं॑ म॒हाम॑हिव्रतं॒ मदं॑ ।

श॒तं पुरो॑ रुरु॒क्षणिं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

संवृक्तधृष्णुमुक्थ्यं महामहिव्रतं मदं ।

शतं पुरो रुरुक्षणिं ॥

Samhita Transcription Accented

sáṃvṛktadhṛṣṇumukthyám mahā́mahivratam mádam ǀ

śatám púro rurukṣáṇim ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

saṃvṛktadhṛṣṇumukthyam mahāmahivratam madam ǀ

śatam puro rurukṣaṇim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

संवृ॑क्तऽधृष्णुम् । उ॒क्थ्य॑म् । म॒हाऽम॑हिव्रतम् । मद॑म् ।

श॒तम् । पुरः॑ । रु॒रु॒क्षणि॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

संवृक्तऽधृष्णुम् । उक्थ्यम् । महाऽमहिव्रतम् । मदम् ।

शतम् । पुरः । रुरुक्षणिम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sáṃvṛkta-dhṛṣṇum ǀ ukthyám ǀ mahā́-mahivratam ǀ mádam ǀ

śatám ǀ púraḥ ǀ rurukṣáṇim ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saṃvṛkta-dhṛṣṇum ǀ ukthyam ǀ mahā-mahivratam ǀ madam ǀ

śatam ǀ puraḥ ǀ rurukṣaṇim ǁ

09.048.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.05.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.140   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अत॑स्त्वा र॒यिम॒भि राजा॑नं सुक्रतो दि॒वः ।

सु॒प॒र्णो अ॑व्य॒थिर्भ॑रत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अतस्त्वा रयिमभि राजानं सुक्रतो दिवः ।

सुपर्णो अव्यथिर्भरत् ॥

Samhita Transcription Accented

átastvā rayímabhí rā́jānam sukrato diváḥ ǀ

suparṇó avyathírbharat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

atastvā rayimabhi rājānam sukrato divaḥ ǀ

suparṇo avyathirbharat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अतः॑ । त्वा॒ । र॒यिम् । अ॒भि । राजा॑नम् । सु॒क्र॒तो॒ इति॑ सुऽक्रतो । दि॒वः ।

सु॒ऽप॒र्णः । अ॒व्य॒थिः । भ॒र॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अतः । त्वा । रयिम् । अभि । राजानम् । सुक्रतो इति सुऽक्रतो । दिवः ।

सुऽपर्णः । अव्यथिः । भरत् ॥

Padapatha Transcription Accented

átaḥ ǀ tvā ǀ rayím ǀ abhí ǀ rā́jānam ǀ sukrato íti su-krato ǀ diváḥ ǀ

su-parṇáḥ ǀ avyathíḥ ǀ bharat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ataḥ ǀ tvā ǀ rayim ǀ abhi ǀ rājānam ǀ sukrato iti su-krato ǀ divaḥ ǀ

su-parṇaḥ ǀ avyathiḥ ǀ bharat ǁ

09.048.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.05.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.141   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्व॑स्मा॒ इत्स्व॑र्दृ॒शे साधा॑रणं रज॒स्तुरं॑ ।

गो॒पामृ॒तस्य॒ विर्भ॑रत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वस्मा इत्स्वर्दृशे साधारणं रजस्तुरं ।

गोपामृतस्य विर्भरत् ॥

Samhita Transcription Accented

víśvasmā ítsvárdṛśé sā́dhāraṇam rajastúram ǀ

gopā́mṛtásya vírbharat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvasmā itsvardṛśe sādhāraṇam rajasturam ǀ

gopāmṛtasya virbharat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्व॑स्मै । इत् । स्वः॑ । दृ॒शे । साधा॑रणम् । र॒जः॒ऽतुर॑म् ।

गो॒पाम् । ऋ॒तस्य॑ । विः । भ॒र॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वस्मै । इत् । स्वः । दृशे । साधारणम् । रजःऽतुरम् ।

गोपाम् । ऋतस्य । विः । भरत् ॥

Padapatha Transcription Accented

víśvasmai ǀ ít ǀ sváḥ ǀ dṛśé ǀ sā́dhāraṇam ǀ rajaḥ-túram ǀ

gopā́m ǀ ṛtásya ǀ víḥ ǀ bharat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśvasmai ǀ it ǀ svaḥ ǀ dṛśe ǀ sādhāraṇam ǀ rajaḥ-turam ǀ

gopām ǀ ṛtasya ǀ viḥ ǀ bharat ǁ

09.048.05   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.05.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.142   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अधा॑ हिन्वा॒न इं॑द्रि॒यं ज्यायो॑ महि॒त्वमा॑नशे ।

अ॒भि॒ष्टि॒कृद्विच॑र्षणिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अधा हिन्वान इंद्रियं ज्यायो महित्वमानशे ।

अभिष्टिकृद्विचर्षणिः ॥

Samhita Transcription Accented

ádhā hinvāná indriyám jyā́yo mahitvámānaśe ǀ

abhiṣṭikṛ́dvícarṣaṇiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

adhā hinvāna indriyam jyāyo mahitvamānaśe ǀ

abhiṣṭikṛdvicarṣaṇiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अध॑ । हि॒न्वा॒नः । इ॒न्द्रि॒यम् । ज्यायः॑ । म॒हि॒ऽत्वम् । आ॒न॒शे॒ ।

अ॒भि॒ष्टि॒ऽकृत् । विऽच॑र्षणिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अध । हिन्वानः । इन्द्रियम् । ज्यायः । महिऽत्वम् । आनशे ।

अभिष्टिऽकृत् । विऽचर्षणिः ॥

Padapatha Transcription Accented

ádha ǀ hinvānáḥ ǀ indriyám ǀ jyā́yaḥ ǀ mahi-tvám ǀ ānaśe ǀ

abhiṣṭi-kṛ́t ǀ ví-carṣaṇiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

adha ǀ hinvānaḥ ǀ indriyam ǀ jyāyaḥ ǀ mahi-tvam ǀ ānaśe ǀ

abhiṣṭi-kṛt ǀ vi-carṣaṇiḥ ǁ