SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 50

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   ucathya āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 2, 4, 5); nicṛdgāyatrī (3)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio (Samhita)

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Video (Padapatha)

 

by  Vasudevan Namboodiri in the pada adhyana style of Thirunavaya Veda Padasala with Hasta Mudras

 

 

4. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

5. Text

09.050.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.07.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.148   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उत्ते॒ शुष्मा॑स ईरते॒ सिंधो॑रू॒र्मेरि॑व स्व॒नः ।

वा॒णस्य॑ चोदया प॒विं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत्ते शुष्मास ईरते सिंधोरूर्मेरिव स्वनः ।

वाणस्य चोदया पविं ॥

Samhita Transcription Accented

útte śúṣmāsa īrate síndhorūrmériva svanáḥ ǀ

vāṇásya codayā pavím ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

utte śuṣmāsa īrate sindhorūrmeriva svanaḥ ǀ

vāṇasya codayā pavim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत् । ते॒ । शुष्मा॑सः । ई॒र॒ते॒ । सिन्धोः॑ । ऊ॒र्मेःऽइ॑व । स्व॒नः ।

वा॒णस्य॑ । चो॒द॒य॒ । प॒विम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत् । ते । शुष्मासः । ईरते । सिन्धोः । ऊर्मेःऽइव । स्वनः ।

वाणस्य । चोदय । पविम् ॥

Padapatha Transcription Accented

út ǀ te ǀ śúṣmāsaḥ ǀ īrate ǀ síndhoḥ ǀ ūrméḥ-iva ǀ svanáḥ ǀ

vāṇásya ǀ codaya ǀ pavím ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ut ǀ te ǀ śuṣmāsaḥ ǀ īrate ǀ sindhoḥ ǀ ūrmeḥ-iva ǀ svanaḥ ǀ

vāṇasya ǀ codaya ǀ pavim ǁ

09.050.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.07.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.149   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र॒स॒वे त॒ उदी॑रते ति॒स्रो वाचो॑ मख॒स्युवः॑ ।

यदव्य॒ एषि॒ सान॑वि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः ।

यदव्य एषि सानवि ॥

Samhita Transcription Accented

prasavé ta údīrate tisró vā́co makhasyúvaḥ ǀ

yádávya éṣi sā́navi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

prasave ta udīrate tisro vāco makhasyuvaḥ ǀ

yadavya eṣi sānavi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र॒ऽस॒वे । ते॒ । उत् । ई॒र॒ते॒ । ति॒स्रः । वाचः॑ । म॒ख॒स्युवः॑ ।

यत् । अव्ये॑ । एषि॑ । सान॑वि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रऽसवे । ते । उत् । ईरते । तिस्रः । वाचः । मखस्युवः ।

यत् । अव्ये । एषि । सानवि ॥

Padapatha Transcription Accented

pra-savé ǀ te ǀ út ǀ īrate ǀ tisráḥ ǀ vā́caḥ ǀ makhasyúvaḥ ǀ

yát ǀ ávye ǀ éṣi ǀ sā́navi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra-save ǀ te ǀ ut ǀ īrate ǀ tisraḥ ǀ vācaḥ ǀ makhasyuvaḥ ǀ

yat ǀ avye ǀ eṣi ǀ sānavi ǁ

09.050.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.07.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.150   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अव्यो॒ वारे॒ परि॑ प्रि॒यं हरिं॑ हिन्वं॒त्यद्रि॑भिः ।

पव॑मानं मधु॒श्चुतं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अव्यो वारे परि प्रियं हरिं हिन्वंत्यद्रिभिः ।

पवमानं मधुश्चुतं ॥

Samhita Transcription Accented

ávyo vā́re pári priyám hárim hinvantyádribhiḥ ǀ

pávamānam madhuścútam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

avyo vāre pari priyam harim hinvantyadribhiḥ ǀ

pavamānam madhuścutam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अव्यः॑ । वारे॑ । परि॑ । प्रि॒यम् । हरि॑म् । हि॒न्व॒न्ति॒ । अद्रि॑ऽभिः ।

पव॑मानम् । म॒धु॒ऽश्चुत॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अव्यः । वारे । परि । प्रियम् । हरिम् । हिन्वन्ति । अद्रिऽभिः ।

पवमानम् । मधुऽश्चुतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ávyaḥ ǀ vā́re ǀ pári ǀ priyám ǀ hárim ǀ hinvanti ǀ ádri-bhiḥ ǀ

pávamānam ǀ madhu-ścútam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

avyaḥ ǀ vāre ǀ pari ǀ priyam ǀ harim ǀ hinvanti ǀ adri-bhiḥ ǀ

pavamānam ǀ madhu-ścutam ǁ

09.050.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.07.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.151   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ प॑वस्व मदिंतम प॒वित्रं॒ धार॑या कवे ।

अ॒र्कस्य॒ योनि॑मा॒सदं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ पवस्व मदिंतम पवित्रं धारया कवे ।

अर्कस्य योनिमासदं ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ pavasva madintama pavítram dhā́rayā kave ǀ

arkásya yónimāsádam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā pavasva madintama pavitram dhārayā kave ǀ

arkasya yonimāsadam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । प॒व॒स्व॒ । म॒दि॒न्ऽत॒म॒ । प॒वित्र॑म् । धार॑या । क॒वे॒ ।

अ॒र्कस्य॑ । योनि॑म् । आ॒ऽसद॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । पवस्व । मदिन्ऽतम । पवित्रम् । धारया । कवे ।

अर्कस्य । योनिम् । आऽसदम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ pavasva ǀ madin-tama ǀ pavítram ǀ dhā́rayā ǀ kave ǀ

arkásya ǀ yónim ǀ ā-sádam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ pavasva ǀ madin-tama ǀ pavitram ǀ dhārayā ǀ kave ǀ

arkasya ǀ yonim ǀ ā-sadam ǁ

09.050.05   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.07.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.152   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स प॑वस्व मदिंतम॒ गोभि॑रंजा॒नो अ॒क्तुभिः॑ ।

इंद॒विंद्रा॑य पी॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स पवस्व मदिंतम गोभिरंजानो अक्तुभिः ।

इंदविंद्राय पीतये ॥

Samhita Transcription Accented

sá pavasva madintama góbhirañjānó aktúbhiḥ ǀ

índavíndrāya pītáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa pavasva madintama gobhirañjāno aktubhiḥ ǀ

indavindrāya pītaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । प॒व॒स्व॒ । म॒दि॒न्ऽत॒म॒ । गोभिः॑ । अ॒ञ्जा॒नः । अ॒क्तुऽभिः॑ ।

इन्दो॒ इति॑ । इन्द्रा॑य । पी॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । पवस्व । मदिन्ऽतम । गोभिः । अञ्जानः । अक्तुऽभिः ।

इन्दो इति । इन्द्राय । पीतये ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ pavasva ǀ madin-tama ǀ góbhiḥ ǀ añjānáḥ ǀ aktú-bhiḥ ǀ

índo íti ǀ índrāya ǀ pītáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ pavasva ǀ madin-tama ǀ gobhiḥ ǀ añjānaḥ ǀ aktu-bhiḥ ǀ

indo iti ǀ indrāya ǀ pītaye ǁ