SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 51

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   ucathya āṅgirasa
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (3-5); gāyatrī (1, 2)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio (Samhita)

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Video (Padapatha)

 

by  Vasudevan Namboodiri in the pada adhyana style of Thirunavaya Veda Padasala with Hasta Mudras

 

 

4. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

5. Text

09.051.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.08.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.153   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अध्व॑र्यो॒ अद्रि॑भिः सु॒तं सोमं॑ प॒वित्र॒ आ सृ॑ज ।

पु॒नी॒हींद्रा॑य॒ पात॑वे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ सृज ।

पुनीहींद्राय पातवे ॥

Samhita Transcription Accented

ádhvaryo ádribhiḥ sutám sómam pavítra ā́ sṛja ǀ

punīhī́ndrāya pā́tave ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

adhvaryo adribhiḥ sutam somam pavitra ā sṛja ǀ

punīhīndrāya pātave ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अध्व॑र्यो॒ इति॑ । अद्रि॑ऽभिः । सु॒तम् । सोम॑म् । प॒वित्रे॑ । आ । सृ॒ज॒ ।

पु॒नी॒हि । इन्द्रा॑य । पात॑वे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अध्वर्यो इति । अद्रिऽभिः । सुतम् । सोमम् । पवित्रे । आ । सृज ।

पुनीहि । इन्द्राय । पातवे ॥

Padapatha Transcription Accented

ádhvaryo íti ǀ ádri-bhiḥ ǀ sutám ǀ sómam ǀ pavítre ǀ ā́ ǀ sṛja ǀ

punīhí ǀ índrāya ǀ pā́tave ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

adhvaryo iti ǀ adri-bhiḥ ǀ sutam ǀ somam ǀ pavitre ǀ ā ǀ sṛja ǀ

punīhi ǀ indrāya ǀ pātave ǁ

09.051.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.08.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.154   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दि॒वः पी॒यूष॑मुत्त॒मं सोम॒मिंद्रा॑य व॒ज्रिणे॑ ।

सु॒नोता॒ मधु॑मत्तमं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिंद्राय वज्रिणे ।

सुनोता मधुमत्तमं ॥

Samhita Transcription Accented

diváḥ pīyū́ṣamuttamám sómamíndrāya vajríṇe ǀ

sunótā mádhumattamam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

divaḥ pīyūṣamuttamam somamindrāya vajriṇe ǀ

sunotā madhumattamam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दि॒वः । पी॒यूष॑म् । उ॒त्ऽत॒मम् । सोम॑म् । इन्द्रा॑य । व॒ज्रिणे॑ ।

सु॒नोत॑ । मधु॑मत्ऽतमम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दिवः । पीयूषम् । उत्ऽतमम् । सोमम् । इन्द्राय । वज्रिणे ।

सुनोत । मधुमत्ऽतमम् ॥

Padapatha Transcription Accented

diváḥ ǀ pīyū́ṣam ǀ ut-tamám ǀ sómam ǀ índrāya ǀ vajríṇe ǀ

sunóta ǀ mádhumat-tamam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

divaḥ ǀ pīyūṣam ǀ ut-tamam ǀ somam ǀ indrāya ǀ vajriṇe ǀ

sunota ǀ madhumat-tamam ǁ

09.051.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.08.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.155   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तव॒ त्य इं॑दो॒ अंध॑सो दे॒वा मधो॒र्व्य॑श्नते ।

पव॑मानस्य म॒रुतः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तव त्य इंदो अंधसो देवा मधोर्व्यश्नते ।

पवमानस्य मरुतः ॥

Samhita Transcription Accented

táva tyá indo ándhaso devā́ mádhorvyáśnate ǀ

pávamānasya marútaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tava tya indo andhaso devā madhorvyaśnate ǀ

pavamānasya marutaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तव॑ । त्ये । इ॒न्दो॒ इति॑ । अन्ध॑सः । दे॒वाः । मधोः॑ । वि । अ॒श्न॒ते॒ ।

पव॑मानस्य । म॒रुतः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तव । त्ये । इन्दो इति । अन्धसः । देवाः । मधोः । वि । अश्नते ।

पवमानस्य । मरुतः ॥

Padapatha Transcription Accented

táva ǀ tyé ǀ indo íti ǀ ándhasaḥ ǀ devā́ḥ ǀ mádhoḥ ǀ ví ǀ aśnate ǀ

pávamānasya ǀ marútaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tava ǀ tye ǀ indo iti ǀ andhasaḥ ǀ devāḥ ǀ madhoḥ ǀ vi ǀ aśnate ǀ

pavamānasya ǀ marutaḥ ǁ

09.051.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.08.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.156   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं हि सो॑म व॒र्धय॑न्त्सु॒तो मदा॑य॒ भूर्ण॑ये ।

वृष॑न्त्स्तो॒तार॑मू॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं हि सोम वर्धयन्त्सुतो मदाय भूर्णये ।

वृषन्त्स्तोतारमूतये ॥

Samhita Transcription Accented

tvám hí soma vardháyantsutó mádāya bhū́rṇaye ǀ

vṛ́ṣantstotā́ramūtáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam hi soma vardhayantsuto madāya bhūrṇaye ǀ

vṛṣantstotāramūtaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । हि । सो॒म॒ । व॒र्धय॑न् । सु॒तः । मदा॑य । भूर्ण॑ये ।

वृष॑न् । स्तो॒तार॑म् । ऊ॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । हि । सोम । वर्धयन् । सुतः । मदाय । भूर्णये ।

वृषन् । स्तोतारम् । ऊतये ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ hí ǀ soma ǀ vardháyan ǀ sutáḥ ǀ mádāya ǀ bhū́rṇaye ǀ

vṛ́ṣan ǀ stotā́ram ǀ ūtáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ hi ǀ soma ǀ vardhayan ǀ sutaḥ ǀ madāya ǀ bhūrṇaye ǀ

vṛṣan ǀ stotāram ǀ ūtaye ǁ

09.051.05   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.08.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.157   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भ्य॑र्ष विचक्षण प॒वित्रं॒ धार॑या सु॒तः ।

अ॒भि वाज॑मु॒त श्रवः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभ्यर्ष विचक्षण पवित्रं धारया सुतः ।

अभि वाजमुत श्रवः ॥

Samhita Transcription Accented

abhyárṣa vicakṣaṇa pavítram dhā́rayā sutáḥ ǀ

abhí vā́jamutá śrávaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhyarṣa vicakṣaṇa pavitram dhārayā sutaḥ ǀ

abhi vājamuta śravaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । अ॒र्ष॒ । वि॒ऽच॒क्ष॒ण॒ । प॒वित्र॑म् । धार॑या । सु॒तः ।

अ॒भि । वाज॑म् । उ॒त । श्रवः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । अर्ष । विऽचक्षण । पवित्रम् । धारया । सुतः ।

अभि । वाजम् । उत । श्रवः ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ arṣa ǀ vi-cakṣaṇa ǀ pavítram ǀ dhā́rayā ǀ sutáḥ ǀ

abhí ǀ vā́jam ǀ utá ǀ śrávaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ arṣa ǀ vi-cakṣaṇa ǀ pavitram ǀ dhārayā ǀ sutaḥ ǀ

abhi ǀ vājam ǀ uta ǀ śravaḥ ǁ