SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 53

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   avatsāra kāśyapa
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (1, 3); gāyatrī (2, 4)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio (Samhita)

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Video (Padapatha)

 

by  Vasudevan Namboodiri in the pada adhyana style of Thirunavaya Veda Padasala with Hasta Mudras

 

 

4. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

5. Text

09.053.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.10.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.163   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उत्ते॒ शुष्मा॑सो अस्थू॒ रक्षो॑ भिं॒दंतो॑ अद्रिवः ।

नु॒दस्व॒ याः प॑रि॒स्पृधः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत्ते शुष्मासो अस्थू रक्षो भिंदंतो अद्रिवः ।

नुदस्व याः परिस्पृधः ॥

Samhita Transcription Accented

útte śúṣmāso asthū rákṣo bhindánto adrivaḥ ǀ

nudásva yā́ḥ parispṛ́dhaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

utte śuṣmāso asthū rakṣo bhindanto adrivaḥ ǀ

nudasva yāḥ parispṛdhaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत् । ते॒ । शुष्मा॑सः । अ॒स्थुः॒ । रक्षः॑ । भि॒न्दन्तः॑ । अ॒द्रि॒ऽवः॒ ।

नु॒दस्व॑ । याः । प॒रि॒ऽस्पृधः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत् । ते । शुष्मासः । अस्थुः । रक्षः । भिन्दन्तः । अद्रिऽवः ।

नुदस्व । याः । परिऽस्पृधः ॥

Padapatha Transcription Accented

út ǀ te ǀ śúṣmāsaḥ ǀ asthuḥ ǀ rákṣaḥ ǀ bhindántaḥ ǀ adri-vaḥ ǀ

nudásva ǀ yā́ḥ ǀ pari-spṛ́dhaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ut ǀ te ǀ śuṣmāsaḥ ǀ asthuḥ ǀ rakṣaḥ ǀ bhindantaḥ ǀ adri-vaḥ ǀ

nudasva ǀ yāḥ ǀ pari-spṛdhaḥ ǁ

09.053.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.10.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.164   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒या नि॑ज॒घ्निरोज॑सा रथसं॒गे धने॑ हि॒ते ।

स्तवा॒ अबि॑भ्युषा हृ॒दा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अया निजघ्निरोजसा रथसंगे धने हिते ।

स्तवा अबिभ्युषा हृदा ॥

Samhita Transcription Accented

ayā́ nijaghnírójasā rathasaṃgé dháne hité ǀ

stávā ábibhyuṣā hṛdā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayā nijaghnirojasā rathasaṃge dhane hite ǀ

stavā abibhyuṣā hṛdā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒या । नि॒ऽज॒घ्निः । ओज॑सा । र॒थ॒ऽस॒ङ्गे । धने॑ । हि॒ते ।

स्तवै॑ । अबि॑भ्युषा । हृ॒दा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अया । निऽजघ्निः । ओजसा । रथऽसङ्गे । धने । हिते ।

स्तवै । अबिभ्युषा । हृदा ॥

Padapatha Transcription Accented

ayā́ ǀ ni-jaghníḥ ǀ ójasā ǀ ratha-saṅgé ǀ dháne ǀ hité ǀ

stávai ǀ ábibhyuṣā ǀ hṛdā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayā ǀ ni-jaghniḥ ǀ ojasā ǀ ratha-saṅge ǀ dhane ǀ hite ǀ

stavai ǀ abibhyuṣā ǀ hṛdā ǁ

09.053.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.10.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.165   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अस्य॑ व्र॒तानि॒ नाधृषे॒ पव॑मानस्य दू॒ढ्या॑ ।

रु॒ज यस्त्वा॑ पृत॒न्यति॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्य व्रतानि नाधृषे पवमानस्य दूढ्या ।

रुज यस्त्वा पृतन्यति ॥

Samhita Transcription Accented

ásya vratā́ni nā́dhṛ́ṣe pávamānasya dūḍhyā́ ǀ

rujá yástvā pṛtanyáti ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asya vratāni nādhṛṣe pavamānasya dūḍhyā ǀ

ruja yastvā pṛtanyati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अस्य॑ । व्र॒तानि॑ । न । आ॒ऽधृषे॑ । पव॑मानस्य । दुः॒ऽध्या॑ ।

रु॒ज । यः । त्वा॒ । पृ॒त॒न्यति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्य । व्रतानि । न । आऽधृषे । पवमानस्य । दुःऽध्या ।

रुज । यः । त्वा । पृतन्यति ॥

Padapatha Transcription Accented

ásya ǀ vratā́ni ǀ ná ǀ ā-dhṛ́ṣe ǀ pávamānasya ǀ duḥ-dhyā́ ǀ

rujá ǀ yáḥ ǀ tvā ǀ pṛtanyáti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asya ǀ vratāni ǀ na ǀ ā-dhṛṣe ǀ pavamānasya ǀ duḥ-dhyā ǀ

ruja ǀ yaḥ ǀ tvā ǀ pṛtanyati ǁ

09.053.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.10.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.166   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं हि॑न्वंति मद॒च्युतं॒ हरिं॑ न॒दीषु॑ वा॒जिनं॑ ।

इंदु॒मिंद्रा॑य मत्स॒रं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं हिन्वंति मदच्युतं हरिं नदीषु वाजिनं ।

इंदुमिंद्राय मत्सरं ॥

Samhita Transcription Accented

tám hinvanti madacyútam hárim nadī́ṣu vājínam ǀ

índumíndrāya matsarám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tam hinvanti madacyutam harim nadīṣu vājinam ǀ

indumindrāya matsaram ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । हि॒न्व॒न्ति॒ । म॒द॒ऽच्युत॑म् । हरि॑म् । न॒दीषु॑ । वा॒जिन॑म् ।

इन्दु॑म् । इन्द्रा॑य । म॒त्स॒रम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । हिन्वन्ति । मदऽच्युतम् । हरिम् । नदीषु । वाजिनम् ।

इन्दुम् । इन्द्राय । मत्सरम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ hinvanti ǀ mada-cyútam ǀ hárim ǀ nadī́ṣu ǀ vājínam ǀ

índum ǀ índrāya ǀ matsarám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ hinvanti ǀ mada-cyutam ǀ harim ǀ nadīṣu ǀ vājinam ǀ

indum ǀ indrāya ǀ matsaram ǁ