SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 54

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   avatsāra kāśyapa
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 2, 4); nicṛdgāyatrī (3)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio (Samhita)

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Video (Padapatha)

 

by  Vasudevan Namboodiri in the pada adhyana style of Thirunavaya Veda Padasala with Hasta Mudras

 

 

4. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

5. Text

09.054.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.11.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.167   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्य प्र॒त्नामनु॒ द्युतं॑ शु॒क्रं दु॑दुह्रे॒ अह्र॑यः ।

पयः॑ सहस्र॒सामृषिं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्य प्रत्नामनु द्युतं शुक्रं दुदुह्रे अह्रयः ।

पयः सहस्रसामृषिं ॥

Samhita Transcription Accented

asyá pratnā́mánu dyútam śukrám duduhre áhrayaḥ ǀ

páyaḥ sahasrasā́mṛ́ṣim ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asya pratnāmanu dyutam śukram duduhre ahrayaḥ ǀ

payaḥ sahasrasāmṛṣim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्य । प्र॒त्नाम् । अनु॑ । द्युत॑म् । शु॒क्रम् । दु॒दु॒ह्रे॒ । अह्र॑यः ।

पयः॑ । स॒ह॒स्र॒ऽसाम् । ऋषि॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्य । प्रत्नाम् । अनु । द्युतम् । शुक्रम् । दुदुह्रे । अह्रयः ।

पयः । सहस्रऽसाम् । ऋषिम् ॥

Padapatha Transcription Accented

asyá ǀ pratnā́m ǀ ánu ǀ dyútam ǀ śukrám ǀ duduhre ǀ áhrayaḥ ǀ

páyaḥ ǀ sahasra-sā́m ǀ ṛ́ṣim ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asya ǀ pratnām ǀ anu ǀ dyutam ǀ śukram ǀ duduhre ǀ ahrayaḥ ǀ

payaḥ ǀ sahasra-sām ǀ ṛṣim ǁ

09.054.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.11.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.168   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒यं सूर्य॑ इवोप॒दृग॒यं सरां॑सि धावति ।

स॒प्त प्र॒वत॒ आ दिवं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयं सूर्य इवोपदृगयं सरांसि धावति ।

सप्त प्रवत आ दिवं ॥

Samhita Transcription Accented

ayám sū́rya ivopadṛ́gayám sárāṃsi dhāvati ǀ

saptá praváta ā́ dívam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayam sūrya ivopadṛgayam sarāṃsi dhāvati ǀ

sapta pravata ā divam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒यम् । सूर्यः॑ऽइव । उ॒प॒ऽदृक् । अ॒यम् । सरां॑सि । धा॒व॒ति॒ ।

स॒प्त । प्र॒ऽवतः॑ । आ । दिव॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयम् । सूर्यःऽइव । उपऽदृक् । अयम् । सरांसि । धावति ।

सप्त । प्रऽवतः । आ । दिवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ayám ǀ sū́ryaḥ-iva ǀ upa-dṛ́k ǀ ayám ǀ sárāṃsi ǀ dhāvati ǀ

saptá ǀ pra-vátaḥ ǀ ā́ ǀ dívam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayam ǀ sūryaḥ-iva ǀ upa-dṛk ǀ ayam ǀ sarāṃsi ǀ dhāvati ǀ

sapta ǀ pra-vataḥ ǀ ā ǀ divam ǁ

09.054.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.11.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.169   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒यं विश्वा॑नि तिष्ठति पुना॒नो भुव॑नो॒परि॑ ।

सोमो॑ दे॒वो न सूर्यः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि ।

सोमो देवो न सूर्यः ॥

Samhita Transcription Accented

ayám víśvāni tiṣṭhati punānó bhúvanopári ǀ

sómo devó ná sū́ryaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayam viśvāni tiṣṭhati punāno bhuvanopari ǀ

somo devo na sūryaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒यम् । विश्वा॑नि । ति॒ष्ठ॒ति॒ । पु॒ना॒नः । भुव॑ना । उ॒परि॑ ।

सोमः॑ । दि॒वः । न । सूर्यः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयम् । विश्वानि । तिष्ठति । पुनानः । भुवना । उपरि ।

सोमः । दिवः । न । सूर्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

ayám ǀ víśvāni ǀ tiṣṭhati ǀ punānáḥ ǀ bhúvanā ǀ upári ǀ

sómaḥ ǀ diváḥ ǀ ná ǀ sū́ryaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayam ǀ viśvāni ǀ tiṣṭhati ǀ punānaḥ ǀ bhuvanā ǀ upari ǀ

somaḥ ǀ divaḥ ǀ na ǀ sūryaḥ ǁ

09.054.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.11.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.170   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

परि॑ णो दे॒ववी॑तये॒ वाजाँ॑ अर्षसि॒ गोम॑तः ।

पु॒ना॒न इं॑दविंद्र॒युः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परि णो देववीतये वाजाँ अर्षसि गोमतः ।

पुनान इंदविंद्रयुः ॥

Samhita Transcription Accented

pári ṇo devávītaye vā́jām̐ arṣasi gómataḥ ǀ

punāná indavindrayúḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pari ṇo devavītaye vājām̐ arṣasi gomataḥ ǀ

punāna indavindrayuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

परि॑ । नः॒ । दे॒वऽवी॑तये । वाजा॑न् । अ॒र्ष॒सि॒ । गोऽम॑तः ।

पु॒ना॒नः । इ॒न्दो॒ इति॑ । इ॒न्द्र॒ऽयुः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परि । नः । देवऽवीतये । वाजान् । अर्षसि । गोऽमतः ।

पुनानः । इन्दो इति । इन्द्रऽयुः ॥

Padapatha Transcription Accented

pári ǀ naḥ ǀ devá-vītaye ǀ vā́jān ǀ arṣasi ǀ gó-mataḥ ǀ

punānáḥ ǀ indo íti ǀ indra-yúḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pari ǀ naḥ ǀ deva-vītaye ǀ vājān ǀ arṣasi ǀ go-mataḥ ǀ

punānaḥ ǀ indo iti ǀ indra-yuḥ ǁ