SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 56

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   avatsāra kāśyapa
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1-3); yavamadhyāgāyatrī (4)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio (Samhita)

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Video (Padapatha)

 

by  Vasudevan Namboodiri in the pada adhyana style of Thirunavaya Veda Padasala with Hasta Mudras

 

 

4. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

5. Text

09.056.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.13.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.175   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

परि॒ सोम॑ ऋ॒तं बृ॒हदा॒शुः प॒वित्रे॑ अर्षति ।

वि॒घ्नन्रक्षां॑सि देव॒युः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परि सोम ऋतं बृहदाशुः पवित्रे अर्षति ।

विघ्नन्रक्षांसि देवयुः ॥

Samhita Transcription Accented

pári sóma ṛtám bṛhádāśúḥ pavítre arṣati ǀ

vighnánrákṣāṃsi devayúḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pari soma ṛtam bṛhadāśuḥ pavitre arṣati ǀ

vighnanrakṣāṃsi devayuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

परि॑ । सोमः॑ । ऋ॒तम् । बृ॒हत् । आ॒शुः । प॒वित्रे॑ । अ॒र्ष॒ति॒ ।

वि॒ऽघ्नन् । रक्षां॑सि । दे॒व॒ऽयुः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परि । सोमः । ऋतम् । बृहत् । आशुः । पवित्रे । अर्षति ।

विऽघ्नन् । रक्षांसि । देवऽयुः ॥

Padapatha Transcription Accented

pári ǀ sómaḥ ǀ ṛtám ǀ bṛhát ǀ āśúḥ ǀ pavítre ǀ arṣati ǀ

vi-ghnán ǀ rákṣāṃsi ǀ deva-yúḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pari ǀ somaḥ ǀ ṛtam ǀ bṛhat ǀ āśuḥ ǀ pavitre ǀ arṣati ǀ

vi-ghnan ǀ rakṣāṃsi ǀ deva-yuḥ ǁ

09.056.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.13.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.176   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यत्सोमो॒ वाज॒मर्ष॑ति श॒तं धारा॑ अप॒स्युवः॑ ।

इंद्र॑स्य स॒ख्यमा॑वि॒शन् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यत्सोमो वाजमर्षति शतं धारा अपस्युवः ।

इंद्रस्य सख्यमाविशन् ॥

Samhita Transcription Accented

yátsómo vā́jamárṣati śatám dhā́rā apasyúvaḥ ǀ

índrasya sakhyámāviśán ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yatsomo vājamarṣati śatam dhārā apasyuvaḥ ǀ

indrasya sakhyamāviśan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । सोमः॑ । वाज॑म् । अर्ष॑ति । श॒तम् । धाराः॑ । अ॒प॒स्युवः॑ ।

इन्द्र॑स्य । स॒ख्यम् । आ॒ऽवि॒शन् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । सोमः । वाजम् । अर्षति । शतम् । धाराः । अपस्युवः ।

इन्द्रस्य । सख्यम् । आऽविशन् ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ sómaḥ ǀ vā́jam ǀ árṣati ǀ śatám ǀ dhā́rāḥ ǀ apasyúvaḥ ǀ

índrasya ǀ sakhyám ǀ ā-viśán ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ somaḥ ǀ vājam ǀ arṣati ǀ śatam ǀ dhārāḥ ǀ apasyuvaḥ ǀ

indrasya ǀ sakhyam ǀ ā-viśan ǁ

09.056.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.13.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.177   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि त्वा॒ योष॑णो॒ दश॑ जा॒रं न क॒न्या॑नूषत ।

मृ॒ज्यसे॑ सोम सा॒तये॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभि त्वा योषणो दश जारं न कन्यानूषत ।

मृज्यसे सोम सातये ॥

Samhita Transcription Accented

abhí tvā yóṣaṇo dáśa jārám ná kanyā́nūṣata ǀ

mṛjyáse soma sātáye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhi tvā yoṣaṇo daśa jāram na kanyānūṣata ǀ

mṛjyase soma sātaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि । त्वा॒ । योष॑णः । दश॑ । जा॒रम् । न । क॒न्या॑ । अ॒नू॒ष॒त॒ ।

मृ॒ज्यसे॑ । सो॒म॒ । सा॒तये॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभि । त्वा । योषणः । दश । जारम् । न । कन्या । अनूषत ।

मृज्यसे । सोम । सातये ॥

Padapatha Transcription Accented

abhí ǀ tvā ǀ yóṣaṇaḥ ǀ dáśa ǀ jārám ǀ ná ǀ kanyā́ ǀ anūṣata ǀ

mṛjyáse ǀ soma ǀ sātáye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi ǀ tvā ǀ yoṣaṇaḥ ǀ daśa ǀ jāram ǀ na ǀ kanyā ǀ anūṣata ǀ

mṛjyase ǀ soma ǀ sātaye ǁ

09.056.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.13.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.178   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वमिंद्रा॑य॒ विष्ण॑वे स्वा॒दुरिं॑दो॒ परि॑ स्रव ।

नॄन्त्स्तो॒तॄन्पा॒ह्यंह॑सः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वमिंद्राय विष्णवे स्वादुरिंदो परि स्रव ।

नॄन्त्स्तोतॄन्पाह्यंहसः ॥

Samhita Transcription Accented

tvámíndrāya víṣṇave svādúrindo pári srava ǀ

nṝ́ntstotṝ́npāhyáṃhasaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvamindrāya viṣṇave svādurindo pari srava ǀ

nṝntstotṝnpāhyaṃhasaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । इन्द्रा॑य । विष्ण॑वे । स्वा॒दुः । इ॒न्दो॒ इति॑ । परि॑ । स्र॒व॒ ।

नॄन् । स्तो॒तॄन् । पा॒हि॒ । अंह॑सः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । इन्द्राय । विष्णवे । स्वादुः । इन्दो इति । परि । स्रव ।

नॄन् । स्तोतॄन् । पाहि । अंहसः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ índrāya ǀ víṣṇave ǀ svādúḥ ǀ indo íti ǀ pári ǀ srava ǀ

nṝ́n ǀ stotṝ́n ǀ pāhi ǀ áṃhasaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ indrāya ǀ viṣṇave ǀ svāduḥ ǀ indo iti ǀ pari ǀ srava ǀ

nṝn ǀ stotṝn ǀ pāhi ǀ aṃhasaḥ ǁ