SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 58

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   avatsāra kāśyapa
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (1, 3); virāḍgāyatrī (2); gāyatrī (4)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio (Samhita)

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Video (Padapatha)

 

by  Vasudevan Namboodiri in the pada adhyana style of Thirunavaya Veda Padasala with Hasta Mudras

 

 

4. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

5. Text

09.058.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.15.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.183   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तर॒त्स मं॒दी धा॑वति॒ धारा॑ सु॒तस्यांध॑सः ।

तर॒त्स मं॒दी धा॑वति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तरत्स मंदी धावति धारा सुतस्यांधसः ।

तरत्स मंदी धावति ॥

Samhita Transcription Accented

táratsá mandī́ dhāvati dhā́rā sutásyā́ndhasaḥ ǀ

táratsá mandī́ dhāvati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

taratsa mandī dhāvati dhārā sutasyāndhasaḥ ǀ

taratsa mandī dhāvati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तर॑त् । सः । म॒न्दी । धा॒व॒ति॒ । धारा॑ । सु॒तस्य॑ । अन्ध॑सः ।

तर॑त् । सः । म॒न्दी । धा॒व॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तरत् । सः । मन्दी । धावति । धारा । सुतस्य । अन्धसः ।

तरत् । सः । मन्दी । धावति ॥

Padapatha Transcription Accented

tárat ǀ sáḥ ǀ mandī́ ǀ dhāvati ǀ dhā́rā ǀ sutásya ǀ ándhasaḥ ǀ

tárat ǀ sáḥ ǀ mandī́ ǀ dhāvati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tarat ǀ saḥ ǀ mandī ǀ dhāvati ǀ dhārā ǀ sutasya ǀ andhasaḥ ǀ

tarat ǀ saḥ ǀ mandī ǀ dhāvati ǁ

09.058.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.15.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.184   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒स्रा वे॑द॒ वसू॑नां॒ मर्त॑स्य दे॒व्यव॑सः ।

तर॒त्स मं॒दी धा॑वति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उस्रा वेद वसूनां मर्तस्य देव्यवसः ।

तरत्स मंदी धावति ॥

Samhita Transcription Accented

usrā́ veda vásūnām mártasya devyávasaḥ ǀ

táratsá mandī́ dhāvati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

usrā veda vasūnām martasya devyavasaḥ ǀ

taratsa mandī dhāvati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒स्रा । वे॒द॒ । वसू॑नाम् । मर्त॑स्य । दे॒वी । अव॑सः ।

तर॑त् । सः । म॒न्दी । धा॒व॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उस्रा । वेद । वसूनाम् । मर्तस्य । देवी । अवसः ।

तरत् । सः । मन्दी । धावति ॥

Padapatha Transcription Accented

usrā́ ǀ veda ǀ vásūnām ǀ mártasya ǀ devī́ ǀ ávasaḥ ǀ

tárat ǀ sáḥ ǀ mandī́ ǀ dhāvati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

usrā ǀ veda ǀ vasūnām ǀ martasya ǀ devī ǀ avasaḥ ǀ

tarat ǀ saḥ ǀ mandī ǀ dhāvati ǁ

09.058.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.15.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.185   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ध्व॒स्रयोः॑ पुरु॒षंत्यो॒रा स॒हस्रा॑णि दद्महे ।

तर॒त्स मं॒दी धा॑वति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ध्वस्रयोः पुरुषंत्योरा सहस्राणि दद्महे ।

तरत्स मंदी धावति ॥

Samhita Transcription Accented

dhvasráyoḥ puruṣántyorā́ sahásrāṇi dadmahe ǀ

táratsá mandī́ dhāvati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

dhvasrayoḥ puruṣantyorā sahasrāṇi dadmahe ǀ

taratsa mandī dhāvati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ध्व॒स्रयोः॑ । पु॒रु॒ऽसन्त्योः॑ । आ । स॒हस्रा॑णि । द॒द्म॒हे॒ ।

तर॑त् । सः । म॒न्दी । धा॒व॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ध्वस्रयोः । पुरुऽसन्त्योः । आ । सहस्राणि । दद्महे ।

तरत् । सः । मन्दी । धावति ॥

Padapatha Transcription Accented

dhvasráyoḥ ǀ puru-sántyoḥ ǀ ā́ ǀ sahásrāṇi ǀ dadmahe ǀ

tárat ǀ sáḥ ǀ mandī́ ǀ dhāvati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

dhvasrayoḥ ǀ puru-santyoḥ ǀ ā ǀ sahasrāṇi ǀ dadmahe ǀ

tarat ǀ saḥ ǀ mandī ǀ dhāvati ǁ

09.058.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.15.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.186   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ ययो॑स्त्रिं॒शतं॒ तना॑ स॒हस्रा॑णि च॒ दद्म॑हे ।

तर॒त्स मं॒दी धा॑वति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ ययोस्त्रिंशतं तना सहस्राणि च दद्महे ।

तरत्स मंदी धावति ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ yáyostriṃśátam tánā sahásrāṇi ca dádmahe ǀ

táratsá mandī́ dhāvati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā yayostriṃśatam tanā sahasrāṇi ca dadmahe ǀ

taratsa mandī dhāvati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । ययोः॑ । त्रिं॒शत॑म् । तना॑ । स॒हस्रा॑णि । च॒ । दद्म॑हे ।

तर॑त् । सः । म॒न्दी । धा॒व॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । ययोः । त्रिंशतम् । तना । सहस्राणि । च । दद्महे ।

तरत् । सः । मन्दी । धावति ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ yáyoḥ ǀ triṃśátam ǀ tánā ǀ sahásrāṇi ǀ ca ǀ dádmahe ǀ

tárat ǀ sáḥ ǀ mandī́ ǀ dhāvati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ yayoḥ ǀ triṃśatam ǀ tanā ǀ sahasrāṇi ǀ ca ǀ dadmahe ǀ

tarat ǀ saḥ ǀ mandī ǀ dhāvati ǁ