SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 60

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   avatsāra kāśyapa
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 2, 4); nicṛduṣṇik (3)

2nd set of styles: gāyatrī (1, 2, 4); pura-uṣṇih (3)
 

 

2. Audio (Samhita)

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Video (Padapatha)

 

by  Vasudevan Namboodiri in the pada adhyana style of Thirunavaya Veda Padasala with Hasta Mudras

 

 

4. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

5. Text

09.060.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.17.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.191   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र गा॑य॒त्रेण॑ गायत॒ पव॑मानं॒ विच॑र्षणिं ।

इंदुं॑ स॒हस्र॑चक्षसं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र गायत्रेण गायत पवमानं विचर्षणिं ।

इंदुं सहस्रचक्षसं ॥

Samhita Transcription Accented

prá gāyatréṇa gāyata pávamānam vícarṣaṇim ǀ

índum sahásracakṣasam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra gāyatreṇa gāyata pavamānam vicarṣaṇim ǀ

indum sahasracakṣasam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । गा॒य॒त्रेण॑ । गा॒य॒त॒ । पव॑मानम् । विऽच॑र्षणिम् ।

इन्दु॑म् । स॒हस्र॑ऽचक्षसम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । गायत्रेण । गायत । पवमानम् । विऽचर्षणिम् ।

इन्दुम् । सहस्रऽचक्षसम् ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ gāyatréṇa ǀ gāyata ǀ pávamānam ǀ ví-carṣaṇim ǀ

índum ǀ sahásra-cakṣasam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ gāyatreṇa ǀ gāyata ǀ pavamānam ǀ vi-carṣaṇim ǀ

indum ǀ sahasra-cakṣasam ǁ

09.060.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.17.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.192   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं त्वा॑ स॒हस्र॑चक्षस॒मथो॑ स॒हस्र॑भर्णसं ।

अति॒ वार॑मपाविषुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं त्वा सहस्रचक्षसमथो सहस्रभर्णसं ।

अति वारमपाविषुः ॥

Samhita Transcription Accented

tám tvā sahásracakṣasamátho sahásrabharṇasam ǀ

áti vā́ramapāviṣuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tam tvā sahasracakṣasamatho sahasrabharṇasam ǀ

ati vāramapāviṣuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । त्वा॒ । स॒हस्र॑ऽचक्षसम् । अथो॒ इति॑ । स॒हस्र॑ऽभर्णसम् ।

अति॑ । वार॑म् । अ॒पा॒वि॒षुः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । त्वा । सहस्रऽचक्षसम् । अथो इति । सहस्रऽभर्णसम् ।

अति । वारम् । अपाविषुः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ tvā ǀ sahásra-cakṣasam ǀ átho íti ǀ sahásra-bharṇasam ǀ

áti ǀ vā́ram ǀ apāviṣuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ tvā ǀ sahasra-cakṣasam ǀ atho iti ǀ sahasra-bharṇasam ǀ

ati ǀ vāram ǀ apāviṣuḥ ǁ

09.060.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.17.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.193   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अति॒ वारा॒न्पव॑मानो असिष्यदत्क॒लशाँ॑ अ॒भि धा॑वति ।

इंद्र॑स्य॒ हार्द्या॑वि॒शन् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अति वारान्पवमानो असिष्यदत्कलशाँ अभि धावति ।

इंद्रस्य हार्द्याविशन् ॥

Samhita Transcription Accented

áti vā́rānpávamāno asiṣyadatkaláśām̐ abhí dhāvati ǀ

índrasya hā́rdyāviśán ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ati vārānpavamāno asiṣyadatkalaśām̐ abhi dhāvati ǀ

indrasya hārdyāviśan ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अति॑ । वारा॑न् । पव॑मानः । अ॒सि॒स्य॒द॒त् । क॒लशा॑न् । अ॒भि । धा॒व॒ति॒ ।

इन्द्र॑स्य । हार्दि॑ । आ॒ऽवि॒शन् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अति । वारान् । पवमानः । असिस्यदत् । कलशान् । अभि । धावति ।

इन्द्रस्य । हार्दि । आऽविशन् ॥

Padapatha Transcription Accented

áti ǀ vā́rān ǀ pávamānaḥ ǀ asisyadat ǀ kaláśān ǀ abhí ǀ dhāvati ǀ

índrasya ǀ hā́rdi ǀ ā-viśán ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ati ǀ vārān ǀ pavamānaḥ ǀ asisyadat ǀ kalaśān ǀ abhi ǀ dhāvati ǀ

indrasya ǀ hārdi ǀ ā-viśan ǁ

09.060.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.1.17.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.02.194   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॑स्य सोम॒ राध॑से॒ शं प॑वस्व विचर्षणे ।

प्र॒जाव॒द्रेत॒ आ भ॑र ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रस्य सोम राधसे शं पवस्व विचर्षणे ।

प्रजावद्रेत आ भर ॥

Samhita Transcription Accented

índrasya soma rā́dhase śám pavasva vicarṣaṇe ǀ

prajā́vadréta ā́ bhara ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indrasya soma rādhase śam pavasva vicarṣaṇe ǀ

prajāvadreta ā bhara ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑स्य । सो॒म॒ । राध॑से । शम् । प॒व॒स्व॒ । वि॒ऽच॒र्ष॒णे॒ ।

प्र॒जाऽव॑त् । रेतः॑ । आ । भ॒र॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रस्य । सोम । राधसे । शम् । पवस्व । विऽचर्षणे ।

प्रजाऽवत् । रेतः । आ । भर ॥

Padapatha Transcription Accented

índrasya ǀ soma ǀ rā́dhase ǀ śám ǀ pavasva ǀ vi-carṣaṇe ǀ

prajā́-vat ǀ rétaḥ ǀ ā́ ǀ bhara ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indrasya ǀ soma ǀ rādhase ǀ śam ǀ pavasva ǀ vi-carṣaṇe ǀ

prajā-vat ǀ retaḥ ǀ ā ǀ bhara ǁ