SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 86

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   1-10: akṛṣṭās (alias of māṣā sages);
11-20: sikatās (alias of the nivāvarī sages);
21-30: pṛṣṇis (alias of the ajā sages);
31-40: atrayas;
41-45: atri bhauma;
46-48: gṛtsamada bhārgava śaunaka
Metres:   1st set of styles: virāḍjagatī (2, 7, 8, 11, 12, 17, 20, 23, 30, 31, 34-36, 38, 39, 42, 44, 47); nicṛjjagatī (3-5, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 32, 37, 41, 46); jagatī (1, 6, 21, 26, 33, 40); pādanicṛjjgatī (14, 15, 28, 29, 43, 48); ārcījagatī (24); svarāḍārcījagatī (45)

2nd set of styles: jagatī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

09.086.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.12.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र त॑ आ॒शवः॑ पवमान धी॒जवो॒ मदा॑ अर्षंति रघु॒जा इ॑व॒ त्मना॑ ।

दि॒व्याः सु॑प॒र्णा मधु॑मंत॒ इंद॑वो म॒दिंत॑मासः॒ परि॒ कोश॑मासते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र त आशवः पवमान धीजवो मदा अर्षंति रघुजा इव त्मना ।

दिव्याः सुपर्णा मधुमंत इंदवो मदिंतमासः परि कोशमासते ॥

Samhita Transcription Accented

prá ta āśávaḥ pavamāna dhījávo mádā arṣanti raghujā́ iva tmánā ǀ

divyā́ḥ suparṇā́ mádhumanta índavo madíntamāsaḥ pári kóśamāsate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra ta āśavaḥ pavamāna dhījavo madā arṣanti raghujā iva tmanā ǀ

divyāḥ suparṇā madhumanta indavo madintamāsaḥ pari kośamāsate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । ते॒ । आ॒शवः॑ । प॒व॒मा॒न॒ । धी॒ऽजवः॑ । मदाः॑ । अ॒र्ष॒न्ति॒ । र॒घु॒जाःऽइ॑व । त्मना॑ ।

दि॒व्याः । सु॒ऽप॒र्णाः । मधु॑ऽमन्तः । इन्द॑वः । म॒दिन्ऽत॑मासः । परि॑ । कोश॑म् । आ॒स॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । ते । आशवः । पवमान । धीऽजवः । मदाः । अर्षन्ति । रघुजाःऽइव । त्मना ।

दिव्याः । सुऽपर्णाः । मधुऽमन्तः । इन्दवः । मदिन्ऽतमासः । परि । कोशम् । आसते ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ te ǀ āśávaḥ ǀ pavamāna ǀ dhī-jávaḥ ǀ mádāḥ ǀ arṣanti ǀ raghujā́ḥ-iva ǀ tmánā ǀ

divyā́ḥ ǀ su-parṇā́ḥ ǀ mádhu-mantaḥ ǀ índavaḥ ǀ madín-tamāsaḥ ǀ pári ǀ kóśam ǀ āsate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ te ǀ āśavaḥ ǀ pavamāna ǀ dhī-javaḥ ǀ madāḥ ǀ arṣanti ǀ raghujāḥ-iva ǀ tmanā ǀ

divyāḥ ǀ su-parṇāḥ ǀ madhu-mantaḥ ǀ indavaḥ ǀ madin-tamāsaḥ ǀ pari ǀ kośam ǀ āsate ǁ

09.086.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.12.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र ते॒ मदा॑सो मदि॒रास॑ आ॒शवोऽसृ॑क्षत॒ रथ्या॑सो॒ यथा॒ पृथ॑क् ।

धे॒नुर्न व॒त्सं पय॑सा॒भि व॒ज्रिण॒मिंद्र॒मिंद॑वो॒ मधु॑मंत ऊ॒र्मयः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र ते मदासो मदिरास आशवोऽसृक्षत रथ्यासो यथा पृथक् ।

धेनुर्न वत्सं पयसाभि वज्रिणमिंद्रमिंदवो मधुमंत ऊर्मयः ॥

Samhita Transcription Accented

prá te mádāso madirā́sa āśávó’sṛkṣata ráthyāso yáthā pṛ́thak ǀ

dhenúrná vatsám páyasābhí vajríṇamíndramíndavo mádhumanta ūrmáyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra te madāso madirāsa āśavo’sṛkṣata rathyāso yathā pṛthak ǀ

dhenurna vatsam payasābhi vajriṇamindramindavo madhumanta ūrmayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । ते॒ । मदा॑सः । म॒दि॒रासः॑ । आ॒शवः॑ । असृ॑क्षत । रथ्या॑सः । यथा॑ । पृथ॑क् ।

धे॒नुः । न । व॒त्सम् । पय॑सा । अ॒भि । व॒ज्रिण॑म् । इन्द्र॑म् । इन्द॑वः । मधु॑ऽमन्तः । ऊ॒र्मयः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । ते । मदासः । मदिरासः । आशवः । असृक्षत । रथ्यासः । यथा । पृथक् ।

धेनुः । न । वत्सम् । पयसा । अभि । वज्रिणम् । इन्द्रम् । इन्दवः । मधुऽमन्तः । ऊर्मयः ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ te ǀ mádāsaḥ ǀ madirā́saḥ ǀ āśávaḥ ǀ ásṛkṣata ǀ ráthyāsaḥ ǀ yáthā ǀ pṛ́thak ǀ

dhenúḥ ǀ ná ǀ vatsám ǀ páyasā ǀ abhí ǀ vajríṇam ǀ índram ǀ índavaḥ ǀ mádhu-mantaḥ ǀ ūrmáyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ te ǀ madāsaḥ ǀ madirāsaḥ ǀ āśavaḥ ǀ asṛkṣata ǀ rathyāsaḥ ǀ yathā ǀ pṛthak ǀ

dhenuḥ ǀ na ǀ vatsam ǀ payasā ǀ abhi ǀ vajriṇam ǀ indram ǀ indavaḥ ǀ madhu-mantaḥ ǀ ūrmayaḥ ǁ

09.086.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.12.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अत्यो॒ न हि॑या॒नो अ॒भि वाज॑मर्ष स्व॒र्वित्कोशं॑ दि॒वो अद्रि॑मातरं ।

वृषा॑ प॒वित्रे॒ अधि॒ सानो॑ अ॒व्यये॒ सोमः॑ पुना॒न इं॑द्रि॒याय॒ धाय॑से ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अत्यो न हियानो अभि वाजमर्ष स्वर्वित्कोशं दिवो अद्रिमातरं ।

वृषा पवित्रे अधि सानो अव्यये सोमः पुनान इंद्रियाय धायसे ॥

Samhita Transcription Accented

átyo ná hiyānó abhí vā́jamarṣa svarvítkóśam divó ádrimātaram ǀ

vṛ́ṣā pavítre ádhi sā́no avyáye sómaḥ punāná indriyā́ya dhā́yase ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

atyo na hiyāno abhi vājamarṣa svarvitkośam divo adrimātaram ǀ

vṛṣā pavitre adhi sāno avyaye somaḥ punāna indriyāya dhāyase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अत्यः॑ । न । हि॒या॒नः । अ॒भि । वाज॑म् । अ॒र्ष॒ । स्वः॒ऽवित् । कोश॑म् । दि॒वः । अद्रि॑ऽमातरम् ।

वृषा॑ । प॒वित्रे॑ । अधि॑ । सानौ॑ । अ॒व्यये॑ । सोमः॑ । पु॒ना॒नः । इ॒न्द्रि॒याय॑ । धाय॑से ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अत्यः । न । हियानः । अभि । वाजम् । अर्ष । स्वःऽवित् । कोशम् । दिवः । अद्रिऽमातरम् ।

वृषा । पवित्रे । अधि । सानौ । अव्यये । सोमः । पुनानः । इन्द्रियाय । धायसे ॥

Padapatha Transcription Accented

átyaḥ ǀ ná ǀ hiyānáḥ ǀ abhí ǀ vā́jam ǀ arṣa ǀ svaḥ-vít ǀ kóśam ǀ diváḥ ǀ ádri-mātaram ǀ

vṛ́ṣā ǀ pavítre ǀ ádhi ǀ sā́nau ǀ avyáye ǀ sómaḥ ǀ punānáḥ ǀ indriyā́ya ǀ dhā́yase ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

atyaḥ ǀ na ǀ hiyānaḥ ǀ abhi ǀ vājam ǀ arṣa ǀ svaḥ-vit ǀ kośam ǀ divaḥ ǀ adri-mātaram ǀ

vṛṣā ǀ pavitre ǀ adhi ǀ sānau ǀ avyaye ǀ somaḥ ǀ punānaḥ ǀ indriyāya ǀ dhāyase ǁ

09.086.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.12.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र त॒ आश्वि॑नीः पवमान धी॒जुवो॑ दि॒व्या अ॑सृग्र॒न्पय॑सा॒ धरी॑मणि ।

प्रांतर्ऋष॑यः॒ स्थावि॑रीरसृक्षत॒ ये त्वा॑ मृ॒जंत्यृ॑षिषाण वे॒धसः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र त आश्विनीः पवमान धीजुवो दिव्या असृग्रन्पयसा धरीमणि ।

प्रांतर्ऋषयः स्थाविरीरसृक्षत ये त्वा मृजंत्यृषिषाण वेधसः ॥

Samhita Transcription Accented

prá ta ā́śvinīḥ pavamāna dhījúvo divyā́ asṛgranpáyasā dhárīmaṇi ǀ

prā́ntárṛ́ṣayaḥ sthā́virīrasṛkṣata yé tvā mṛjántyṛṣiṣāṇa vedhásaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra ta āśvinīḥ pavamāna dhījuvo divyā asṛgranpayasā dharīmaṇi ǀ

prāntarṛṣayaḥ sthāvirīrasṛkṣata ye tvā mṛjantyṛṣiṣāṇa vedhasaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । ते॒ । आश्वि॑नीः । प॒व॒मा॒न॒ । धी॒ऽजुवः॑ । दि॒व्याः । अ॒सृ॒ग्र॒न् । पय॑सा । धरी॑मणि ।

प्र । अ॒न्तः । ऋष॑यः । स्थावि॑रीः । अ॒सृ॒क्ष॒त॒ । ये । त्वा॒ । मृ॒जन्ति॑ । ऋ॒षि॒ऽसा॒ण॒ । वे॒धसः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । ते । आश्विनीः । पवमान । धीऽजुवः । दिव्याः । असृग्रन् । पयसा । धरीमणि ।

प्र । अन्तः । ऋषयः । स्थाविरीः । असृक्षत । ये । त्वा । मृजन्ति । ऋषिऽसाण । वेधसः ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ te ǀ ā́śvinīḥ ǀ pavamāna ǀ dhī-júvaḥ ǀ divyā́ḥ ǀ asṛgran ǀ páyasā ǀ dhárīmaṇi ǀ

prá ǀ antáḥ ǀ ṛ́ṣayaḥ ǀ sthā́virīḥ ǀ asṛkṣata ǀ yé ǀ tvā ǀ mṛjánti ǀ ṛṣi-sāṇa ǀ vedhásaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ te ǀ āśvinīḥ ǀ pavamāna ǀ dhī-juvaḥ ǀ divyāḥ ǀ asṛgran ǀ payasā ǀ dharīmaṇi ǀ

pra ǀ antaḥ ǀ ṛṣayaḥ ǀ sthāvirīḥ ǀ asṛkṣata ǀ ye ǀ tvā ǀ mṛjanti ǀ ṛṣi-sāṇa ǀ vedhasaḥ ǁ

09.086.05   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.12.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्वा॒ धामा॑नि विश्वचक्ष॒ ऋभ्व॑सः प्र॒भोस्ते॑ स॒तः परि॑ यंति के॒तवः॑ ।

व्या॒न॒शिः प॑वसे सोम॒ धर्म॑भिः॒ पति॒र्विश्व॑स्य॒ भुव॑नस्य राजसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः प्रभोस्ते सतः परि यंति केतवः ।

व्यानशिः पवसे सोम धर्मभिः पतिर्विश्वस्य भुवनस्य राजसि ॥

Samhita Transcription Accented

víśvā dhā́māni viśvacakṣa ṛ́bhvasaḥ prabhóste satáḥ pári yanti ketávaḥ ǀ

vyānaśíḥ pavase soma dhármabhiḥ pátirvíśvasya bhúvanasya rājasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśvā dhāmāni viśvacakṣa ṛbhvasaḥ prabhoste sataḥ pari yanti ketavaḥ ǀ

vyānaśiḥ pavase soma dharmabhiḥ patirviśvasya bhuvanasya rājasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्वा॑ । धामा॑नि । वि॒श्व॒ऽच॒क्षः॒ । ऋभ्व॑सः । प्र॒ऽभोः । ते॒ । स॒तः । परि॑ । य॒न्ति॒ । के॒तवः॑ ।

वि॒ऽआ॒न॒शिः । प॒व॒से॒ । सो॒म॒ । धर्म॑ऽभिः । पतिः॑ । विश्व॑स्य । भुव॑नस्य । रा॒ज॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वा । धामानि । विश्वऽचक्षः । ऋभ्वसः । प्रऽभोः । ते । सतः । परि । यन्ति । केतवः ।

विऽआनशिः । पवसे । सोम । धर्मऽभिः । पतिः । विश्वस्य । भुवनस्य । राजसि ॥

Padapatha Transcription Accented

víśvā ǀ dhā́māni ǀ viśva-cakṣaḥ ǀ ṛ́bhvasaḥ ǀ pra-bhóḥ ǀ te ǀ satáḥ ǀ pári ǀ yanti ǀ ketávaḥ ǀ

vi-ānaśíḥ ǀ pavase ǀ soma ǀ dhárma-bhiḥ ǀ pátiḥ ǀ víśvasya ǀ bhúvanasya ǀ rājasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśvā ǀ dhāmāni ǀ viśva-cakṣaḥ ǀ ṛbhvasaḥ ǀ pra-bhoḥ ǀ te ǀ sataḥ ǀ pari ǀ yanti ǀ ketavaḥ ǀ

vi-ānaśiḥ ǀ pavase ǀ soma ǀ dharma-bhiḥ ǀ patiḥ ǀ viśvasya ǀ bhuvanasya ǀ rājasi ǁ

09.086.06   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.13.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒भ॒यतः॒ पव॑मानस्य र॒श्मयो॑ ध्रु॒वस्य॑ स॒तः परि॑ यंति के॒तवः॑ ।

यदी॑ प॒वित्रे॒ अधि॑ मृ॒ज्यते॒ हरिः॒ सत्ता॒ नि योना॑ क॒लशे॑षु सीदति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उभयतः पवमानस्य रश्मयो ध्रुवस्य सतः परि यंति केतवः ।

यदी पवित्रे अधि मृज्यते हरिः सत्ता नि योना कलशेषु सीदति ॥

Samhita Transcription Accented

ubhayátaḥ pávamānasya raśmáyo dhruvásya satáḥ pári yanti ketávaḥ ǀ

yádī pavítre ádhi mṛjyáte háriḥ sáttā ní yónā kaláśeṣu sīdati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ubhayataḥ pavamānasya raśmayo dhruvasya sataḥ pari yanti ketavaḥ ǀ

yadī pavitre adhi mṛjyate hariḥ sattā ni yonā kalaśeṣu sīdati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒भ॒यतः॑ । पव॑मानस्य । र॒श्मयः॑ । ध्रु॒वस्य॑ । स॒तः । परि॑ । य॒न्ति॒ । के॒तवः॑ ।

यदि॑ । प॒वित्रे॑ । अधि॑ । मृ॒ज्यते॑ । हरिः॑ । सत्ता॑ । नि । योना॑ । क॒लशे॑षु । सी॒द॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उभयतः । पवमानस्य । रश्मयः । ध्रुवस्य । सतः । परि । यन्ति । केतवः ।

यदि । पवित्रे । अधि । मृज्यते । हरिः । सत्ता । नि । योना । कलशेषु । सीदति ॥

Padapatha Transcription Accented

ubhayátaḥ ǀ pávamānasya ǀ raśmáyaḥ ǀ dhruvásya ǀ satáḥ ǀ pári ǀ yanti ǀ ketávaḥ ǀ

yádi ǀ pavítre ǀ ádhi ǀ mṛjyáte ǀ háriḥ ǀ sáttā ǀ ní ǀ yónā ǀ kaláśeṣu ǀ sīdati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ubhayataḥ ǀ pavamānasya ǀ raśmayaḥ ǀ dhruvasya ǀ sataḥ ǀ pari ǀ yanti ǀ ketavaḥ ǀ

yadi ǀ pavitre ǀ adhi ǀ mṛjyate ǀ hariḥ ǀ sattā ǀ ni ǀ yonā ǀ kalaśeṣu ǀ sīdati ǁ

09.086.07   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.13.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य॒ज्ञस्य॑ के॒तुः प॑वते स्वध्व॒रः सोमो॑ दे॒वाना॒मुप॑ याति निष्कृ॒तं ।

स॒हस्र॑धारः॒ परि॒ कोश॑मर्षति॒ वृषा॑ प॒वित्र॒मत्ये॑ति॒ रोरु॑वत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यज्ञस्य केतुः पवते स्वध्वरः सोमो देवानामुप याति निष्कृतं ।

सहस्रधारः परि कोशमर्षति वृषा पवित्रमत्येति रोरुवत् ॥

Samhita Transcription Accented

yajñásya ketúḥ pavate svadhvaráḥ sómo devā́nāmúpa yāti niṣkṛtám ǀ

sahásradhāraḥ pári kóśamarṣati vṛ́ṣā pavítramátyeti róruvat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yajñasya ketuḥ pavate svadhvaraḥ somo devānāmupa yāti niṣkṛtam ǀ

sahasradhāraḥ pari kośamarṣati vṛṣā pavitramatyeti roruvat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

य॒ज्ञस्य॑ । के॒तुः । प॒व॒ते॒ । सु॒ऽअ॒ध्व॒रः । सोमः॑ । दे॒वाना॑म् । उप॑ । या॒ति॒ । निः॒ऽकृ॒तम् ।

स॒हस्र॑ऽधारः । परि॑ । कोश॑म् । अ॒र्ष॒ति॒ । वृषा॑ । प॒वित्र॑म् । अति॑ । ए॒ति॒ । रोरु॑वत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यज्ञस्य । केतुः । पवते । सुऽअध्वरः । सोमः । देवानाम् । उप । याति । निःऽकृतम् ।

सहस्रऽधारः । परि । कोशम् । अर्षति । वृषा । पवित्रम् । अति । एति । रोरुवत् ॥

Padapatha Transcription Accented

yajñásya ǀ ketúḥ ǀ pavate ǀ su-adhvaráḥ ǀ sómaḥ ǀ devā́nām ǀ úpa ǀ yāti ǀ niḥ-kṛtám ǀ

sahásra-dhāraḥ ǀ pári ǀ kóśam ǀ arṣati ǀ vṛ́ṣā ǀ pavítram ǀ áti ǀ eti ǀ róruvat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yajñasya ǀ ketuḥ ǀ pavate ǀ su-adhvaraḥ ǀ somaḥ ǀ devānām ǀ upa ǀ yāti ǀ niḥ-kṛtam ǀ

sahasra-dhāraḥ ǀ pari ǀ kośam ǀ arṣati ǀ vṛṣā ǀ pavitram ǀ ati ǀ eti ǀ roruvat ǁ

09.086.08   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.13.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

राजा॑ समु॒द्रं न॒द्यो॒३॒॑ वि गा॑हते॒ऽपामू॒र्मिं स॑चते॒ सिंधु॑षु श्रि॒तः ।

अध्य॑स्था॒त्सानु॒ पव॑मानो अ॒व्ययं॒ नाभा॑ पृथि॒व्या ध॒रुणो॑ म॒हो दि॒वः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

राजा समुद्रं नद्यो वि गाहतेऽपामूर्मिं सचते सिंधुषु श्रितः ।

अध्यस्थात्सानु पवमानो अव्ययं नाभा पृथिव्या धरुणो महो दिवः ॥

Samhita Transcription Accented

rā́jā samudrám nadyó ví gāhate’pā́mūrmím sacate síndhuṣu śritáḥ ǀ

ádhyasthātsā́nu pávamāno avyáyam nā́bhā pṛthivyā́ dharúṇo mahó diváḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

rājā samudram nadyo vi gāhate’pāmūrmim sacate sindhuṣu śritaḥ ǀ

adhyasthātsānu pavamāno avyayam nābhā pṛthivyā dharuṇo maho divaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

राजा॑ । स॒मु॒द्रम् । न॒द्यः॑ । वि । गा॒ह॒ते॒ । अ॒पाम् । ऊ॒र्मिम् । स॒च॒ते॒ । सिन्धु॑षु । श्रि॒तः ।

अधि॑ । अ॒स्था॒त् । सानु॑ । पव॑मानः । अ॒व्यय॑म् । नाभा॑ । पृ॒थि॒व्याः । ध॒रुणः॑ । म॒हः । दि॒वः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

राजा । समुद्रम् । नद्यः । वि । गाहते । अपाम् । ऊर्मिम् । सचते । सिन्धुषु । श्रितः ।

अधि । अस्थात् । सानु । पवमानः । अव्ययम् । नाभा । पृथिव्याः । धरुणः । महः । दिवः ॥

Padapatha Transcription Accented

rā́jā ǀ samudrám ǀ nadyáḥ ǀ ví ǀ gāhate ǀ apā́m ǀ ūrmím ǀ sacate ǀ síndhuṣu ǀ śritáḥ ǀ

ádhi ǀ asthāt ǀ sā́nu ǀ pávamānaḥ ǀ avyáyam ǀ nā́bhā ǀ pṛthivyā́ḥ ǀ dharúṇaḥ ǀ maháḥ ǀ diváḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

rājā ǀ samudram ǀ nadyaḥ ǀ vi ǀ gāhate ǀ apām ǀ ūrmim ǀ sacate ǀ sindhuṣu ǀ śritaḥ ǀ

adhi ǀ asthāt ǀ sānu ǀ pavamānaḥ ǀ avyayam ǀ nābhā ǀ pṛthivyāḥ ǀ dharuṇaḥ ǀ mahaḥ ǀ divaḥ ǁ

09.086.09   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.13.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

दि॒वो न सानु॑ स्त॒नय॑न्नचिक्रद॒द्द्यौश्च॒ यस्य॑ पृथि॒वी च॒ धर्म॑भिः ।

इंद्र॑स्य स॒ख्यं प॑वते वि॒वेवि॑द॒त्सोमः॑ पुना॒नः क॒लशे॑षु सीदति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

दिवो न सानु स्तनयन्नचिक्रदद्द्यौश्च यस्य पृथिवी च धर्मभिः ।

इंद्रस्य सख्यं पवते विवेविदत्सोमः पुनानः कलशेषु सीदति ॥

Samhita Transcription Accented

divó ná sā́nu stanáyannacikradaddyáuśca yásya pṛthivī́ ca dhármabhiḥ ǀ

índrasya sakhyám pavate vivévidatsómaḥ punānáḥ kaláśeṣu sīdati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

divo na sānu stanayannacikradaddyauśca yasya pṛthivī ca dharmabhiḥ ǀ

indrasya sakhyam pavate vivevidatsomaḥ punānaḥ kalaśeṣu sīdati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

दि॒वः । न । सानु॑ । स्त॒नय॑न् । अ॒चि॒क्र॒द॒त् । द्यौः । च॒ । यस्य॑ । पृ॒थि॒वी । च॒ । धर्म॑ऽभिः ।

इन्द्र॑स्य । स॒ख्यम् । प॒व॒ते॒ । वि॒ऽवेवि॑दत् । सोमः॑ । पु॒ना॒नः । क॒लशे॑षु । सी॒द॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

दिवः । न । सानु । स्तनयन् । अचिक्रदत् । द्यौः । च । यस्य । पृथिवी । च । धर्मऽभिः ।

इन्द्रस्य । सख्यम् । पवते । विऽवेविदत् । सोमः । पुनानः । कलशेषु । सीदति ॥

Padapatha Transcription Accented

diváḥ ǀ ná ǀ sā́nu ǀ stanáyan ǀ acikradat ǀ dyáuḥ ǀ ca ǀ yásya ǀ pṛthivī́ ǀ ca ǀ dhárma-bhiḥ ǀ

índrasya ǀ sakhyám ǀ pavate ǀ vi-vévidat ǀ sómaḥ ǀ punānáḥ ǀ kaláśeṣu ǀ sīdati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

divaḥ ǀ na ǀ sānu ǀ stanayan ǀ acikradat ǀ dyauḥ ǀ ca ǀ yasya ǀ pṛthivī ǀ ca ǀ dharma-bhiḥ ǀ

indrasya ǀ sakhyam ǀ pavate ǀ vi-vevidat ǀ somaḥ ǀ punānaḥ ǀ kalaśeṣu ǀ sīdati ǁ

09.086.10   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.13.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ज्योति॑र्य॒ज्ञस्य॑ पवते॒ मधु॑ प्रि॒यं पि॒ता दे॒वानां॑ जनि॒ता वि॒भूव॑सुः ।

दधा॑ति॒ रत्नं॑ स्व॒धयो॑रपी॒च्यं॑ म॒दिंत॑मो मत्स॒र इं॑द्रि॒यो रसः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता विभूवसुः ।

दधाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं मदिंतमो मत्सर इंद्रियो रसः ॥

Samhita Transcription Accented

jyótiryajñásya pavate mádhu priyám pitā́ devā́nām janitā́ vibhū́vasuḥ ǀ

dádhāti rátnam svadháyorapīcyám madíntamo matsará indriyó rásaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

jyotiryajñasya pavate madhu priyam pitā devānām janitā vibhūvasuḥ ǀ

dadhāti ratnam svadhayorapīcyam madintamo matsara indriyo rasaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ज्योतिः॑ । य॒ज्ञस्य॑ । प॒व॒ते॒ । मधु॑ । प्रि॒यम् । पि॒ता । दे॒वाना॑म् । ज॒नि॒ता । वि॒भुऽव॑सुः ।

दधा॑ति । रत्न॑म् । स्व॒धयोः॑ । अ॒पी॒च्य॑म् । म॒दिन्ऽत॑मः । म॒त्स॒रः । इ॒न्द्रि॒यः । रसः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ज्योतिः । यज्ञस्य । पवते । मधु । प्रियम् । पिता । देवानाम् । जनिता । विभुऽवसुः ।

दधाति । रत्नम् । स्वधयोः । अपीच्यम् । मदिन्ऽतमः । मत्सरः । इन्द्रियः । रसः ॥

Padapatha Transcription Accented

jyótiḥ ǀ yajñásya ǀ pavate ǀ mádhu ǀ priyám ǀ pitā́ ǀ devā́nām ǀ janitā́ ǀ vibhú-vasuḥ ǀ

dádhāti ǀ rátnam ǀ svadháyoḥ ǀ apīcyám ǀ madín-tamaḥ ǀ matsaráḥ ǀ indriyáḥ ǀ rásaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

jyotiḥ ǀ yajñasya ǀ pavate ǀ madhu ǀ priyam ǀ pitā ǀ devānām ǀ janitā ǀ vibhu-vasuḥ ǀ

dadhāti ǀ ratnam ǀ svadhayoḥ ǀ apīcyam ǀ madin-tamaḥ ǀ matsaraḥ ǀ indriyaḥ ǀ rasaḥ ǁ

09.086.11   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.14.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि॒क्रंद॑न्क॒लशं॑ वा॒ज्य॑र्षति॒ पति॑र्दि॒वः श॒तधा॑रो विचक्ष॒णः ।

हरि॑र्मि॒त्रस्य॒ सद॑नेषु सीदति मर्मृजा॒नोऽवि॑भिः॒ सिंधु॑भि॒र्वृषा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभिक्रंदन्कलशं वाज्यर्षति पतिर्दिवः शतधारो विचक्षणः ।

हरिर्मित्रस्य सदनेषु सीदति मर्मृजानोऽविभिः सिंधुभिर्वृषा ॥

Samhita Transcription Accented

abhikrándankaláśam vājyárṣati pátirdiváḥ śatádhāro vicakṣaṇáḥ ǀ

hárirmitrásya sádaneṣu sīdati marmṛjānó’vibhiḥ síndhubhirvṛ́ṣā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhikrandankalaśam vājyarṣati patirdivaḥ śatadhāro vicakṣaṇaḥ ǀ

harirmitrasya sadaneṣu sīdati marmṛjāno’vibhiḥ sindhubhirvṛṣā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि॒ऽक्रन्द॑न् । क॒लश॑म् । वा॒जी । अ॒र्ष॒ति॒ । पतिः॑ । दि॒वः । श॒तऽधा॑रः । वि॒ऽच॒क्ष॒णः ।

हरिः॑ । मि॒त्रस्य॑ । सद॑नेषु । सी॒द॒ति॒ । म॒र्मृ॒जा॒नः । अवि॑ऽभिः । सिन्धु॑ऽभिः । वृषा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभिऽक्रन्दन् । कलशम् । वाजी । अर्षति । पतिः । दिवः । शतऽधारः । विऽचक्षणः ।

हरिः । मित्रस्य । सदनेषु । सीदति । मर्मृजानः । अविऽभिः । सिन्धुऽभिः । वृषा ॥

Padapatha Transcription Accented

abhi-krándan ǀ kaláśam ǀ vājī́ ǀ arṣati ǀ pátiḥ ǀ diváḥ ǀ śatá-dhāraḥ ǀ vi-cakṣaṇáḥ ǀ

háriḥ ǀ mitrásya ǀ sádaneṣu ǀ sīdati ǀ marmṛjānáḥ ǀ ávi-bhiḥ ǀ síndhu-bhiḥ ǀ vṛ́ṣā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi-krandan ǀ kalaśam ǀ vājī ǀ arṣati ǀ patiḥ ǀ divaḥ ǀ śata-dhāraḥ ǀ vi-cakṣaṇaḥ ǀ

hariḥ ǀ mitrasya ǀ sadaneṣu ǀ sīdati ǀ marmṛjānaḥ ǀ avi-bhiḥ ǀ sindhu-bhiḥ ǀ vṛṣā ǁ

09.086.12   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.14.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्रे॒ सिंधू॑नां॒ पव॑मानो अर्ष॒त्यग्रे॑ वा॒चो अ॑ग्रि॒यो गोषु॑ गच्छति ।

अग्रे॒ वाज॑स्य भजते महाध॒नं स्वा॑यु॒धः सो॒तृभिः॑ पूयते॒ वृषा॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्रे सिंधूनां पवमानो अर्षत्यग्रे वाचो अग्रियो गोषु गच्छति ।

अग्रे वाजस्य भजते महाधनं स्वायुधः सोतृभिः पूयते वृषा ॥

Samhita Transcription Accented

ágre síndhūnām pávamāno arṣatyágre vācó agriyó góṣu gacchati ǀ

ágre vā́jasya bhajate mahādhanám svāyudháḥ sotṛ́bhiḥ pūyate vṛ́ṣā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agre sindhūnām pavamāno arṣatyagre vāco agriyo goṣu gacchati ǀ

agre vājasya bhajate mahādhanam svāyudhaḥ sotṛbhiḥ pūyate vṛṣā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्रे॑ । सिन्धू॑नाम् । पव॑मानः । अ॒र्ष॒ति॒ । अग्रे॑ । वा॒चः । अ॒ग्रि॒यः । गोषु॑ । ग॒च्छ॒ति॒ ।

अग्रे॑ । वाज॑स्य । भ॒ज॒ते॒ । म॒हा॒ऽध॒नम् । सु॒ऽआ॒यु॒धः । सो॒तृऽभिः॑ । पू॒य॒ते॒ । वृषा॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्रे । सिन्धूनाम् । पवमानः । अर्षति । अग्रे । वाचः । अग्रियः । गोषु । गच्छति ।

अग्रे । वाजस्य । भजते । महाऽधनम् । सुऽआयुधः । सोतृऽभिः । पूयते । वृषा ॥

Padapatha Transcription Accented

ágre ǀ síndhūnām ǀ pávamānaḥ ǀ arṣati ǀ ágre ǀ vācáḥ ǀ agriyáḥ ǀ góṣu ǀ gacchati ǀ

ágre ǀ vā́jasya ǀ bhajate ǀ mahā-dhanám ǀ su-āyudháḥ ǀ sotṛ́-bhiḥ ǀ pūyate ǀ vṛ́ṣā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agre ǀ sindhūnām ǀ pavamānaḥ ǀ arṣati ǀ agre ǀ vācaḥ ǀ agriyaḥ ǀ goṣu ǀ gacchati ǀ

agre ǀ vājasya ǀ bhajate ǀ mahā-dhanam ǀ su-āyudhaḥ ǀ sotṛ-bhiḥ ǀ pūyate ǀ vṛṣā ǁ

09.086.13   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.14.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.013   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒यं म॒तवां॑छकु॒नो यथा॑ हि॒तोऽव्ये॑ ससार॒ पव॑मान ऊ॒र्मिणा॑ ।

तव॒ क्रत्वा॒ रोद॑सी अंत॒रा क॑वे॒ शुचि॑र्धि॒या प॑वते॒ सोम॑ इंद्र ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयं मतवांछकुनो यथा हितोऽव्ये ससार पवमान ऊर्मिणा ।

तव क्रत्वा रोदसी अंतरा कवे शुचिर्धिया पवते सोम इंद्र ते ॥

Samhita Transcription Accented

ayám matávāñchakunó yáthā hitó’vye sasāra pávamāna ūrmíṇā ǀ

táva krátvā ródasī antarā́ kave śúcirdhiyā́ pavate sóma indra te ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayam matavāñchakuno yathā hito’vye sasāra pavamāna ūrmiṇā ǀ

tava kratvā rodasī antarā kave śucirdhiyā pavate soma indra te ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒यम् । म॒तऽवा॑न् । श॒कु॒नः । यथा॑ । हि॒तः । अव्ये॑ । स॒सा॒र॒ । पव॑मानः । ऊ॒र्मिणा॑ ।

तव॑ । क्रत्वा॑ । रोद॑सी॒ इति॑ । अ॒न्त॒रा । क॒वे॒ । शुचिः॑ । धि॒या । प॒व॒ते॒ । सोमः॑ । इ॒न्द्र॒ । ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयम् । मतऽवान् । शकुनः । यथा । हितः । अव्ये । ससार । पवमानः । ऊर्मिणा ।

तव । क्रत्वा । रोदसी इति । अन्तरा । कवे । शुचिः । धिया । पवते । सोमः । इन्द्र । ते ॥

Padapatha Transcription Accented

ayám ǀ matá-vān ǀ śakunáḥ ǀ yáthā ǀ hitáḥ ǀ ávye ǀ sasāra ǀ pávamānaḥ ǀ ūrmíṇā ǀ

táva ǀ krátvā ǀ ródasī íti ǀ antarā́ ǀ kave ǀ śúciḥ ǀ dhiyā́ ǀ pavate ǀ sómaḥ ǀ indra ǀ te ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayam ǀ mata-vān ǀ śakunaḥ ǀ yathā ǀ hitaḥ ǀ avye ǀ sasāra ǀ pavamānaḥ ǀ ūrmiṇā ǀ

tava ǀ kratvā ǀ rodasī iti ǀ antarā ǀ kave ǀ śuciḥ ǀ dhiyā ǀ pavate ǀ somaḥ ǀ indra ǀ te ǁ

09.086.14   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.14.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.014   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

द्रा॒पिं वसा॑नो यज॒तो दि॑वि॒स्पृश॑मंतरिक्ष॒प्रा भुव॑ने॒ष्वर्पि॑तः ।

स्व॑र्जज्ञा॒नो नभ॑सा॒भ्य॑क्रमीत्प्र॒त्नम॑स्य पि॒तर॒मा वि॑वासति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

द्रापिं वसानो यजतो दिविस्पृशमंतरिक्षप्रा भुवनेष्वर्पितः ।

स्वर्जज्ञानो नभसाभ्यक्रमीत्प्रत्नमस्य पितरमा विवासति ॥

Samhita Transcription Accented

drāpím vásāno yajató divispṛ́śamantarikṣaprā́ bhúvaneṣvárpitaḥ ǀ

svárjajñānó nábhasābhyákramītpratnámasya pitáramā́ vivāsati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

drāpim vasāno yajato divispṛśamantarikṣaprā bhuvaneṣvarpitaḥ ǀ

svarjajñāno nabhasābhyakramītpratnamasya pitaramā vivāsati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

द्रा॒पिम् । वसा॑नः । य॒ज॒तः । दि॒वि॒ऽस्पृश॑म् । अ॒न्त॒रि॒क्ष॒ऽप्राः । भुव॑नेषु । अर्पि॑तः ।

स्वः॑ । ज॒ज्ञा॒नः । नभ॑सा । अ॒भि । अ॒क्र॒मी॒त् । प्र॒त्नम् । अ॒स्य॒ । पि॒तर॑म् । आ । वि॒वा॒स॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

द्रापिम् । वसानः । यजतः । दिविऽस्पृशम् । अन्तरिक्षऽप्राः । भुवनेषु । अर्पितः ।

स्वः । जज्ञानः । नभसा । अभि । अक्रमीत् । प्रत्नम् । अस्य । पितरम् । आ । विवासति ॥

Padapatha Transcription Accented

drāpím ǀ vásānaḥ ǀ yajatáḥ ǀ divi-spṛ́śam ǀ antarikṣa-prā́ḥ ǀ bhúvaneṣu ǀ árpitaḥ ǀ

sváḥ ǀ jajñānáḥ ǀ nábhasā ǀ abhí ǀ akramīt ǀ pratnám ǀ asya ǀ pitáram ǀ ā́ ǀ vivāsati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

drāpim ǀ vasānaḥ ǀ yajataḥ ǀ divi-spṛśam ǀ antarikṣa-prāḥ ǀ bhuvaneṣu ǀ arpitaḥ ǀ

svaḥ ǀ jajñānaḥ ǀ nabhasā ǀ abhi ǀ akramīt ǀ pratnam ǀ asya ǀ pitaram ǀ ā ǀ vivāsati ǁ

09.086.15   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.14.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.015   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सो अ॑स्य वि॒शे महि॒ शर्म॑ यच्छति॒ यो अ॑स्य॒ धाम॑ प्रथ॒मं व्या॑न॒शे ।

प॒दं यद॑स्य पर॒मे व्यो॑म॒न्यतो॒ विश्वा॑ अ॒भि सं या॑ति सं॒यतः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सो अस्य विशे महि शर्म यच्छति यो अस्य धाम प्रथमं व्यानशे ।

पदं यदस्य परमे व्योमन्यतो विश्वा अभि सं याति संयतः ॥

Samhita Transcription Accented

só asya viśé máhi śárma yacchati yó asya dhā́ma prathamám vyānaśé ǀ

padám yádasya paramé vyómanyáto víśvā abhí sám yāti saṃyátaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

so asya viśe mahi śarma yacchati yo asya dhāma prathamam vyānaśe ǀ

padam yadasya parame vyomanyato viśvā abhi sam yāti saṃyataḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । अ॒स्य॒ । वि॒शे । महि॑ । शर्म॑ । य॒च्छ॒ति॒ । यः । अ॒स्य॒ । धाम॑ । प्र॒थ॒मम् । वि॒ऽआ॒न॒शे ।

प॒दम् । यत् । अ॒स्य॒ । प॒र॒मे । विऽओ॑मनि । अतः॑ । विश्वाः॑ । अ॒भि । सम् । या॒ति॒ । स॒म्ऽयतः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । अस्य । विशे । महि । शर्म । यच्छति । यः । अस्य । धाम । प्रथमम् । विऽआनशे ।

पदम् । यत् । अस्य । परमे । विऽओमनि । अतः । विश्वाः । अभि । सम् । याति । सम्ऽयतः ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ asya ǀ viśé ǀ máhi ǀ śárma ǀ yacchati ǀ yáḥ ǀ asya ǀ dhā́ma ǀ prathamám ǀ vi-ānaśé ǀ

padám ǀ yát ǀ asya ǀ paramé ǀ ví-omani ǀ átaḥ ǀ víśvāḥ ǀ abhí ǀ sám ǀ yāti ǀ sam-yátaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ asya ǀ viśe ǀ mahi ǀ śarma ǀ yacchati ǀ yaḥ ǀ asya ǀ dhāma ǀ prathamam ǀ vi-ānaśe ǀ

padam ǀ yat ǀ asya ǀ parame ǀ vi-omani ǀ ataḥ ǀ viśvāḥ ǀ abhi ǀ sam ǀ yāti ǀ sam-yataḥ ǁ

09.086.16   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.15.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.016   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रो अ॑यासी॒दिंदु॒रिंद्र॑स्य निष्कृ॒तं सखा॒ सख्यु॒र्न प्र मि॑नाति सं॒गिरं॑ ।

मर्य॑ इव युव॒तिभिः॒ सम॑र्षति॒ सोमः॑ क॒लशे॑ श॒तया॑म्ना प॒था ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रो अयासीदिंदुरिंद्रस्य निष्कृतं सखा सख्युर्न प्र मिनाति संगिरं ।

मर्य इव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयाम्ना पथा ॥

Samhita Transcription Accented

pró ayāsīdínduríndrasya niṣkṛtám sákhā sákhyurná prá mināti saṃgíram ǀ

márya iva yuvatíbhiḥ sámarṣati sómaḥ kaláśe śatáyāmnā pathā́ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pro ayāsīdindurindrasya niṣkṛtam sakhā sakhyurna pra mināti saṃgiram ǀ

marya iva yuvatibhiḥ samarṣati somaḥ kalaśe śatayāmnā pathā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रो इति॑ । अ॒या॒सी॒त् । इन्दुः॑ । इन्द्र॑स्य । निः॒ऽकृ॒तम् । सखा॑ । सख्युः॑ । न । प्र । मि॒ना॒ति॒ । स॒म्ऽगिर॑म् ।

मर्यः॑ऽइव । यु॒व॒तिऽभिः॑ । सम् । अ॒र्ष॒ति॒ । सोमः॑ । क॒लशे॑ । श॒तऽया॑म्ना । प॒था ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रो इति । अयासीत् । इन्दुः । इन्द्रस्य । निःऽकृतम् । सखा । सख्युः । न । प्र । मिनाति । सम्ऽगिरम् ।

मर्यःऽइव । युवतिऽभिः । सम् । अर्षति । सोमः । कलशे । शतऽयाम्ना । पथा ॥

Padapatha Transcription Accented

pró íti ǀ ayāsīt ǀ índuḥ ǀ índrasya ǀ niḥ-kṛtám ǀ sákhā ǀ sákhyuḥ ǀ ná ǀ prá ǀ mināti ǀ sam-gíram ǀ

máryaḥ-iva ǀ yuvatí-bhiḥ ǀ sám ǀ arṣati ǀ sómaḥ ǀ kaláśe ǀ śatá-yāmnā ǀ pathā́ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pro iti ǀ ayāsīt ǀ induḥ ǀ indrasya ǀ niḥ-kṛtam ǀ sakhā ǀ sakhyuḥ ǀ na ǀ pra ǀ mināti ǀ sam-giram ǀ

maryaḥ-iva ǀ yuvati-bhiḥ ǀ sam ǀ arṣati ǀ somaḥ ǀ kalaśe ǀ śata-yāmnā ǀ pathā ǁ

09.086.17   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.15.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.017   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र वो॒ धियो॑ मंद्र॒युवो॑ विप॒न्युवः॑ पन॒स्युवः॑ सं॒वस॑नेष्वक्रमुः ।

सोमं॑ मनी॒षा अ॒भ्य॑नूषत॒ स्तुभो॒ऽभि धे॒नवः॒ पय॑सेमशिश्रयुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र वो धियो मंद्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः संवसनेष्वक्रमुः ।

सोमं मनीषा अभ्यनूषत स्तुभोऽभि धेनवः पयसेमशिश्रयुः ॥

Samhita Transcription Accented

prá vo dhíyo mandrayúvo vipanyúvaḥ panasyúvaḥ saṃvásaneṣvakramuḥ ǀ

sómam manīṣā́ abhyánūṣata stúbho’bhí dhenávaḥ páyasemaśiśrayuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra vo dhiyo mandrayuvo vipanyuvaḥ panasyuvaḥ saṃvasaneṣvakramuḥ ǀ

somam manīṣā abhyanūṣata stubho’bhi dhenavaḥ payasemaśiśrayuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । वः॒ । धियः॑ । म॒न्द्र॒ऽयुवः॑ । वि॒प॒न्युवः॑ । प॒न॒स्युवः॑ । स॒म्ऽवस॑नेषु । अ॒क्र॒मुः॒ ।

सोम॑म् । म॒नी॒षाः । अ॒भि । अ॒नू॒ष॒त॒ । स्तुभः॑ । अ॒भि । धे॒नवः॑ । पय॑सा । ई॒म् । अ॒शि॒श्र॒युः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । वः । धियः । मन्द्रऽयुवः । विपन्युवः । पनस्युवः । सम्ऽवसनेषु । अक्रमुः ।

सोमम् । मनीषाः । अभि । अनूषत । स्तुभः । अभि । धेनवः । पयसा । ईम् । अशिश्रयुः ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ vaḥ ǀ dhíyaḥ ǀ mandra-yúvaḥ ǀ vipanyúvaḥ ǀ panasyúvaḥ ǀ sam-vásaneṣu ǀ akramuḥ ǀ

sómam ǀ manīṣā́ḥ ǀ abhí ǀ anūṣata ǀ stúbhaḥ ǀ abhí ǀ dhenávaḥ ǀ páyasā ǀ īm ǀ aśiśrayuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ vaḥ ǀ dhiyaḥ ǀ mandra-yuvaḥ ǀ vipanyuvaḥ ǀ panasyuvaḥ ǀ sam-vasaneṣu ǀ akramuḥ ǀ

somam ǀ manīṣāḥ ǀ abhi ǀ anūṣata ǀ stubhaḥ ǀ abhi ǀ dhenavaḥ ǀ payasā ǀ īm ǀ aśiśrayuḥ ǁ

09.086.18   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.15.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.018   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ नः॑ सोम सं॒यतं॑ पि॒प्युषी॒मिष॒मिंदो॒ पव॑स्व॒ पव॑मानो अ॒स्रिधं॑ ।

या नो॒ दोह॑ते॒ त्रिरह॒न्नस॑श्चुषी क्षु॒मद्वाज॑व॒न्मधु॑मत्सु॒वीर्यं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ नः सोम संयतं पिप्युषीमिषमिंदो पवस्व पवमानो अस्रिधं ।

या नो दोहते त्रिरहन्नसश्चुषी क्षुमद्वाजवन्मधुमत्सुवीर्यं ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ naḥ soma saṃyátam pipyúṣīmíṣamíndo pávasva pávamāno asrídham ǀ

yā́ no dóhate tríráhannásaścuṣī kṣumádvā́javanmádhumatsuvī́ryam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā naḥ soma saṃyatam pipyuṣīmiṣamindo pavasva pavamāno asridham ǀ

yā no dohate trirahannasaścuṣī kṣumadvājavanmadhumatsuvīryam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नः॒ । सो॒म॒ । स॒म्ऽयत॑म् । पि॒प्युषी॑म् । इष॑म् । इन्दो॒ इति॑ । पव॑स्व । पव॑मानः । अ॒स्रिध॑म् ।

या । नः॒ । दोह॑ते । त्रिः । अह॑न् । अस॑श्चुषी । क्षु॒ऽमत् । वाज॑ऽवत् । मधु॑ऽमत् । सु॒ऽवीर्य॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । नः । सोम । सम्ऽयतम् । पिप्युषीम् । इषम् । इन्दो इति । पवस्व । पवमानः । अस्रिधम् ।

या । नः । दोहते । त्रिः । अहन् । असश्चुषी । क्षुऽमत् । वाजऽवत् । मधुऽमत् । सुऽवीर्यम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ naḥ ǀ soma ǀ sam-yátam ǀ pipyúṣīm ǀ íṣam ǀ índo íti ǀ pávasva ǀ pávamānaḥ ǀ asrídham ǀ

yā́ ǀ naḥ ǀ dóhate ǀ tríḥ ǀ áhan ǀ ásaścuṣī ǀ kṣu-mát ǀ vā́ja-vat ǀ mádhu-mat ǀ su-vī́ryam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ naḥ ǀ soma ǀ sam-yatam ǀ pipyuṣīm ǀ iṣam ǀ indo iti ǀ pavasva ǀ pavamānaḥ ǀ asridham ǀ

yā ǀ naḥ ǀ dohate ǀ triḥ ǀ ahan ǀ asaścuṣī ǀ kṣu-mat ǀ vāja-vat ǀ madhu-mat ǀ su-vīryam ǁ

09.086.19   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.15.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.019   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वृषा॑ मती॒नां प॑वते विचक्ष॒णः सोमो॒ अह्नः॑ प्रतरी॒तोषसो॑ दि॒वः ।

क्रा॒णा सिंधू॑नां क॒लशाँ॑ अवीवश॒दिंद्र॑स्य॒ हार्द्या॑वि॒शन्म॑नी॒षिभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्नः प्रतरीतोषसो दिवः ।

क्राणा सिंधूनां कलशाँ अवीवशदिंद्रस्य हार्द्याविशन्मनीषिभिः ॥

Samhita Transcription Accented

vṛ́ṣā matīnā́m pavate vicakṣaṇáḥ sómo áhnaḥ pratarītóṣáso diváḥ ǀ

krāṇā́ síndhūnām kaláśām̐ avīvaśadíndrasya hā́rdyāviśánmanīṣíbhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vṛṣā matīnām pavate vicakṣaṇaḥ somo ahnaḥ pratarītoṣaso divaḥ ǀ

krāṇā sindhūnām kalaśām̐ avīvaśadindrasya hārdyāviśanmanīṣibhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वृषा॑ । म॒ती॒नाम् । प॒व॒ते॒ । वि॒ऽच॒क्ष॒णः । सोमः॑ । अह्नः॑ । प्र॒ऽत॒री॒ता । उ॒षसः॑ । दि॒वः ।

क्रा॒णा । सिन्धू॑नाम् । क॒लशा॑न् । अ॒वी॒व॒श॒त् । इन्द्र॑स्य । हार्दि॑ । आ॒ऽवि॒शन् । म॒नी॒षिऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वृषा । मतीनाम् । पवते । विऽचक्षणः । सोमः । अह्नः । प्रऽतरीता । उषसः । दिवः ।

क्राणा । सिन्धूनाम् । कलशान् । अवीवशत् । इन्द्रस्य । हार्दि । आऽविशन् । मनीषिऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

vṛ́ṣā ǀ matīnā́m ǀ pavate ǀ vi-cakṣaṇáḥ ǀ sómaḥ ǀ áhnaḥ ǀ pra-tarītā́ ǀ uṣásaḥ ǀ diváḥ ǀ

krāṇā́ ǀ síndhūnām ǀ kaláśān ǀ avīvaśat ǀ índrasya ǀ hā́rdi ǀ ā-viśán ǀ manīṣí-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vṛṣā ǀ matīnām ǀ pavate ǀ vi-cakṣaṇaḥ ǀ somaḥ ǀ ahnaḥ ǀ pra-tarītā ǀ uṣasaḥ ǀ divaḥ ǀ

krāṇā ǀ sindhūnām ǀ kalaśān ǀ avīvaśat ǀ indrasya ǀ hārdi ǀ ā-viśan ǀ manīṣi-bhiḥ ǁ

09.086.20   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.15.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.020   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

म॒नी॒षिभिः॑ पवते पू॒र्व्यः क॒विर्नृभि॑र्य॒तः परि॒ कोशाँ॑ अचिक्रदत् ।

त्रि॒तस्य॒ नाम॑ ज॒नय॒न्मधु॑ क्षर॒दिंद्र॑स्य वा॒योः स॒ख्याय॒ कर्त॑वे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मनीषिभिः पवते पूर्व्यः कविर्नृभिर्यतः परि कोशाँ अचिक्रदत् ।

त्रितस्य नाम जनयन्मधु क्षरदिंद्रस्य वायोः सख्याय कर्तवे ॥

Samhita Transcription Accented

manīṣíbhiḥ pavate pūrvyáḥ kavírnṛ́bhiryatáḥ pári kóśām̐ acikradat ǀ

tritásya nā́ma janáyanmádhu kṣaradíndrasya vāyóḥ sakhyā́ya kártave ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

manīṣibhiḥ pavate pūrvyaḥ kavirnṛbhiryataḥ pari kośām̐ acikradat ǀ

tritasya nāma janayanmadhu kṣaradindrasya vāyoḥ sakhyāya kartave ǁ

Padapatha Devanagari Accented

म॒नी॒षिऽभिः॑ । प॒व॒ते॒ । पू॒र्व्यः । क॒विः । नृऽभिः॑ । य॒तः । परि॑ । कोशा॑न् । अ॒चि॒क्र॒द॒त् ।

त्रि॒तस्य॑ । नाम॑ । ज॒नय॑न् । मधु॑ । क्ष॒र॒त् । इन्द्र॑स्य । वा॒योः । स॒ख्याय॑ । कर्त॑वे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मनीषिऽभिः । पवते । पूर्व्यः । कविः । नृऽभिः । यतः । परि । कोशान् । अचिक्रदत् ।

त्रितस्य । नाम । जनयन् । मधु । क्षरत् । इन्द्रस्य । वायोः । सख्याय । कर्तवे ॥

Padapatha Transcription Accented

manīṣí-bhiḥ ǀ pavate ǀ pūrvyáḥ ǀ kavíḥ ǀ nṛ́-bhiḥ ǀ yatáḥ ǀ pári ǀ kóśān ǀ acikradat ǀ

tritásya ǀ nā́ma ǀ janáyan ǀ mádhu ǀ kṣarat ǀ índrasya ǀ vāyóḥ ǀ sakhyā́ya ǀ kártave ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

manīṣi-bhiḥ ǀ pavate ǀ pūrvyaḥ ǀ kaviḥ ǀ nṛ-bhiḥ ǀ yataḥ ǀ pari ǀ kośān ǀ acikradat ǀ

tritasya ǀ nāma ǀ janayan ǀ madhu ǀ kṣarat ǀ indrasya ǀ vāyoḥ ǀ sakhyāya ǀ kartave ǁ

09.086.21   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.16.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.021   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒यं पु॑ना॒न उ॒षसो॒ वि रो॑चयद॒यं सिंधु॑भ्यो अभवदु लोक॒कृत् ।

अ॒यं त्रिः स॒प्त दु॑दुहा॒न आ॒शिरं॒ सोमो॑ हृ॒दे प॑वते॒ चारु॑ मत्स॒रः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयं पुनान उषसो वि रोचयदयं सिंधुभ्यो अभवदु लोककृत् ।

अयं त्रिः सप्त दुदुहान आशिरं सोमो हृदे पवते चारु मत्सरः ॥

Samhita Transcription Accented

ayám punāná uṣáso ví rocayadayám síndhubhyo abhavadu lokakṛ́t ǀ

ayám tríḥ saptá duduhāná āśíram sómo hṛdé pavate cā́ru matsaráḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayam punāna uṣaso vi rocayadayam sindhubhyo abhavadu lokakṛt ǀ

ayam triḥ sapta duduhāna āśiram somo hṛde pavate cāru matsaraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒यम् । पु॒ना॒नः । उ॒षसः॑ । वि । रो॒च॒य॒त् । अ॒यम् । सिन्धु॑ऽभ्यः । अ॒भ॒व॒त् । ऊं॒ इति॑ । लो॒क॒ऽकृत् ।

अ॒यम् । त्रिः । स॒प्त । दु॒दु॒हा॒नः । आ॒ऽशिर॑म् । सोमः॑ । हृ॒दे । प॒व॒ते॒ । चारु॑ । म॒त्स॒रः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयम् । पुनानः । उषसः । वि । रोचयत् । अयम् । सिन्धुऽभ्यः । अभवत् । ऊं इति । लोकऽकृत् ।

अयम् । त्रिः । सप्त । दुदुहानः । आऽशिरम् । सोमः । हृदे । पवते । चारु । मत्सरः ॥

Padapatha Transcription Accented

ayám ǀ punānáḥ ǀ uṣásaḥ ǀ ví ǀ rocayat ǀ ayám ǀ síndhu-bhyaḥ ǀ abhavat ǀ ūṃ íti ǀ loka-kṛ́t ǀ

ayám ǀ tríḥ ǀ saptá ǀ duduhānáḥ ǀ ā-śíram ǀ sómaḥ ǀ hṛdé ǀ pavate ǀ cā́ru ǀ matsaráḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayam ǀ punānaḥ ǀ uṣasaḥ ǀ vi ǀ rocayat ǀ ayam ǀ sindhu-bhyaḥ ǀ abhavat ǀ ūṃ iti ǀ loka-kṛt ǀ

ayam ǀ triḥ ǀ sapta ǀ duduhānaḥ ǀ ā-śiram ǀ somaḥ ǀ hṛde ǀ pavate ǀ cāru ǀ matsaraḥ ǁ

09.086.22   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.16.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.022   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पव॑स्व सोम दि॒व्येषु॒ धाम॑सु सृजा॒न इं॑दो क॒लशे॑ प॒वित्र॒ आ ।

सीद॒न्निंद्र॑स्य ज॒ठरे॒ कनि॑क्रद॒न्नृभि॑र्य॒तः सूर्य॒मारो॑हयो दि॒वि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पवस्व सोम दिव्येषु धामसु सृजान इंदो कलशे पवित्र आ ।

सीदन्निंद्रस्य जठरे कनिक्रदन्नृभिर्यतः सूर्यमारोहयो दिवि ॥

Samhita Transcription Accented

pávasva soma divyéṣu dhā́masu sṛjāná indo kaláśe pavítra ā́ ǀ

sī́danníndrasya jaṭháre kánikradannṛ́bhiryatáḥ sū́ryamā́rohayo diví ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pavasva soma divyeṣu dhāmasu sṛjāna indo kalaśe pavitra ā ǀ

sīdannindrasya jaṭhare kanikradannṛbhiryataḥ sūryamārohayo divi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पव॑स्व । सो॒म॒ । दि॒व्येषु॑ । धाम॑ऽसु । सृ॒जा॒नः । इ॒न्दो॒ इति॑ । क॒लशे॑ । प॒वित्रे॑ । आ ।

सीद॑न् । इन्द्र॑स्य । ज॒ठरे॑ । कनि॑क्रदत् । नृऽभिः॑ । य॒तः । सूर्य॑म् । आ । अ॒रो॒ह॒यः॒ । दि॒वि ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पवस्व । सोम । दिव्येषु । धामऽसु । सृजानः । इन्दो इति । कलशे । पवित्रे । आ ।

सीदन् । इन्द्रस्य । जठरे । कनिक्रदत् । नृऽभिः । यतः । सूर्यम् । आ । अरोहयः । दिवि ॥

Padapatha Transcription Accented

pávasva ǀ soma ǀ divyéṣu ǀ dhā́ma-su ǀ sṛjānáḥ ǀ indo íti ǀ kaláśe ǀ pavítre ǀ ā́ ǀ

sī́dan ǀ índrasya ǀ jaṭháre ǀ kánikradat ǀ nṛ́-bhiḥ ǀ yatáḥ ǀ sū́ryam ǀ ā́ ǀ arohayaḥ ǀ diví ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pavasva ǀ soma ǀ divyeṣu ǀ dhāma-su ǀ sṛjānaḥ ǀ indo iti ǀ kalaśe ǀ pavitre ǀ ā ǀ

sīdan ǀ indrasya ǀ jaṭhare ǀ kanikradat ǀ nṛ-bhiḥ ǀ yataḥ ǀ sūryam ǀ ā ǀ arohayaḥ ǀ divi ǁ

09.086.23   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.16.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.023   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अद्रि॑भिः सु॒तः प॑वसे प॒वित्र॒ आँ इंद॒विंद्र॑स्य ज॒ठरे॑ष्वावि॒शन् ।

त्वं नृ॒चक्षा॑ अभवो विचक्षण॒ सोम॑ गो॒त्रमंगि॑रोभ्योऽवृणो॒रप॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अद्रिभिः सुतः पवसे पवित्र आँ इंदविंद्रस्य जठरेष्वाविशन् ।

त्वं नृचक्षा अभवो विचक्षण सोम गोत्रमंगिरोभ्योऽवृणोरप ॥

Samhita Transcription Accented

ádribhiḥ sutáḥ pavase pavítra ā́m̐ índavíndrasya jaṭháreṣvāviśán ǀ

tvám nṛcákṣā abhavo vicakṣaṇa sóma gotrámáṅgirobhyo’vṛṇorápa ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

adribhiḥ sutaḥ pavase pavitra ām̐ indavindrasya jaṭhareṣvāviśan ǀ

tvam nṛcakṣā abhavo vicakṣaṇa soma gotramaṅgirobhyo’vṛṇorapa ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अद्रि॑ऽभिः । सु॒तः । प॒व॒से॒ । प॒वित्रे॑ । आ । इन्दो॒ इति॑ । इन्द्र॑स्य । ज॒ठरे॑षु । आ॒ऽवि॒शन् ।

त्वम् । नृ॒ऽचक्षाः॑ । अ॒भ॒वः॒ । वि॒ऽच॒क्ष॒ण॒ । सोम॑ । गो॒त्रम् । अङ्गि॑रःऽभ्यः । अ॒वृ॒णोः॒ । अप॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अद्रिऽभिः । सुतः । पवसे । पवित्रे । आ । इन्दो इति । इन्द्रस्य । जठरेषु । आऽविशन् ।

त्वम् । नृऽचक्षाः । अभवः । विऽचक्षण । सोम । गोत्रम् । अङ्गिरःऽभ्यः । अवृणोः । अप ॥

Padapatha Transcription Accented

ádri-bhiḥ ǀ sutáḥ ǀ pavase ǀ pavítre ǀ ā́ ǀ índo íti ǀ índrasya ǀ jaṭháreṣu ǀ ā-viśán ǀ

tvám ǀ nṛ-cákṣāḥ ǀ abhavaḥ ǀ vi-cakṣaṇa ǀ sóma ǀ gotrám ǀ áṅgiraḥ-bhyaḥ ǀ avṛṇoḥ ǀ ápa ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

adri-bhiḥ ǀ sutaḥ ǀ pavase ǀ pavitre ǀ ā ǀ indo iti ǀ indrasya ǀ jaṭhareṣu ǀ ā-viśan ǀ

tvam ǀ nṛ-cakṣāḥ ǀ abhavaḥ ǀ vi-cakṣaṇa ǀ soma ǀ gotram ǀ aṅgiraḥ-bhyaḥ ǀ avṛṇoḥ ǀ apa ǁ

09.086.24   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.16.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.024   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वां सो॑म॒ पव॑मानं स्वा॒ध्योऽनु॒ विप्रा॑सो अमदन्नव॒स्यवः॑ ।

त्वां सु॑प॒र्ण आभ॑रद्दि॒वस्परींदो॒ विश्वा॑भिर्म॒तिभिः॒ परि॑ष्कृतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वां सोम पवमानं स्वाध्योऽनु विप्रासो अमदन्नवस्यवः ।

त्वां सुपर्ण आभरद्दिवस्परींदो विश्वाभिर्मतिभिः परिष्कृतं ॥

Samhita Transcription Accented

tvā́m soma pávamānam svādhyó’nu víprāso amadannavasyávaḥ ǀ

tvā́m suparṇá ā́bharaddiváspárī́ndo víśvābhirmatíbhiḥ páriṣkṛtam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvām soma pavamānam svādhyo’nu viprāso amadannavasyavaḥ ǀ

tvām suparṇa ābharaddivasparīndo viśvābhirmatibhiḥ pariṣkṛtam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वाम् । सो॒म॒ । पव॑मानम् । सु॒ऽआ॒ध्यः॑ । अनु॑ । विप्रा॑सः । अ॒म॒द॒न् । अ॒व॒स्यवः॑ ।

त्वाम् । सु॒ऽप॒र्णः । आ । अ॒भ॒र॒त् । दि॒वः । परि॑ । इन्दो॒ इति॑ । विश्वा॑भिः । म॒तिऽभिः॑ । परि॑ऽकृतम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वाम् । सोम । पवमानम् । सुऽआध्यः । अनु । विप्रासः । अमदन् । अवस्यवः ।

त्वाम् । सुऽपर्णः । आ । अभरत् । दिवः । परि । इन्दो इति । विश्वाभिः । मतिऽभिः । परिऽकृतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tvā́m ǀ soma ǀ pávamānam ǀ su-ādhyáḥ ǀ ánu ǀ víprāsaḥ ǀ amadan ǀ avasyávaḥ ǀ

tvā́m ǀ su-parṇáḥ ǀ ā́ ǀ abharat ǀ diváḥ ǀ pári ǀ índo íti ǀ víśvābhiḥ ǀ matí-bhiḥ ǀ pári-kṛtam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvām ǀ soma ǀ pavamānam ǀ su-ādhyaḥ ǀ anu ǀ viprāsaḥ ǀ amadan ǀ avasyavaḥ ǀ

tvām ǀ su-parṇaḥ ǀ ā ǀ abharat ǀ divaḥ ǀ pari ǀ indo iti ǀ viśvābhiḥ ǀ mati-bhiḥ ǀ pari-kṛtam ǁ

09.086.25   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.16.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अव्ये॑ पुना॒नं परि॒ वार॑ ऊ॒र्मिणा॒ हरिं॑ नवंते अ॒भि स॒प्त धे॒नवः॑ ।

अ॒पामु॒पस्थे॒ अध्या॒यवः॑ क॒विमृ॒तस्य॒ योना॑ महि॒षा अ॑हेषत ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अव्ये पुनानं परि वार ऊर्मिणा हरिं नवंते अभि सप्त धेनवः ।

अपामुपस्थे अध्यायवः कविमृतस्य योना महिषा अहेषत ॥

Samhita Transcription Accented

ávye punānám pári vā́ra ūrmíṇā hárim navante abhí saptá dhenávaḥ ǀ

apā́mupásthe ádhyāyávaḥ kavímṛtásya yónā mahiṣā́ aheṣata ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

avye punānam pari vāra ūrmiṇā harim navante abhi sapta dhenavaḥ ǀ

apāmupasthe adhyāyavaḥ kavimṛtasya yonā mahiṣā aheṣata ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अव्ये॑ । पु॒ना॒नम् । परि॑ । वारे॑ । ऊ॒र्मिणा॑ । हरि॑म् । न॒व॒न्ते॒ । अ॒भि । स॒प्त । धे॒नवः॑ ।

अ॒पाम् । उ॒पऽस्थे॑ । अधि॑ । आ॒यवः॑ । क॒विम् । ऋ॒तस्य॑ । योना॑ । म॒हि॒षाः । अ॒हे॒ष॒त॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अव्ये । पुनानम् । परि । वारे । ऊर्मिणा । हरिम् । नवन्ते । अभि । सप्त । धेनवः ।

अपाम् । उपऽस्थे । अधि । आयवः । कविम् । ऋतस्य । योना । महिषाः । अहेषत ॥

Padapatha Transcription Accented

ávye ǀ punānám ǀ pári ǀ vā́re ǀ ūrmíṇā ǀ hárim ǀ navante ǀ abhí ǀ saptá ǀ dhenávaḥ ǀ

apā́m ǀ upá-sthe ǀ ádhi ǀ āyávaḥ ǀ kavím ǀ ṛtásya ǀ yónā ǀ mahiṣā́ḥ ǀ aheṣata ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

avye ǀ punānam ǀ pari ǀ vāre ǀ ūrmiṇā ǀ harim ǀ navante ǀ abhi ǀ sapta ǀ dhenavaḥ ǀ

apām ǀ upa-sthe ǀ adhi ǀ āyavaḥ ǀ kavim ǀ ṛtasya ǀ yonā ǀ mahiṣāḥ ǀ aheṣata ǁ

09.086.26   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.17.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.026   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंदुः॑ पुना॒नो अति॑ गाहते॒ मृधो॒ विश्वा॑नि कृ॒ण्वन्त्सु॒पथा॑नि॒ यज्य॑वे ।

गाः कृ॑ण्वा॒नो नि॒र्णिजं॑ हर्य॒तः क॒विरत्यो॒ न क्रीळ॒न्परि॒ वार॑मर्षति ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंदुः पुनानो अति गाहते मृधो विश्वानि कृण्वन्त्सुपथानि यज्यवे ।

गाः कृण्वानो निर्णिजं हर्यतः कविरत्यो न क्रीळन्परि वारमर्षति ॥

Samhita Transcription Accented

índuḥ punānó áti gāhate mṛ́dho víśvāni kṛṇvántsupáthāni yájyave ǀ

gā́ḥ kṛṇvānó nirṇíjam haryatáḥ kavírátyo ná krī́ḷanpári vā́ramarṣati ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

induḥ punāno ati gāhate mṛdho viśvāni kṛṇvantsupathāni yajyave ǀ

gāḥ kṛṇvāno nirṇijam haryataḥ kaviratyo na krīḷanpari vāramarṣati ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्दुः॑ । पु॒ना॒नः । अति॑ । गा॒ह॒ते॒ । मृधः॑ । विश्वा॑नि । कृ॒ण्वन् । सु॒ऽपथा॑नि । यज्य॑वे ।

गाः । कृ॒ण्वा॒नः । निः॒ऽनिज॑म् । ह॒र्य॒तः । क॒विः । अत्यः॑ । न । क्रीळ॑न् । परि॑ । वार॑म् । अ॒र्ष॒ति॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्दुः । पुनानः । अति । गाहते । मृधः । विश्वानि । कृण्वन् । सुऽपथानि । यज्यवे ।

गाः । कृण्वानः । निःऽनिजम् । हर्यतः । कविः । अत्यः । न । क्रीळन् । परि । वारम् । अर्षति ॥

Padapatha Transcription Accented

índuḥ ǀ punānáḥ ǀ áti ǀ gāhate ǀ mṛ́dhaḥ ǀ víśvāni ǀ kṛṇván ǀ su-páthāni ǀ yájyave ǀ

gā́ḥ ǀ kṛṇvānáḥ ǀ niḥ-níjam ǀ haryatáḥ ǀ kavíḥ ǀ átyaḥ ǀ ná ǀ krī́ḷan ǀ pári ǀ vā́ram ǀ arṣati ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

induḥ ǀ punānaḥ ǀ ati ǀ gāhate ǀ mṛdhaḥ ǀ viśvāni ǀ kṛṇvan ǀ su-pathāni ǀ yajyave ǀ

gāḥ ǀ kṛṇvānaḥ ǀ niḥ-nijam ǀ haryataḥ ǀ kaviḥ ǀ atyaḥ ǀ na ǀ krīḷan ǀ pari ǀ vāram ǀ arṣati ǁ

09.086.27   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.17.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.027   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स॒श्चतः॑ श॒तधा॑रा अभि॒श्रियो॒ हरिं॑ नवं॒तेऽव॒ ता उ॑द॒न्युवः॑ ।

क्षिपो॑ मृजंति॒ परि॒ गोभि॒रावृ॑तं तृ॒तीये॑ पृ॒ष्ठे अधि॑ रोच॒ने दि॒वः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

असश्चतः शतधारा अभिश्रियो हरिं नवंतेऽव ता उदन्युवः ।

क्षिपो मृजंति परि गोभिरावृतं तृतीये पृष्ठे अधि रोचने दिवः ॥

Samhita Transcription Accented

asaścátaḥ śatádhārā abhiśríyo hárim navanté’va tā́ udanyúvaḥ ǀ

kṣípo mṛjanti pári góbhirā́vṛtam tṛtī́ye pṛṣṭhé ádhi rocané diváḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asaścataḥ śatadhārā abhiśriyo harim navante’va tā udanyuvaḥ ǀ

kṣipo mṛjanti pari gobhirāvṛtam tṛtīye pṛṣṭhe adhi rocane divaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स॒श्चतः॑ । श॒तऽधा॑राः । अ॒भि॒ऽश्रियः॑ । हरि॑म् । न॒व॒न्ते॒ । अव॑ । ताः । उ॒द॒न्युवः॑ ।

क्षिपः॑ । मृ॒ज॒न्ति॒ । परि॑ । गोभिः॑ । आऽवृ॑तम् । तृ॒तीये॑ । पृ॒ष्ठे । अधि॑ । रो॒च॒ने । दि॒वः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

असश्चतः । शतऽधाराः । अभिऽश्रियः । हरिम् । नवन्ते । अव । ताः । उदन्युवः ।

क्षिपः । मृजन्ति । परि । गोभिः । आऽवृतम् । तृतीये । पृष्ठे । अधि । रोचने । दिवः ॥

Padapatha Transcription Accented

asaścátaḥ ǀ śatá-dhārāḥ ǀ abhi-śríyaḥ ǀ hárim ǀ navante ǀ áva ǀ tā́ḥ ǀ udanyúvaḥ ǀ

kṣípaḥ ǀ mṛjanti ǀ pári ǀ góbhiḥ ǀ ā́-vṛtam ǀ tṛtī́ye ǀ pṛṣṭhé ǀ ádhi ǀ rocané ǀ diváḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asaścataḥ ǀ śata-dhārāḥ ǀ abhi-śriyaḥ ǀ harim ǀ navante ǀ ava ǀ tāḥ ǀ udanyuvaḥ ǀ

kṣipaḥ ǀ mṛjanti ǀ pari ǀ gobhiḥ ǀ ā-vṛtam ǀ tṛtīye ǀ pṛṣṭhe ǀ adhi ǀ rocane ǀ divaḥ ǁ

09.086.28   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.17.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.028   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तवे॒माः प्र॒जा दि॒व्यस्य॒ रेत॑स॒स्त्वं विश्व॑स्य॒ भुव॑नस्य राजसि ।

अथे॒दं विश्वं॑ पवमान ते॒ वशे॒ त्वमिं॑दो प्रथ॒मो धा॑म॒धा अ॑सि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तवेमाः प्रजा दिव्यस्य रेतसस्त्वं विश्वस्य भुवनस्य राजसि ।

अथेदं विश्वं पवमान ते वशे त्वमिंदो प्रथमो धामधा असि ॥

Samhita Transcription Accented

távemā́ḥ prajā́ divyásya rétasastvám víśvasya bhúvanasya rājasi ǀ

áthedám víśvam pavamāna te váśe tvámindo prathamó dhāmadhā́ asi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tavemāḥ prajā divyasya retasastvam viśvasya bhuvanasya rājasi ǀ

athedam viśvam pavamāna te vaśe tvamindo prathamo dhāmadhā asi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तव॑ । इ॒माः । प्र॒ऽजाः । दि॒व्यस्य॑ । रेत॑सः । त्वम् । विश्व॑स्य । भुव॑नस्य । रा॒ज॒सि॒ ।

अथ॑ । इ॒दम् । विश्व॑म् । प॒व॒मा॒न॒ । ते॒ । वशे॑ । त्वम् । इ॒न्दो॒ इति॑ । प्र॒थ॒मः । धा॒म॒ऽधाः । अ॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तव । इमाः । प्रऽजाः । दिव्यस्य । रेतसः । त्वम् । विश्वस्य । भुवनस्य । राजसि ।

अथ । इदम् । विश्वम् । पवमान । ते । वशे । त्वम् । इन्दो इति । प्रथमः । धामऽधाः । असि ॥

Padapatha Transcription Accented

táva ǀ imā́ḥ ǀ pra-jā́ḥ ǀ divyásya ǀ rétasaḥ ǀ tvám ǀ víśvasya ǀ bhúvanasya ǀ rājasi ǀ

átha ǀ idám ǀ víśvam ǀ pavamāna ǀ te ǀ váśe ǀ tvám ǀ indo íti ǀ prathamáḥ ǀ dhāma-dhā́ḥ ǀ asi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tava ǀ imāḥ ǀ pra-jāḥ ǀ divyasya ǀ retasaḥ ǀ tvam ǀ viśvasya ǀ bhuvanasya ǀ rājasi ǀ

atha ǀ idam ǀ viśvam ǀ pavamāna ǀ te ǀ vaśe ǀ tvam ǀ indo iti ǀ prathamaḥ ǀ dhāma-dhāḥ ǀ asi ǁ

09.086.29   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.17.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.029   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं स॑मु॒द्रो अ॑सि विश्व॒वित्क॑वे॒ तवे॒माः पंच॑ प्र॒दिशो॒ विध॑र्मणि ।

त्वं द्यां च॑ पृथि॒वीं चाति॑ जभ्रिषे॒ तव॒ ज्योतीं॑षि पवमान॒ सूर्यः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं समुद्रो असि विश्ववित्कवे तवेमाः पंच प्रदिशो विधर्मणि ।

त्वं द्यां च पृथिवीं चाति जभ्रिषे तव ज्योतींषि पवमान सूर्यः ॥

Samhita Transcription Accented

tvám samudró asi viśvavítkave távemā́ḥ páñca pradíśo vídharmaṇi ǀ

tvám dyā́m ca pṛthivī́m cā́ti jabhriṣe táva jyótīṃṣi pavamāna sū́ryaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam samudro asi viśvavitkave tavemāḥ pañca pradiśo vidharmaṇi ǀ

tvam dyām ca pṛthivīm cāti jabhriṣe tava jyotīṃṣi pavamāna sūryaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । स॒मु॒द्रः । अ॒सि॒ । वि॒श्व॒ऽवित् । क॒वे॒ । तव॑ । इ॒माः । पञ्च॑ । प्र॒ऽदिशः॑ । विऽध॑र्मणि ।

त्वम् । द्याम् । च॒ । पृ॒थि॒वीम् । च॒ । अति॑ । ज॒भ्रि॒षे॒ । तव॑ । ज्योतीं॑षि । प॒व॒मा॒न॒ । सूर्यः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । समुद्रः । असि । विश्वऽवित् । कवे । तव । इमाः । पञ्च । प्रऽदिशः । विऽधर्मणि ।

त्वम् । द्याम् । च । पृथिवीम् । च । अति । जभ्रिषे । तव । ज्योतींषि । पवमान । सूर्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ samudráḥ ǀ asi ǀ viśva-vít ǀ kave ǀ táva ǀ imā́ḥ ǀ páñca ǀ pra-díśaḥ ǀ ví-dharmaṇi ǀ

tvám ǀ dyā́m ǀ ca ǀ pṛthivī́m ǀ ca ǀ áti ǀ jabhriṣe ǀ táva ǀ jyótīṃṣi ǀ pavamāna ǀ sū́ryaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ samudraḥ ǀ asi ǀ viśva-vit ǀ kave ǀ tava ǀ imāḥ ǀ pañca ǀ pra-diśaḥ ǀ vi-dharmaṇi ǀ

tvam ǀ dyām ǀ ca ǀ pṛthivīm ǀ ca ǀ ati ǀ jabhriṣe ǀ tava ǀ jyotīṃṣi ǀ pavamāna ǀ sūryaḥ ǁ

09.086.30   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.17.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.030   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं प॒वित्रे॒ रज॑सो॒ विध॑र्मणि दे॒वेभ्यः॑ सोम पवमान पूयसे ।

त्वामु॒शिजः॑ प्रथ॒मा अ॑गृभ्णत॒ तुभ्ये॒मा विश्वा॒ भुव॑नानि येमिरे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं पवित्रे रजसो विधर्मणि देवेभ्यः सोम पवमान पूयसे ।

त्वामुशिजः प्रथमा अगृभ्णत तुभ्येमा विश्वा भुवनानि येमिरे ॥

Samhita Transcription Accented

tvám pavítre rájaso vídharmaṇi devébhyaḥ soma pavamāna pūyase ǀ

tvā́muśíjaḥ prathamā́ agṛbhṇata túbhyemā́ víśvā bhúvanāni yemire ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam pavitre rajaso vidharmaṇi devebhyaḥ soma pavamāna pūyase ǀ

tvāmuśijaḥ prathamā agṛbhṇata tubhyemā viśvā bhuvanāni yemire ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । प॒वित्रे॑ । रज॑सः । विऽध॑र्मणि । दे॒वेभ्यः॑ । सो॒म॒ । प॒व॒मा॒न॒ । पू॒य॒से॒ ।

त्वाम् । उ॒शिजः॑ । प्र॒थ॒माः । अ॒गृ॒भ्ण॒त॒ । तुभ्य॑ । इ॒मा । विश्वा॑ । भुव॑नानि । ये॒मि॒रे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । पवित्रे । रजसः । विऽधर्मणि । देवेभ्यः । सोम । पवमान । पूयसे ।

त्वाम् । उशिजः । प्रथमाः । अगृभ्णत । तुभ्य । इमा । विश्वा । भुवनानि । येमिरे ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ pavítre ǀ rájasaḥ ǀ ví-dharmaṇi ǀ devébhyaḥ ǀ soma ǀ pavamāna ǀ pūyase ǀ

tvā́m ǀ uśíjaḥ ǀ prathamā́ḥ ǀ agṛbhṇata ǀ túbhya ǀ imā́ ǀ víśvā ǀ bhúvanāni ǀ yemire ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ pavitre ǀ rajasaḥ ǀ vi-dharmaṇi ǀ devebhyaḥ ǀ soma ǀ pavamāna ǀ pūyase ǀ

tvām ǀ uśijaḥ ǀ prathamāḥ ǀ agṛbhṇata ǀ tubhya ǀ imā ǀ viśvā ǀ bhuvanāni ǀ yemire ǁ

09.086.31   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.18.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.031   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र रे॒भ ए॒त्यति॒ वार॑म॒व्ययं॒ वृषा॒ वने॒ष्वव॑ चक्रद॒द्धरिः॑ ।

सं धी॒तयो॑ वावशा॒ना अ॑नूषत॒ शिशुं॑ रिहंति म॒तयः॒ पनि॑प्नतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र रेभ एत्यति वारमव्ययं वृषा वनेष्वव चक्रदद्धरिः ।

सं धीतयो वावशाना अनूषत शिशुं रिहंति मतयः पनिप्नतं ॥

Samhita Transcription Accented

prá rebhá etyáti vā́ramavyáyam vṛ́ṣā váneṣváva cakradaddháriḥ ǀ

sám dhītáyo vāvaśānā́ anūṣata śíśum rihanti matáyaḥ pánipnatam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra rebha etyati vāramavyayam vṛṣā vaneṣvava cakradaddhariḥ ǀ

sam dhītayo vāvaśānā anūṣata śiśum rihanti matayaḥ panipnatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । रे॒भः । ए॒ति॒ । अति॑ । वार॑म् । अ॒व्यय॑म् । वृषा॑ । वने॑षु । अव॑ । च॒क्र॒द॒त् । हरिः॑ ।

सम् । धी॒तयः॑ । वा॒व॒शा॒नाः । अ॒नू॒ष॒त॒ । शिशु॑म् । रि॒ह॒न्ति॒ । म॒तयः॑ । पनि॑प्नतम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । रेभः । एति । अति । वारम् । अव्ययम् । वृषा । वनेषु । अव । चक्रदत् । हरिः ।

सम् । धीतयः । वावशानाः । अनूषत । शिशुम् । रिहन्ति । मतयः । पनिप्नतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ rebháḥ ǀ eti ǀ áti ǀ vā́ram ǀ avyáyam ǀ vṛ́ṣā ǀ váneṣu ǀ áva ǀ cakradat ǀ háriḥ ǀ

sám ǀ dhītáyaḥ ǀ vāvaśānā́ḥ ǀ anūṣata ǀ śíśum ǀ rihanti ǀ matáyaḥ ǀ pánipnatam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ rebhaḥ ǀ eti ǀ ati ǀ vāram ǀ avyayam ǀ vṛṣā ǀ vaneṣu ǀ ava ǀ cakradat ǀ hariḥ ǀ

sam ǀ dhītayaḥ ǀ vāvaśānāḥ ǀ anūṣata ǀ śiśum ǀ rihanti ǀ matayaḥ ǀ panipnatam ǁ

09.086.32   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.18.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.032   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स सूर्य॑स्य र॒श्मिभिः॒ परि॑ व्यत॒ तंतुं॑ तन्वा॒नस्त्रि॒वृतं॒ यथा॑ वि॒दे ।

नय॑न्नृ॒तस्य॑ प्र॒शिषो॒ नवी॑यसीः॒ पति॒र्जनी॑ना॒मुप॑ याति निष्कृ॒तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स सूर्यस्य रश्मिभिः परि व्यत तंतुं तन्वानस्त्रिवृतं यथा विदे ।

नयन्नृतस्य प्रशिषो नवीयसीः पतिर्जनीनामुप याति निष्कृतं ॥

Samhita Transcription Accented

sá sū́ryasya raśmíbhiḥ pári vyata tántum tanvānástrivṛ́tam yáthā vidé ǀ

náyannṛtásya praśíṣo návīyasīḥ pátirjánīnāmúpa yāti niṣkṛtám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa sūryasya raśmibhiḥ pari vyata tantum tanvānastrivṛtam yathā vide ǀ

nayannṛtasya praśiṣo navīyasīḥ patirjanīnāmupa yāti niṣkṛtam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । सूर्य॑स्य । र॒श्मिऽभिः॑ । परि॑ । व्य॒त॒ । तन्तु॑म् । त॒न्वा॒नः । त्रि॒ऽवृत॑म् । यथा॑ । वि॒दे ।

नय॑न् । ऋ॒तस्य॑ । प्र॒ऽशिषः॑ । नवी॑यसीः । पतिः॑ । जनी॑नाम् । उप॑ । या॒ति॒ । निः॒ऽकृ॒तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । सूर्यस्य । रश्मिऽभिः । परि । व्यत । तन्तुम् । तन्वानः । त्रिऽवृतम् । यथा । विदे ।

नयन् । ऋतस्य । प्रऽशिषः । नवीयसीः । पतिः । जनीनाम् । उप । याति । निःऽकृतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ sū́ryasya ǀ raśmí-bhiḥ ǀ pári ǀ vyata ǀ tántum ǀ tanvānáḥ ǀ tri-vṛ́tam ǀ yáthā ǀ vidé ǀ

náyan ǀ ṛtásya ǀ pra-śíṣaḥ ǀ návīyasīḥ ǀ pátiḥ ǀ jánīnām ǀ úpa ǀ yāti ǀ niḥ-kṛtám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ sūryasya ǀ raśmi-bhiḥ ǀ pari ǀ vyata ǀ tantum ǀ tanvānaḥ ǀ tri-vṛtam ǀ yathā ǀ vide ǀ

nayan ǀ ṛtasya ǀ pra-śiṣaḥ ǀ navīyasīḥ ǀ patiḥ ǀ janīnām ǀ upa ǀ yāti ǀ niḥ-kṛtam ǁ

09.086.33   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.18.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

राजा॒ सिंधू॑नां पवते॒ पति॑र्दि॒व ऋ॒तस्य॑ याति प॒थिभिः॒ कनि॑क्रदत् ।

स॒हस्र॑धारः॒ परि॑ षिच्यते॒ हरिः॑ पुना॒नो वाचं॑ ज॒नय॒न्नुपा॑वसुः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

राजा सिंधूनां पवते पतिर्दिव ऋतस्य याति पथिभिः कनिक्रदत् ।

सहस्रधारः परि षिच्यते हरिः पुनानो वाचं जनयन्नुपावसुः ॥

Samhita Transcription Accented

rā́jā síndhūnām pavate pátirdivá ṛtásya yāti pathíbhiḥ kánikradat ǀ

sahásradhāraḥ pári ṣicyate háriḥ punānó vā́cam janáyannúpāvasuḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

rājā sindhūnām pavate patirdiva ṛtasya yāti pathibhiḥ kanikradat ǀ

sahasradhāraḥ pari ṣicyate hariḥ punāno vācam janayannupāvasuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

राजा॑ । सिन्धू॑नाम् । प॒व॒ते॒ । पतिः॑ । दि॒वः । ऋ॒तस्य॑ । या॒ति॒ । प॒थिऽभिः॑ । कनि॑क्रदत् ।

स॒हस्र॑ऽधारः । परि॑ । सि॒च्य॒ते॒ । हरिः॑ । पु॒ना॒नः । वाच॑म् । ज॒नय॑न् । उप॑ऽवसुः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

राजा । सिन्धूनाम् । पवते । पतिः । दिवः । ऋतस्य । याति । पथिऽभिः । कनिक्रदत् ।

सहस्रऽधारः । परि । सिच्यते । हरिः । पुनानः । वाचम् । जनयन् । उपऽवसुः ॥

Padapatha Transcription Accented

rā́jā ǀ síndhūnām ǀ pavate ǀ pátiḥ ǀ diváḥ ǀ ṛtásya ǀ yāti ǀ pathí-bhiḥ ǀ kánikradat ǀ

sahásra-dhāraḥ ǀ pári ǀ sicyate ǀ háriḥ ǀ punānáḥ ǀ vā́cam ǀ janáyan ǀ úpa-vasuḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

rājā ǀ sindhūnām ǀ pavate ǀ patiḥ ǀ divaḥ ǀ ṛtasya ǀ yāti ǀ pathi-bhiḥ ǀ kanikradat ǀ

sahasra-dhāraḥ ǀ pari ǀ sicyate ǀ hariḥ ǀ punānaḥ ǀ vācam ǀ janayan ǀ upa-vasuḥ ǁ

09.086.34   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.18.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पव॑मान॒ मह्यर्णो॒ वि धा॑वसि॒ सूरो॒ न चि॒त्रो अव्य॑यानि॒ पव्य॑या ।

गभ॑स्तिपूतो॒ नृभि॒रद्रि॑भिः सु॒तो म॒हे वाजा॑य॒ धन्या॑य धन्वसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पवमान मह्यर्णो वि धावसि सूरो न चित्रो अव्ययानि पव्यया ।

गभस्तिपूतो नृभिरद्रिभिः सुतो महे वाजाय धन्याय धन्वसि ॥

Samhita Transcription Accented

pávamāna máhyárṇo ví dhāvasi sū́ro ná citró ávyayāni pávyayā ǀ

gábhastipūto nṛ́bhirádribhiḥ sutó mahé vā́jāya dhányāya dhanvasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pavamāna mahyarṇo vi dhāvasi sūro na citro avyayāni pavyayā ǀ

gabhastipūto nṛbhiradribhiḥ suto mahe vājāya dhanyāya dhanvasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पव॑मान । महि॑ । अर्णः॑ । वि । धा॒व॒सि॒ । सूरः॑ । न । चि॒त्रः । अव्य॑यानि । पव्य॑या ।

गभ॑स्तिऽपूतः । नृऽभिः॑ । अद्रि॑ऽभिः । सु॒तः । म॒हे । वाजा॑य । धन्या॑य । ध॒न्व॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पवमान । महि । अर्णः । वि । धावसि । सूरः । न । चित्रः । अव्ययानि । पव्यया ।

गभस्तिऽपूतः । नृऽभिः । अद्रिऽभिः । सुतः । महे । वाजाय । धन्याय । धन्वसि ॥

Padapatha Transcription Accented

pávamāna ǀ máhi ǀ árṇaḥ ǀ ví ǀ dhāvasi ǀ sū́raḥ ǀ ná ǀ citráḥ ǀ ávyayāni ǀ pávyayā ǀ

gábhasti-pūtaḥ ǀ nṛ́-bhiḥ ǀ ádri-bhiḥ ǀ sutáḥ ǀ mahé ǀ vā́jāya ǀ dhányāya ǀ dhanvasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pavamāna ǀ mahi ǀ arṇaḥ ǀ vi ǀ dhāvasi ǀ sūraḥ ǀ na ǀ citraḥ ǀ avyayāni ǀ pavyayā ǀ

gabhasti-pūtaḥ ǀ nṛ-bhiḥ ǀ adri-bhiḥ ǀ sutaḥ ǀ mahe ǀ vājāya ǀ dhanyāya ǀ dhanvasi ǁ

09.086.35   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.18.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इष॒मूर्जं॑ पवमाना॒भ्य॑र्षसि श्ये॒नो न वंसु॑ क॒लशे॑षु सीदसि ।

इंद्रा॑य॒ मद्वा॒ मद्यो॒ मदः॑ सु॒तो दि॒वो वि॑ष्टं॒भ उ॑प॒मो वि॑चक्ष॒णः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इषमूर्जं पवमानाभ्यर्षसि श्येनो न वंसु कलशेषु सीदसि ।

इंद्राय मद्वा मद्यो मदः सुतो दिवो विष्टंभ उपमो विचक्षणः ॥

Samhita Transcription Accented

íṣamū́rjam pavamānābhyárṣasi śyenó ná váṃsu kaláśeṣu sīdasi ǀ

índrāya mádvā mádyo mádaḥ sutó divó viṣṭambhá upamó vicakṣaṇáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

iṣamūrjam pavamānābhyarṣasi śyeno na vaṃsu kalaśeṣu sīdasi ǀ

indrāya madvā madyo madaḥ suto divo viṣṭambha upamo vicakṣaṇaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इष॑म् । ऊर्ज॑म् । प॒व॒मा॒न॒ । अ॒भि । अ॒र्ष॒सि॒ । श्ये॒नः । न । वंसु॑ । क॒लशे॑षु । सी॒द॒सि॒ ।

इन्द्रा॑य । मद्वा॑ । मद्यः॑ । मदः॑ । सु॒तः । दि॒वः । वि॒ष्ट॒म्भः । उ॒प॒ऽमः । वि॒ऽच॒क्ष॒णः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इषम् । ऊर्जम् । पवमान । अभि । अर्षसि । श्येनः । न । वंसु । कलशेषु । सीदसि ।

इन्द्राय । मद्वा । मद्यः । मदः । सुतः । दिवः । विष्टम्भः । उपऽमः । विऽचक्षणः ॥

Padapatha Transcription Accented

íṣam ǀ ū́rjam ǀ pavamāna ǀ abhí ǀ arṣasi ǀ śyenáḥ ǀ ná ǀ váṃsu ǀ kaláśeṣu ǀ sīdasi ǀ

índrāya ǀ mádvā ǀ mádyaḥ ǀ mádaḥ ǀ sutáḥ ǀ diváḥ ǀ viṣṭambháḥ ǀ upa-máḥ ǀ vi-cakṣaṇáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

iṣam ǀ ūrjam ǀ pavamāna ǀ abhi ǀ arṣasi ǀ śyenaḥ ǀ na ǀ vaṃsu ǀ kalaśeṣu ǀ sīdasi ǀ

indrāya ǀ madvā ǀ madyaḥ ǀ madaḥ ǀ sutaḥ ǀ divaḥ ǀ viṣṭambhaḥ ǀ upa-maḥ ǀ vi-cakṣaṇaḥ ǁ

09.086.36   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.19.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒प्त स्वसा॑रो अ॒भि मा॒तरः॒ शिशुं॒ नवं॑ जज्ञा॒नं जेन्यं॑ विप॒श्चितं॑ ।

अ॒पां गं॑ध॒र्वं दि॒व्यं नृ॒चक्ष॑सं॒ सोमं॒ विश्व॑स्य॒ भुव॑नस्य रा॒जसे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सप्त स्वसारो अभि मातरः शिशुं नवं जज्ञानं जेन्यं विपश्चितं ।

अपां गंधर्वं दिव्यं नृचक्षसं सोमं विश्वस्य भुवनस्य राजसे ॥

Samhita Transcription Accented

saptá svásāro abhí mātáraḥ śíśum návam jajñānám jényam vipaścítam ǀ

apā́m gandharvám divyám nṛcákṣasam sómam víśvasya bhúvanasya rājáse ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sapta svasāro abhi mātaraḥ śiśum navam jajñānam jenyam vipaścitam ǀ

apām gandharvam divyam nṛcakṣasam somam viśvasya bhuvanasya rājase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒प्त । स्वसा॑रः । अ॒भि । मा॒तरः॑ । शिशु॑म् । नव॑म् । ज॒ज्ञा॒नम् । जेन्य॑म् । वि॒पः॒ऽचित॑म् ।

अ॒पाम् । ग॒न्ध॒र्वम् । दि॒व्यम् । नृ॒ऽचक्ष॑सम् । सोम॑म् । विश्व॑स्य । भुव॑नस्य । रा॒जसे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सप्त । स्वसारः । अभि । मातरः । शिशुम् । नवम् । जज्ञानम् । जेन्यम् । विपःऽचितम् ।

अपाम् । गन्धर्वम् । दिव्यम् । नृऽचक्षसम् । सोमम् । विश्वस्य । भुवनस्य । राजसे ॥

Padapatha Transcription Accented

saptá ǀ svásāraḥ ǀ abhí ǀ mātáraḥ ǀ śíśum ǀ návam ǀ jajñānám ǀ jényam ǀ vipaḥ-cítam ǀ

apā́m ǀ gandharvám ǀ divyám ǀ nṛ-cákṣasam ǀ sómam ǀ víśvasya ǀ bhúvanasya ǀ rājáse ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sapta ǀ svasāraḥ ǀ abhi ǀ mātaraḥ ǀ śiśum ǀ navam ǀ jajñānam ǀ jenyam ǀ vipaḥ-citam ǀ

apām ǀ gandharvam ǀ divyam ǀ nṛ-cakṣasam ǀ somam ǀ viśvasya ǀ bhuvanasya ǀ rājase ǁ

09.086.37   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.19.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.037   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ई॒शा॒न इ॒मा भुव॑नानि॒ वीय॑से युजा॒न इं॑दो ह॒रितः॑ सुप॒र्ण्यः॑ ।

तास्ते॑ क्षरंतु॒ मधु॑मद्घृ॒तं पय॒स्तव॑ व्र॒ते सो॑म तिष्ठंतु कृ॒ष्टयः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ईशान इमा भुवनानि वीयसे युजान इंदो हरितः सुपर्ण्यः ।

तास्ते क्षरंतु मधुमद्घृतं पयस्तव व्रते सोम तिष्ठंतु कृष्टयः ॥

Samhita Transcription Accented

īśāná imā́ bhúvanāni vī́yase yujāná indo harítaḥ suparṇyáḥ ǀ

tā́ste kṣarantu mádhumadghṛtám páyastáva vraté soma tiṣṭhantu kṛṣṭáyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

īśāna imā bhuvanāni vīyase yujāna indo haritaḥ suparṇyaḥ ǀ

tāste kṣarantu madhumadghṛtam payastava vrate soma tiṣṭhantu kṛṣṭayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ई॒शा॒नः । इ॒मा । भुव॑नानि । वि । ई॒य॒से॒ । यु॒जा॒नः । इ॒न्दो॒ इति॑ । ह॒रितः॑ । सु॒ऽप॒र्ण्यः॑ ।

ताः । ते॒ । क्ष॒र॒न्तु॒ । मधु॑ऽमत् । घृ॒तम् । पयः॑ । तव॑ । व्र॒ते । सो॒म॒ । ति॒ष्ठ॒न्तु॒ । कृ॒ष्टयः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ईशानः । इमा । भुवनानि । वि । ईयसे । युजानः । इन्दो इति । हरितः । सुऽपर्ण्यः ।

ताः । ते । क्षरन्तु । मधुऽमत् । घृतम् । पयः । तव । व्रते । सोम । तिष्ठन्तु । कृष्टयः ॥

Padapatha Transcription Accented

īśānáḥ ǀ imā́ ǀ bhúvanāni ǀ ví ǀ īyase ǀ yujānáḥ ǀ indo íti ǀ harítaḥ ǀ su-parṇyáḥ ǀ

tā́ḥ ǀ te ǀ kṣarantu ǀ mádhu-mat ǀ ghṛtám ǀ páyaḥ ǀ táva ǀ vraté ǀ soma ǀ tiṣṭhantu ǀ kṛṣṭáyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

īśānaḥ ǀ imā ǀ bhuvanāni ǀ vi ǀ īyase ǀ yujānaḥ ǀ indo iti ǀ haritaḥ ǀ su-parṇyaḥ ǀ

tāḥ ǀ te ǀ kṣarantu ǀ madhu-mat ǀ ghṛtam ǀ payaḥ ǀ tava ǀ vrate ǀ soma ǀ tiṣṭhantu ǀ kṛṣṭayaḥ ǁ

09.086.38   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.19.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.038   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं नृ॒चक्षा॑ असि सोम वि॒श्वतः॒ पव॑मान वृषभ॒ ता वि धा॑वसि ।

स नः॑ पवस्व॒ वसु॑म॒द्धिर॑ण्यवद्व॒यं स्या॑म॒ भुव॑नेषु जी॒वसे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं नृचक्षा असि सोम विश्वतः पवमान वृषभ ता वि धावसि ।

स नः पवस्व वसुमद्धिरण्यवद्वयं स्याम भुवनेषु जीवसे ॥

Samhita Transcription Accented

tvám nṛcákṣā asi soma viśvátaḥ pávamāna vṛṣabha tā́ ví dhāvasi ǀ

sá naḥ pavasva vásumaddhíraṇyavadvayám syāma bhúvaneṣu jīváse ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam nṛcakṣā asi soma viśvataḥ pavamāna vṛṣabha tā vi dhāvasi ǀ

sa naḥ pavasva vasumaddhiraṇyavadvayam syāma bhuvaneṣu jīvase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । नृ॒ऽचक्षाः॑ । अ॒सि॒ । सो॒म॒ । वि॒श्वतः॑ । पव॑मान । वृ॒ष॒भ॒ । ता । वि । धा॒व॒सि॒ ।

सः । नः॒ । प॒व॒स्व॒ । वसु॑ऽमत् । हिर॑ण्यऽवत् । व॒यम् । स्या॒म॒ । भुव॑नेषु । जी॒वसे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । नृऽचक्षाः । असि । सोम । विश्वतः । पवमान । वृषभ । ता । वि । धावसि ।

सः । नः । पवस्व । वसुऽमत् । हिरण्यऽवत् । वयम् । स्याम । भुवनेषु । जीवसे ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ nṛ-cákṣāḥ ǀ asi ǀ soma ǀ viśvátaḥ ǀ pávamāna ǀ vṛṣabha ǀ tā́ ǀ ví ǀ dhāvasi ǀ

sáḥ ǀ naḥ ǀ pavasva ǀ vásu-mat ǀ híraṇya-vat ǀ vayám ǀ syāma ǀ bhúvaneṣu ǀ jīváse ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ nṛ-cakṣāḥ ǀ asi ǀ soma ǀ viśvataḥ ǀ pavamāna ǀ vṛṣabha ǀ tā ǀ vi ǀ dhāvasi ǀ

saḥ ǀ naḥ ǀ pavasva ǀ vasu-mat ǀ hiraṇya-vat ǀ vayam ǀ syāma ǀ bhuvaneṣu ǀ jīvase ǁ

09.086.39   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.19.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.039   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

गो॒वित्प॑वस्व वसु॒विद्धि॑रण्य॒विद्रे॑तो॒धा इं॑दो॒ भुव॑ने॒ष्वर्पि॑तः ।

त्वं सु॒वीरो॑ असि सोम विश्व॒वित्तं त्वा॒ विप्रा॒ उप॑ गि॒रेम आ॑सते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

गोवित्पवस्व वसुविद्धिरण्यविद्रेतोधा इंदो भुवनेष्वर्पितः ।

त्वं सुवीरो असि सोम विश्ववित्तं त्वा विप्रा उप गिरेम आसते ॥

Samhita Transcription Accented

govítpavasva vasuvíddhiraṇyavídretodhā́ indo bhúvaneṣvárpitaḥ ǀ

tvám suvī́ro asi soma viśvavíttám tvā víprā úpa girémá āsate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

govitpavasva vasuviddhiraṇyavidretodhā indo bhuvaneṣvarpitaḥ ǀ

tvam suvīro asi soma viśvavittam tvā viprā upa girema āsate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

गो॒ऽवित् । प॒व॒स्व॒ । व॒सु॒ऽवित् । हि॒र॒ण्य॒ऽवित् । रे॒तः॒ऽधाः । इ॒न्दो॒ इति॑ । भुव॑नेषु । अर्पि॑तः ।

त्वम् । सु॒ऽवीरः॑ । अ॒सि॒ । सो॒म॒ । वि॒श्व॒ऽवित् । तम् । त्वा॒ । विप्राः॑ । उप॑ । गि॒रा । इ॒मे । आ॒स॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

गोऽवित् । पवस्व । वसुऽवित् । हिरण्यऽवित् । रेतःऽधाः । इन्दो इति । भुवनेषु । अर्पितः ।

त्वम् । सुऽवीरः । असि । सोम । विश्वऽवित् । तम् । त्वा । विप्राः । उप । गिरा । इमे । आसते ॥

Padapatha Transcription Accented

go-vít ǀ pavasva ǀ vasu-vít ǀ hiraṇya-vít ǀ retaḥ-dhā́ḥ ǀ indo íti ǀ bhúvaneṣu ǀ árpitaḥ ǀ

tvám ǀ su-vī́raḥ ǀ asi ǀ soma ǀ viśva-vít ǀ tám ǀ tvā ǀ víprāḥ ǀ úpa ǀ girā́ ǀ imé ǀ āsate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

go-vit ǀ pavasva ǀ vasu-vit ǀ hiraṇya-vit ǀ retaḥ-dhāḥ ǀ indo iti ǀ bhuvaneṣu ǀ arpitaḥ ǀ

tvam ǀ su-vīraḥ ǀ asi ǀ soma ǀ viśva-vit ǀ tam ǀ tvā ǀ viprāḥ ǀ upa ǀ girā ǀ ime ǀ āsate ǁ

09.086.40   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.19.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.040   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उन्मध्व॑ ऊ॒र्मिर्व॒नना॑ अतिष्ठिपद॒पो वसा॑नो महि॒षो वि गा॑हते ।

राजा॑ प॒वित्र॑रथो॒ वाज॒मारु॑हत्स॒हस्र॑भृष्टिर्जयति॒ श्रवो॑ बृ॒हत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उन्मध्व ऊर्मिर्वनना अतिष्ठिपदपो वसानो महिषो वि गाहते ।

राजा पवित्ररथो वाजमारुहत्सहस्रभृष्टिर्जयति श्रवो बृहत् ॥

Samhita Transcription Accented

únmádhva ūrmírvanánā atiṣṭhipadapó vásāno mahiṣó ví gāhate ǀ

rā́jā pavítraratho vā́jamā́ruhatsahásrabhṛṣṭirjayati śrávo bṛhát ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

unmadhva ūrmirvananā atiṣṭhipadapo vasāno mahiṣo vi gāhate ǀ

rājā pavitraratho vājamāruhatsahasrabhṛṣṭirjayati śravo bṛhat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत् । मध्वः॑ । ऊ॒र्मिः । व॒ननाः॑ । अ॒ति॒स्थि॒प॒त् । अ॒पः । वसा॑नः । म॒हि॒षः । वि । गा॒ह॒ते॒ ।

राजा॑ । प॒वित्र॑ऽरथः । वाज॑म् । आ । अ॒रु॒ह॒त् । स॒हस्र॑ऽभृष्टिः । ज॒य॒ति॒ । श्रवः॑ । बृ॒हत् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत् । मध्वः । ऊर्मिः । वननाः । अतिस्थिपत् । अपः । वसानः । महिषः । वि । गाहते ।

राजा । पवित्रऽरथः । वाजम् । आ । अरुहत् । सहस्रऽभृष्टिः । जयति । श्रवः । बृहत् ॥

Padapatha Transcription Accented

út ǀ mádhvaḥ ǀ ūrmíḥ ǀ vanánāḥ ǀ atisthipat ǀ apáḥ ǀ vásānaḥ ǀ mahiṣáḥ ǀ ví ǀ gāhate ǀ

rā́jā ǀ pavítra-rathaḥ ǀ vā́jam ǀ ā́ ǀ aruhat ǀ sahásra-bhṛṣṭiḥ ǀ jayati ǀ śrávaḥ ǀ bṛhát ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ut ǀ madhvaḥ ǀ ūrmiḥ ǀ vananāḥ ǀ atisthipat ǀ apaḥ ǀ vasānaḥ ǀ mahiṣaḥ ǀ vi ǀ gāhate ǀ

rājā ǀ pavitra-rathaḥ ǀ vājam ǀ ā ǀ aruhat ǀ sahasra-bhṛṣṭiḥ ǀ jayati ǀ śravaḥ ǀ bṛhat ǁ

09.086.41   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.20.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.041   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स भं॒दना॒ उदि॑यर्ति प्र॒जाव॑तीर्वि॒श्वायु॒र्विश्वाः॑ सु॒भरा॒ अह॑र्दिवि ।

ब्रह्म॑ प्र॒जाव॑द्र॒यिमश्व॑पस्त्यं पी॒त इं॑द॒विंद्र॑म॒स्मभ्यं॑ याचतात् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स भंदना उदियर्ति प्रजावतीर्विश्वायुर्विश्वाः सुभरा अहर्दिवि ।

ब्रह्म प्रजावद्रयिमश्वपस्त्यं पीत इंदविंद्रमस्मभ्यं याचतात् ॥

Samhita Transcription Accented

sá bhandánā údiyarti prajā́vatīrviśvā́yurvíśvāḥ subhárā áhardivi ǀ

bráhma prajā́vadrayímáśvapastyam pītá indavíndramasmábhyam yācatāt ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa bhandanā udiyarti prajāvatīrviśvāyurviśvāḥ subharā ahardivi ǀ

brahma prajāvadrayimaśvapastyam pīta indavindramasmabhyam yācatāt ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । भ॒न्दनाः॑ । उत् । इ॒य॒र्ति॒ । प्र॒जाऽव॑तीः । वि॒श्वऽआ॑युः । विश्वाः॑ । सु॒ऽभराः॑ । अहः॑ऽदिवि ।

ब्रह्म॑ । प्र॒जाऽव॑त् । र॒यिम् । अश्व॑ऽपस्त्यम् । पी॒तः । इ॒न्दो॒ इति॑ । इन्द्र॑म् । अ॒स्मभ्य॑म् । या॒च॒ता॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । भन्दनाः । उत् । इयर्ति । प्रजाऽवतीः । विश्वऽआयुः । विश्वाः । सुऽभराः । अहःऽदिवि ।

ब्रह्म । प्रजाऽवत् । रयिम् । अश्वऽपस्त्यम् । पीतः । इन्दो इति । इन्द्रम् । अस्मभ्यम् । याचतात् ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ bhandánāḥ ǀ út ǀ iyarti ǀ prajā́-vatīḥ ǀ viśvá-āyuḥ ǀ víśvāḥ ǀ su-bhárāḥ ǀ áhaḥ-divi ǀ

bráhma ǀ prajā́-vat ǀ rayím ǀ áśva-pastyam ǀ pītáḥ ǀ indo íti ǀ índram ǀ asmábhyam ǀ yācatāt ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ bhandanāḥ ǀ ut ǀ iyarti ǀ prajā-vatīḥ ǀ viśva-āyuḥ ǀ viśvāḥ ǀ su-bharāḥ ǀ ahaḥ-divi ǀ

brahma ǀ prajā-vat ǀ rayim ǀ aśva-pastyam ǀ pītaḥ ǀ indo iti ǀ indram ǀ asmabhyam ǀ yācatāt ǁ

09.086.42   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.20.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.042   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सो अग्रे॒ अह्नां॒ हरि॑र्हर्य॒तो मदः॒ प्र चेत॑सा चेतयते॒ अनु॒ द्युभिः॑ ।

द्वा जना॑ या॒तय॑न्नं॒तरी॑यते॒ नरा॑ च॒ शंसं॒ दैव्यं॑ च ध॒र्तरि॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सो अग्रे अह्नां हरिर्हर्यतो मदः प्र चेतसा चेतयते अनु द्युभिः ।

द्वा जना यातयन्नंतरीयते नरा च शंसं दैव्यं च धर्तरि ॥

Samhita Transcription Accented

só ágre áhnām hárirharyató mádaḥ prá cétasā cetayate ánu dyúbhiḥ ǀ

dvā́ jánā yātáyannantárīyate nárā ca śáṃsam dáivyam ca dhartári ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

so agre ahnām harirharyato madaḥ pra cetasā cetayate anu dyubhiḥ ǀ

dvā janā yātayannantarīyate narā ca śaṃsam daivyam ca dhartari ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । अग्रे॑ । अह्ना॑म् । हरिः॑ । ह॒र्य॒तः । मदः॑ । प्र । चेत॑सा । चे॒त॒य॒ते॒ । अनु॑ । द्युऽभिः॑ ।

द्वा । जना॑ । या॒तय॑न् । अ॒न्तः । ई॒य॒ते॒ । नरा॒शंस॑म् । च॒ । दैव्य॑म् । च॒ । ध॒र्तरि॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । अग्रे । अह्नाम् । हरिः । हर्यतः । मदः । प्र । चेतसा । चेतयते । अनु । द्युऽभिः ।

द्वा । जना । यातयन् । अन्तः । ईयते । नराशंसम् । च । दैव्यम् । च । धर्तरि ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ ágre ǀ áhnām ǀ háriḥ ǀ haryatáḥ ǀ mádaḥ ǀ prá ǀ cétasā ǀ cetayate ǀ ánu ǀ dyú-bhiḥ ǀ

dvā́ ǀ jánā ǀ yātáyan ǀ antáḥ ǀ īyate ǀ nárāśáṃsam ǀ ca ǀ dáivyam ǀ ca ǀ dhartári ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ agre ǀ ahnām ǀ hariḥ ǀ haryataḥ ǀ madaḥ ǀ pra ǀ cetasā ǀ cetayate ǀ anu ǀ dyu-bhiḥ ǀ

dvā ǀ janā ǀ yātayan ǀ antaḥ ǀ īyate ǀ narāśaṃsam ǀ ca ǀ daivyam ǀ ca ǀ dhartari ǁ

09.086.43   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.20.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.043   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अं॒जते॒ व्यं॑जते॒ समं॑जते॒ क्रतुं॑ रिहंति॒ मधु॑ना॒भ्यं॑जते ।

सिंधो॑रुच्छ्वा॒से प॒तयं॑तमु॒क्षणं॑ हिरण्यपा॒वाः प॒शुमा॑सु गृभ्णते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अंजते व्यंजते समंजते क्रतुं रिहंति मधुनाभ्यंजते ।

सिंधोरुच्छ्वासे पतयंतमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमासु गृभ्णते ॥

Samhita Transcription Accented

añjáte vyáñjate sámañjate krátum rihanti mádhunābhyáñjate ǀ

síndhorucchvāsé patáyantamukṣáṇam hiraṇyapāvā́ḥ paśúmāsu gṛbhṇate ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

añjate vyañjate samañjate kratum rihanti madhunābhyañjate ǀ

sindhorucchvāse patayantamukṣaṇam hiraṇyapāvāḥ paśumāsu gṛbhṇate ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ञ्जते॑ । वि । अ॒ञ्ज॒ते॒ । सम् । अ॒ञ्ज॒ते॒ । क्रतु॑म् । रि॒ह॒न्ति॒ । मधु॑ना । अ॒भि । अ॒ञ्ज॒ते॒ ।

सिन्धोः॑ । उ॒त्ऽश्वा॒से । प॒तय॑न्तम् । उ॒क्षण॑म् । हि॒र॒ण्य॒ऽपा॒वाः । प॒शुम् । आ॒सु॒ । गृ॒भ्ण॒ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अञ्जते । वि । अञ्जते । सम् । अञ्जते । क्रतुम् । रिहन्ति । मधुना । अभि । अञ्जते ।

सिन्धोः । उत्ऽश्वासे । पतयन्तम् । उक्षणम् । हिरण्यऽपावाः । पशुम् । आसु । गृभ्णते ॥

Padapatha Transcription Accented

añjáte ǀ ví ǀ añjate ǀ sám ǀ añjate ǀ krátum ǀ rihanti ǀ mádhunā ǀ abhí ǀ añjate ǀ

síndhoḥ ǀ ut-śvāsé ǀ patáyantam ǀ ukṣáṇam ǀ hiraṇya-pāvā́ḥ ǀ paśúm ǀ āsu ǀ gṛbhṇate ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

añjate ǀ vi ǀ añjate ǀ sam ǀ añjate ǀ kratum ǀ rihanti ǀ madhunā ǀ abhi ǀ añjate ǀ

sindhoḥ ǀ ut-śvāse ǀ patayantam ǀ ukṣaṇam ǀ hiraṇya-pāvāḥ ǀ paśum ǀ āsu ǀ gṛbhṇate ǁ

09.086.44   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.20.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.044   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वि॒प॒श्चिते॒ पव॑मानाय गायत म॒ही न धारात्यंधो॑ अर्षति ।

अहि॒र्न जू॒र्णामति॑ सर्पति॒ त्वच॒मत्यो॒ न क्रीळ॑न्नसर॒द्वृषा॒ हरिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विपश्चिते पवमानाय गायत मही न धारात्यंधो अर्षति ।

अहिर्न जूर्णामति सर्पति त्वचमत्यो न क्रीळन्नसरद्वृषा हरिः ॥

Samhita Transcription Accented

vipaścíte pávamānāya gāyata mahī́ ná dhā́rā́tyándho arṣati ǀ

áhirná jūrṇā́máti sarpati tvácamátyo ná krī́ḷannasaradvṛ́ṣā háriḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vipaścite pavamānāya gāyata mahī na dhārātyandho arṣati ǀ

ahirna jūrṇāmati sarpati tvacamatyo na krīḷannasaradvṛṣā hariḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वि॒पः॒ऽचिते॑ । पव॑मानाय । गा॒य॒त॒ । म॒ही । न । धारा॑ । अति॑ । अन्धः॑ । अ॒र्ष॒ति॒ ।

अहिः॑ । न । जू॒र्णाम् । अति॑ । स॒र्प॒ति॒ । त्वच॑म् । अत्यः॑ । न । क्रीळ॑न् । अ॒स॒र॒त् । वृषा॑ । हरिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विपःऽचिते । पवमानाय । गायत । मही । न । धारा । अति । अन्धः । अर्षति ।

अहिः । न । जूर्णाम् । अति । सर्पति । त्वचम् । अत्यः । न । क्रीळन् । असरत् । वृषा । हरिः ॥

Padapatha Transcription Accented

vipaḥ-cíte ǀ pávamānāya ǀ gāyata ǀ mahī́ ǀ ná ǀ dhā́rā ǀ áti ǀ ándhaḥ ǀ arṣati ǀ

áhiḥ ǀ ná ǀ jūrṇā́m ǀ áti ǀ sarpati ǀ tvácam ǀ átyaḥ ǀ ná ǀ krī́ḷan ǀ asarat ǀ vṛ́ṣā ǀ háriḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vipaḥ-cite ǀ pavamānāya ǀ gāyata ǀ mahī ǀ na ǀ dhārā ǀ ati ǀ andhaḥ ǀ arṣati ǀ

ahiḥ ǀ na ǀ jūrṇām ǀ ati ǀ sarpati ǀ tvacam ǀ atyaḥ ǀ na ǀ krīḷan ǀ asarat ǀ vṛṣā ǀ hariḥ ǁ

09.086.45   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.20.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.045   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्रे॒गो राजाप्य॑स्तविष्यते वि॒मानो॒ अह्नां॒ भुव॑ने॒ष्वर्पि॑तः ।

हरि॑र्घृ॒तस्नुः॑ सु॒दृशी॑को अर्ण॒वो ज्यो॒तीर॑थः पवते रा॒य ओ॒क्यः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो अह्नां भुवनेष्वर्पितः ।

हरिर्घृतस्नुः सुदृशीको अर्णवो ज्योतीरथः पवते राय ओक्यः ॥

Samhita Transcription Accented

agregó rā́jā́pyastaviṣyate vimā́no áhnām bhúvaneṣvárpitaḥ ǀ

hárirghṛtásnuḥ sudṛ́śīko arṇavó jyotī́rathaḥ pavate rāyá okyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agrego rājāpyastaviṣyate vimāno ahnām bhuvaneṣvarpitaḥ ǀ

harirghṛtasnuḥ sudṛśīko arṇavo jyotīrathaḥ pavate rāya okyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्रे॒ऽगः । राजा॑ । अप्यः॑ । त॒वि॒ष्य॒ते॒ । वि॒ऽमानः॑ । अह्ना॑म् । भुव॑नेषु । अर्पि॑तः ।

हरिः॑ । घृ॒तऽस्नुः॑ । सु॒ऽदृशी॑कः । अ॒र्ण॒वः । ज्यो॒तिःऽर॑थः । प॒व॒ते॒ । रा॒ये । ओ॒क्यः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्रेऽगः । राजा । अप्यः । तविष्यते । विऽमानः । अह्नाम् । भुवनेषु । अर्पितः ।

हरिः । घृतऽस्नुः । सुऽदृशीकः । अर्णवः । ज्योतिःऽरथः । पवते । राये । ओक्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

agre-gáḥ ǀ rā́jā ǀ ápyaḥ ǀ taviṣyate ǀ vi-mā́naḥ ǀ áhnām ǀ bhúvaneṣu ǀ árpitaḥ ǀ

háriḥ ǀ ghṛtá-snuḥ ǀ su-dṛ́śīkaḥ ǀ arṇaváḥ ǀ jyotíḥ-rathaḥ ǀ pavate ǀ rāyé ǀ okyáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agre-gaḥ ǀ rājā ǀ apyaḥ ǀ taviṣyate ǀ vi-mānaḥ ǀ ahnām ǀ bhuvaneṣu ǀ arpitaḥ ǀ

hariḥ ǀ ghṛta-snuḥ ǀ su-dṛśīkaḥ ǀ arṇavaḥ ǀ jyotiḥ-rathaḥ ǀ pavate ǀ rāye ǀ okyaḥ ǁ

09.086.46   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.21.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.046   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अस॑र्जि स्कं॒भो दि॒व उद्य॑तो॒ मदः॒ परि॑ त्रि॒धातु॒र्भुव॑नान्यर्षति ।

अं॒शुं रि॑हंति म॒तयः॒ पनि॑प्नतं गि॒रा यदि॑ नि॒र्णिज॑मृ॒ग्मिणो॑ य॒युः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

असर्जि स्कंभो दिव उद्यतो मदः परि त्रिधातुर्भुवनान्यर्षति ।

अंशुं रिहंति मतयः पनिप्नतं गिरा यदि निर्णिजमृग्मिणो ययुः ॥

Samhita Transcription Accented

ásarji skambhó divá údyato mádaḥ pári tridhā́turbhúvanānyarṣati ǀ

aṃśúm rihanti matáyaḥ pánipnatam girā́ yádi nirṇíjamṛgmíṇo yayúḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asarji skambho diva udyato madaḥ pari tridhāturbhuvanānyarṣati ǀ

aṃśum rihanti matayaḥ panipnatam girā yadi nirṇijamṛgmiṇo yayuḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अस॑र्जि । स्क॒म्भः । दि॒वः । उत्ऽय॑तः । मदः॑ । परि॑ । त्रि॒ऽधातुः॑ । भुव॑नानि । अ॒र्ष॒ति॒ ।

अं॒शुम् । रि॒ह॒न्ति॒ । म॒तयः॑ । पनि॑प्नतम् । गि॒रा । यदि॑ । निः॒ऽनिज॑म् । ऋ॒ग्मिणः॑ । य॒युः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

असर्जि । स्कम्भः । दिवः । उत्ऽयतः । मदः । परि । त्रिऽधातुः । भुवनानि । अर्षति ।

अंशुम् । रिहन्ति । मतयः । पनिप्नतम् । गिरा । यदि । निःऽनिजम् । ऋग्मिणः । ययुः ॥

Padapatha Transcription Accented

ásarji ǀ skambháḥ ǀ diváḥ ǀ út-yataḥ ǀ mádaḥ ǀ pári ǀ tri-dhā́tuḥ ǀ bhúvanāni ǀ arṣati ǀ

aṃśúm ǀ rihanti ǀ matáyaḥ ǀ pánipnatam ǀ girā́ ǀ yádi ǀ niḥ-níjam ǀ ṛgmíṇaḥ ǀ yayúḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asarji ǀ skambhaḥ ǀ divaḥ ǀ ut-yataḥ ǀ madaḥ ǀ pari ǀ tri-dhātuḥ ǀ bhuvanāni ǀ arṣati ǀ

aṃśum ǀ rihanti ǀ matayaḥ ǀ panipnatam ǀ girā ǀ yadi ǀ niḥ-nijam ǀ ṛgmiṇaḥ ǀ yayuḥ ǁ

09.086.47   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.21.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.047   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र ते॒ धारा॒ अत्यण्वा॑नि मे॒ष्यः॑ पुना॒नस्य॑ सं॒यतो॑ यंति॒ रंह॑यः ।

यद्गोभि॑रिंदो च॒म्वोः॑ सम॒ज्यस॒ आ सु॑वा॒नः सो॑म क॒लशे॑षु सीदसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र ते धारा अत्यण्वानि मेष्यः पुनानस्य संयतो यंति रंहयः ।

यद्गोभिरिंदो चम्वोः समज्यस आ सुवानः सोम कलशेषु सीदसि ॥

Samhita Transcription Accented

prá te dhā́rā átyáṇvāni meṣyáḥ punānásya saṃyáto yanti ráṃhayaḥ ǀ

yádgóbhirindo camvóḥ samajyása ā́ suvānáḥ soma kaláśeṣu sīdasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra te dhārā atyaṇvāni meṣyaḥ punānasya saṃyato yanti raṃhayaḥ ǀ

yadgobhirindo camvoḥ samajyasa ā suvānaḥ soma kalaśeṣu sīdasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । ते॒ । धाराः॑ । अति॑ । अण्वा॑नि । मे॒ष्यः॑ । पु॒ना॒नस्य॑ । स॒म्ऽयतः॑ । य॒न्ति॒ । रंह॑यः ।

यत् । गोभिः॑ । इ॒न्दो॒ इति॑ । च॒म्वोः॑ । स॒म्ऽअ॒ज्यसे॑ । आ । सु॒वा॒नः । सो॒म॒ । क॒लशे॑षु । सी॒द॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । ते । धाराः । अति । अण्वानि । मेष्यः । पुनानस्य । सम्ऽयतः । यन्ति । रंहयः ।

यत् । गोभिः । इन्दो इति । चम्वोः । सम्ऽअज्यसे । आ । सुवानः । सोम । कलशेषु । सीदसि ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ te ǀ dhā́rāḥ ǀ áti ǀ áṇvāni ǀ meṣyáḥ ǀ punānásya ǀ sam-yátaḥ ǀ yanti ǀ ráṃhayaḥ ǀ

yát ǀ góbhiḥ ǀ indo íti ǀ camvóḥ ǀ sam-ajyáse ǀ ā́ ǀ suvānáḥ ǀ soma ǀ kaláśeṣu ǀ sīdasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ te ǀ dhārāḥ ǀ ati ǀ aṇvāni ǀ meṣyaḥ ǀ punānasya ǀ sam-yataḥ ǀ yanti ǀ raṃhayaḥ ǀ

yat ǀ gobhiḥ ǀ indo iti ǀ camvoḥ ǀ sam-ajyase ǀ ā ǀ suvānaḥ ǀ soma ǀ kalaśeṣu ǀ sīdasi ǁ

09.086.48   (Mandala. Sukta. Rik)

7.3.21.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.05.048   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पव॑स्व सोम क्रतु॒विन्न॑ उ॒क्थ्योऽव्यो॒ वारे॒ परि॑ धाव॒ मधु॑ प्रि॒यं ।

ज॒हि विश्वा॑न्र॒क्षस॑ इंदो अ॒त्रिणो॑ बृ॒हद्व॑देम वि॒दथे॑ सु॒वीराः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पवस्व सोम क्रतुविन्न उक्थ्योऽव्यो वारे परि धाव मधु प्रियं ।

जहि विश्वान्रक्षस इंदो अत्रिणो बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥

Samhita Transcription Accented

pávasva soma kratuvínna ukthyó’vyo vā́re pári dhāva mádhu priyám ǀ

jahí víśvānrakṣása indo atríṇo bṛhádvadema vidáthe suvī́rāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pavasva soma kratuvinna ukthyo’vyo vāre pari dhāva madhu priyam ǀ

jahi viśvānrakṣasa indo atriṇo bṛhadvadema vidathe suvīrāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पव॑स्व । सो॒म॒ । क्र॒तु॒ऽवित् । नः॒ । उ॒क्थ्यः॑ । अव्यः॑ । वारे॑ । परि॑ । धा॒व॒ । मधु॑ । प्रि॒यम् ।

ज॒हि । विश्वा॑न् । र॒क्षसः॑ । इ॒न्दो॒ इति॑ । अ॒त्रिणः॑ । बृ॒हत् । व॒दे॒म॒ । वि॒दथे॑ । सु॒ऽवीराः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पवस्व । सोम । क्रतुऽवित् । नः । उक्थ्यः । अव्यः । वारे । परि । धाव । मधु । प्रियम् ।

जहि । विश्वान् । रक्षसः । इन्दो इति । अत्रिणः । बृहत् । वदेम । विदथे । सुऽवीराः ॥

Padapatha Transcription Accented

pávasva ǀ soma ǀ kratu-vít ǀ naḥ ǀ ukthyáḥ ǀ ávyaḥ ǀ vā́re ǀ pári ǀ dhāva ǀ mádhu ǀ priyám ǀ

jahí ǀ víśvān ǀ rakṣásaḥ ǀ indo íti ǀ atríṇaḥ ǀ bṛhát ǀ vadema ǀ vidáthe ǀ su-vī́rāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pavasva ǀ soma ǀ kratu-vit ǀ naḥ ǀ ukthyaḥ ǀ avyaḥ ǀ vāre ǀ pari ǀ dhāva ǀ madhu ǀ priyam ǀ

jahi ǀ viśvān ǀ rakṣasaḥ ǀ indo iti ǀ atriṇaḥ ǀ bṛhat ǀ vadema ǀ vidathe ǀ su-vīrāḥ ǁ