SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 104

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   nārada kāṇva; parvata kāṇva
Metres:   1st set of styles: uṣṇik (1, 3, 4); nicṛduṣṇik (2, 5, 6)

2nd set of styles: uṣṇih
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

09.104.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.5.07.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.07.001   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सखा॑य॒ आ नि षी॑दत पुना॒नाय॒ प्र गा॑यत ।

शिशुं॒ न य॒ज्ञैः परि॑ भूषत श्रि॒ये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत ।

शिशुं न यज्ञैः परि भूषत श्रिये ॥

Samhita Transcription Accented

sákhāya ā́ ní ṣīdata punānā́ya prá gāyata ǀ

śíśum ná yajñáiḥ pári bhūṣata śriyé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sakhāya ā ni ṣīdata punānāya pra gāyata ǀ

śiśum na yajñaiḥ pari bhūṣata śriye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सखा॑यः । आ । नि । सी॒द॒त॒ । पु॒ना॒नाय॑ । प्र । गा॒य॒त॒ ।

शिशु॑म् । न । य॒ज्ञैः । परि॑ । भू॒ष॒त॒ । श्रि॒ये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सखायः । आ । नि । सीदत । पुनानाय । प्र । गायत ।

शिशुम् । न । यज्ञैः । परि । भूषत । श्रिये ॥

Padapatha Transcription Accented

sákhāyaḥ ǀ ā́ ǀ ní ǀ sīdata ǀ punānā́ya ǀ prá ǀ gāyata ǀ

śíśum ǀ ná ǀ yajñáiḥ ǀ pári ǀ bhūṣata ǀ śriyé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sakhāyaḥ ǀ ā ǀ ni ǀ sīdata ǀ punānāya ǀ pra ǀ gāyata ǀ

śiśum ǀ na ǀ yajñaiḥ ǀ pari ǀ bhūṣata ǀ śriye ǁ

09.104.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.5.07.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.07.002   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

समी॑ व॒त्सं न मा॒तृभिः॑ सृ॒जता॑ गय॒साध॑नं ।

दे॒वा॒व्यं१॒॑ मद॑म॒भि द्विश॑वसं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

समी वत्सं न मातृभिः सृजता गयसाधनं ।

देवाव्यं मदमभि द्विशवसं ॥

Samhita Transcription Accented

sámī vatsám ná mātṛ́bhiḥ sṛjátā gayasā́dhanam ǀ

devāvyám mádamabhí dvíśavasam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

samī vatsam na mātṛbhiḥ sṛjatā gayasādhanam ǀ

devāvyam madamabhi dviśavasam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । ई॒मिति॑ । व॒त्सम् । न । मा॒तृऽभिः॑ । सृ॒जत॑ । ग॒य॒ऽसाध॑नम् ।

दे॒व॒ऽअ॒व्य॑म् । मद॑म् । अ॒भि । द्विऽश॑वसम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । ईमिति । वत्सम् । न । मातृऽभिः । सृजत । गयऽसाधनम् ।

देवऽअव्यम् । मदम् । अभि । द्विऽशवसम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sám ǀ īmíti ǀ vatsám ǀ ná ǀ mātṛ́-bhiḥ ǀ sṛjáta ǀ gaya-sā́dhanam ǀ

deva-avyám ǀ mádam ǀ abhí ǀ dví-śavasam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam ǀ īmiti ǀ vatsam ǀ na ǀ mātṛ-bhiḥ ǀ sṛjata ǀ gaya-sādhanam ǀ

deva-avyam ǀ madam ǀ abhi ǀ dvi-śavasam ǁ

09.104.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.5.07.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.07.003   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पु॒नाता॑ दक्ष॒साध॑नं॒ यथा॒ शर्धा॑य वी॒तये॑ ।

यथा॑ मि॒त्राय॒ वरु॑णाय॒ शंत॑मः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुनाता दक्षसाधनं यथा शर्धाय वीतये ।

यथा मित्राय वरुणाय शंतमः ॥

Samhita Transcription Accented

punā́tā dakṣasā́dhanam yáthā śárdhāya vītáye ǀ

yáthā mitrā́ya váruṇāya śáṃtamaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

punātā dakṣasādhanam yathā śardhāya vītaye ǀ

yathā mitrāya varuṇāya śaṃtamaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पु॒नात॑ । द॒क्ष॒ऽसाध॑नम् । यथा॑ । शर्धा॑य । वी॒तये॑ ।

यथा॑ । मि॒त्राय॑ । वरु॑णाय । शम्ऽत॑मः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुनात । दक्षऽसाधनम् । यथा । शर्धाय । वीतये ।

यथा । मित्राय । वरुणाय । शम्ऽतमः ॥

Padapatha Transcription Accented

punā́ta ǀ dakṣa-sā́dhanam ǀ yáthā ǀ śárdhāya ǀ vītáye ǀ

yáthā ǀ mitrā́ya ǀ váruṇāya ǀ śám-tamaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

punāta ǀ dakṣa-sādhanam ǀ yathā ǀ śardhāya ǀ vītaye ǀ

yathā ǀ mitrāya ǀ varuṇāya ǀ śam-tamaḥ ǁ

09.104.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.5.07.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.07.004   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒स्मभ्यं॑ त्वा वसु॒विद॑म॒भि वाणी॑रनूषत ।

गोभि॑ष्टे॒ वर्ण॑म॒भि वा॑सयामसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत ।

गोभिष्टे वर्णमभि वासयामसि ॥

Samhita Transcription Accented

asmábhyam tvā vasuvídamabhí vā́ṇīranūṣata ǀ

góbhiṣṭe várṇamabhí vāsayāmasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

asmabhyam tvā vasuvidamabhi vāṇīranūṣata ǀ

gobhiṣṭe varṇamabhi vāsayāmasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒स्मभ्य॑म् । त्वा॒ । व॒सु॒ऽविद॑म् । अ॒भि । वाणीः॑ । अ॒नू॒ष॒त॒ ।

गोभिः॑ । ते॒ । वर्ण॑म् । अ॒भि । वा॒स॒या॒म॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अस्मभ्यम् । त्वा । वसुऽविदम् । अभि । वाणीः । अनूषत ।

गोभिः । ते । वर्णम् । अभि । वासयामसि ॥

Padapatha Transcription Accented

asmábhyam ǀ tvā ǀ vasu-vídam ǀ abhí ǀ vā́ṇīḥ ǀ anūṣata ǀ

góbhiḥ ǀ te ǀ várṇam ǀ abhí ǀ vāsayāmasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

asmabhyam ǀ tvā ǀ vasu-vidam ǀ abhi ǀ vāṇīḥ ǀ anūṣata ǀ

gobhiḥ ǀ te ǀ varṇam ǀ abhi ǀ vāsayāmasi ǁ

09.104.05   (Mandala. Sukta. Rik)

7.5.07.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.07.005   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नो॑ मदानां पत॒ इंदो॑ दे॒वप्स॑रा असि ।

सखे॑व॒ सख्ये॑ गातु॒वित्त॑मो भव ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नो मदानां पत इंदो देवप्सरा असि ।

सखेव सख्ये गातुवित्तमो भव ॥

Samhita Transcription Accented

sá no madānām pata índo devápsarā asi ǀ

sákheva sákhye gātuvíttamo bhava ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa no madānām pata indo devapsarā asi ǀ

sakheva sakhye gātuvittamo bhava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । म॒दा॒ना॒म् । प॒ते॒ । इन्दो॒ इति॑ । दे॒वऽप्स॑राः । अ॒सि॒ ।

सखा॑ऽइव । सख्ये॑ । गा॒तु॒वित्ऽत॑मः । भ॒व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । मदानाम् । पते । इन्दो इति । देवऽप्सराः । असि ।

सखाऽइव । सख्ये । गातुवित्ऽतमः । भव ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ madānām ǀ pate ǀ índo íti ǀ devá-psarāḥ ǀ asi ǀ

sákhā-iva ǀ sákhye ǀ gātuvít-tamaḥ ǀ bhava ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ madānām ǀ pate ǀ indo iti ǀ deva-psarāḥ ǀ asi ǀ

sakhā-iva ǀ sakhye ǀ gātuvit-tamaḥ ǀ bhava ǁ

09.104.06   (Mandala. Sukta. Rik)

7.5.07.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.07.006   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सने॑मि कृ॒ध्य१॒॑स्मदा र॒क्षसं॒ कं चि॑द॒त्रिणं॑ ।

अपादे॑वं द्व॒युमंहो॑ युयोधि नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सनेमि कृध्यस्मदा रक्षसं कं चिदत्रिणं ।

अपादेवं द्वयुमंहो युयोधि नः ॥

Samhita Transcription Accented

sánemi kṛdhyásmádā́ rakṣásam kám cidatríṇam ǀ

ápā́devam dvayúmáṃho yuyodhi naḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sanemi kṛdhyasmadā rakṣasam kam cidatriṇam ǀ

apādevam dvayumaṃho yuyodhi naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सने॑मि । कृ॒धि । अ॒स्मत् । आ । र॒क्षस॑म् । कम् । चि॒त् । अ॒त्रिण॑म् ।

अप॑ । अदे॑वम् । द्व॒युम् । अंहः॑ । यु॒यो॒धि॒ । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सनेमि । कृधि । अस्मत् । आ । रक्षसम् । कम् । चित् । अत्रिणम् ।

अप । अदेवम् । द्वयुम् । अंहः । युयोधि । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

sánemi ǀ kṛdhí ǀ asmát ǀ ā́ ǀ rakṣásam ǀ kám ǀ cit ǀ atríṇam ǀ

ápa ǀ ádevam ǀ dvayúm ǀ áṃhaḥ ǀ yuyodhi ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sanemi ǀ kṛdhi ǀ asmat ǀ ā ǀ rakṣasam ǀ kam ǀ cit ǀ atriṇam ǀ

apa ǀ adevam ǀ dvayum ǀ aṃhaḥ ǀ yuyodhi ǀ naḥ ǁ