SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 105

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   nārada kāṇva; parvata kāṇva
Metres:   1st set of styles: nicṛduṣṇik (3, 4, 6); uṣṇik (1, 2); virāḍuṣnik (5)

2nd set of styles: uṣṇih
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

09.105.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.5.08.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.07.007   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तं वः॑ सखायो॒ मदा॑य पुना॒नम॒भि गा॑यत ।

शिशुं॒ न य॒ज्ञैः स्व॑दयंत गू॒र्तिभिः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत ।

शिशुं न यज्ञैः स्वदयंत गूर्तिभिः ॥

Samhita Transcription Accented

tám vaḥ sakhāyo mádāya punānámabhí gāyata ǀ

śíśum ná yajñáiḥ svadayanta gūrtíbhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tam vaḥ sakhāyo madāya punānamabhi gāyata ǀ

śiśum na yajñaiḥ svadayanta gūrtibhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तम् । वः॒ । स॒खा॒यः॒ । मदा॑य । पु॒ना॒नम् । अ॒भि । गा॒य॒त॒ ।

शिशु॑म् । न । य॒ज्ञैः । स्व॒द॒य॒न्त॒ । गू॒र्तिऽभिः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तम् । वः । सखायः । मदाय । पुनानम् । अभि । गायत ।

शिशुम् । न । यज्ञैः । स्वदयन्त । गूर्तिऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

tám ǀ vaḥ ǀ sakhāyaḥ ǀ mádāya ǀ punānám ǀ abhí ǀ gāyata ǀ

śíśum ǀ ná ǀ yajñáiḥ ǀ svadayanta ǀ gūrtí-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tam ǀ vaḥ ǀ sakhāyaḥ ǀ madāya ǀ punānam ǀ abhi ǀ gāyata ǀ

śiśum ǀ na ǀ yajñaiḥ ǀ svadayanta ǀ gūrti-bhiḥ ǁ

09.105.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.5.08.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.07.008   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सं व॒त्स इ॑व मा॒तृभि॒रिंदु॑र्हिन्वा॒नो अ॑ज्यते ।

दे॒वा॒वीर्मदो॑ म॒तिभिः॒ परि॑ष्कृतः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सं वत्स इव मातृभिरिंदुर्हिन्वानो अज्यते ।

देवावीर्मदो मतिभिः परिष्कृतः ॥

Samhita Transcription Accented

sám vatsá iva mātṛ́bhiríndurhinvānó ajyate ǀ

devāvī́rmádo matíbhiḥ páriṣkṛtaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sam vatsa iva mātṛbhirindurhinvāno ajyate ǀ

devāvīrmado matibhiḥ pariṣkṛtaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सम् । व॒त्सःऽइ॑व । मा॒तृऽभिः॑ । इन्दुः॑ । हि॒न्वा॒नः । अ॒ज्य॒ते॒ ।

दे॒व॒ऽअ॒वीः । मदः॑ । म॒तिऽभिः॑ । परि॑ऽकृतः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सम् । वत्सःऽइव । मातृऽभिः । इन्दुः । हिन्वानः । अज्यते ।

देवऽअवीः । मदः । मतिऽभिः । परिऽकृतः ॥

Padapatha Transcription Accented

sám ǀ vatsáḥ-iva ǀ mātṛ́-bhiḥ ǀ índuḥ ǀ hinvānáḥ ǀ ajyate ǀ

deva-avī́ḥ ǀ mádaḥ ǀ matí-bhiḥ ǀ pári-kṛtaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sam ǀ vatsaḥ-iva ǀ mātṛ-bhiḥ ǀ induḥ ǀ hinvānaḥ ǀ ajyate ǀ

deva-avīḥ ǀ madaḥ ǀ mati-bhiḥ ǀ pari-kṛtaḥ ǁ

09.105.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.5.08.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.07.009   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒यं दक्षा॑य॒ साध॑नो॒ऽयं शर्धा॑य वी॒तये॑ ।

अ॒यं दे॒वेभ्यो॒ मधु॑मत्तमः सु॒तः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अयं दक्षाय साधनोऽयं शर्धाय वीतये ।

अयं देवेभ्यो मधुमत्तमः सुतः ॥

Samhita Transcription Accented

ayám dákṣāya sā́dhano’yám śárdhāya vītáye ǀ

ayám devébhyo mádhumattamaḥ sutáḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ayam dakṣāya sādhano’yam śardhāya vītaye ǀ

ayam devebhyo madhumattamaḥ sutaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒यम् । दक्षा॑य । साध॑नः । अ॒यम् । शर्धा॑य । वी॒तये॑ ।

अ॒यम् । दे॒वेभ्यः॑ । मधु॑मत्ऽतमः । सु॒तः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अयम् । दक्षाय । साधनः । अयम् । शर्धाय । वीतये ।

अयम् । देवेभ्यः । मधुमत्ऽतमः । सुतः ॥

Padapatha Transcription Accented

ayám ǀ dákṣāya ǀ sā́dhanaḥ ǀ ayám ǀ śárdhāya ǀ vītáye ǀ

ayám ǀ devébhyaḥ ǀ mádhumat-tamaḥ ǀ sutáḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ayam ǀ dakṣāya ǀ sādhanaḥ ǀ ayam ǀ śardhāya ǀ vītaye ǀ

ayam ǀ devebhyaḥ ǀ madhumat-tamaḥ ǀ sutaḥ ǁ

09.105.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.5.08.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.07.010   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

गोम॑न्न इंदो॒ अश्व॑वत्सु॒तः सु॑दक्ष धन्व ।

शुचिं॑ ते॒ वर्ण॒मधि॒ गोषु॑ दीधरं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

गोमन्न इंदो अश्ववत्सुतः सुदक्ष धन्व ।

शुचिं ते वर्णमधि गोषु दीधरं ॥

Samhita Transcription Accented

gómanna indo áśvavatsutáḥ sudakṣa dhanva ǀ

śúcim te várṇamádhi góṣu dīdharam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

gomanna indo aśvavatsutaḥ sudakṣa dhanva ǀ

śucim te varṇamadhi goṣu dīdharam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

गोऽम॑त् । नः॒ । इ॒न्दो॒ इति॑ । अश्व॑ऽवत् । सु॒तः । सु॒ऽद॒क्ष॒ । ध॒न्व॒ ।

शुचि॑म् । ते॒ । वर्ण॑म् । अधि॑ । गोषु॑ । दी॒ध॒र॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

गोऽमत् । नः । इन्दो इति । अश्वऽवत् । सुतः । सुऽदक्ष । धन्व ।

शुचिम् । ते । वर्णम् । अधि । गोषु । दीधरम् ॥

Padapatha Transcription Accented

gó-mat ǀ naḥ ǀ indo íti ǀ áśva-vat ǀ sutáḥ ǀ su-dakṣa ǀ dhanva ǀ

śúcim ǀ te ǀ várṇam ǀ ádhi ǀ góṣu ǀ dīdharam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

go-mat ǀ naḥ ǀ indo iti ǀ aśva-vat ǀ sutaḥ ǀ su-dakṣa ǀ dhanva ǀ

śucim ǀ te ǀ varṇam ǀ adhi ǀ goṣu ǀ dīdharam ǁ

09.105.05   (Mandala. Sukta. Rik)

7.5.08.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.07.011   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स नो॑ हरीणां पत॒ इंदो॑ दे॒वप्स॑रस्तमः ।

सखे॑व॒ सख्ये॒ नर्यो॑ रु॒चे भ॑व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

स नो हरीणां पत इंदो देवप्सरस्तमः ।

सखेव सख्ये नर्यो रुचे भव ॥

Samhita Transcription Accented

sá no harīṇām pata índo devápsarastamaḥ ǀ

sákheva sákhye náryo rucé bhava ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sa no harīṇām pata indo devapsarastamaḥ ǀ

sakheva sakhye naryo ruce bhava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सः । नः॒ । ह॒री॒णा॒म् । प॒ते॒ । इन्दो॒ इति॑ । दे॒वप्स॑रःऽतमः ।

सखा॑ऽइव । सख्ये॑ । नर्यः॑ । रु॒चे । भ॒व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सः । नः । हरीणाम् । पते । इन्दो इति । देवप्सरःऽतमः ।

सखाऽइव । सख्ये । नर्यः । रुचे । भव ॥

Padapatha Transcription Accented

sáḥ ǀ naḥ ǀ harīṇām ǀ pate ǀ índo íti ǀ devápsaraḥ-tamaḥ ǀ

sákhā-iva ǀ sákhye ǀ náryaḥ ǀ rucé ǀ bhava ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

saḥ ǀ naḥ ǀ harīṇām ǀ pate ǀ indo iti ǀ devapsaraḥ-tamaḥ ǀ

sakhā-iva ǀ sakhye ǀ naryaḥ ǀ ruce ǀ bhava ǁ

09.105.06   (Mandala. Sukta. Rik)

7.5.08.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.07.012   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सने॑मि॒ त्वम॒स्मदाँ अदे॑वं॒ कं चि॑द॒त्रिणं॑ ।

सा॒ह्वाँ इं॑दो॒ परि॒ बाधो॒ अप॑ द्व॒युं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सनेमि त्वमस्मदाँ अदेवं कं चिदत्रिणं ।

साह्वाँ इंदो परि बाधो अप द्वयुं ॥

Samhita Transcription Accented

sánemi tvámasmádā́m̐ ádevam kám cidatríṇam ǀ

sāhvā́m̐ indo pári bā́dho ápa dvayúm ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sanemi tvamasmadām̐ adevam kam cidatriṇam ǀ

sāhvām̐ indo pari bādho apa dvayum ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सने॑मि । त्वम् । अ॒स्मत् । आ । अदे॑वम् । कम् । चि॒त् । अ॒त्रिण॑म् ।

स॒ह्वान् । इ॒न्दो॒ इति॑ । परि॑ । बाधः॑ । अप॑ । द्व॒युम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सनेमि । त्वम् । अस्मत् । आ । अदेवम् । कम् । चित् । अत्रिणम् ।

सह्वान् । इन्दो इति । परि । बाधः । अप । द्वयुम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sánemi ǀ tvám ǀ asmát ǀ ā́ ǀ ádevam ǀ kám ǀ cit ǀ atríṇam ǀ

sahvā́n ǀ indo íti ǀ pári ǀ bā́dhaḥ ǀ ápa ǀ dvayúm ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sanemi ǀ tvam ǀ asmat ǀ ā ǀ adevam ǀ kam ǀ cit ǀ atriṇam ǀ

sahvān ǀ indo iti ǀ pari ǀ bādhaḥ ǀ apa ǀ dvayum ǁ