SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 9

Sūkta 114

 

1. Info

To:    soma pavamāna
From:   kaśyapa mārīca
Metres:   1st set of styles: virāṭpaṅkti (1, 2); paṅktiḥ (3, 4)

2nd set of styles: paṅkti
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

09.114.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.5.28.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.07.121   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य इंदोः॒ पव॑मान॒स्यानु॒ धामा॒न्यक्र॑मीत् ।

तमा॑हुः सुप्र॒जा इति॒ यस्ते॑ सो॒मावि॑ध॒न्मन॒ इंद्रा॑येंदो॒ परि॑ स्रव ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

य इंदोः पवमानस्यानु धामान्यक्रमीत् ।

तमाहुः सुप्रजा इति यस्ते सोमाविधन्मन इंद्रायेंदो परि स्रव ॥

Samhita Transcription Accented

yá índoḥ pávamānasyā́nu dhā́mānyákramīt ǀ

támāhuḥ suprajā́ íti yáste somā́vidhanmána índrāyendo pári srava ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ya indoḥ pavamānasyānu dhāmānyakramīt ǀ

tamāhuḥ suprajā iti yaste somāvidhanmana indrāyendo pari srava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । इन्दोः॑ । पव॑मानस्य । अनु॑ । धामा॑नि । अक्र॑मीत् ।

तम् । आ॒हुः॒ । सु॒ऽप्र॒जाः । इति॑ । यः । ते॒ । सो॒म॒ । अवि॑धत् । मनः॑ । इन्द्रा॑य । इ॒न्दो॒ इति॑ । परि॑ । स्र॒व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । इन्दोः । पवमानस्य । अनु । धामानि । अक्रमीत् ।

तम् । आहुः । सुऽप्रजाः । इति । यः । ते । सोम । अविधत् । मनः । इन्द्राय । इन्दो इति । परि । स्रव ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ índoḥ ǀ pávamānasya ǀ ánu ǀ dhā́māni ǀ ákramīt ǀ

tám ǀ āhuḥ ǀ su-prajā́ḥ ǀ íti ǀ yáḥ ǀ te ǀ soma ǀ ávidhat ǀ mánaḥ ǀ índrāya ǀ indo íti ǀ pári ǀ srava ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ indoḥ ǀ pavamānasya ǀ anu ǀ dhāmāni ǀ akramīt ǀ

tam ǀ āhuḥ ǀ su-prajāḥ ǀ iti ǀ yaḥ ǀ te ǀ soma ǀ avidhat ǀ manaḥ ǀ indrāya ǀ indo iti ǀ pari ǀ srava ǁ

09.114.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.5.28.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.07.122   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऋषे॑ मंत्र॒कृतां॒ स्तोमैः॒ कश्य॑पोद्व॒र्धय॒न्गिरः॑ ।

सोमं॑ नमस्य॒ राजा॑नं॒ यो ज॒ज्ञे वी॒रुधां॒ पति॒रिंद्रा॑येंदो॒ परि॑ स्रव ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऋषे मंत्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्वर्धयन्गिरः ।

सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञे वीरुधां पतिरिंद्रायेंदो परि स्रव ॥

Samhita Transcription Accented

ṛ́ṣe mantrakṛ́tām stómaiḥ káśyapodvardháyangíraḥ ǀ

sómam namasya rā́jānam yó jajñé vīrúdhām pátiríndrāyendo pári srava ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ṛṣe mantrakṛtām stomaiḥ kaśyapodvardhayangiraḥ ǀ

somam namasya rājānam yo jajñe vīrudhām patirindrāyendo pari srava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऋषे॑ । म॒न्त्र॒ऽकृता॑म् । स्तोमैः॑ । कश्य॑प । उ॒त्ऽव॒र्धय॑न् । गिरः॑ ।

सोम॑म् । न॒म॒स्य॒ । राजा॑नम् । यः । ज॒ज्ञे । वी॒रुधा॑म् । पतिः॑ । इन्द्रा॑य । इ॒न्दो॒ इति॑ । परि॑ । स्र॒व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऋषे । मन्त्रऽकृताम् । स्तोमैः । कश्यप । उत्ऽवर्धयन् । गिरः ।

सोमम् । नमस्य । राजानम् । यः । जज्ञे । वीरुधाम् । पतिः । इन्द्राय । इन्दो इति । परि । स्रव ॥

Padapatha Transcription Accented

ṛ́ṣe ǀ mantra-kṛ́tām ǀ stómaiḥ ǀ káśyapa ǀ ut-vardháyan ǀ gíraḥ ǀ

sómam ǀ namasya ǀ rā́jānam ǀ yáḥ ǀ jajñé ǀ vīrúdhām ǀ pátiḥ ǀ índrāya ǀ indo íti ǀ pári ǀ srava ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ṛṣe ǀ mantra-kṛtām ǀ stomaiḥ ǀ kaśyapa ǀ ut-vardhayan ǀ giraḥ ǀ

somam ǀ namasya ǀ rājānam ǀ yaḥ ǀ jajñe ǀ vīrudhām ǀ patiḥ ǀ indrāya ǀ indo iti ǀ pari ǀ srava ǁ

09.114.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.5.28.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.07.123   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒प्त दिशो॒ नाना॑सूर्याः स॒प्त होता॑र ऋ॒त्विजः॑ ।

दे॒वा आ॑दि॒त्या ये स॒प्त तेभिः॑ सोमा॒भि र॑क्ष न॒ इंद्रा॑येंदो॒ परि॑ स्रव ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होतार ऋत्विजः ।

देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभि रक्ष न इंद्रायेंदो परि स्रव ॥

Samhita Transcription Accented

saptá díśo nā́nāsūryāḥ saptá hótāra ṛtvíjaḥ ǀ

devā́ ādityā́ yé saptá tébhiḥ somābhí rakṣa na índrāyendo pári srava ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sapta diśo nānāsūryāḥ sapta hotāra ṛtvijaḥ ǀ

devā ādityā ye sapta tebhiḥ somābhi rakṣa na indrāyendo pari srava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒प्त । दिशः॑ । नाना॑ऽसूर्याः । स॒प्त । होता॑रः । ऋ॒त्विजः॑ ।

दे॒वाः । आ॒दि॒त्याः । ये । स॒प्त । तेभिः॑ । सो॒म॒ । अ॒भि । र॒क्ष॒ । नः॒ । इन्द्रा॑य । इ॒न्दो॒ इति॑ । परि॑ । स्र॒व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सप्त । दिशः । नानाऽसूर्याः । सप्त । होतारः । ऋत्विजः ।

देवाः । आदित्याः । ये । सप्त । तेभिः । सोम । अभि । रक्ष । नः । इन्द्राय । इन्दो इति । परि । स्रव ॥

Padapatha Transcription Accented

saptá ǀ díśaḥ ǀ nā́nā-sūryāḥ ǀ saptá ǀ hótāraḥ ǀ ṛtvíjaḥ ǀ

devā́ḥ ǀ ādityā́ḥ ǀ yé ǀ saptá ǀ tébhiḥ ǀ soma ǀ abhí ǀ rakṣa ǀ naḥ ǀ índrāya ǀ indo íti ǀ pári ǀ srava ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sapta ǀ diśaḥ ǀ nānā-sūryāḥ ǀ sapta ǀ hotāraḥ ǀ ṛtvijaḥ ǀ

devāḥ ǀ ādityāḥ ǀ ye ǀ sapta ǀ tebhiḥ ǀ soma ǀ abhi ǀ rakṣa ǀ naḥ ǀ indrāya ǀ indo iti ǀ pari ǀ srava ǁ

09.114.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.5.28.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

09.07.124   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यत्ते॑ राजंछृ॒तं ह॒विस्तेन॑ सोमा॒भि र॑क्ष नः ।

अ॒रा॒ती॒वा मा न॑स्तारी॒न्मो च॑ नः॒ किं च॒नाम॑म॒दिंद्रा॑येंदो॒ परि॑ स्रव ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यत्ते राजंछृतं हविस्तेन सोमाभि रक्ष नः ।

अरातीवा मा नस्तारीन्मो च नः किं चनाममदिंद्रायेंदो परि स्रव ॥

Samhita Transcription Accented

yátte rājañchṛtám havísténa somābhí rakṣa naḥ ǀ

arātīvā́ mā́ nastārīnmó ca naḥ kím canā́mamadíndrāyendo pári srava ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yatte rājañchṛtam havistena somābhi rakṣa naḥ ǀ

arātīvā mā nastārīnmo ca naḥ kim canāmamadindrāyendo pari srava ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । ते॒ । रा॒ज॒न् । शृ॒तम् । ह॒विः । तेन॑ । सो॒म॒ । अ॒भि । र॒क्ष॒ । नः॒ ।

अ॒रा॒ति॒ऽवा । मा । नः॒ । ता॒री॒त् । मो इति॑ । च॒ । नः॒ । किम् । च॒न । आ॒म॒म॒त् । इन्द्रा॑य । इ॒न्दो॒ इति॑ । परि॑ । स्र॒व॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । ते । राजन् । शृतम् । हविः । तेन । सोम । अभि । रक्ष । नः ।

अरातिऽवा । मा । नः । तारीत् । मो इति । च । नः । किम् । चन । आममत् । इन्द्राय । इन्दो इति । परि । स्रव ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ te ǀ rājan ǀ śṛtám ǀ havíḥ ǀ téna ǀ soma ǀ abhí ǀ rakṣa ǀ naḥ ǀ

arāti-vā́ ǀ mā́ ǀ naḥ ǀ tārīt ǀ mó íti ǀ ca ǀ naḥ ǀ kím ǀ caná ǀ āmamat ǀ índrāya ǀ indo íti ǀ pári ǀ srava ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ te ǀ rājan ǀ śṛtam ǀ haviḥ ǀ tena ǀ soma ǀ abhi ǀ rakṣa ǀ naḥ ǀ

arāti-vā ǀ mā ǀ naḥ ǀ tārīt ǀ mo iti ǀ ca ǀ naḥ ǀ kim ǀ cana ǀ āmamat ǀ indrāya ǀ indo iti ǀ pari ǀ srava ǁ