SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 9

 

1. Info

To:    apas
From:   triśiras tvāṣṭra or sindhudvīpa ambarīṣa
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1-4, 6); anuṣṭup (8, 9); vardhamānā gāyatrī (5); pratiṣṭhāgāyatrī (7)

2nd set of styles: gāyatrī (1-4, 6); anuṣṭubh (8, 9); vardhamānā (5); pratiṣṭhā (7)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.009.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.6.05.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.01.059   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आपो॒ हि ष्ठा म॑यो॒भुव॒स्ता न॑ ऊ॒र्जे द॑धातन ।

म॒हे रणा॑य॒ चक्ष॑से ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन ।

महे रणाय चक्षसे ॥

Samhita Transcription Accented

ā́po hí ṣṭhā́ mayobhúvastā́ na ūrjé dadhātana ǀ

mahé ráṇāya cákṣase ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āpo hi ṣṭhā mayobhuvastā na ūrje dadhātana ǀ

mahe raṇāya cakṣase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आपः॑ । हि । स्थ । म॒यः॒ऽभुवः॑ । ताः । नः॒ । ऊ॒र्जे । द॒धा॒त॒न॒ ।

म॒हे । रणा॑य । चक्ष॑से ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आपः । हि । स्थ । मयःऽभुवः । ताः । नः । ऊर्जे । दधातन ।

महे । रणाय । चक्षसे ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́paḥ ǀ hí ǀ sthá ǀ mayaḥ-bhúvaḥ ǀ tā́ḥ ǀ naḥ ǀ ūrjé ǀ dadhātana ǀ

mahé ǀ ráṇāya ǀ cákṣase ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āpaḥ ǀ hi ǀ stha ǀ mayaḥ-bhuvaḥ ǀ tāḥ ǀ naḥ ǀ ūrje ǀ dadhātana ǀ

mahe ǀ raṇāya ǀ cakṣase ǁ

10.009.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.6.05.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.01.060   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो वः॑ शि॒वत॑मो॒ रस॒स्तस्य॑ भाजयते॒ह नः॑ ।

उ॒श॒तीरि॑व मा॒तरः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः ।

उशतीरिव मातरः ॥

Samhita Transcription Accented

yó vaḥ śivátamo rásastásya bhājayatehá naḥ ǀ

uśatī́riva mātáraḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yo vaḥ śivatamo rasastasya bhājayateha naḥ ǀ

uśatīriva mātaraḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । वः॒ । शि॒वऽत॑मः । रसः॑ । तस्य॑ । भा॒ज॒य॒त॒ । इ॒ह । नः॒ ।

उ॒श॒तीःऽइ॑व । मा॒तरः॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । वः । शिवऽतमः । रसः । तस्य । भाजयत । इह । नः ।

उशतीःऽइव । मातरः ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ vaḥ ǀ śivá-tamaḥ ǀ rásaḥ ǀ tásya ǀ bhājayata ǀ ihá ǀ naḥ ǀ

uśatī́ḥ-iva ǀ mātáraḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ vaḥ ǀ śiva-tamaḥ ǀ rasaḥ ǀ tasya ǀ bhājayata ǀ iha ǀ naḥ ǀ

uśatīḥ-iva ǀ mātaraḥ ǁ

10.009.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.6.05.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.01.061   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तस्मा॒ अरं॑ गमाम वो॒ यस्य॒ क्षया॑य॒ जिन्व॑थ ।

आपो॑ ज॒नय॑था च नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ ।

आपो जनयथा च नः ॥

Samhita Transcription Accented

tásmā áram gamāma vo yásya kṣáyāya jínvatha ǀ

ā́po janáyathā ca naḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tasmā aram gamāma vo yasya kṣayāya jinvatha ǀ

āpo janayathā ca naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तस्मै॑ । अर॑म् । ग॒मा॒म॒ । वः॒ । यस्य॑ । क्षया॑य । जिन्व॑थ ।

आपः॑ । ज॒नय॑थ । च॒ । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तस्मै । अरम् । गमाम । वः । यस्य । क्षयाय । जिन्वथ ।

आपः । जनयथ । च । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

tásmai ǀ áram ǀ gamāma ǀ vaḥ ǀ yásya ǀ kṣáyāya ǀ jínvatha ǀ

ā́paḥ ǀ janáyatha ǀ ca ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tasmai ǀ aram ǀ gamāma ǀ vaḥ ǀ yasya ǀ kṣayāya ǀ jinvatha ǀ

āpaḥ ǀ janayatha ǀ ca ǀ naḥ ǁ

10.009.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.6.05.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.01.062   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

शं नो॑ दे॒वीर॒भिष्ट॑य॒ आपो॑ भवंतु पी॒तये॑ ।

शं योर॒भि स्र॑वंतु नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवंतु पीतये ।

शं योरभि स्रवंतु नः ॥

Samhita Transcription Accented

śám no devī́rabhíṣṭaya ā́po bhavantu pītáye ǀ

śám yórabhí sravantu naḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śam no devīrabhiṣṭaya āpo bhavantu pītaye ǀ

śam yorabhi sravantu naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

शम् । नः॒ । दे॒वीः । अ॒भिष्ट॑ये । आपः॑ । भ॒व॒न्तु॒ । पी॒तये॑ ।

शम् । योः । अ॒भि । स्र॒व॒न्तु॒ । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

शम् । नः । देवीः । अभिष्टये । आपः । भवन्तु । पीतये ।

शम् । योः । अभि । स्रवन्तु । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

śám ǀ naḥ ǀ devī́ḥ ǀ abhíṣṭaye ǀ ā́paḥ ǀ bhavantu ǀ pītáye ǀ

śám ǀ yóḥ ǀ abhí ǀ sravantu ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śam ǀ naḥ ǀ devīḥ ǀ abhiṣṭaye ǀ āpaḥ ǀ bhavantu ǀ pītaye ǀ

śam ǀ yoḥ ǀ abhi ǀ sravantu ǀ naḥ ǁ

10.009.05   (Mandala. Sukta. Rik)

7.6.05.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.01.063   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ईशा॑ना॒ वार्या॑णां॒ क्षयं॑तीश्चर्षणी॒नां ।

अ॒पो या॑चामि भेष॒जं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ईशाना वार्याणां क्षयंतीश्चर्षणीनां ।

अपो याचामि भेषजं ॥

Samhita Transcription Accented

ī́śānā vā́ryāṇām kṣáyantīścarṣaṇīnā́m ǀ

apó yācāmi bheṣajám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

īśānā vāryāṇām kṣayantīścarṣaṇīnām ǀ

apo yācāmi bheṣajam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ईशा॑नाः । वार्या॑णाम् । क्षय॑न्तीः । च॒र्ष॒णी॒नाम् ।

अ॒पः । या॒चा॒मि॒ । भे॒ष॒जम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ईशानाः । वार्याणाम् । क्षयन्तीः । चर्षणीनाम् ।

अपः । याचामि । भेषजम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ī́śānāḥ ǀ vā́ryāṇām ǀ kṣáyantīḥ ǀ carṣaṇīnā́m ǀ

apáḥ ǀ yācāmi ǀ bheṣajám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

īśānāḥ ǀ vāryāṇām ǀ kṣayantīḥ ǀ carṣaṇīnām ǀ

apaḥ ǀ yācāmi ǀ bheṣajam ǁ

10.009.06   (Mandala. Sukta. Rik)

7.6.05.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.01.064   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒प्सु मे॒ सोमो॑ अब्रवीदं॒तर्विश्वा॑नि भेष॒जा ।

अ॒ग्निं च॑ वि॒श्वशं॑भुवं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अप्सु मे सोमो अब्रवीदंतर्विश्वानि भेषजा ।

अग्निं च विश्वशंभुवं ॥

Samhita Transcription Accented

apsú me sómo abravīdantárvíśvāni bheṣajā́ ǀ

agním ca viśváśambhuvam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

apsu me somo abravīdantarviśvāni bheṣajā ǀ

agnim ca viśvaśambhuvam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒प्ऽसु । मे॒ । सोमः॑ । अ॒ब्र॒वी॒त् । अ॒न्तः । विश्वा॑नि । भे॒ष॒जा ।

अ॒ग्निम् । च॒ । वि॒श्वऽश॑म्भुवम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अप्ऽसु । मे । सोमः । अब्रवीत् । अन्तः । विश्वानि । भेषजा ।

अग्निम् । च । विश्वऽशम्भुवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ap-sú ǀ me ǀ sómaḥ ǀ abravīt ǀ antáḥ ǀ víśvāni ǀ bheṣajā́ ǀ

agním ǀ ca ǀ viśvá-śambhuvam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ap-su ǀ me ǀ somaḥ ǀ abravīt ǀ antaḥ ǀ viśvāni ǀ bheṣajā ǀ

agnim ǀ ca ǀ viśva-śambhuvam ǁ

10.009.07   (Mandala. Sukta. Rik)

7.6.05.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.01.065   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आपः॑ पृणी॒त भे॑ष॒जं वरू॑थं त॒न्वे॒३॒॑ मम॑ ।

ज्योक्च॒ सूर्यं॑ दृ॒शे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम ।

ज्योक्च सूर्यं दृशे ॥

Samhita Transcription Accented

ā́paḥ pṛṇītá bheṣajám várūtham tanvé máma ǀ

jyókca sū́ryam dṛśé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āpaḥ pṛṇīta bheṣajam varūtham tanve mama ǀ

jyokca sūryam dṛśe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आपः॑ । पृ॒णी॒त । भे॒ष॒जम् । वरू॑थम् । त॒न्वे॑ । मम॑ ।

ज्योक् । च॒ । सूर्य॑म् । दृ॒शे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आपः । पृणीत । भेषजम् । वरूथम् । तन्वे । मम ।

ज्योक् । च । सूर्यम् । दृशे ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́paḥ ǀ pṛṇītá ǀ bheṣajám ǀ várūtham ǀ tanvé ǀ máma ǀ

jyók ǀ ca ǀ sū́ryam ǀ dṛśé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āpaḥ ǀ pṛṇīta ǀ bheṣajam ǀ varūtham ǀ tanve ǀ mama ǀ

jyok ǀ ca ǀ sūryam ǀ dṛśe ǁ

10.009.08   (Mandala. Sukta. Rik)

7.6.05.08    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.01.066   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒दमा॑पः॒ प्र व॑हत॒ यत्किं च॑ दुरि॒तं मयि॑ ।

यद्वा॒हम॑भिदु॒द्रोह॒ यद्वा॑ शे॒प उ॒तानृ॑तं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इदमापः प्र वहत यत्किं च दुरितं मयि ।

यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेप उतानृतं ॥

Samhita Transcription Accented

idámāpaḥ prá vahata yátkím ca duritám máyi ǀ

yádvāhámabhidudróha yádvā śepá utā́nṛtam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

idamāpaḥ pra vahata yatkim ca duritam mayi ǀ

yadvāhamabhidudroha yadvā śepa utānṛtam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒दम् । आ॒पः॒ । प्र । व॒ह॒त॒ । यत् । किम् । च॒ । दुः॒ऽइ॒तम् । मयि॑ ।

यत् । वा॒ । अ॒हम् । अ॒भि॒ऽदु॒द्रोह॑ । यत् । वा॒ । शे॒पे । उ॒त । अनृ॑तम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इदम् । आपः । प्र । वहत । यत् । किम् । च । दुःऽइतम् । मयि ।

यत् । वा । अहम् । अभिऽदुद्रोह । यत् । वा । शेपे । उत । अनृतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

idám ǀ āpaḥ ǀ prá ǀ vahata ǀ yát ǀ kím ǀ ca ǀ duḥ-itám ǀ máyi ǀ

yát ǀ vā ǀ ahám ǀ abhi-dudróha ǀ yát ǀ vā ǀ śepé ǀ utá ǀ ánṛtam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

idam ǀ āpaḥ ǀ pra ǀ vahata ǀ yat ǀ kim ǀ ca ǀ duḥ-itam ǀ mayi ǀ

yat ǀ vā ǀ aham ǀ abhi-dudroha ǀ yat ǀ vā ǀ śepe ǀ uta ǀ anṛtam ǁ

10.009.09   (Mandala. Sukta. Rik)

7.6.05.09    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.01.067   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आपो॑ अ॒द्यान्व॑चारिषं॒ रसे॑न॒ सम॑गस्महि ।

पय॑स्वानग्न॒ आ ग॑हि॒ तं मा॒ सं सृ॑ज॒ वर्च॑सा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आपो अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि ।

पयस्वानग्न आ गहि तं मा सं सृज वर्चसा ॥

Samhita Transcription Accented

ā́po adyā́nvacāriṣam rásena sámagasmahi ǀ

páyasvānagna ā́ gahi tám mā sám sṛja várcasā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āpo adyānvacāriṣam rasena samagasmahi ǀ

payasvānagna ā gahi tam mā sam sṛja varcasā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आपः॑ । अ॒द्य । अनु॑ । अ॒चा॒रि॒ष॒म् । रसे॑न । सम् । अ॒ग॒स्म॒हि॒ ।

पय॑स्वान् । अ॒ग्ने॒ । आ । ग॒हि॒ । तम् । मा॒ । सम् । सृ॒ज॒ । वर्च॑सा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आपः । अद्य । अनु । अचारिषम् । रसेन । सम् । अगस्महि ।

पयस्वान् । अग्ने । आ । गहि । तम् । मा । सम् । सृज । वर्चसा ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́paḥ ǀ adyá ǀ ánu ǀ acāriṣam ǀ rásena ǀ sám ǀ agasmahi ǀ

páyasvān ǀ agne ǀ ā́ ǀ gahi ǀ tám ǀ mā ǀ sám ǀ sṛja ǀ várcasā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

āpaḥ ǀ adya ǀ anu ǀ acāriṣam ǀ rasena ǀ sam ǀ agasmahi ǀ

payasvān ǀ agne ǀ ā ǀ gahi ǀ tam ǀ mā ǀ sam ǀ sṛja ǀ varcasā ǁ