SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 19

 

1. Info

To:    1: apaḥ or gāvaḥ (ab); agni, soma (cd);
2: agni, indra;
3: agni;
4, 5, 7, 8: apaḥ or gāvaḥ;
6: indra
From:   mathita yāmāyana or bhṛgu vāruṇi or cyavana bhārgava
Metres:   1st set of styles: nicṛttriṣṭup (1, 3-5); anuṣṭup (7, 8); virāḍanuṣṭup (2); gāyatrī (6)

2nd set of styles: anuṣṭubh (1-5, 7, 8); gāyatrī (6)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.019.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.7.01.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.02.029   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नि व॑र्तध्वं॒ मानु॑ गाता॒स्मान्त्सि॑षक्त रेवतीः ।

अग्नी॑षोमा पुनर्वसू अ॒स्मे धा॑रयतं र॒यिं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नि वर्तध्वं मानु गातास्मान्त्सिषक्त रेवतीः ।

अग्नीषोमा पुनर्वसू अस्मे धारयतं रयिं ॥

Samhita Transcription Accented

ní vartadhvam mā́nu gātāsmā́ntsiṣakta revatīḥ ǀ

ágnīṣomā punarvasū asmé dhārayatam rayím ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ni vartadhvam mānu gātāsmāntsiṣakta revatīḥ ǀ

agnīṣomā punarvasū asme dhārayatam rayim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नि । व॒र्त॒ध्व॒म् । मा । अनु॑ । गा॒त॒ । अ॒स्मान् । सि॒स॒क्त॒ । रे॒व॒तीः॒ ।

अग्नी॑षोमा । पु॒न॒र्व॒सू॒ इति॑ पुनःऽवसू । अ॒स्मे इति॑ । धा॒र॒य॒त॒म् । र॒यिम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नि । वर्तध्वम् । मा । अनु । गात । अस्मान् । सिसक्त । रेवतीः ।

अग्नीषोमा । पुनर्वसू इति पुनःऽवसू । अस्मे इति । धारयतम् । रयिम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ní ǀ vartadhvam ǀ mā́ ǀ ánu ǀ gāta ǀ asmā́n ǀ sisakta ǀ revatīḥ ǀ

ágnīṣomā ǀ punarvasū íti punaḥ-vasū ǀ asmé íti ǀ dhārayatam ǀ rayím ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ni ǀ vartadhvam ǀ mā ǀ anu ǀ gāta ǀ asmān ǀ sisakta ǀ revatīḥ ǀ

agnīṣomā ǀ punarvasū iti punaḥ-vasū ǀ asme iti ǀ dhārayatam ǀ rayim ǁ

10.019.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.7.01.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.02.030   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पुन॑रेना॒ नि व॑र्तय॒ पुन॑रेना॒ न्या कु॑रु ।

इंद्र॑ एणा॒ नि य॑च्छत्व॒ग्निरे॑ना उ॒पाज॑तु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुनरेना नि वर्तय पुनरेना न्या कुरु ।

इंद्र एणा नि यच्छत्वग्निरेना उपाजतु ॥

Samhita Transcription Accented

púnarenā ní vartaya púnarenā nyā́ kuru ǀ

índra eṇā ní yacchatvagnírenā upā́jatu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

punarenā ni vartaya punarenā nyā kuru ǀ

indra eṇā ni yacchatvagnirenā upājatu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पुनः॑ । ए॒नाः॒ । नि । व॒र्त॒य॒ । पुनः॑ । ए॒नाः॒ । नि । आ । कु॒रु॒ ।

इन्द्रः॑ । ए॒नाः॒ । नि । य॒च्छ॒तु॒ । अ॒ग्निः । ए॒नाः॒ । उ॒प॒ऽआज॑तु ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुनः । एनाः । नि । वर्तय । पुनः । एनाः । नि । आ । कुरु ।

इन्द्रः । एनाः । नि । यच्छतु । अग्निः । एनाः । उपऽआजतु ॥

Padapatha Transcription Accented

púnaḥ ǀ enāḥ ǀ ní ǀ vartaya ǀ púnaḥ ǀ enāḥ ǀ ní ǀ ā́ ǀ kuru ǀ

índraḥ ǀ enāḥ ǀ ní ǀ yacchatu ǀ agníḥ ǀ enāḥ ǀ upa-ā́jatu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

punaḥ ǀ enāḥ ǀ ni ǀ vartaya ǀ punaḥ ǀ enāḥ ǀ ni ǀ ā ǀ kuru ǀ

indraḥ ǀ enāḥ ǀ ni ǀ yacchatu ǀ agniḥ ǀ enāḥ ǀ upa-ājatu ǁ

10.019.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.7.01.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.02.031   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पुन॑रे॒ता नि व॑र्तंताम॒स्मिन्पु॑ष्यंतु॒ गोप॑तौ ।

इ॒हैवाग्ने॒ नि धा॑रये॒ह ति॑ष्ठतु॒ या र॒यिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुनरेता नि वर्तंतामस्मिन्पुष्यंतु गोपतौ ।

इहैवाग्ने नि धारयेह तिष्ठतु या रयिः ॥

Samhita Transcription Accented

púnaretā́ ní vartantāmasmínpuṣyantu gópatau ǀ

iháivā́gne ní dhārayehá tiṣṭhatu yā́ rayíḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

punaretā ni vartantāmasminpuṣyantu gopatau ǀ

ihaivāgne ni dhārayeha tiṣṭhatu yā rayiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पुनः॑ । ए॒ताः । नि । व॒र्त॒न्ता॒म् । अ॒स्मिन् । पु॒ष्य॒न्तु॒ । गोऽप॑तौ ।

इ॒ह । ए॒व । अ॒ग्ने॒ । नि । धा॒र॒य॒ । इ॒ह । ति॒ष्ठ॒तु॒ । या । र॒यिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुनः । एताः । नि । वर्तन्ताम् । अस्मिन् । पुष्यन्तु । गोऽपतौ ।

इह । एव । अग्ने । नि । धारय । इह । तिष्ठतु । या । रयिः ॥

Padapatha Transcription Accented

púnaḥ ǀ etā́ḥ ǀ ní ǀ vartantām ǀ asmín ǀ puṣyantu ǀ gó-patau ǀ

ihá ǀ evá ǀ agne ǀ ní ǀ dhāraya ǀ ihá ǀ tiṣṭhatu ǀ yā́ ǀ rayíḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

punaḥ ǀ etāḥ ǀ ni ǀ vartantām ǀ asmin ǀ puṣyantu ǀ go-patau ǀ

iha ǀ eva ǀ agne ǀ ni ǀ dhāraya ǀ iha ǀ tiṣṭhatu ǀ yā ǀ rayiḥ ǁ

10.019.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.7.01.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.02.032   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यन्नि॒यानं॒ न्यय॑नं सं॒ज्ञानं॒ यत्प॒राय॑णं ।

आ॒वर्त॑नं नि॒वर्त॑नं॒ यो गो॒पा अपि॒ तं हु॑वे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यन्नियानं न्ययनं संज्ञानं यत्परायणं ।

आवर्तनं निवर्तनं यो गोपा अपि तं हुवे ॥

Samhita Transcription Accented

yánniyā́nam nyáyanam saṃjñā́nam yátparā́yaṇam ǀ

āvártanam nivártanam yó gopā́ ápi tám huve ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yanniyānam nyayanam saṃjñānam yatparāyaṇam ǀ

āvartanam nivartanam yo gopā api tam huve ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । नि॒ऽयान॑म् । नि॒ऽअय॑नम् । स॒म्ऽज्ञान॑म् । यत् । प॒रा॒ऽअय॑नम् ।

आ॒ऽवर्त॑नम् । नि॒ऽवर्त॑नम् । यः । गो॒पाः । अपि॑ । तम् । हु॒वे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । निऽयानम् । निऽअयनम् । सम्ऽज्ञानम् । यत् । पराऽअयनम् ।

आऽवर्तनम् । निऽवर्तनम् । यः । गोपाः । अपि । तम् । हुवे ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ ni-yā́nam ǀ ni-áyanam ǀ sam-jñā́nam ǀ yát ǀ parā-áyanam ǀ

ā-vártanam ǀ ni-vártanam ǀ yáḥ ǀ gopā́ḥ ǀ ápi ǀ tám ǀ huve ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ ni-yānam ǀ ni-ayanam ǀ sam-jñānam ǀ yat ǀ parā-ayanam ǀ

ā-vartanam ǀ ni-vartanam ǀ yaḥ ǀ gopāḥ ǀ api ǀ tam ǀ huve ǁ

10.019.05   (Mandala. Sukta. Rik)

7.7.01.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.02.033   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

य उ॒दान॒ड्व्यय॑नं॒ य उ॒दान॑ट् प॒राय॑णं ।

आ॒वर्त॑नं नि॒वर्त॑न॒मपि॑ गो॒पा नि व॑र्ततां ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

य उदानड्व्ययनं य उदानट् परायणं ।

आवर्तनं निवर्तनमपि गोपा नि वर्ततां ॥

Samhita Transcription Accented

yá udā́naḍvyáyanam yá udā́naṭ parā́yaṇam ǀ

āvártanam nivártanamápi gopā́ ní vartatām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ya udānaḍvyayanam ya udānaṭ parāyaṇam ǀ

āvartanam nivartanamapi gopā ni vartatām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । उ॒त्ऽआन॑ट् । वि॒ऽअय॑नम् । यः । उ॒त्ऽआन॑ट् । प॒रा॒ऽअय॑नम् ।

आ॒ऽवर्त॑नम् । नि॒ऽवर्त॑नम् । अपि॑ । गो॒पाः । नि । व॒र्त॒ता॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । उत्ऽआनट् । विऽअयनम् । यः । उत्ऽआनट् । पराऽअयनम् ।

आऽवर्तनम् । निऽवर्तनम् । अपि । गोपाः । नि । वर्तताम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ ut-ā́naṭ ǀ vi-áyanam ǀ yáḥ ǀ ut-ā́naṭ ǀ parā-áyanam ǀ

ā-vártanam ǀ ni-vártanam ǀ ápi ǀ gopā́ḥ ǀ ní ǀ vartatām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ ut-ānaṭ ǀ vi-ayanam ǀ yaḥ ǀ ut-ānaṭ ǀ parā-ayanam ǀ

ā-vartanam ǀ ni-vartanam ǀ api ǀ gopāḥ ǀ ni ǀ vartatām ǁ

10.019.06   (Mandala. Sukta. Rik)

7.7.01.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.02.034   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ नि॑वर्त॒ नि व॑र्तय॒ पुन॑र्न इंद्र॒ गा दे॑हि ।

जी॒वाभि॑र्भुनजामहै ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ निवर्त नि वर्तय पुनर्न इंद्र गा देहि ।

जीवाभिर्भुनजामहै ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ nivarta ní vartaya púnarna indra gā́ dehi ǀ

jīvā́bhirbhunajāmahai ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā nivarta ni vartaya punarna indra gā dehi ǀ

jīvābhirbhunajāmahai ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नि॒ऽव॒र्त॒ । नि । व॒र्त॒य॒ । पुनः॑ । नः॒ । इ॒न्द्र॒ । गाः । दे॒हि॒ ।

जी॒वाभिः॑ । भु॒न॒जा॒म॒है॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । निऽवर्त । नि । वर्तय । पुनः । नः । इन्द्र । गाः । देहि ।

जीवाभिः । भुनजामहै ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ ni-varta ǀ ní ǀ vartaya ǀ púnaḥ ǀ naḥ ǀ indra ǀ gā́ḥ ǀ dehi ǀ

jīvā́bhiḥ ǀ bhunajāmahai ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ ni-varta ǀ ni ǀ vartaya ǀ punaḥ ǀ naḥ ǀ indra ǀ gāḥ ǀ dehi ǀ

jīvābhiḥ ǀ bhunajāmahai ǁ

10.019.07   (Mandala. Sukta. Rik)

7.7.01.07    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.02.035   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

परि॑ वो वि॒श्वतो॑ दध ऊ॒र्जा घृ॒तेन॒ पय॑सा ।

ये दे॒वाः के च॑ य॒ज्ञिया॒स्ते र॒य्या सं सृ॑जंतु नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

परि वो विश्वतो दध ऊर्जा घृतेन पयसा ।

ये देवाः के च यज्ञियास्ते रय्या सं सृजंतु नः ॥

Samhita Transcription Accented

pári vo viśváto dadha ūrjā́ ghṛténa páyasā ǀ

yé devā́ḥ ké ca yajñíyāsté rayyā́ sám sṛjantu naḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pari vo viśvato dadha ūrjā ghṛtena payasā ǀ

ye devāḥ ke ca yajñiyāste rayyā sam sṛjantu naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

परि॑ । वः॒ । वि॒श्वतः॑ । द॒धे॒ । ऊ॒र्जा । घृ॒तेन॑ । पय॑सा ।

ये । दे॒वाः । के । च॒ । य॒ज्ञियाः॑ । ते । र॒य्या । सम् । सृ॒ज॒न्तु॒ । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

परि । वः । विश्वतः । दधे । ऊर्जा । घृतेन । पयसा ।

ये । देवाः । के । च । यज्ञियाः । ते । रय्या । सम् । सृजन्तु । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

pári ǀ vaḥ ǀ viśvátaḥ ǀ dadhe ǀ ūrjā́ ǀ ghṛténa ǀ páyasā ǀ

yé ǀ devā́ḥ ǀ ké ǀ ca ǀ yajñíyāḥ ǀ té ǀ rayyā́ ǀ sám ǀ sṛjantu ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pari ǀ vaḥ ǀ viśvataḥ ǀ dadhe ǀ ūrjā ǀ ghṛtena ǀ payasā ǀ

ye ǀ devāḥ ǀ ke ǀ ca ǀ yajñiyāḥ ǀ te ǀ rayyā ǀ sam ǀ sṛjantu ǀ naḥ ǁ

10.019.08   (Mandala. Sukta. Rik)

7.7.01.08    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.02.036   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ नि॑वर्तन वर्तय॒ नि नि॑वर्तन वर्तय ।

भूम्या॒श्चत॑स्रः प्र॒दिश॒स्ताभ्य॑ एना॒ नि व॑र्तय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ निवर्तन वर्तय नि निवर्तन वर्तय ।

भूम्याश्चतस्रः प्रदिशस्ताभ्य एना नि वर्तय ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ nivartana vartaya ní nivartana vartaya ǀ

bhū́myāścátasraḥ pradíśastā́bhya enā ní vartaya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā nivartana vartaya ni nivartana vartaya ǀ

bhūmyāścatasraḥ pradiśastābhya enā ni vartaya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । नि॒ऽव॒र्त॒न॒ । व॒र्त॒य॒ । नि । नि॒ऽव॒र्त॒न॒ । व॒र्त॒य॒ ।

भूम्याः॑ । चत॑स्रः । प्र॒ऽदिशः॑ । ताभ्यः॑ । ए॒नाः॒ । नि । व॒र्त॒य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । निऽवर्तन । वर्तय । नि । निऽवर्तन । वर्तय ।

भूम्याः । चतस्रः । प्रऽदिशः । ताभ्यः । एनाः । नि । वर्तय ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ ni-vartana ǀ vartaya ǀ ní ǀ ni-vartana ǀ vartaya ǀ

bhū́myāḥ ǀ cátasraḥ ǀ pra-díśaḥ ǀ tā́bhyaḥ ǀ enāḥ ǀ ní ǀ vartaya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ ni-vartana ǀ vartaya ǀ ni ǀ ni-vartana ǀ vartaya ǀ

bhūmyāḥ ǀ catasraḥ ǀ pra-diśaḥ ǀ tābhyaḥ ǀ enāḥ ǀ ni ǀ vartaya ǁ