SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 24

 

1. Info

To:    1-3: indra;
4-6: aśvins
From:   vimada aindra or vimada prājāpatya or vimada aindra and vasukṛt vāsukra
Metres:   1st set of styles: anuṣṭup (4, 6); āstārapaṅkti (1); svarāḍārcīpaṅkti (2); śaṅkumatīpaṅkti (3); nicṛdanuṣṭup (5)

2nd set of styles: āstārapaṅkti (1-3); anuṣṭubh (4-6)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.024.01   (Mandala. Sukta. Rik)

7.7.10.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.02.077   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॒ सोम॑मि॒मं पि॑ब॒ मधु॑मंतं च॒मू सु॒तं ।

अ॒स्मे र॒यिं नि धा॑रय॒ वि वो॒ मदे॑ सह॒स्रिणं॑ पुरूवसो॒ विव॑क्षसे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्र सोममिमं पिब मधुमंतं चमू सुतं ।

अस्मे रयिं नि धारय वि वो मदे सहस्रिणं पुरूवसो विवक्षसे ॥

Samhita Transcription Accented

índra sómamimám piba mádhumantam camū́ sutám ǀ

asmé rayím ní dhāraya ví vo máde sahasríṇam purūvaso vívakṣase ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indra somamimam piba madhumantam camū sutam ǀ

asme rayim ni dhāraya vi vo made sahasriṇam purūvaso vivakṣase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑ । सोम॑म् । इ॒मम् । पि॒ब॒ । मधु॑ऽमन्तम् । च॒मू इति॑ । सु॒तम् ।

अ॒स्मे इति॑ । र॒यिम् । नि । धा॒र॒य॒ । वि । वः॒ । मदे॑ । स॒ह॒स्रिण॑म् । पु॒रु॒व॒सो॒ इति॑ पुरुऽवसो । विव॑क्षसे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्र । सोमम् । इमम् । पिब । मधुऽमन्तम् । चमू इति । सुतम् ।

अस्मे इति । रयिम् । नि । धारय । वि । वः । मदे । सहस्रिणम् । पुरुवसो इति पुरुऽवसो । विवक्षसे ॥

Padapatha Transcription Accented

índra ǀ sómam ǀ imám ǀ piba ǀ mádhu-mantam ǀ camū́ íti ǀ sutám ǀ

asmé íti ǀ rayím ǀ ní ǀ dhāraya ǀ ví ǀ vaḥ ǀ máde ǀ sahasríṇam ǀ puruvaso íti puru-vaso ǀ vívakṣase ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indra ǀ somam ǀ imam ǀ piba ǀ madhu-mantam ǀ camū iti ǀ sutam ǀ

asme iti ǀ rayim ǀ ni ǀ dhāraya ǀ vi ǀ vaḥ ǀ made ǀ sahasriṇam ǀ puruvaso iti puru-vaso ǀ vivakṣase ǁ

10.024.02   (Mandala. Sukta. Rik)

7.7.10.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.02.078   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वां य॒ज्ञेभि॑रु॒क्थैरुप॑ ह॒व्येभि॑रीमहे ।

शची॑पते शचीनां॒ वि वो॒ मदे॒ श्रेष्ठं॑ नो धेहि॒ वार्यं॒ विव॑क्षसे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वां यज्ञेभिरुक्थैरुप हव्येभिरीमहे ।

शचीपते शचीनां वि वो मदे श्रेष्ठं नो धेहि वार्यं विवक्षसे ॥

Samhita Transcription Accented

tvā́m yajñébhiruktháirúpa havyébhirīmahe ǀ

śácīpate śacīnām ví vo máde śréṣṭham no dhehi vā́ryam vívakṣase ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvām yajñebhirukthairupa havyebhirīmahe ǀ

śacīpate śacīnām vi vo made śreṣṭham no dhehi vāryam vivakṣase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वाम् । य॒ज्ञेभिः॑ । उ॒क्थैः । उप॑ । ह॒व्येभिः॑ । ई॒म॒हे॒ ।

शची॑ऽपते । श॒ची॒ना॒म् । वि । वः॒ । मदे॑ । श्रेष्ठ॑म् । नः॒ । धे॒हि॒ । वार्य॑म् । विव॑क्षसे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वाम् । यज्ञेभिः । उक्थैः । उप । हव्येभिः । ईमहे ।

शचीऽपते । शचीनाम् । वि । वः । मदे । श्रेष्ठम् । नः । धेहि । वार्यम् । विवक्षसे ॥

Padapatha Transcription Accented

tvā́m ǀ yajñébhiḥ ǀ uktháiḥ ǀ úpa ǀ havyébhiḥ ǀ īmahe ǀ

śácī-pate ǀ śacīnām ǀ ví ǀ vaḥ ǀ máde ǀ śréṣṭham ǀ naḥ ǀ dhehi ǀ vā́ryam ǀ vívakṣase ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvām ǀ yajñebhiḥ ǀ ukthaiḥ ǀ upa ǀ havyebhiḥ ǀ īmahe ǀ

śacī-pate ǀ śacīnām ǀ vi ǀ vaḥ ǀ made ǀ śreṣṭham ǀ naḥ ǀ dhehi ǀ vāryam ǀ vivakṣase ǁ

10.024.03   (Mandala. Sukta. Rik)

7.7.10.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.02.079   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्पति॒र्वार्या॑णा॒मसि॑ र॒ध्रस्य॑ चोदि॒ता ।

इंद्र॑ स्तोतॄ॒णाम॑वि॒ता वि वो॒ मदे॑ द्वि॒षो नः॑ पा॒ह्यंह॑सो॒ विव॑क्षसे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्पतिर्वार्याणामसि रध्रस्य चोदिता ।

इंद्र स्तोतॄणामविता वि वो मदे द्विषो नः पाह्यंहसो विवक्षसे ॥

Samhita Transcription Accented

yáspátirvā́ryāṇāmási radhrásya coditā́ ǀ

índra stotṝṇā́mavitā́ ví vo máde dviṣó naḥ pāhyáṃhaso vívakṣase ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yaspatirvāryāṇāmasi radhrasya coditā ǀ

indra stotṝṇāmavitā vi vo made dviṣo naḥ pāhyaṃhaso vivakṣase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । पति॑म् । वार्या॑णाम् । असि॑ । र॒ध्रस्य॑ । चो॒दि॒ता ।

इन्द्र॑ । स्तो॒तॄ॒णाम् । अ॒वि॒ता । वि । वः॒ । मदे॑ । द्वि॒षः । नः॒ । पा॒हि॒ । अंह॑सः । विव॑क्षसे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । पतिम् । वार्याणाम् । असि । रध्रस्य । चोदिता ।

इन्द्र । स्तोतॄणाम् । अविता । वि । वः । मदे । द्विषः । नः । पाहि । अंहसः । विवक्षसे ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ pátim ǀ vā́ryāṇām ǀ ási ǀ radhrásya ǀ coditā́ ǀ

índra ǀ stotṝṇā́m ǀ avitā́ ǀ ví ǀ vaḥ ǀ máde ǀ dviṣáḥ ǀ naḥ ǀ pāhi ǀ áṃhasaḥ ǀ vívakṣase ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ patim ǀ vāryāṇām ǀ asi ǀ radhrasya ǀ coditā ǀ

indra ǀ stotṝṇām ǀ avitā ǀ vi ǀ vaḥ ǀ made ǀ dviṣaḥ ǀ naḥ ǀ pāhi ǀ aṃhasaḥ ǀ vivakṣase ǁ

10.024.04   (Mandala. Sukta. Rik)

7.7.10.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.02.080   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यु॒वं श॑क्रा माया॒विना॑ समी॒ची निर॑मंथतं ।

वि॒म॒देन॒ यदी॑ळि॒ता नास॑त्या नि॒रमं॑थतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

युवं शक्रा मायाविना समीची निरमंथतं ।

विमदेन यदीळिता नासत्या निरमंथतं ॥

Samhita Transcription Accented

yuvám śakrā māyāvínā samīcī́ níramanthatam ǀ

vimadéna yádīḷitā́ nā́satyā nirámanthatam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yuvam śakrā māyāvinā samīcī niramanthatam ǀ

vimadena yadīḷitā nāsatyā niramanthatam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यु॒वम् । श॒क्रा॒ । मा॒या॒ऽविना॑ । स॒मी॒ची इति॑ स॒म्ऽई॒ची । निः । अ॒म॒न्थ॒त॒म् ।

वि॒ऽम॒देन॑ । यत् । ई॒ळि॒ता । नास॑त्या । निः॒ऽअम॑न्थतम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

युवम् । शक्रा । मायाऽविना । समीची इति सम्ऽईची । निः । अमन्थतम् ।

विऽमदेन । यत् । ईळिता । नासत्या । निःऽअमन्थतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yuvám ǀ śakrā ǀ māyā-vínā ǀ samīcī́ íti sam-īcī́ ǀ níḥ ǀ amanthatam ǀ

vi-madéna ǀ yát ǀ īḷitā́ ǀ nā́satyā ǀ niḥ-ámanthatam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yuvam ǀ śakrā ǀ māyā-vinā ǀ samīcī iti sam-īcī ǀ niḥ ǀ amanthatam ǀ

vi-madena ǀ yat ǀ īḷitā ǀ nāsatyā ǀ niḥ-amanthatam ǁ

10.024.05   (Mandala. Sukta. Rik)

7.7.10.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.02.081   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विश्वे॑ दे॒वा अ॑कृपंत समी॒च्योर्नि॒ष्पतं॑त्योः ।

नास॑त्यावब्रुवंदे॒वाः पुन॒रा व॑हता॒दिति॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विश्वे देवा अकृपंत समीच्योर्निष्पतंत्योः ।

नासत्यावब्रुवंदेवाः पुनरा वहतादिति ॥

Samhita Transcription Accented

víśve devā́ akṛpanta samīcyórniṣpátantyoḥ ǀ

nā́satyāvabruvandevā́ḥ púnarā́ vahatādíti ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viśve devā akṛpanta samīcyorniṣpatantyoḥ ǀ

nāsatyāvabruvandevāḥ punarā vahatāditi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विश्वे॑ । दे॒वाः । अ॒कृ॒प॒न्त॒ । स॒म्ऽई॒च्योः । निः॒ऽपत॑न्त्योः ।

नास॑त्यौ । अ॒ब्रु॒व॒न् । दे॒वाः । पुनः॑ । आ । व॒ह॒ता॒त् । इति॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विश्वे । देवाः । अकृपन्त । सम्ऽईच्योः । निःऽपतन्त्योः ।

नासत्यौ । अब्रुवन् । देवाः । पुनः । आ । वहतात् । इति ॥

Padapatha Transcription Accented

víśve ǀ devā́ḥ ǀ akṛpanta ǀ sam-īcyóḥ ǀ niḥ-pátantyoḥ ǀ

nā́satyau ǀ abruvan ǀ devā́ḥ ǀ púnaḥ ǀ ā́ ǀ vahatāt ǀ íti ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viśve ǀ devāḥ ǀ akṛpanta ǀ sam-īcyoḥ ǀ niḥ-patantyoḥ ǀ

nāsatyau ǀ abruvan ǀ devāḥ ǀ punaḥ ǀ ā ǀ vahatāt ǀ iti ǁ

10.024.06   (Mandala. Sukta. Rik)

7.7.10.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.02.082   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मधु॑मन्मे प॒राय॑णं॒ मधु॑म॒त्पुन॒राय॑नं ।

ता नो॑ देवा दे॒वत॑या यु॒वं मधु॑मतस्कृतं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मधुमन्मे परायणं मधुमत्पुनरायनं ।

ता नो देवा देवतया युवं मधुमतस्कृतं ॥

Samhita Transcription Accented

mádhumanme parā́yaṇam mádhumatpúnarā́yanam ǀ

tā́ no devā devátayā yuvám mádhumataskṛtam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

madhumanme parāyaṇam madhumatpunarāyanam ǀ

tā no devā devatayā yuvam madhumataskṛtam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मधु॑ऽमत् । मे॒ । प॒रा॒ऽअय॑नम् । मधु॑ऽमत् । पुनः॑ । आऽअय॑नम् ।

ता । नः॒ । दे॒वा॒ । दे॒वत॑या । यु॒वम् । मधु॑ऽमतः । कृ॒त॒म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मधुऽमत् । मे । पराऽअयनम् । मधुऽमत् । पुनः । आऽअयनम् ।

ता । नः । देवा । देवतया । युवम् । मधुऽमतः । कृतम् ॥

Padapatha Transcription Accented

mádhu-mat ǀ me ǀ parā-áyanam ǀ mádhu-mat ǀ púnaḥ ǀ ā́-áyanam ǀ

tā́ ǀ naḥ ǀ devā ǀ devátayā ǀ yuvám ǀ mádhu-mataḥ ǀ kṛtam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

madhu-mat ǀ me ǀ parā-ayanam ǀ madhu-mat ǀ punaḥ ǀ ā-ayanam ǀ

tā ǀ naḥ ǀ devā ǀ devatayā ǀ yuvam ǀ madhu-mataḥ ǀ kṛtam ǁ