SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 57

 

1. Info

To:    viśvedevās
From:   bandhu gaupāyana; śrutabandhu gaupāyana; subandhu gaupāyana; viprabandhu gaupāyana or bandhu laupāyana; śrutabandhu laupāyana; subandhu laupāyana; viprabandhu laupāyana
Metres:   1st set of styles: nicṛdgāyatrī (2-6); gāyatrī (1)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.057.01   (Mandala. Sukta. Rik)

8.1.19.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.04.129   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मा प्र गा॑म प॒थो व॒यं मा य॒ज्ञादिं॑द्र सो॒मिनः॑ ।

मांतः स्थु॑र्नो॒ अरा॑तयः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मा प्र गाम पथो वयं मा यज्ञादिंद्र सोमिनः ।

मांतः स्थुर्नो अरातयः ॥

Samhita Transcription Accented

mā́ prá gāma pathó vayám mā́ yajñā́dindra somínaḥ ǀ

mā́ntáḥ sthurno árātayaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mā pra gāma patho vayam mā yajñādindra sominaḥ ǀ

māntaḥ sthurno arātayaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मा । प्र । गा॒म॒ । प॒थः । व॒यम् । मा । य॒ज्ञात् । इ॒न्द्र॒ । सो॒मिनः॑ ।

मा । अ॒न्तरिति॑ । स्थुः॒ । नः॒ । अरा॑तयः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मा । प्र । गाम । पथः । वयम् । मा । यज्ञात् । इन्द्र । सोमिनः ।

मा । अन्तरिति । स्थुः । नः । अरातयः ॥

Padapatha Transcription Accented

mā́ ǀ prá ǀ gāma ǀ patháḥ ǀ vayám ǀ mā́ ǀ yajñā́t ǀ indra ǀ somínaḥ ǀ

mā́ ǀ antáríti ǀ sthuḥ ǀ naḥ ǀ árātayaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mā ǀ pra ǀ gāma ǀ pathaḥ ǀ vayam ǀ mā ǀ yajñāt ǀ indra ǀ sominaḥ ǀ

mā ǀ antariti ǀ sthuḥ ǀ naḥ ǀ arātayaḥ ǁ

10.057.02   (Mandala. Sukta. Rik)

8.1.19.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.04.130   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो य॒ज्ञस्य॑ प्र॒साध॑न॒स्तंतु॑र्दे॒वेष्वात॑तः ।

तमाहु॑तं नशीमहि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तंतुर्देवेष्वाततः ।

तमाहुतं नशीमहि ॥

Samhita Transcription Accented

yó yajñásya prasā́dhanastánturdevéṣvā́tataḥ ǀ

támā́hutam naśīmahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yo yajñasya prasādhanastanturdeveṣvātataḥ ǀ

tamāhutam naśīmahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यः । य॒ज्ञस्य॑ । प्र॒ऽसाध॑नः । तन्तुः॑ । दे॒वेषु॑ । आऽत॑तः ।

तम् । आऽहु॑तम् । न॒शी॒म॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यः । यज्ञस्य । प्रऽसाधनः । तन्तुः । देवेषु । आऽततः ।

तम् । आऽहुतम् । नशीमहि ॥

Padapatha Transcription Accented

yáḥ ǀ yajñásya ǀ pra-sā́dhanaḥ ǀ tántuḥ ǀ devéṣu ǀ ā́-tataḥ ǀ

tám ǀ ā́-hutam ǀ naśīmahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yaḥ ǀ yajñasya ǀ pra-sādhanaḥ ǀ tantuḥ ǀ deveṣu ǀ ā-tataḥ ǀ

tam ǀ ā-hutam ǀ naśīmahi ǁ

10.057.03   (Mandala. Sukta. Rik)

8.1.19.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.04.131   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

मनो॒ न्वा हु॑वामहे नाराशं॒सेन॒ सोमे॑न ।

पि॒तॄ॒णां च॒ मन्म॑भिः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

मनो न्वा हुवामहे नाराशंसेन सोमेन ।

पितॄणां च मन्मभिः ॥

Samhita Transcription Accented

máno nvā́ huvāmahe nārāśaṃséna sómena ǀ

pitṝṇā́m ca mánmabhiḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mano nvā huvāmahe nārāśaṃsena somena ǀ

pitṝṇām ca manmabhiḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

मनः॑ । नु । आ । हु॒वा॒म॒हे॒ । ना॒रा॒शं॒सेन॑ । सोमे॑न ।

पि॒तॄ॒णाम् । च॒ । मन्म॑ऽभिः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

मनः । नु । आ । हुवामहे । नाराशंसेन । सोमेन ।

पितॄणाम् । च । मन्मऽभिः ॥

Padapatha Transcription Accented

mánaḥ ǀ nú ǀ ā́ ǀ huvāmahe ǀ nārāśaṃséna ǀ sómena ǀ

pitṝṇā́m ǀ ca ǀ mánma-bhiḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

manaḥ ǀ nu ǀ ā ǀ huvāmahe ǀ nārāśaṃsena ǀ somena ǀ

pitṝṇām ǀ ca ǀ manma-bhiḥ ǁ

10.057.04   (Mandala. Sukta. Rik)

8.1.19.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.04.132   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आ त॑ एतु॒ मनः॒ पुनः॒ क्रत्वे॒ दक्षा॑य जी॒वसे॑ ।

ज्योक्च॒ सूर्यं॑ दृ॒शे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आ त एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे ।

ज्योक्च सूर्यं दृशे ॥

Samhita Transcription Accented

ā́ ta etu mánaḥ púnaḥ krátve dákṣāya jīváse ǀ

jyókca sū́ryam dṛśé ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ā ta etu manaḥ punaḥ kratve dakṣāya jīvase ǀ

jyokca sūryam dṛśe ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । ते॒ । ए॒तु॒ । मनः॑ । पुन॒रिति॑ । क्रत्वे॑ । दक्षा॑य । जी॒वसे॑ ।

ज्योक् । च॒ । सूर्य॑म् । दृ॒शे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । ते । एतु । मनः । पुनरिति । क्रत्वे । दक्षाय । जीवसे ।

ज्योक् । च । सूर्यम् । दृशे ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ te ǀ etu ǀ mánaḥ ǀ púnaríti ǀ krátve ǀ dákṣāya ǀ jīváse ǀ

jyók ǀ ca ǀ sū́ryam ǀ dṛśé ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ te ǀ etu ǀ manaḥ ǀ punariti ǀ kratve ǀ dakṣāya ǀ jīvase ǀ

jyok ǀ ca ǀ sūryam ǀ dṛśe ǁ

10.057.05   (Mandala. Sukta. Rik)

8.1.19.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.04.133   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

पुन॑र्नः पितरो॒ मनो॒ ददा॑तु॒ दैव्यो॒ जनः॑ ।

जी॒वं व्रातं॑ सचेमहि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः ।

जीवं व्रातं सचेमहि ॥

Samhita Transcription Accented

púnarnaḥ pitaro máno dádātu dáivyo jánaḥ ǀ

jīvám vrā́tam sacemahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

punarnaḥ pitaro mano dadātu daivyo janaḥ ǀ

jīvam vrātam sacemahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

पुनः॑ । नः॒ । पि॒त॒रः॒ । मनः॑ । ददा॑तु । दैव्यः॑ । जनः॑ ।

जी॒वम् । व्रात॑म् । स॒चे॒म॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

पुनः । नः । पितरः । मनः । ददातु । दैव्यः । जनः ।

जीवम् । व्रातम् । सचेमहि ॥

Padapatha Transcription Accented

púnaḥ ǀ naḥ ǀ pitaraḥ ǀ mánaḥ ǀ dádātu ǀ dáivyaḥ ǀ jánaḥ ǀ

jīvám ǀ vrā́tam ǀ sacemahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

punaḥ ǀ naḥ ǀ pitaraḥ ǀ manaḥ ǀ dadātu ǀ daivyaḥ ǀ janaḥ ǀ

jīvam ǀ vrātam ǀ sacemahi ǁ

10.057.06   (Mandala. Sukta. Rik)

8.1.19.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.04.134   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

व॒यं सो॑म व्र॒ते तव॒ मन॑स्त॒नूषु॒ बिभ्र॑तः ।

प्र॒जावं॑तः सचेमहि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वयं सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः ।

प्रजावंतः सचेमहि ॥

Samhita Transcription Accented

vayám soma vraté táva mánastanū́ṣu bíbhrataḥ ǀ

prajā́vantaḥ sacemahi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vayam soma vrate tava manastanūṣu bibhrataḥ ǀ

prajāvantaḥ sacemahi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

व॒यम् । सो॒म॒ । व्र॒ते । तव॑ । मनः॑ । त॒नूषु॑ । बिभ्र॑तः ।

प्र॒जाऽव॑न्तः । स॒चे॒म॒हि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वयम् । सोम । व्रते । तव । मनः । तनूषु । बिभ्रतः ।

प्रजाऽवन्तः । सचेमहि ॥

Padapatha Transcription Accented

vayám ǀ soma ǀ vraté ǀ táva ǀ mánaḥ ǀ tanū́ṣu ǀ bíbhrataḥ ǀ

prajā́-vantaḥ ǀ sacemahi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vayam ǀ soma ǀ vrate ǀ tava ǀ manaḥ ǀ tanūṣu ǀ bibhrataḥ ǀ

prajā-vantaḥ ǀ sacemahi ǁ