SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 141

 

1. Info

To:    viśvedevās
From:   agni tāpasa
Metres:   1st set of styles: nicṛdanuṣṭup (1, 2); virāḍanuṣṭup (3, 6); anuṣṭup (4, 5)

2nd set of styles: anuṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.141.01   (Mandala. Sukta. Rik)

8.7.29.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.11.082   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॒ अच्छा॑ वदे॒ह नः॑ प्र॒त्यङ्नः॑ सु॒मना॑ भव ।

प्र नो॑ यच्छ विशस्पते धन॒दा अ॑सि न॒स्त्वं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने अच्छा वदेह नः प्रत्यङ्नः सुमना भव ।

प्र नो यच्छ विशस्पते धनदा असि नस्त्वं ॥

Samhita Transcription Accented

ágne ácchā vadehá naḥ pratyáṅnaḥ sumánā bhava ǀ

prá no yaccha viśaspate dhanadā́ asi nastvám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne acchā vadeha naḥ pratyaṅnaḥ sumanā bhava ǀ

pra no yaccha viśaspate dhanadā asi nastvam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । अच्छ॑ । व॒द॒ । इ॒ह । नः॒ । प्र॒त्यङ् । नः॒ । सु॒ऽमनाः॑ । भ॒व॒ ।

प्र । नः॒ । य॒च्छ॒ । वि॒शः॒ । प॒ते॒ । ध॒न॒ऽदाः । अ॒सि॒ । नः॒ । त्वम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । अच्छ । वद । इह । नः । प्रत्यङ् । नः । सुऽमनाः । भव ।

प्र । नः । यच्छ । विशः । पते । धनऽदाः । असि । नः । त्वम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ áccha ǀ vada ǀ ihá ǀ naḥ ǀ pratyáṅ ǀ naḥ ǀ su-mánāḥ ǀ bhava ǀ

prá ǀ naḥ ǀ yaccha ǀ viśaḥ ǀ pate ǀ dhana-dā́ḥ ǀ asi ǀ naḥ ǀ tvám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ accha ǀ vada ǀ iha ǀ naḥ ǀ pratyaṅ ǀ naḥ ǀ su-manāḥ ǀ bhava ǀ

pra ǀ naḥ ǀ yaccha ǀ viśaḥ ǀ pate ǀ dhana-dāḥ ǀ asi ǀ naḥ ǀ tvam ǁ

10.141.02   (Mandala. Sukta. Rik)

8.7.29.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.11.083   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्र नो॑ यच्छत्वर्य॒मा प्र भगः॒ प्र बृह॒स्पतिः॑ ।

प्र दे॒वाः प्रोत सू॒नृता॑ रा॒यो दे॒वी द॑दातु नः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्र नो यच्छत्वर्यमा प्र भगः प्र बृहस्पतिः ।

प्र देवाः प्रोत सूनृता रायो देवी ददातु नः ॥

Samhita Transcription Accented

prá no yacchatvaryamā́ prá bhágaḥ prá bṛ́haspátiḥ ǀ

prá devā́ḥ prótá sūnṛ́tā rāyó devī́ dadātu naḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

pra no yacchatvaryamā pra bhagaḥ pra bṛhaspatiḥ ǀ

pra devāḥ prota sūnṛtā rāyo devī dadātu naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्र । नः॒ । य॒च्छ॒तु॒ । अ॒र्य॒मा । प्र । भगः॑ । प्र । बृह॒स्पतिः॑ ।

प्र । दे॒वाः । प्र । उ॒त । सू॒नृता॑ । रा॒यः । दे॒वी । द॒दा॒तु॒ । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्र । नः । यच्छतु । अर्यमा । प्र । भगः । प्र । बृहस्पतिः ।

प्र । देवाः । प्र । उत । सूनृता । रायः । देवी । ददातु । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

prá ǀ naḥ ǀ yacchatu ǀ aryamā́ ǀ prá ǀ bhágaḥ ǀ prá ǀ bṛ́haspátiḥ ǀ

prá ǀ devā́ḥ ǀ prá ǀ utá ǀ sūnṛ́tā ǀ rāyáḥ ǀ devī́ ǀ dadātu ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

pra ǀ naḥ ǀ yacchatu ǀ aryamā ǀ pra ǀ bhagaḥ ǀ pra ǀ bṛhaspatiḥ ǀ

pra ǀ devāḥ ǀ pra ǀ uta ǀ sūnṛtā ǀ rāyaḥ ǀ devī ǀ dadātu ǀ naḥ ǁ

10.141.03   (Mandala. Sukta. Rik)

8.7.29.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.11.084   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

सोमं॒ राजा॑न॒मव॑से॒ऽग्निं गी॒र्भिर्ह॑वामहे ।

आ॒दि॒त्यान्विष्णुं॒ सूर्यं॑ ब्र॒ह्माणं॑ च॒ बृह॒स्पतिं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सोमं राजानमवसेऽग्निं गीर्भिर्हवामहे ।

आदित्यान्विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं ॥

Samhita Transcription Accented

sómam rā́jānamávase’gním gīrbhírhavāmahe ǀ

ādityā́nvíṣṇum sū́ryam brahmā́ṇam ca bṛ́haspátim ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

somam rājānamavase’gnim gīrbhirhavāmahe ǀ

ādityānviṣṇum sūryam brahmāṇam ca bṛhaspatim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

सोम॑म् । राजा॑नम् । अव॑से । अ॒ग्निम् । गीः॒ऽभिः । ह॒वा॒म॒हे॒ ।

आ॒दि॒त्यान् । विष्णु॑म् । सूर्य॑म् । ब्र॒ह्माण॑म् । च॒ । बृह॒स्पति॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सोमम् । राजानम् । अवसे । अग्निम् । गीःऽभिः । हवामहे ।

आदित्यान् । विष्णुम् । सूर्यम् । ब्रह्माणम् । च । बृहस्पतिम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sómam ǀ rā́jānam ǀ ávase ǀ agním ǀ gīḥ-bhíḥ ǀ havāmahe ǀ

ādityā́n ǀ víṣṇum ǀ sū́ryam ǀ brahmā́ṇam ǀ ca ǀ bṛ́haspátim ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

somam ǀ rājānam ǀ avase ǀ agnim ǀ gīḥ-bhiḥ ǀ havāmahe ǀ

ādityān ǀ viṣṇum ǀ sūryam ǀ brahmāṇam ǀ ca ǀ bṛhaspatim ǁ

10.141.04   (Mandala. Sukta. Rik)

8.7.29.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.11.085   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इं॒द्र॒वा॒यू बृह॒स्पतिं॑ सु॒हवे॒ह ह॑वामहे ।

यथा॑ नः॒ सर्व॒ इज्जनः॒ संग॑त्यां सु॒मना॒ अस॑त् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रवायू बृहस्पतिं सुहवेह हवामहे ।

यथा नः सर्व इज्जनः संगत्यां सुमना असत् ॥

Samhita Transcription Accented

indravāyū́ bṛ́haspátim suhávehá havāmahe ǀ

yáthā naḥ sárva íjjánaḥ sáṃgatyām sumánā ásat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indravāyū bṛhaspatim suhaveha havāmahe ǀ

yathā naḥ sarva ijjanaḥ saṃgatyām sumanā asat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒न्द्र॒वा॒यू इति॑ । बृह॒स्पति॑म् । सु॒ऽहवा॑ । इ॒ह । ह॒वा॒म॒हे॒ ।

यथा॑ । नः॒ । सर्वः॑ । इत् । जनः॑ । सम्ऽग॑त्याम् । सु॒ऽमनाः॑ । अस॑त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रवायू इति । बृहस्पतिम् । सुऽहवा । इह । हवामहे ।

यथा । नः । सर्वः । इत् । जनः । सम्ऽगत्याम् । सुऽमनाः । असत् ॥

Padapatha Transcription Accented

indravāyū́ íti ǀ bṛ́haspátim ǀ su-hávā ǀ ihá ǀ havāmahe ǀ

yáthā ǀ naḥ ǀ sárvaḥ ǀ ít ǀ jánaḥ ǀ sám-gatyām ǀ su-mánāḥ ǀ ásat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indravāyū iti ǀ bṛhaspatim ǀ su-havā ǀ iha ǀ havāmahe ǀ

yathā ǀ naḥ ǀ sarvaḥ ǀ it ǀ janaḥ ǀ sam-gatyām ǀ su-manāḥ ǀ asat ǁ

10.141.05   (Mandala. Sukta. Rik)

8.7.29.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.11.086   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒र्य॒मणं॒ बृह॒स्पति॒मिंद्रं॒ दाना॑य चोदय ।

वातं॒ विष्णुं॒ सर॑स्वतीं सवि॒तारं॑ च वा॒जिनं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अर्यमणं बृहस्पतिमिंद्रं दानाय चोदय ।

वातं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च वाजिनं ॥

Samhita Transcription Accented

aryamáṇam bṛ́haspátimíndram dā́nāya codaya ǀ

vā́tam víṣṇum sárasvatīm savitā́ram ca vājínam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

aryamaṇam bṛhaspatimindram dānāya codaya ǀ

vātam viṣṇum sarasvatīm savitāram ca vājinam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒र्य॒मण॑म् । बृह॒स्पति॑म् । इन्द्र॑म् । दाना॑य । चो॒द॒य॒ ।

वात॑म् । विष्णु॑म् । सर॑स्वतीम् । स॒वि॒तार॑म् । च॒ । वा॒जिन॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अर्यमणम् । बृहस्पतिम् । इन्द्रम् । दानाय । चोदय ।

वातम् । विष्णुम् । सरस्वतीम् । सवितारम् । च । वाजिनम् ॥

Padapatha Transcription Accented

aryamáṇam ǀ bṛ́haspátim ǀ índram ǀ dā́nāya ǀ codaya ǀ

vā́tam ǀ víṣṇum ǀ sárasvatīm ǀ savitā́ram ǀ ca ǀ vājínam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aryamaṇam ǀ bṛhaspatim ǀ indram ǀ dānāya ǀ codaya ǀ

vātam ǀ viṣṇum ǀ sarasvatīm ǀ savitāram ǀ ca ǀ vājinam ǁ

10.141.06   (Mandala. Sukta. Rik)

8.7.29.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.11.087   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं नो॑ अग्ने अ॒ग्निभि॒र्ब्रह्म॑ य॒ज्ञं च॑ वर्धय ।

त्वं नो॑ दे॒वता॑तये रा॒यो दाना॑य चोदय ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं नो अग्ने अग्निभिर्ब्रह्म यज्ञं च वर्धय ।

त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोदय ॥

Samhita Transcription Accented

tvám no agne agníbhirbráhma yajñám ca vardhaya ǀ

tvám no devátātaye rāyó dā́nāya codaya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam no agne agnibhirbrahma yajñam ca vardhaya ǀ

tvam no devatātaye rāyo dānāya codaya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । नः॒ । अ॒ग्ने॒ । अ॒ग्निऽभिः॑ । ब्रह्म॑ । य॒ज्ञम् । च॒ । व॒र्ध॒य॒ ।

त्वम् । नः॒ । दे॒वऽता॑तये । रा॒यः । दाना॑य । चो॒द॒य॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । नः । अग्ने । अग्निऽभिः । ब्रह्म । यज्ञम् । च । वर्धय ।

त्वम् । नः । देवऽतातये । रायः । दानाय । चोदय ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ naḥ ǀ agne ǀ agní-bhiḥ ǀ bráhma ǀ yajñám ǀ ca ǀ vardhaya ǀ

tvám ǀ naḥ ǀ devá-tātaye ǀ rāyáḥ ǀ dā́nāya ǀ codaya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ naḥ ǀ agne ǀ agni-bhiḥ ǀ brahma ǀ yajñam ǀ ca ǀ vardhaya ǀ

tvam ǀ naḥ ǀ deva-tātaye ǀ rāyaḥ ǀ dānāya ǀ codaya ǁ