SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 145

 

1. Info

To:    upaniṣatsapatnībādhanam
From:   indrāṇī
Metres:   1st set of styles: nicṛdanuṣṭup (1, 5); anuṣṭup (2, 4); svarāḍārcyanuṣṭup (3); nicṛtpaṅkti (6)

2nd set of styles: anuṣṭubh (1-5); paṅkti (6)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.145.01   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.03.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.11.108   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इ॒मां ख॑ना॒म्योष॑धिं वी॒रुधं॒ बल॑वत्तमां ।

यया॑ स॒पत्नीं॒ बाध॑ते॒ यया॑ संविं॒दते॒ पतिं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इमां खनाम्योषधिं वीरुधं बलवत्तमां ।

यया सपत्नीं बाधते यया संविंदते पतिं ॥

Samhita Transcription Accented

imā́m khanāmyóṣadhim vīrúdham bálavattamām ǀ

yáyā sapátnīm bā́dhate yáyā saṃvindáte pátim ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

imām khanāmyoṣadhim vīrudham balavattamām ǀ

yayā sapatnīm bādhate yayā saṃvindate patim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इ॒माम् । ख॒ना॒मि॒ । ओष॑धिम् । वी॒रुध॑म् । बल॑वत्ऽतमाम् ।

यया॑ । स॒ऽपत्नी॑म् । बाध॑ते । यया॑ । स॒म्ऽवि॒न्दते॑ । पति॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इमाम् । खनामि । ओषधिम् । वीरुधम् । बलवत्ऽतमाम् ।

यया । सऽपत्नीम् । बाधते । यया । सम्ऽविन्दते । पतिम् ॥

Padapatha Transcription Accented

imā́m ǀ khanāmi ǀ óṣadhim ǀ vīrúdham ǀ bálavat-tamām ǀ

yáyā ǀ sa-pátnīm ǀ bā́dhate ǀ yáyā ǀ sam-vindáte ǀ pátim ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

imām ǀ khanāmi ǀ oṣadhim ǀ vīrudham ǀ balavat-tamām ǀ

yayā ǀ sa-patnīm ǀ bādhate ǀ yayā ǀ sam-vindate ǀ patim ǁ

10.145.02   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.03.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.11.109   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उत्ता॑नपर्णे॒ सुभ॑गे॒ देव॑जूते॒ सह॑स्वति ।

स॒पत्नीं॑ मे॒ परा॑ धम॒ पतिं॑ मे॒ केव॑लं कुरु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति ।

सपत्नीं मे परा धम पतिं मे केवलं कुरु ॥

Samhita Transcription Accented

úttānaparṇe súbhage dévajūte sáhasvati ǀ

sapátnīm me párā dhama pátim me kévalam kuru ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uttānaparṇe subhage devajūte sahasvati ǀ

sapatnīm me parā dhama patim me kevalam kuru ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत्ता॑नऽपर्णे । सुऽभ॑गे । देव॑ऽजूते । सह॑स्वति ।

स॒ऽपत्नी॑म् । मे॒ । परा॑ । ध॒म॒ । पति॑म् । मे॒ । केव॑लम् । कु॒रु॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत्तानऽपर्णे । सुऽभगे । देवऽजूते । सहस्वति ।

सऽपत्नीम् । मे । परा । धम । पतिम् । मे । केवलम् । कुरु ॥

Padapatha Transcription Accented

úttāna-parṇe ǀ sú-bhage ǀ déva-jūte ǀ sáhasvati ǀ

sa-pátnīm ǀ me ǀ párā ǀ dhama ǀ pátim ǀ me ǀ kévalam ǀ kuru ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uttāna-parṇe ǀ su-bhage ǀ deva-jūte ǀ sahasvati ǀ

sa-patnīm ǀ me ǀ parā ǀ dhama ǀ patim ǀ me ǀ kevalam ǀ kuru ǁ

10.145.03   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.03.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.11.110   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उत्त॑रा॒हमु॑त्तर॒ उत्त॒रेदुत्त॑राभ्यः ।

अथा॑ स॒पत्नी॒ या ममाध॑रा॒ साध॑राभ्यः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः ।

अथा सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥

Samhita Transcription Accented

úttarāhámuttara úttarédúttarābhyaḥ ǀ

áthā sapátnī yā́ mámā́dharā sā́dharābhyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uttarāhamuttara uttareduttarābhyaḥ ǀ

athā sapatnī yā mamādharā sādharābhyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उत्ऽत॑रा । अ॒हम् । उ॒त्ऽत॒रे॒ । उत्ऽत॑रा । इत् । उत्ऽत॑राभ्यः ।

अथ॑ । स॒ऽपत्नी॑ । या । मम॑ । अध॑रा । सा । अध॑राभ्यः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत्ऽतरा । अहम् । उत्ऽतरे । उत्ऽतरा । इत् । उत्ऽतराभ्यः ।

अथ । सऽपत्नी । या । मम । अधरा । सा । अधराभ्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

út-tarā ǀ ahám ǀ ut-tare ǀ út-tarā ǀ ít ǀ út-tarābhyaḥ ǀ

átha ǀ sa-pátnī ǀ yā́ ǀ máma ǀ ádharā ǀ sā́ ǀ ádharābhyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ut-tarā ǀ aham ǀ ut-tare ǀ ut-tarā ǀ it ǀ ut-tarābhyaḥ ǀ

atha ǀ sa-patnī ǀ yā ǀ mama ǀ adharā ǀ sā ǀ adharābhyaḥ ǁ

10.145.04   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.03.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.11.111   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न॒ह्य॑स्या॒ नाम॑ गृ॒भ्णामि॒ नो अ॒स्मिन्र॑मते॒ जने॑ ।

परा॑मे॒व प॑रा॒वतं॑ स॒पत्नीं॑ गमयामसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नह्यस्या नाम गृभ्णामि नो अस्मिन्रमते जने ।

परामेव परावतं सपत्नीं गमयामसि ॥

Samhita Transcription Accented

nahyásyā nā́ma gṛbhṇā́mi nó asmínramate jáne ǀ

párāmevá parāvátam sapátnīm gamayāmasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nahyasyā nāma gṛbhṇāmi no asminramate jane ǀ

parāmeva parāvatam sapatnīm gamayāmasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न॒हि । अ॒स्याः॒ । नाम॑ । गृ॒भ्णामि॑ । नो इति॑ । अ॒स्मिन् । र॒म॒ते॒ । जने॑ ।

परा॑म् । ए॒व । प॒रा॒ऽवत॑म् । स॒ऽपत्नी॑म् । ग॒म॒या॒म॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नहि । अस्याः । नाम । गृभ्णामि । नो इति । अस्मिन् । रमते । जने ।

पराम् । एव । पराऽवतम् । सऽपत्नीम् । गमयामसि ॥

Padapatha Transcription Accented

nahí ǀ asyāḥ ǀ nā́ma ǀ gṛbhṇā́mi ǀ nó íti ǀ asmín ǀ ramate ǀ jáne ǀ

párām ǀ evá ǀ parā-vátam ǀ sa-pátnīm ǀ gamayāmasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nahi ǀ asyāḥ ǀ nāma ǀ gṛbhṇāmi ǀ no iti ǀ asmin ǀ ramate ǀ jane ǀ

parām ǀ eva ǀ parā-vatam ǀ sa-patnīm ǀ gamayāmasi ǁ

10.145.05   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.03.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.11.112   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒हम॑स्मि॒ सह॑मा॒नाथ॒ त्वम॑सि सास॒हिः ।

उ॒भे सह॑स्वती भू॒त्वी स॒पत्नीं॑ मे सहावहै ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अहमस्मि सहमानाथ त्वमसि सासहिः ।

उभे सहस्वती भूत्वी सपत्नीं मे सहावहै ॥

Samhita Transcription Accented

ahámasmi sáhamānā́tha tvámasi sāsahíḥ ǀ

ubhé sáhasvatī bhūtvī́ sapátnīm me sahāvahai ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ahamasmi sahamānātha tvamasi sāsahiḥ ǀ

ubhe sahasvatī bhūtvī sapatnīm me sahāvahai ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒हम् । अ॒स्मि॒ । सह॑माना । अथ॑ । त्वम् । अ॒सि॒ । स॒स॒हिः ।

उ॒भे इति॑ । सह॑स्वती॒ इति॑ । भू॒त्वी । स॒ऽपत्नी॑म् । मे॒ । स॒हा॒व॒है॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अहम् । अस्मि । सहमाना । अथ । त्वम् । असि । ससहिः ।

उभे इति । सहस्वती इति । भूत्वी । सऽपत्नीम् । मे । सहावहै ॥

Padapatha Transcription Accented

ahám ǀ asmi ǀ sáhamānā ǀ átha ǀ tvám ǀ asi ǀ sasahíḥ ǀ

ubhé íti ǀ sáhasvatī íti ǀ bhūtvī́ ǀ sa-pátnīm ǀ me ǀ sahāvahai ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aham ǀ asmi ǀ sahamānā ǀ atha ǀ tvam ǀ asi ǀ sasahiḥ ǀ

ubhe iti ǀ sahasvatī iti ǀ bhūtvī ǀ sa-patnīm ǀ me ǀ sahāvahai ǁ

10.145.06   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.03.06    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.11.113   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उप॑ तेऽधां॒ सह॑मानाम॒भि त्वा॑धां॒ सही॑यसा ।

मामनु॒ प्र ते॒ मनो॑ व॒त्सं गौरि॑व धावतु प॒था वारि॑व धावतु ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उप तेऽधां सहमानामभि त्वाधां सहीयसा ।

मामनु प्र ते मनो वत्सं गौरिव धावतु पथा वारिव धावतु ॥

Samhita Transcription Accented

úpa te’dhām sáhamānāmabhí tvādhām sáhīyasā ǀ

mā́mánu prá te máno vatsám gáuriva dhāvatu pathā́ vā́riva dhāvatu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

upa te’dhām sahamānāmabhi tvādhām sahīyasā ǀ

māmanu pra te mano vatsam gauriva dhāvatu pathā vāriva dhāvatu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उप॑ । ते॒ । अ॒धा॒म् । सह॑मानाम् । अ॒भि । त्वा॒ । अ॒धा॒म् । सही॑यसा ।

माम् । अनु॑ । प्र । ते॒ । मनः॑ । व॒त्सम् । गौःऽइ॑व । धा॒व॒तु॒ । प॒था । वाःऽइ॑व । धा॒व॒तु॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उप । ते । अधाम् । सहमानाम् । अभि । त्वा । अधाम् । सहीयसा ।

माम् । अनु । प्र । ते । मनः । वत्सम् । गौःऽइव । धावतु । पथा । वाःऽइव । धावतु ॥

Padapatha Transcription Accented

úpa ǀ te ǀ adhām ǀ sáhamānām ǀ abhí ǀ tvā ǀ adhām ǀ sáhīyasā ǀ

mā́m ǀ ánu ǀ prá ǀ te ǀ mánaḥ ǀ vatsám ǀ gáuḥ-iva ǀ dhāvatu ǀ pathā́ ǀ vā́ḥ-iva ǀ dhāvatu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

upa ǀ te ǀ adhām ǀ sahamānām ǀ abhi ǀ tvā ǀ adhām ǀ sahīyasā ǀ

mām ǀ anu ǀ pra ǀ te ǀ manaḥ ǀ vatsam ǀ gauḥ-iva ǀ dhāvatu ǀ pathā ǀ vāḥ-iva ǀ dhāvatu ǁ