SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 151

 

1. Info

To:    śraddhā
From:   śraddhā kāmāyanī
Metres:   1st set of styles: anuṣṭup (1, 4, 5); virāḍanuṣṭup (2); nicṛdanuṣṭup (3)

2nd set of styles: anuṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.151.01   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.09.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.11.140   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श्र॒द्धया॒ग्निः समि॑ध्यते श्र॒द्धया॑ हूयते ह॒विः ।

श्र॒द्धां भग॑स्य मू॒र्धनि॒ वच॒सा वे॑दयामसि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः ।

श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥

Samhita Transcription Accented

śraddháyāgníḥ sámidhyate śraddháyā hūyate havíḥ ǀ

śraddhā́m bhágasya mūrdháni vácasā́ vedayāmasi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śraddhayāgniḥ samidhyate śraddhayā hūyate haviḥ ǀ

śraddhām bhagasya mūrdhani vacasā vedayāmasi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श्र॒द्धया॑ । अ॒ग्निः । सम् । इ॒ध्य॒ते॒ । श्र॒द्धया॑ । हू॒य॒ते॒ । ह॒विः ।

श्र॒द्धाम् । भग॑स्य । मू॒र्धनि॑ । वच॑सा । आ । वे॒द॒या॒म॒सि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

श्रद्धया । अग्निः । सम् । इध्यते । श्रद्धया । हूयते । हविः ।

श्रद्धाम् । भगस्य । मूर्धनि । वचसा । आ । वेदयामसि ॥

Padapatha Transcription Accented

śraddháyā ǀ agníḥ ǀ sám ǀ idhyate ǀ śraddháyā ǀ hūyate ǀ havíḥ ǀ

śraddhā́m ǀ bhágasya ǀ mūrdháni ǀ vácasā ǀ ā́ ǀ vedayāmasi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śraddhayā ǀ agniḥ ǀ sam ǀ idhyate ǀ śraddhayā ǀ hūyate ǀ haviḥ ǀ

śraddhām ǀ bhagasya ǀ mūrdhani ǀ vacasā ǀ ā ǀ vedayāmasi ǁ

10.151.02   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.09.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.11.141   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

प्रि॒यं श्र॑द्धे॒ दद॑तः प्रि॒यं श्र॑द्धे॒ दिदा॑सतः ।

प्रि॒यं भो॒जेषु॒ यज्व॑स्वि॒दं म॑ उदि॒तं कृ॑धि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः ।

प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं म उदितं कृधि ॥

Samhita Transcription Accented

priyám śraddhe dádataḥ priyám śraddhe dídāsataḥ ǀ

priyám bhojéṣu yájvasvidám ma uditám kṛdhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

priyam śraddhe dadataḥ priyam śraddhe didāsataḥ ǀ

priyam bhojeṣu yajvasvidam ma uditam kṛdhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

प्रि॒यम् । श्र॒द्धे॒ । दद॑तः । प्रि॒यम् । श्र॒द्धे॒ । दिदा॑सतः ।

प्रि॒यम् । भो॒जेषु॑ । यज्व॑ऽसु । इ॒दम् । मे॒ । उ॒दि॒तम् । कृ॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

प्रियम् । श्रद्धे । ददतः । प्रियम् । श्रद्धे । दिदासतः ।

प्रियम् । भोजेषु । यज्वऽसु । इदम् । मे । उदितम् । कृधि ॥

Padapatha Transcription Accented

priyám ǀ śraddhe ǀ dádataḥ ǀ priyám ǀ śraddhe ǀ dídāsataḥ ǀ

priyám ǀ bhojéṣu ǀ yájva-su ǀ idám ǀ me ǀ uditám ǀ kṛdhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

priyam ǀ śraddhe ǀ dadataḥ ǀ priyam ǀ śraddhe ǀ didāsataḥ ǀ

priyam ǀ bhojeṣu ǀ yajva-su ǀ idam ǀ me ǀ uditam ǀ kṛdhi ǁ

10.151.03   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.09.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.11.142   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यथा॑ दे॒वा असु॑रेषु श्र॒द्धामु॒ग्रेषु॑ चक्रि॒रे ।

ए॒वं भो॒जेषु॒ यज्व॑स्व॒स्माक॑मुदि॒तं कृ॑धि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे ।

एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि ॥

Samhita Transcription Accented

yáthā devā́ ásureṣu śraddhā́mugréṣu cakriré ǀ

evám bhojéṣu yájvasvasmā́kamuditám kṛdhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yathā devā asureṣu śraddhāmugreṣu cakrire ǀ

evam bhojeṣu yajvasvasmākamuditam kṛdhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यथा॑ । दे॒वाः । असु॑रेषु । श्र॒द्धाम् । उ॒ग्रेषु॑ । च॒क्रि॒रे ।

ए॒वम् । भो॒जेषु॑ । यज्व॑ऽसु । अ॒स्माक॑म् । उ॒दि॒तम् । कृ॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यथा । देवाः । असुरेषु । श्रद्धाम् । उग्रेषु । चक्रिरे ।

एवम् । भोजेषु । यज्वऽसु । अस्माकम् । उदितम् । कृधि ॥

Padapatha Transcription Accented

yáthā ǀ devā́ḥ ǀ ásureṣu ǀ śraddhā́m ǀ ugréṣu ǀ cakriré ǀ

evám ǀ bhojéṣu ǀ yájva-su ǀ asmā́kam ǀ uditám ǀ kṛdhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yathā ǀ devāḥ ǀ asureṣu ǀ śraddhām ǀ ugreṣu ǀ cakrire ǀ

evam ǀ bhojeṣu ǀ yajva-su ǀ asmākam ǀ uditam ǀ kṛdhi ǁ

10.151.04   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.09.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.11.143   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श्र॒द्धां दे॒वा यज॑माना वा॒युगो॑पा॒ उपा॑सते ।

श्र॒द्धां हृ॑द॒य्य१॒॑याकू॑त्या श्र॒द्धया॑ विंदते॒ वसु॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते ।

श्रद्धां हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया विंदते वसु ॥

Samhita Transcription Accented

śraddhā́m devā́ yájamānā vāyúgopā úpāsate ǀ

śraddhā́m hṛdayyáyā́kūtyā śraddháyā vindate vásu ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śraddhām devā yajamānā vāyugopā upāsate ǀ

śraddhām hṛdayyayākūtyā śraddhayā vindate vasu ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श्र॒द्धाम् । दे॒वाः । यज॑मानाः । वा॒युऽगो॑पाः । उप॑ । आ॒स॒ते॒ ।

श्र॒द्धाम् । हृ॒द॒य्य॑या । आऽकू॑त्या । श्र॒द्धया॑ । वि॒न्द॒ते॒ । वसु॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

श्रद्धाम् । देवाः । यजमानाः । वायुऽगोपाः । उप । आसते ।

श्रद्धाम् । हृदय्यया । आऽकूत्या । श्रद्धया । विन्दते । वसु ॥

Padapatha Transcription Accented

śraddhā́m ǀ devā́ḥ ǀ yájamānāḥ ǀ vāyú-gopāḥ ǀ úpa ǀ āsate ǀ

śraddhā́m ǀ hṛdayyáyā ǀ ā́-kūtyā ǀ śraddháyā ǀ vindate ǀ vásu ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śraddhām ǀ devāḥ ǀ yajamānāḥ ǀ vāyu-gopāḥ ǀ upa ǀ āsate ǀ

śraddhām ǀ hṛdayyayā ǀ ā-kūtyā ǀ śraddhayā ǀ vindate ǀ vasu ǁ

10.151.05   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.09.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.11.144   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

श्र॒द्धां प्रा॒तर्ह॑वामहे श्र॒द्धां म॒ध्यंदि॑नं॒ परि॑ ।

श्र॒द्धां सूर्य॑स्य नि॒म्रुचि॒ श्रद्धे॒ श्रद्धा॑पये॒ह नः॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यंदिनं परि ।

श्रद्धां सूर्यस्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥

Samhita Transcription Accented

śraddhā́m prātárhavāmahe śraddhā́m madhyáṃdinam pári ǀ

śraddhā́m sū́ryasya nimrúci śráddhe śráddhāpayehá naḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

śraddhām prātarhavāmahe śraddhām madhyaṃdinam pari ǀ

śraddhām sūryasya nimruci śraddhe śraddhāpayeha naḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

श्र॒द्धाम् । प्रा॒तः । ह॒वा॒म॒हे॒ । श्र॒द्धाम् । म॒ध्यन्दि॑नम् । परि॑ ।

श्र॒द्धाम् । सूर्य॑स्य । नि॒ऽम्रुचि॑ । श्रद्धे॑ । श्रत् । धा॒प॒य॒ । इ॒ह । नः॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

श्रद्धाम् । प्रातः । हवामहे । श्रद्धाम् । मध्यन्दिनम् । परि ।

श्रद्धाम् । सूर्यस्य । निऽम्रुचि । श्रद्धे । श्रत् । धापय । इह । नः ॥

Padapatha Transcription Accented

śraddhā́m ǀ prātáḥ ǀ havāmahe ǀ śraddhā́m ǀ madhyándinam ǀ pári ǀ

śraddhā́m ǀ sū́ryasya ǀ ni-mrúci ǀ śráddhe ǀ śrát ǀ dhāpaya ǀ ihá ǀ naḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

śraddhām ǀ prātaḥ ǀ havāmahe ǀ śraddhām ǀ madhyandinam ǀ pari ǀ

śraddhām ǀ sūryasya ǀ ni-mruci ǀ śraddhe ǀ śrat ǀ dhāpaya ǀ iha ǀ naḥ ǁ