SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 156

 

1. Info

To:    agni
From:   ketu āgneya
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 3, 5); nicṛdgāyatrī (2, 4)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.156.01   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.14.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.021   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒ग्निं हि॑न्वंतु नो॒ धियः॒ सप्ति॑मा॒शुमि॑वा॒जिषु॑ ।

तेन॑ जेष्म॒ धनं॑धनं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्निं हिन्वंतु नो धियः सप्तिमाशुमिवाजिषु ।

तेन जेष्म धनंधनं ॥

Samhita Transcription Accented

agním hinvantu no dhíyaḥ sáptimāśúmivājíṣu ǀ

téna jeṣma dhánaṃdhanam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agnim hinvantu no dhiyaḥ saptimāśumivājiṣu ǀ

tena jeṣma dhanaṃdhanam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒ग्निम् । हि॒न्व॒न्तु॒ । नः॒ । धियः॑ । सप्ति॑म् । आ॒शुम्ऽइ॑व । आ॒जिषु॑ ।

तेन॑ । जे॒ष्म॒ । धन॑म्ऽधनम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्निम् । हिन्वन्तु । नः । धियः । सप्तिम् । आशुम्ऽइव । आजिषु ।

तेन । जेष्म । धनम्ऽधनम् ॥

Padapatha Transcription Accented

agním ǀ hinvantu ǀ naḥ ǀ dhíyaḥ ǀ sáptim ǀ āśúm-iva ǀ ājíṣu ǀ

téna ǀ jeṣma ǀ dhánam-dhanam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agnim ǀ hinvantu ǀ naḥ ǀ dhiyaḥ ǀ saptim ǀ āśum-iva ǀ ājiṣu ǀ

tena ǀ jeṣma ǀ dhanam-dhanam ǁ

10.156.02   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.14.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.022   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यया॒ गा आ॒करा॑महे॒ सेन॑याग्ने॒ तवो॒त्या ।

तां नो॑ हिन्व म॒घत्त॑ये ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यया गा आकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या ।

तां नो हिन्व मघत्तये ॥

Samhita Transcription Accented

yáyā gā́ ākárāmahe sénayāgne távotyā́ ǀ

tā́m no hinva magháttaye ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yayā gā ākarāmahe senayāgne tavotyā ǀ

tām no hinva maghattaye ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यया॑ । गाः । आ॒ऽकरा॑महे । सेन॑या । अ॒ग्ने॒ । तव॑ । ऊ॒त्या ।

ताम् । नः॒ । हि॒न्व॒ । म॒घत्त॑ये ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यया । गाः । आऽकरामहे । सेनया । अग्ने । तव । ऊत्या ।

ताम् । नः । हिन्व । मघत्तये ॥

Padapatha Transcription Accented

yáyā ǀ gā́ḥ ǀ ā-kárāmahe ǀ sénayā ǀ agne ǀ táva ǀ ūtyā́ ǀ

tā́m ǀ naḥ ǀ hinva ǀ magháttaye ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yayā ǀ gāḥ ǀ ā-karāmahe ǀ senayā ǀ agne ǀ tava ǀ ūtyā ǀ

tām ǀ naḥ ǀ hinva ǀ maghattaye ǁ

10.156.03   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.14.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.023   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

आग्ने॑ स्थू॒रं र॒यिं भ॑र पृ॒थुं गोमं॑तम॒श्विनं॑ ।

अं॒ग्धि खं व॒र्तया॑ प॒णिं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

आग्ने स्थूरं रयिं भर पृथुं गोमंतमश्विनं ।

अंग्धि खं वर्तया पणिं ॥

Samhita Transcription Accented

ā́gne sthūrám rayím bhara pṛthúm gómantamaśvínam ǀ

aṅgdhí khám vartáyā paṇím ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

āgne sthūram rayim bhara pṛthum gomantamaśvinam ǀ

aṅgdhi kham vartayā paṇim ǁ

Padapatha Devanagari Accented

आ । अ॒ग्ने॒ । स्थू॒रम् । र॒यिम् । भ॒र॒ । पृ॒थुम् । गोऽम॑न्तम् । अ॒श्विन॑म् ।

अ॒ङ्ग्धि । खम् । व॒र्तय॑ । प॒णिम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

आ । अग्ने । स्थूरम् । रयिम् । भर । पृथुम् । गोऽमन्तम् । अश्विनम् ।

अङ्ग्धि । खम् । वर्तय । पणिम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ā́ ǀ agne ǀ sthūrám ǀ rayím ǀ bhara ǀ pṛthúm ǀ gó-mantam ǀ aśvínam ǀ

aṅgdhí ǀ khám ǀ vartáya ǀ paṇím ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ā ǀ agne ǀ sthūram ǀ rayim ǀ bhara ǀ pṛthum ǀ go-mantam ǀ aśvinam ǀ

aṅgdhi ǀ kham ǀ vartaya ǀ paṇim ǁ

10.156.04   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.14.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.024   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॒ नक्ष॑त्रम॒जर॒मा सूर्यं॑ रोहयो दि॒वि ।

दध॒ज्ज्योति॒र्जने॑भ्यः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्यं रोहयो दिवि ।

दधज्ज्योतिर्जनेभ्यः ॥

Samhita Transcription Accented

ágne nákṣatramajáramā́ sū́ryam rohayo diví ǀ

dádhajjyótirjánebhyaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne nakṣatramajaramā sūryam rohayo divi ǀ

dadhajjyotirjanebhyaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । नक्ष॑त्रम् । अ॒जर॑म् । आ । सूर्य॑म् । रो॒ह॒यः॒ । दि॒वि ।

दध॑त् । ज्योतिः॑ । जने॑भ्यः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । नक्षत्रम् । अजरम् । आ । सूर्यम् । रोहयः । दिवि ।

दधत् । ज्योतिः । जनेभ्यः ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ nákṣatram ǀ ajáram ǀ ā́ ǀ sū́ryam ǀ rohayaḥ ǀ diví ǀ

dádhat ǀ jyótiḥ ǀ jánebhyaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ nakṣatram ǀ ajaram ǀ ā ǀ sūryam ǀ rohayaḥ ǀ divi ǀ

dadhat ǀ jyotiḥ ǀ janebhyaḥ ǁ

10.156.05   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.14.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.025   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अग्ने॑ के॒तुर्वि॒शाम॑सि॒ प्रेष्ठः॒ श्रेष्ठ॑ उपस्थ॒सत् ।

बोधा॑ स्तो॒त्रे वयो॒ दध॑त् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अग्ने केतुर्विशामसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत् ।

बोधा स्तोत्रे वयो दधत् ॥

Samhita Transcription Accented

ágne ketúrviśā́masi préṣṭhaḥ śréṣṭha upasthasát ǀ

bódhā stotré váyo dádhat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

agne keturviśāmasi preṣṭhaḥ śreṣṭha upasthasat ǀ

bodhā stotre vayo dadhat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अग्ने॑ । के॒तुः । वि॒शाम् । अ॒सि॒ । प्रेष्ठः॑ । श्रेष्ठः॑ । उ॒प॒स्थ॒ऽसत् ।

बोध॑ । स्तो॒त्रे । वयः॑ । दध॑त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अग्ने । केतुः । विशाम् । असि । प्रेष्ठः । श्रेष्ठः । उपस्थऽसत् ।

बोध । स्तोत्रे । वयः । दधत् ॥

Padapatha Transcription Accented

ágne ǀ ketúḥ ǀ viśā́m ǀ asi ǀ préṣṭhaḥ ǀ śréṣṭhaḥ ǀ upastha-sát ǀ

bódha ǀ stotré ǀ váyaḥ ǀ dádhat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

agne ǀ ketuḥ ǀ viśām ǀ asi ǀ preṣṭhaḥ ǀ śreṣṭhaḥ ǀ upastha-sat ǀ

bodha ǀ stotre ǀ vayaḥ ǀ dadhat ǁ