SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 166

 

1. Info

To:    sapatnaghnam
From:   ṛṣabha vairāja or ṛṣabha śākvara
Metres:   1st set of styles: anuṣṭup (1, 2); nicṛdanuṣṭup (3, 4); mahāpaṅkti (5)

2nd set of styles: anuṣṭubh (1-4); mahāpaṅkti (5)
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.166.01   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.24.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.074   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

ऋ॒ष॒भं मा॑ समा॒नानां॑ स॒पत्ना॑नां विषास॒हिं ।

हं॒तारं॒ शत्रू॑णां कृधि वि॒राजं॒ गोप॑तिं॒ गवां॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिं ।

हंतारं शत्रूणां कृधि विराजं गोपतिं गवां ॥

Samhita Transcription Accented

ṛṣabhám mā samānā́nām sapátnānām viṣāsahím ǀ

hantā́ram śátrūṇām kṛdhi virā́jam gópatim gávām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ṛṣabham mā samānānām sapatnānām viṣāsahim ǀ

hantāram śatrūṇām kṛdhi virājam gopatim gavām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

ऋ॒ष॒भम् । मा॒ । स॒मा॒नाना॑म् । स॒ऽपत्ना॑नाम् । वि॒ऽस॒स॒हिम् ।

ह॒न्तार॑म् । शत्रू॑णाम् । कृ॒धि॒ । वि॒ऽराज॑म् । गोऽप॑तिम् । गवा॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

ऋषभम् । मा । समानानाम् । सऽपत्नानाम् । विऽससहिम् ।

हन्तारम् । शत्रूणाम् । कृधि । विऽराजम् । गोऽपतिम् । गवाम् ॥

Padapatha Transcription Accented

ṛṣabhám ǀ mā ǀ samānā́nām ǀ sa-pátnānām ǀ vi-sasahím ǀ

hantā́ram ǀ śátrūṇām ǀ kṛdhi ǀ vi-rā́jam ǀ gó-patim ǀ gávām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

ṛṣabham ǀ mā ǀ samānānām ǀ sa-patnānām ǀ vi-sasahim ǀ

hantāram ǀ śatrūṇām ǀ kṛdhi ǀ vi-rājam ǀ go-patim ǀ gavām ǁ

10.166.02   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.24.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.075   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒हम॑स्मि सपत्न॒हेंद्र॑ इ॒वारि॑ष्टो॒ अक्ष॑तः ।

अ॒धः स॒पत्ना॑ मे प॒दोरि॒मे सर्वे॑ अ॒भिष्ठि॑ताः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अहमस्मि सपत्नहेंद्र इवारिष्टो अक्षतः ।

अधः सपत्ना मे पदोरिमे सर्वे अभिष्ठिताः ॥

Samhita Transcription Accented

ahámasmi sapatnahéndra ivā́riṣṭo ákṣataḥ ǀ

adháḥ sapátnā me padórimé sárve abhíṣṭhitāḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

ahamasmi sapatnahendra ivāriṣṭo akṣataḥ ǀ

adhaḥ sapatnā me padorime sarve abhiṣṭhitāḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒हम् । अ॒स्मि॒ । स॒प॒त्न॒ऽहा । इन्द्रः॑ऽइव । अरि॑ष्टः । अक्ष॑तः ।

अ॒धः । स॒ऽपत्नाः॑ । मे॒ । प॒दोः । इ॒मे । सर्वे॑ । अ॒भिऽस्थि॑ताः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अहम् । अस्मि । सपत्नऽहा । इन्द्रःऽइव । अरिष्टः । अक्षतः ।

अधः । सऽपत्नाः । मे । पदोः । इमे । सर्वे । अभिऽस्थिताः ॥

Padapatha Transcription Accented

ahám ǀ asmi ǀ sapatna-hā́ ǀ índraḥ-iva ǀ áriṣṭaḥ ǀ ákṣataḥ ǀ

adháḥ ǀ sa-pátnāḥ ǀ me ǀ padóḥ ǀ imé ǀ sárve ǀ abhí-sthitāḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

aham ǀ asmi ǀ sapatna-hā ǀ indraḥ-iva ǀ ariṣṭaḥ ǀ akṣataḥ ǀ

adhaḥ ǀ sa-patnāḥ ǀ me ǀ padoḥ ǀ ime ǀ sarve ǀ abhi-sthitāḥ ǁ

10.166.03   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.24.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.076   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अत्रै॒व वोऽपि॑ नह्याम्यु॒भे आर्त्नी॑ इव॒ ज्यया॑ ।

वाच॑स्पते॒ नि षे॑धे॒मान्यथा॒ मदध॑रं॒ वदा॑न् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अत्रैव वोऽपि नह्याम्युभे आर्त्नी इव ज्यया ।

वाचस्पते नि षेधेमान्यथा मदधरं वदान् ॥

Samhita Transcription Accented

átraivá vó’pi nahyāmyubhé ā́rtnī iva jyáyā ǀ

vā́caspate ní ṣedhemā́nyáthā mádádharam vádān ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

atraiva vo’pi nahyāmyubhe ārtnī iva jyayā ǀ

vācaspate ni ṣedhemānyathā madadharam vadān ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अत्र॑ । ए॒व । वः॒ । अपि॑ । न॒ह्या॒मि॒ । उ॒भे इति॑ । आर्त्नी॑ इ॒वेत्यार्त्नी॑ऽइव । ज्यया॑ ।

वाचः॑ । प॒ते॒ । नि । से॒ध॒ । इ॒मान् । यथा॑ । मत् । अध॑रम् । वदा॑न् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अत्र । एव । वः । अपि । नह्यामि । उभे इति । आर्त्नी इवेत्यार्त्नीऽइव । ज्यया ।

वाचः । पते । नि । सेध । इमान् । यथा । मत् । अधरम् । वदान् ॥

Padapatha Transcription Accented

átra ǀ evá ǀ vaḥ ǀ ápi ǀ nahyāmi ǀ ubhé íti ǀ ā́rtnī ivetyā́rtnī-iva ǀ jyáyā ǀ

vā́caḥ ǀ pate ǀ ní ǀ sedha ǀ imā́n ǀ yáthā ǀ mát ǀ ádharam ǀ vádān ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

atra ǀ eva ǀ vaḥ ǀ api ǀ nahyāmi ǀ ubhe iti ǀ ārtnī ivetyārtnī-iva ǀ jyayā ǀ

vācaḥ ǀ pate ǀ ni ǀ sedha ǀ imān ǀ yathā ǀ mat ǀ adharam ǀ vadān ǁ

10.166.04   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.24.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.077   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

अ॒भि॒भूर॒हमाग॑मं वि॒श्वक॑र्मेण॒ धाम्ना॑ ।

आ व॑श्चि॒त्तमा वो॑ व्र॒तमा वो॒ऽहं समि॑तिं ददे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

अभिभूरहमागमं विश्वकर्मेण धाम्ना ।

आ वश्चित्तमा वो व्रतमा वोऽहं समितिं ददे ॥

Samhita Transcription Accented

abhibhū́rahámā́gamam viśvákarmeṇa dhā́mnā ǀ

ā́ vaścittámā́ vo vratámā́ vo’hám sámitim dade ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

abhibhūrahamāgamam viśvakarmeṇa dhāmnā ǀ

ā vaścittamā vo vratamā vo’ham samitim dade ǁ

Padapatha Devanagari Accented

अ॒भि॒ऽभूः । अ॒हम् । आ । अ॒ग॒म॒म् । वि॒श्वऽक॑र्मेण । धाम्ना॑ ।

आ । वः॒ । चि॒त्तम् । आ । वः॒ । व्र॒तम् । आ । वः॒ । अ॒हम् । सम्ऽइ॑तिम् । द॒दे॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

अभिऽभूः । अहम् । आ । अगमम् । विश्वऽकर्मेण । धाम्ना ।

आ । वः । चित्तम् । आ । वः । व्रतम् । आ । वः । अहम् । सम्ऽइतिम् । ददे ॥

Padapatha Transcription Accented

abhi-bhū́ḥ ǀ ahám ǀ ā́ ǀ agamam ǀ viśvá-karmeṇa ǀ dhā́mnā ǀ

ā́ ǀ vaḥ ǀ cittám ǀ ā́ ǀ vaḥ ǀ vratám ǀ ā́ ǀ vaḥ ǀ ahám ǀ sám-itim ǀ dade ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

abhi-bhūḥ ǀ aham ǀ ā ǀ agamam ǀ viśva-karmeṇa ǀ dhāmnā ǀ

ā ǀ vaḥ ǀ cittam ǀ ā ǀ vaḥ ǀ vratam ǀ ā ǀ vaḥ ǀ aham ǀ sam-itim ǀ dade ǁ

10.166.05   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.24.05    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.078   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यो॒ग॒क्षे॒मं व॑ आ॒दाया॒हं भू॑यासमुत्त॒म आ वो॑ मू॒र्धान॑मक्रमीं ।

अ॒ध॒स्प॒दान्म॒ उद्व॑दत मं॒डूका॑ इवोद॒कान्मं॒डूका॑ उद॒कादि॑व ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

योगक्षेमं व आदायाहं भूयासमुत्तम आ वो मूर्धानमक्रमीं ।

अधस्पदान्म उद्वदत मंडूका इवोदकान्मंडूका उदकादिव ॥

Samhita Transcription Accented

yogakṣemám va ādā́yāhám bhūyāsamuttamá ā́ vo mūrdhā́namakramīm ǀ

adhaspadā́nma údvadata maṇḍū́kā ivodakā́nmaṇḍū́kā udakā́diva ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yogakṣemam va ādāyāham bhūyāsamuttama ā vo mūrdhānamakramīm ǀ

adhaspadānma udvadata maṇḍūkā ivodakānmaṇḍūkā udakādiva ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यो॒ग॒ऽक्षे॒मम् । वः॒ । आ॒ऽदाय॑ । अ॒हम् । भू॒या॒स॒म् । उ॒त्ऽत॒मः । आ । वः॒ । मू॒र्धान॑म् । अ॒क्र॒मी॒म् ।

अ॒धः॒ऽप॒दात् । मे॒ । उत् । व॒द॒त॒ । म॒ण्डूकाः॑ऽइव । उ॒द॒कात् । म॒ण्डूकाः॑ । उ॒द॒कात्ऽइ॑व ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

योगऽक्षेमम् । वः । आऽदाय । अहम् । भूयासम् । उत्ऽतमः । आ । वः । मूर्धानम् । अक्रमीम् ।

अधःऽपदात् । मे । उत् । वदत । मण्डूकाःऽइव । उदकात् । मण्डूकाः । उदकात्ऽइव ॥

Padapatha Transcription Accented

yoga-kṣemám ǀ vaḥ ǀ ā-dā́ya ǀ ahám ǀ bhūyāsam ǀ ut-tamáḥ ǀ ā́ ǀ vaḥ ǀ mūrdhā́nam ǀ akramīm ǀ

adhaḥ-padā́t ǀ me ǀ út ǀ vadata ǀ maṇḍū́kāḥ-iva ǀ udakā́t ǀ maṇḍū́kāḥ ǀ udakā́t-iva ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yoga-kṣemam ǀ vaḥ ǀ ā-dāya ǀ aham ǀ bhūyāsam ǀ ut-tamaḥ ǀ ā ǀ vaḥ ǀ mūrdhānam ǀ akramīm ǀ

adhaḥ-padāt ǀ me ǀ ut ǀ vadata ǀ maṇḍūkāḥ-iva ǀ udakāt ǀ maṇḍūkāḥ ǀ udakāt-iva ǁ