SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 171

 

1. Info

To:    indra
From:   iṭa bhārgava
Metres:   1st set of styles: virāḍgāyatrī (2, 4); nicṛdgāyatrī (1); gāyatrī (pādanicṛdgāyatrī) (3)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.171.01   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.29.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.095   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं त्यमि॒टतो॒ रथ॒मिंद्र॒ प्रावः॑ सु॒ताव॑तः ।

अशृ॑णोः सो॒मिनो॒ हवं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं त्यमिटतो रथमिंद्र प्रावः सुतावतः ।

अशृणोः सोमिनो हवं ॥

Samhita Transcription Accented

tvám tyámiṭáto ráthamíndra prā́vaḥ sutā́vataḥ ǀ

áśṛṇoḥ somíno hávam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam tyamiṭato rathamindra prāvaḥ sutāvataḥ ǀ

aśṛṇoḥ somino havam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । त्यम् । इ॒टतः॑ । रथ॑म् । इन्द्र॑ । प्र । आ॒वः॒ । सु॒तऽव॑तः ।

अशृ॑णोः । सो॒मिनः॑ । हव॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । त्यम् । इटतः । रथम् । इन्द्र । प्र । आवः । सुतऽवतः ।

अशृणोः । सोमिनः । हवम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ tyám ǀ iṭátaḥ ǀ rátham ǀ índra ǀ prá ǀ āvaḥ ǀ sutá-vataḥ ǀ

áśṛṇoḥ ǀ somínaḥ ǀ hávam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ tyam ǀ iṭataḥ ǀ ratham ǀ indra ǀ pra ǀ āvaḥ ǀ suta-vataḥ ǀ

aśṛṇoḥ ǀ sominaḥ ǀ havam ǁ

10.171.02   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.29.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.096   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं म॒खस्य॒ दोध॑तः॒ शिरोऽव॑ त्व॒चो भ॑रः ।

अग॑च्छः सो॒मिनो॑ गृ॒हं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं मखस्य दोधतः शिरोऽव त्वचो भरः ।

अगच्छः सोमिनो गृहं ॥

Samhita Transcription Accented

tvám makhásya dódhataḥ śíró’va tvacó bharaḥ ǀ

ágacchaḥ somíno gṛhám ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam makhasya dodhataḥ śiro’va tvaco bharaḥ ǀ

agacchaḥ somino gṛham ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । म॒खस्य॑ । दोध॑तः । शिरः॑ । अव॑ । त्व॒चः । भ॒रः॒ ।

अग॑च्छः । सो॒मिनः॑ । गृ॒हम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । मखस्य । दोधतः । शिरः । अव । त्वचः । भरः ।

अगच्छः । सोमिनः । गृहम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ makhásya ǀ dódhataḥ ǀ śíraḥ ǀ áva ǀ tvacáḥ ǀ bharaḥ ǀ

ágacchaḥ ǀ somínaḥ ǀ gṛhám ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ makhasya ǀ dodhataḥ ǀ śiraḥ ǀ ava ǀ tvacaḥ ǀ bharaḥ ǀ

agacchaḥ ǀ sominaḥ ǀ gṛham ǁ

10.171.03   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.29.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.097   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं त्यमिं॑द्र॒ मर्त्य॑मास्त्रबु॒ध्नाय॑ वे॒न्यं ।

मुहुः॑ श्रथ्ना मन॒स्यवे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं त्यमिंद्र मर्त्यमास्त्रबुध्नाय वेन्यं ।

मुहुः श्रथ्ना मनस्यवे ॥

Samhita Transcription Accented

tvám tyámindra mártyamāstrabudhnā́ya venyám ǀ

múhuḥ śrathnā manasyáve ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam tyamindra martyamāstrabudhnāya venyam ǀ

muhuḥ śrathnā manasyave ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । त्यम् । इ॒न्द्र॒ । मर्त्य॑म् । आ॒स्त्र॒ऽबु॒ध्नाय॑ । वे॒न्यम् ।

मुहुः॑ । श्र॒थ्नाः॒ । म॒न॒स्यवे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । त्यम् । इन्द्र । मर्त्यम् । आस्त्रऽबुध्नाय । वेन्यम् ।

मुहुः । श्रथ्नाः । मनस्यवे ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ tyám ǀ indra ǀ mártyam ǀ āstra-budhnā́ya ǀ venyám ǀ

múhuḥ ǀ śrathnāḥ ǀ manasyáve ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ tyam ǀ indra ǀ martyam ǀ āstra-budhnāya ǀ venyam ǀ

muhuḥ ǀ śrathnāḥ ǀ manasyave ǁ

10.171.04   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.29.04    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.098   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्वं त्यमिं॑द्र॒ सूर्यं॑ प॒श्चा संतं॑ पु॒रस्कृ॑धि ।

दे॒वानां॑ चित्ति॒रो वशं॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्वं त्यमिंद्र सूर्यं पश्चा संतं पुरस्कृधि ।

देवानां चित्तिरो वशं ॥

Samhita Transcription Accented

tvám tyámindra sū́ryam paścā́ sántam puráskṛdhi ǀ

devā́nām cittiró váśam ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tvam tyamindra sūryam paścā santam puraskṛdhi ǀ

devānām cittiro vaśam ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्वम् । त्यम् । इ॒न्द्र॒ । सूर्य॑म् । प॒श्चा । सन्त॑म् । पु॒रः । कृ॒धि॒ ।

दे॒वाना॑म् । चि॒त् । ति॒रः । वश॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्वम् । त्यम् । इन्द्र । सूर्यम् । पश्चा । सन्तम् । पुरः । कृधि ।

देवानाम् । चित् । तिरः । वशम् ॥

Padapatha Transcription Accented

tvám ǀ tyám ǀ indra ǀ sū́ryam ǀ paścā́ ǀ sántam ǀ puráḥ ǀ kṛdhi ǀ

devā́nām ǀ cit ǀ tiráḥ ǀ váśam ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tvam ǀ tyam ǀ indra ǀ sūryam ǀ paścā ǀ santam ǀ puraḥ ǀ kṛdhi ǀ

devānām ǀ cit ǀ tiraḥ ǀ vaśam ǁ