SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 178

 

1. Info

To:    tārkṣya
From:   ariṣṭanemi tārkṣya
Metres:   1st set of styles: virāṭtrisṭup (1); nicṛttriṣṭup (2); triṣṭup (3)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.178.01   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.36.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.125   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

त्यमू॒ षु वा॒जिनं॑ दे॒वजू॑तं स॒हावा॑नं तरु॒तारं॒ रथा॑नां ।

अरि॑ष्टनेमिं पृत॒नाज॑मा॒शुं स्व॒स्तये॒ तार्क्ष्य॑मि॒हा हु॑वेम ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सहावानं तरुतारं रथानां ।

अरिष्टनेमिं पृतनाजमाशुं स्वस्तये तार्क्ष्यमिहा हुवेम ॥

Samhita Transcription Accented

tyámū ṣú vājínam devájūtam sahā́vānam tarutā́ram ráthānām ǀ

áriṣṭanemim pṛtanā́jamāśúm svastáye tā́rkṣyamihā́ huvema ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tyamū ṣu vājinam devajūtam sahāvānam tarutāram rathānām ǀ

ariṣṭanemim pṛtanājamāśum svastaye tārkṣyamihā huvema ǁ

Padapatha Devanagari Accented

त्यम् । ऊं॒ इति॑ । सु । वा॒जिन॑म् । दे॒वऽजू॑तम् । स॒हऽवा॑नम् । त॒रु॒तार॑म् । रथा॑नाम् ।

अरि॑ष्टऽनेमिम् । पृ॒त॒नाज॑म् । आ॒शुम् । स्व॒स्तये॑ । तार्क्ष्य॑म् । इ॒ह । हु॒वे॒म॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

त्यम् । ऊं इति । सु । वाजिनम् । देवऽजूतम् । सहऽवानम् । तरुतारम् । रथानाम् ।

अरिष्टऽनेमिम् । पृतनाजम् । आशुम् । स्वस्तये । तार्क्ष्यम् । इह । हुवेम ॥

Padapatha Transcription Accented

tyám ǀ ūṃ íti ǀ sú ǀ vājínam ǀ devá-jūtam ǀ sahá-vānam ǀ tarutā́ram ǀ ráthānām ǀ

áriṣṭa-nemim ǀ pṛtanā́jam ǀ āśúm ǀ svastáye ǀ tā́rkṣyam ǀ ihá ǀ huvema ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tyam ǀ ūṃ iti ǀ su ǀ vājinam ǀ deva-jūtam ǀ saha-vānam ǀ tarutāram ǀ rathānām ǀ

ariṣṭa-nemim ǀ pṛtanājam ǀ āśum ǀ svastaye ǀ tārkṣyam ǀ iha ǀ huvema ǁ

10.178.02   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.36.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.126   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

इंद्र॑स्येव रा॒तिमा॒जोहु॑वानाः स्व॒स्तये॒ नाव॑मि॒वा रु॑हेम ।

उर्वी॒ न पृथ्वी॒ बहु॑ले॒ गभी॑रे॒ मा वा॒मेतौ॒ मा परे॑तौ रिषाम ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

इंद्रस्येव रातिमाजोहुवानाः स्वस्तये नावमिवा रुहेम ।

उर्वी न पृथ्वी बहुले गभीरे मा वामेतौ मा परेतौ रिषाम ॥

Samhita Transcription Accented

índrasyeva rātímājóhuvānāḥ svastáye nā́vamivā́ ruhema ǀ

úrvī ná pṛ́thvī báhule gábhīre mā́ vāmétau mā́ páretau riṣāma ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

indrasyeva rātimājohuvānāḥ svastaye nāvamivā ruhema ǀ

urvī na pṛthvī bahule gabhīre mā vāmetau mā paretau riṣāma ǁ

Padapatha Devanagari Accented

इन्द्र॑स्यऽइव । रा॒तिम् । आ॒ऽजोहु॑वानाः । स्व॒स्तये॑ । नाव॑म्ऽइव । आ । रु॒हे॒म॒ ।

उर्वी॒ इति॑ । न । पृथ्वी॒ इति॑ । बहु॑ले॒ इति॑ । गभी॑रे॒ इति॑ । मा । वा॒म् । आऽइ॑तौ । मा । परा॑ऽइतौ । रि॒षा॒म॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

इन्द्रस्यऽइव । रातिम् । आऽजोहुवानाः । स्वस्तये । नावम्ऽइव । आ । रुहेम ।

उर्वी इति । न । पृथ्वी इति । बहुले इति । गभीरे इति । मा । वाम् । आऽइतौ । मा । पराऽइतौ । रिषाम ॥

Padapatha Transcription Accented

índrasya-iva ǀ rātím ǀ ā-jóhuvānāḥ ǀ svastáye ǀ nā́vam-iva ǀ ā́ ǀ ruhema ǀ

úrvī íti ǀ ná ǀ pṛ́thvī íti ǀ báhule íti ǀ gábhīre íti ǀ mā́ ǀ vām ǀ ā́-itau ǀ mā́ ǀ párā-itau ǀ riṣāma ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

indrasya-iva ǀ rātim ǀ ā-johuvānāḥ ǀ svastaye ǀ nāvam-iva ǀ ā ǀ ruhema ǀ

urvī iti ǀ na ǀ pṛthvī iti ǀ bahule iti ǀ gabhīre iti ǀ mā ǀ vām ǀ ā-itau ǀ mā ǀ parā-itau ǀ riṣāma ǁ

10.178.03   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.36.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.127   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

स॒द्यश्चि॒द्यः शव॑सा॒ पंच॑ कृ॒ष्टीः सूर्य॑ इव॒ ज्योति॑षा॒पस्त॒तान॑ ।

स॒ह॒स्र॒साः श॑त॒सा अ॑स्य॒ रंहि॒र्न स्मा॑ वरंते युव॒तिं न शर्यां॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

सद्यश्चिद्यः शवसा पंच कृष्टीः सूर्य इव ज्योतिषापस्ततान ।

सहस्रसाः शतसा अस्य रंहिर्न स्मा वरंते युवतिं न शर्यां ॥

Samhita Transcription Accented

sadyáścidyáḥ śávasā páñca kṛṣṭī́ḥ sū́rya iva jyótiṣāpástatā́na ǀ

sahasrasā́ḥ śatasā́ asya ráṃhirná smā varante yuvatím ná śáryām ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

sadyaścidyaḥ śavasā pañca kṛṣṭīḥ sūrya iva jyotiṣāpastatāna ǀ

sahasrasāḥ śatasā asya raṃhirna smā varante yuvatim na śaryām ǁ

Padapatha Devanagari Accented

स॒द्यः । चि॒त् । यः । शव॑सा । पञ्च॑ । कृ॒ष्टीः । सूर्यः॑ऽइव । ज्योति॑षा । अ॒पः । त॒तान॑ ।

स॒ह॒स्र॒ऽसाः । श॒त॒ऽसाः । अ॒स्य॒ । रंहिः॑ । न । स्म॒ । व॒र॒न्ते॒ । यु॒व॒तिम् । न । शर्या॑म् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

सद्यः । चित् । यः । शवसा । पञ्च । कृष्टीः । सूर्यःऽइव । ज्योतिषा । अपः । ततान ।

सहस्रऽसाः । शतऽसाः । अस्य । रंहिः । न । स्म । वरन्ते । युवतिम् । न । शर्याम् ॥

Padapatha Transcription Accented

sadyáḥ ǀ cit ǀ yáḥ ǀ śávasā ǀ páñca ǀ kṛṣṭī́ḥ ǀ sū́ryaḥ-iva ǀ jyótiṣā ǀ apáḥ ǀ tatā́na ǀ

sahasra-sā́ḥ ǀ śata-sā́ḥ ǀ asya ǀ ráṃhiḥ ǀ ná ǀ sma ǀ varante ǀ yuvatím ǀ ná ǀ śáryām ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

sadyaḥ ǀ cit ǀ yaḥ ǀ śavasā ǀ pañca ǀ kṛṣṭīḥ ǀ sūryaḥ-iva ǀ jyotiṣā ǀ apaḥ ǀ tatāna ǀ

sahasra-sāḥ ǀ śata-sāḥ ǀ asya ǀ raṃhiḥ ǀ na ǀ sma ǀ varante ǀ yuvatim ǀ na ǀ śaryām ǁ