SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 182

 

1. Info

To:    bṛhaspati
From:   tapurmūrdhan bārhaspatya
Metres:   1st set of styles: bhuriktriṣṭup (1); virāṭtrisṭup (2); triṣṭup (3)

2nd set of styles: triṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.182.01   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.40.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.137   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

बृह॒स्पति॑र्नयतु दु॒र्गहा॑ ति॒रः पुन॑र्नेषद॒घशं॑साय॒ मन्म॑ ।

क्षि॒पदश॑स्ति॒मप॑ दुर्म॒तिं ह॒न्नथा॑ कर॒द्यज॑मानाय॒ शं योः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

बृहस्पतिर्नयतु दुर्गहा तिरः पुनर्नेषदघशंसाय मन्म ।

क्षिपदशस्तिमप दुर्मतिं हन्नथा करद्यजमानाय शं योः ॥

Samhita Transcription Accented

bṛ́haspátirnayatu durgáhā tiráḥ púnarneṣadagháśaṃsāya mánma ǀ

kṣipádáśastimápa durmatím hannáthā karadyájamānāya śám yoḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

bṛhaspatirnayatu durgahā tiraḥ punarneṣadaghaśaṃsāya manma ǀ

kṣipadaśastimapa durmatim hannathā karadyajamānāya śam yoḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

बृह॒स्पतिः॑ । न॒य॒तु॒ । दुः॒ऽगहा॑ । ति॒रः । पुनः॑ । ने॒ष॒त् । अ॒घऽशं॑साय । मन्म॑ ।

क्षि॒पत् । अश॑स्तिम् । अप॑ । दुः॒ऽम॒तिम् । ह॒न् । अथ॑ । क॒र॒त् । यज॑मानाय । शम् । योः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

बृहस्पतिः । नयतु । दुःऽगहा । तिरः । पुनः । नेषत् । अघऽशंसाय । मन्म ।

क्षिपत् । अशस्तिम् । अप । दुःऽमतिम् । हन् । अथ । करत् । यजमानाय । शम् । योः ॥

Padapatha Transcription Accented

bṛ́haspátiḥ ǀ nayatu ǀ duḥ-gáhā ǀ tiráḥ ǀ púnaḥ ǀ neṣat ǀ aghá-śaṃsāya ǀ mánma ǀ

kṣipát ǀ áśastim ǀ ápa ǀ duḥ-matím ǀ han ǀ átha ǀ karat ǀ yájamānāya ǀ śám ǀ yóḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

bṛhaspatiḥ ǀ nayatu ǀ duḥ-gahā ǀ tiraḥ ǀ punaḥ ǀ neṣat ǀ agha-śaṃsāya ǀ manma ǀ

kṣipat ǀ aśastim ǀ apa ǀ duḥ-matim ǀ han ǀ atha ǀ karat ǀ yajamānāya ǀ śam ǀ yoḥ ǁ

10.182.02   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.40.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.138   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

नरा॒शंसो॑ नोऽवतु प्रया॒जे शं नो॑ अस्त्वनुया॒जो हवे॑षु ।

क्षि॒पदश॑स्ति॒मप॑ दुर्म॒तिं ह॒न्नथा॑ कर॒द्यज॑मानाय॒ शं योः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नराशंसो नोऽवतु प्रयाजे शं नो अस्त्वनुयाजो हवेषु ।

क्षिपदशस्तिमप दुर्मतिं हन्नथा करद्यजमानाय शं योः ॥

Samhita Transcription Accented

nárāśáṃso no’vatu prayājé śám no astvanuyājó háveṣu ǀ

kṣipádáśastimápa durmatím hannáthā karadyájamānāya śám yoḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

narāśaṃso no’vatu prayāje śam no astvanuyājo haveṣu ǀ

kṣipadaśastimapa durmatim hannathā karadyajamānāya śam yoḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

नरा॒शंसः॑ । नः॒ । अ॒व॒तु॒ । प्र॒ऽया॒जे । शम् । नः॒ । अ॒स्तु॒ । अ॒नु॒ऽया॒जः । हवे॑षु ।

क्षि॒पत् । अश॑स्तिम् । अप॑ । दुः॒ऽम॒तिम् । ह॒न् । अथ॑ । क॒र॒त् । यज॑मानाय । शम् । योः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नराशंसः । नः । अवतु । प्रऽयाजे । शम् । नः । अस्तु । अनुऽयाजः । हवेषु ।

क्षिपत् । अशस्तिम् । अप । दुःऽमतिम् । हन् । अथ । करत् । यजमानाय । शम् । योः ॥

Padapatha Transcription Accented

nárāśáṃsaḥ ǀ naḥ ǀ avatu ǀ pra-yājé ǀ śám ǀ naḥ ǀ astu ǀ anu-yājáḥ ǀ háveṣu ǀ

kṣipát ǀ áśastim ǀ ápa ǀ duḥ-matím ǀ han ǀ átha ǀ karat ǀ yájamānāya ǀ śám ǀ yóḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

narāśaṃsaḥ ǀ naḥ ǀ avatu ǀ pra-yāje ǀ śam ǀ naḥ ǀ astu ǀ anu-yājaḥ ǀ haveṣu ǀ

kṣipat ǀ aśastim ǀ apa ǀ duḥ-matim ǀ han ǀ atha ǀ karat ǀ yajamānāya ǀ śam ǀ yoḥ ǁ

10.182.03   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.40.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.139   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

तपु॑र्मूर्धा तपतु र॒क्षसो॒ ये ब्र॑ह्म॒द्विषः॒ शर॑वे॒ हंत॒वा उ॑ ।

क्षि॒पदश॑स्ति॒मप॑ दुर्म॒तिं ह॒न्नथा॑ कर॒द्यज॑मानाय॒ शं योः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

तपुर्मूर्धा तपतु रक्षसो ये ब्रह्मद्विषः शरवे हंतवा उ ।

क्षिपदशस्तिमप दुर्मतिं हन्नथा करद्यजमानाय शं योः ॥

Samhita Transcription Accented

tápurmūrdhā tapatu rakṣáso yé brahmadvíṣaḥ śárave hántavā́ u ǀ

kṣipádáśastimápa durmatím hannáthā karadyájamānāya śám yoḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

tapurmūrdhā tapatu rakṣaso ye brahmadviṣaḥ śarave hantavā u ǀ

kṣipadaśastimapa durmatim hannathā karadyajamānāya śam yoḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

तपुः॑ऽमूर्धा । त॒प॒तु॒ । र॒क्षसः॑ । ये । ब्र॒ह्म॒ऽद्विषः॑ । शर॑वे । हन्त॒वै । ऊं॒ इति॑ ।

क्षि॒पत् । अश॑स्तिम् । अप॑ । दुः॒ऽम॒तिम् । ह॒न् । अथ॑ । क॒र॒त् । यज॑मानाय । शम् । योः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

तपुःऽमूर्धा । तपतु । रक्षसः । ये । ब्रह्मऽद्विषः । शरवे । हन्तवै । ऊं इति ।

क्षिपत् । अशस्तिम् । अप । दुःऽमतिम् । हन् । अथ । करत् । यजमानाय । शम् । योः ॥

Padapatha Transcription Accented

tápuḥ-mūrdhā ǀ tapatu ǀ rakṣásaḥ ǀ yé ǀ brahma-dvíṣaḥ ǀ śárave ǀ hántavái ǀ ūṃ íti ǀ

kṣipát ǀ áśastim ǀ ápa ǀ duḥ-matím ǀ han ǀ átha ǀ karat ǀ yájamānāya ǀ śám ǀ yóḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

tapuḥ-mūrdhā ǀ tapatu ǀ rakṣasaḥ ǀ ye ǀ brahma-dviṣaḥ ǀ śarave ǀ hantavai ǀ ūṃ iti ǀ

kṣipat ǀ aśastim ǀ apa ǀ duḥ-matim ǀ han ǀ atha ǀ karat ǀ yajamānāya ǀ śam ǀ yoḥ ǁ