SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 184

 

1. Info

To:    liṅgoktadevatāḥ garbhārthāśīḥ
From:   tvaṣṭṛ or viṣṇu prājāpatya
Metres:   1st set of styles: anuṣṭup (1, 2); nicṛdanuṣṭup (3)

2nd set of styles: anuṣṭubh
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.184.01   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.42.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.143   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

विष्णु॒र्योनिं॑ कल्पयतु॒ त्वष्टा॑ रू॒पाणि॑ पिंशतु ।

आ सिं॑चतु प्र॒जाप॑तिर्धा॒ता गर्भं॑ दधातु ते ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु ।

आ सिंचतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते ॥

Samhita Transcription Accented

víṣṇuryónim kalpayatu tváṣṭā rūpā́ṇi piṃśatu ǀ

ā́ siñcatu prajā́patirdhātā́ gárbham dadhātu te ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

viṣṇuryonim kalpayatu tvaṣṭā rūpāṇi piṃśatu ǀ

ā siñcatu prajāpatirdhātā garbham dadhātu te ǁ

Padapatha Devanagari Accented

विष्णुः॑ । योनि॑म् । क॒ल्प॒य॒तु॒ । त्वष्टा॑ । रू॒पाणि॑ । पिं॒श॒तु॒ ।

आ । सि॒ञ्च॒तु॒ । प्र॒जाऽप॑तिः । धा॒ता । गर्भ॑म् । द॒धा॒तु॒ । ते॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

विष्णुः । योनिम् । कल्पयतु । त्वष्टा । रूपाणि । पिंशतु ।

आ । सिञ्चतु । प्रजाऽपतिः । धाता । गर्भम् । दधातु । ते ॥

Padapatha Transcription Accented

víṣṇuḥ ǀ yónim ǀ kalpayatu ǀ tváṣṭā ǀ rūpā́ṇi ǀ piṃśatu ǀ

ā́ ǀ siñcatu ǀ prajā́-patiḥ ǀ dhātā́ ǀ gárbham ǀ dadhātu ǀ te ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

viṣṇuḥ ǀ yonim ǀ kalpayatu ǀ tvaṣṭā ǀ rūpāṇi ǀ piṃśatu ǀ

ā ǀ siñcatu ǀ prajā-patiḥ ǀ dhātā ǀ garbham ǀ dadhātu ǀ te ǁ

10.184.02   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.42.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.144   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

गर्भं॑ धेहि सिनीवालि॒ गर्भं॑ धेहि सरस्वति ।

गर्भं॑ ते अ॒श्विनौ॑ दे॒वावा ध॑त्तां॒ पुष्क॑रस्रजा ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति ।

गर्भं ते अश्विनौ देवावा धत्तां पुष्करस्रजा ॥

Samhita Transcription Accented

gárbham dhehi sinīvāli gárbham dhehi sarasvati ǀ

gárbham te aśvínau devā́vā́ dhattām púṣkarasrajā ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

garbham dhehi sinīvāli garbham dhehi sarasvati ǀ

garbham te aśvinau devāvā dhattām puṣkarasrajā ǁ

Padapatha Devanagari Accented

गर्भ॑म् । धे॒हि॒ । सि॒नी॒वा॒लि॒ । गर्भ॑म् । धे॒हि॒ । स॒र॒स्व॒ति॒ ।

गर्भ॑म् । ते॒ । अ॒श्विनौ॑ । दे॒वौ । आ । ध॒त्ता॒म् । पुष्क॑रऽस्रजा ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

गर्भम् । धेहि । सिनीवालि । गर्भम् । धेहि । सरस्वति ।

गर्भम् । ते । अश्विनौ । देवौ । आ । धत्ताम् । पुष्करऽस्रजा ॥

Padapatha Transcription Accented

gárbham ǀ dhehi ǀ sinīvāli ǀ gárbham ǀ dhehi ǀ sarasvati ǀ

gárbham ǀ te ǀ aśvínau ǀ deváu ǀ ā́ ǀ dhattām ǀ púṣkara-srajā ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

garbham ǀ dhehi ǀ sinīvāli ǀ garbham ǀ dhehi ǀ sarasvati ǀ

garbham ǀ te ǀ aśvinau ǀ devau ǀ ā ǀ dhattām ǀ puṣkara-srajā ǁ

10.184.03   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.42.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.145   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

हि॒र॒ण्ययी॑ अ॒रणी॒ यं नि॒र्मंथ॑तो अ॒श्विना॑ ।

तं ते॒ गर्भं॑ हवामहे दश॒मे मा॒सि सूत॑वे ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

हिरण्ययी अरणी यं निर्मंथतो अश्विना ।

तं ते गर्भं हवामहे दशमे मासि सूतवे ॥

Samhita Transcription Accented

hiraṇyáyī aráṇī yám nirmánthato aśvínā ǀ

tám te gárbham havāmahe daśamé māsí sū́tave ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

hiraṇyayī araṇī yam nirmanthato aśvinā ǀ

tam te garbham havāmahe daśame māsi sūtave ǁ

Padapatha Devanagari Accented

हि॒र॒ण्ययी॒ इति॑ । अ॒रणी॒ इति॑ । यम् । निः॒ऽमन्थ॑तः । अ॒श्विना॑ ।

तम् । ते॒ । गर्भ॑म् । ह॒वा॒म॒हे॒ । द॒श॒मे । मा॒सि । सूत॑वे ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

हिरण्ययी इति । अरणी इति । यम् । निःऽमन्थतः । अश्विना ।

तम् । ते । गर्भम् । हवामहे । दशमे । मासि । सूतवे ॥

Padapatha Transcription Accented

hiraṇyáyī íti ǀ aráṇī íti ǀ yám ǀ niḥ-mánthataḥ ǀ aśvínā ǀ

tám ǀ te ǀ gárbham ǀ havāmahe ǀ daśamé ǀ māsí ǀ sū́tave ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

hiraṇyayī iti ǀ araṇī iti ǀ yam ǀ niḥ-manthataḥ ǀ aśvinā ǀ

tam ǀ te ǀ garbham ǀ havāmahe ǀ daśame ǀ māsi ǀ sūtave ǁ