SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 185

 

1. Info

To:    1, 2: aryaman, mitra, varuṇa;
3: ādityās
From:   satyadhṛti vāruṇi
Metres:   1st set of styles: virāḍgāyatrī (1, 3); nicṛdgāyatrī (2)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.185.01   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.43.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.146   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

महि॑ त्री॒णामवो॑ऽस्तु द्यु॒क्षं मि॒त्रस्या॑र्य॒म्णः ।

दु॒रा॒धर्षं॒ वरु॑णस्य ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

महि त्रीणामवोऽस्तु द्युक्षं मित्रस्यार्यम्णः ।

दुराधर्षं वरुणस्य ॥

Samhita Transcription Accented

máhi trīṇā́mávo’stu dyukṣám mitrásyāryamṇáḥ ǀ

durādhárṣam váruṇasya ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

mahi trīṇāmavo’stu dyukṣam mitrasyāryamṇaḥ ǀ

durādharṣam varuṇasya ǁ

Padapatha Devanagari Accented

महि॑ । त्री॒णाम् । अवः॑ । अ॒स्तु॒ । द्यु॒क्षम् । मि॒त्रस्य॑ । अ॒र्य॒म्णः ।

दुः॒ऽआ॒धर्ष॑म् । वरु॑णस्य ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

महि । त्रीणाम् । अवः । अस्तु । द्युक्षम् । मित्रस्य । अर्यम्णः ।

दुःऽआधर्षम् । वरुणस्य ॥

Padapatha Transcription Accented

máhi ǀ trīṇā́m ǀ ávaḥ ǀ astu ǀ dyukṣám ǀ mitrásya ǀ aryamṇáḥ ǀ

duḥ-ādhárṣam ǀ váruṇasya ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

mahi ǀ trīṇām ǀ avaḥ ǀ astu ǀ dyukṣam ǀ mitrasya ǀ aryamṇaḥ ǀ

duḥ-ādharṣam ǀ varuṇasya ǁ

10.185.02   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.43.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.147   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

न॒हि तेषा॑म॒मा च॒न नाध्व॑सु वार॒णेषु॑ ।

ईशे॑ रि॒पुर॒घशं॑सः ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु ।

ईशे रिपुरघशंसः ॥

Samhita Transcription Accented

nahí téṣāmamā́ caná nā́dhvasu vāraṇéṣu ǀ

ī́śe ripúragháśaṃsaḥ ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

nahi teṣāmamā cana nādhvasu vāraṇeṣu ǀ

īśe ripuraghaśaṃsaḥ ǁ

Padapatha Devanagari Accented

न॒हि । तेषा॑म् । अ॒मा । च॒न । न । अध्व॑ऽसु । वा॒र॒णेषु॑ ।

ईशे॑ । रि॒पुः । अ॒घऽशं॑सः ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

नहि । तेषाम् । अमा । चन । न । अध्वऽसु । वारणेषु ।

ईशे । रिपुः । अघऽशंसः ॥

Padapatha Transcription Accented

nahí ǀ téṣām ǀ amā́ ǀ caná ǀ ná ǀ ádhva-su ǀ vāraṇéṣu ǀ

ī́śe ǀ ripúḥ ǀ aghá-śaṃsaḥ ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

nahi ǀ teṣām ǀ amā ǀ cana ǀ na ǀ adhva-su ǀ vāraṇeṣu ǀ

īśe ǀ ripuḥ ǀ agha-śaṃsaḥ ǁ

10.185.03   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.43.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.148   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यस्मै॑ पु॒त्रासो॒ अदि॑तेः॒ प्र जी॒वसे॒ मर्त्या॑य ।

ज्योति॒र्यच्छं॒त्यज॑स्रं ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यस्मै पुत्रासो अदितेः प्र जीवसे मर्त्याय ।

ज्योतिर्यच्छंत्यजस्रं ॥

Samhita Transcription Accented

yásmai putrā́so áditeḥ prá jīváse mártyāya ǀ

jyótiryácchantyájasram ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yasmai putrāso aditeḥ pra jīvase martyāya ǀ

jyotiryacchantyajasram ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यस्मै॑ । पु॒त्रासः॑ । अदि॑तेः । प्र । जी॒वसे॑ । मर्त्या॑य ।

ज्योतिः॑ । यच्छ॑न्ति । अज॑स्रम् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यस्मै । पुत्रासः । अदितेः । प्र । जीवसे । मर्त्याय ।

ज्योतिः । यच्छन्ति । अजस्रम् ॥

Padapatha Transcription Accented

yásmai ǀ putrā́saḥ ǀ áditeḥ ǀ prá ǀ jīváse ǀ mártyāya ǀ

jyótiḥ ǀ yácchanti ǀ ájasram ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yasmai ǀ putrāsaḥ ǀ aditeḥ ǀ pra ǀ jīvase ǀ martyāya ǀ

jyotiḥ ǀ yacchanti ǀ ajasram ǁ