SITE OF SRI AUROBINDO & THE MOTHER
      
Home Page |Rig Veda

Rig Veda

SANSKRIT Text & Audio

MAṆḌALA 10

Sūkta 186

 

1. Info

To:    vāyu
From:   ula vātāyana
Metres:   1st set of styles: gāyatrī (1, 2); nicṛdgāyatrī (3)

2nd set of styles: gāyatrī
 

 

2. Audio

 

by South Indian brahmins

 

by Sri Shyama Sundara Sharma and Sri Satya Krishna Bhatta. Recorded by Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd. (2012)

 
 

 

3. Preferences

 
 

Show these variants of riks numbering:

 
   

Mandala. Sukta. Rik

 
   

Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik

 
   

Mandala. Anuvāka. Rik

 
 

Show these variants of main text:

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Samhita

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Accent

 
   

Samhita

 

Transcription

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Devanagari

 

Without accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Accent

 
   

Padapatha

 

Transcription

 

Without accent

 
 

 

4. Text

10.186.01   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.44.01    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.149   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

वात॒ आ वा॑तु भेष॒जं शं॒भु म॑यो॒भु नो॑ हृ॒दे ।

प्र ण॒ आयूं॑षि तारिषत् ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

वात आ वातु भेषजं शंभु मयोभु नो हृदे ।

प्र ण आयूंषि तारिषत् ॥

Samhita Transcription Accented

vā́ta ā́ vātu bheṣajám śambhú mayobhú no hṛdé ǀ

prá ṇa ā́yūṃṣi tāriṣat ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

vāta ā vātu bheṣajam śambhu mayobhu no hṛde ǀ

pra ṇa āyūṃṣi tāriṣat ǁ

Padapatha Devanagari Accented

वातः॑ । आ । वा॒तु॒ । भे॒ष॒जम् । श॒म्ऽभु । म॒यः॒ऽभु । नः॒ । हृ॒दे ।

प्र । नः॒ । आयूं॑षि । ता॒रि॒ष॒त् ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

वातः । आ । वातु । भेषजम् । शम्ऽभु । मयःऽभु । नः । हृदे ।

प्र । नः । आयूंषि । तारिषत् ॥

Padapatha Transcription Accented

vā́taḥ ǀ ā́ ǀ vātu ǀ bheṣajám ǀ śam-bhú ǀ mayaḥ-bhú ǀ naḥ ǀ hṛdé ǀ

prá ǀ naḥ ǀ ā́yūṃṣi ǀ tāriṣat ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

vātaḥ ǀ ā ǀ vātu ǀ bheṣajam ǀ śam-bhu ǀ mayaḥ-bhu ǀ naḥ ǀ hṛde ǀ

pra ǀ naḥ ǀ āyūṃṣi ǀ tāriṣat ǁ

10.186.02   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.44.02    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.150   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

उ॒त वा॑त पि॒तासि॑ न उ॒त भ्रातो॒त नः॒ सखा॑ ।

स नो॑ जी॒वात॑वे कृधि ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा ।

स नो जीवातवे कृधि ॥

Samhita Transcription Accented

utá vāta pitā́si na utá bhrā́totá naḥ sákhā ǀ

sá no jīvā́tave kṛdhi ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

uta vāta pitāsi na uta bhrātota naḥ sakhā ǀ

sa no jīvātave kṛdhi ǁ

Padapatha Devanagari Accented

उ॒त । वा॒त॒ । पि॒ता । अ॒सि॒ । नः॒ । उ॒त । भ्राता॑ । उ॒त । नः॒ । सखा॑ ।

सः । नः॒ । जी॒वात॑वे । कृ॒धि॒ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

उत । वात । पिता । असि । नः । उत । भ्राता । उत । नः । सखा ।

सः । नः । जीवातवे । कृधि ॥

Padapatha Transcription Accented

utá ǀ vāta ǀ pitā́ ǀ asi ǀ naḥ ǀ utá ǀ bhrā́tā ǀ utá ǀ naḥ ǀ sákhā ǀ

sáḥ ǀ naḥ ǀ jīvā́tave ǀ kṛdhi ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

uta ǀ vāta ǀ pitā ǀ asi ǀ naḥ ǀ uta ǀ bhrātā ǀ uta ǀ naḥ ǀ sakhā ǀ

saḥ ǀ naḥ ǀ jīvātave ǀ kṛdhi ǁ

10.186.03   (Mandala. Sukta. Rik)

8.8.44.03    (Ashtaka. Adhyaya. Varga. Rik)

10.12.151   (Mandala. Anuvāka. Rik)

Samhita Devanagari Accented

यद॒दो वा॑त ते गृ॒हे॒३॒॑ऽमृत॑स्य नि॒धिर्हि॒तः ।

ततो॑ नो देहि जी॒वसे॑ ॥

Samhita Devanagari Nonaccented

यददो वात ते गृहेऽमृतस्य निधिर्हितः ।

ततो नो देहि जीवसे ॥

Samhita Transcription Accented

yádadó vāta te gṛhé’mṛ́tasya nidhírhitáḥ ǀ

táto no dehi jīváse ǁ

Samhita Transcription Nonaccented

yadado vāta te gṛhe’mṛtasya nidhirhitaḥ ǀ

tato no dehi jīvase ǁ

Padapatha Devanagari Accented

यत् । अ॒दः । वा॒त॒ । ते॒ । गृ॒हे । अ॒मृत॑स्य । नि॒ऽधिः । हि॒तः ।

ततः॑ । नः॒ । दे॒हि॒ । जी॒वसे॑ ॥

Padapatha Devanagari Nonaccented

यत् । अदः । वात । ते । गृहे । अमृतस्य । निऽधिः । हितः ।

ततः । नः । देहि । जीवसे ॥

Padapatha Transcription Accented

yát ǀ adáḥ ǀ vāta ǀ te ǀ gṛhé ǀ amṛ́tasya ǀ ni-dhíḥ ǀ hitáḥ ǀ

tátaḥ ǀ naḥ ǀ dehi ǀ jīváse ǁ

Padapatha Transcription Nonaccented

yat ǀ adaḥ ǀ vāta ǀ te ǀ gṛhe ǀ amṛtasya ǀ ni-dhiḥ ǀ hitaḥ ǀ

tataḥ ǀ naḥ ǀ dehi ǀ jīvase ǁ